Regulamin pomocy materialnej dla studentów I doktorantów uniwersytetu łÓdzkiego rozdział I przepisy ogólne § 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów I doktorantów, zwany dalej „Regulaminem”Pobieranie 120.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar120.76 Kb.

Załącznik do zarządzenia nr71 Rektora UŁ z dnia 05.05.2014 ze zm.REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, zwanego dalej UŁ, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej, sposób wyłaniania studentów / doktorantów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów / stypendium dla najlepszych doktorantów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej.

 2. Przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio do studentów i doktorantów, chyba że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1. wydziale - należy przez to rozumieć każdą podstawową jednostkę organizacyjną UŁ;

 2. dziekanie - należy przez to rozumieć kierownika każdej podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni;

 3. wydziałowej radzie samorządu (WRS) – należy przez to rozumieć wydziałową radę samorządu studentów (WRSS) oraz wydziałową radę samorządu doktorantów (WRSD);

 4. Uczelnianej Radzie Samorządu (URS) rozumie się przez to Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS) oraz Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów (URSD);

 5. wydziałowych komisjach stypendialno-socjalnych (WKS-S) - rozumie się przez to wydziałowe komisje stypendialno-socjalne dla studentów (WKS-S S) oraz wydziałowe komisje stypendialno-socjalne dla doktorantów (WKS-S D);

 6. Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej (UKS-S) rozumie się przez to Uczelnianą Komisję Stypendialno-Socjalną dla Studentów (UKS-S S) oraz Uczelnianą Komisję Stypendialno-Socjalną dla Doktorantów (UKS-S D);

 7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2012, poz.572 ze zm.);

 1. COS-SBS UŁ – należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Studenta – Sprawy Bytowe Studentów UŁ;

 2. USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studenta.

§ 3

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-3 przepisy regulaminu stosuje się do studentów i doktorantów:

  1. będących obywatelami polskimi;

  2. cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

  3. cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  6. cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

  7. cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 i art. 186 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013, poz. 1650 ze zm.);

  8. cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  9. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 2. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do studentów będących:

 1. kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

 2. funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

 1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców i określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy.

§ 4

 1. Rektor UŁ w porozumieniu z URS dokonuje podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 2. Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ, stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

 3. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji.

 4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a i c oraz w § 5 ust. 2 lit. a i c, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

ROZDZIAŁ II

SYSTEM POMOCY MATERIALNEJ

§ 5

 1. Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów UŁ są:

 1. stypendium socjalne,

 2. zapomoga,

 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,

 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 1. Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów UŁ są:

 1. stypendium socjalne,

 2. zapomoga,

 3. stypendium dla najlepszych doktorantów,

 4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 5. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.


§ 6

 1. Świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b i d oraz ust. 2 lit. a, b i d przyznaje dziekan na wniosek studenta. Decyzja dziekana powinna być doręczona adresatowi na piśmie oraz zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości i trybie odwołania. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie studenta.

 2. Świadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 lit. c przyznaje Rektor UŁ na wniosek studenta. Decyzja Rektora UŁ powinna być doręczona adresatowi na piśmie oraz zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości i trybie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie studenta.

 3. Od decyzji dziekana, o której mowa w ust. 1, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora UŁ składane w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem dziekana w siedzibie COS–SBS UŁ.

 4. Od decyzji Rektora UŁ, o której mowa w ust. 2 przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek do Rektora UŁ o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w siedzibie COS-SBS UŁ.

 5. Do decyzji dziekana i Rektora UŁ, o których mowa w ust. 1-2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013, 267).

 6. Do zaskarżania ostatecznych decyzji, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. 2012, 270 ze zm.).

ROZDZIAŁ III

KOMISJE STYPENDIALNO – SOCJALNE

§ 7

 1. Dziekan na pisemny wniosek WRS, przekazuje uprawnienia w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 5 ust.1 lit. a, b i d oraz ust. 2 lit. a, b i d WKS-S.

 2. Rektor UŁ na pisemny wniosek URS, przekazuje uprawnienia w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 lit. c, UKS-S.

 3. Rektor UŁ na pisemny wniosek URS, przekazuje uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 UKS-S.

 4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1-3, wystąpić można do dnia 30 czerwca roku nieparzystego, w którym upływa kadencja WKS-S i UKS-S. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1-3 stanowią załączniki numer 1 a–1 c do niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. WKS-S oraz UKS-S powoływane są odpowiednio przez dziekana albo Rektora UŁ spośród studentów delegowanych przez WRS albo URS i pracowników UŁ. W skład komisji stypendialnej wchodzi 5 osób w tym 1 pracownik UŁ.

 2. Utrata statusu studenta oraz rozwiązanie stosunku pracy z UŁ skutkuje wygaśnięciem członkostwa w WKS-S i UKS-S.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek WRS może odwołać przed upływem kadencji członka WKS-S. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Rektora, który na wniosek URS może odwołać przed upływem kadencji członka UKS-S.

 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 skład komisji powinien być niezwłocznie uzupełniony. Jeśli wakat dotyczy studenta, organ powołujący komisję wzywa odpowiedni organ samorządu studentów do delegowania w terminie 7 dni osoby mającej być powołaną w skład komisji.

 5. Kadencja WKS-S i UKS-S trwa dwa lata i rozpoczyna się 1 października roku nieparzystego z wyjątkiem powołanych w roku 2014 komisji UKS-S, których kadencja trwa 1 rok.

 6. Członkowie WKS-S oraz UKS-S zobowiązani są, przed przystąpieniem do realizacji swych obowiązków, złożyć oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy wszelkich okoliczności, o jakich dowiedzą się w związku z pełnieniem swej funkcji.

§ 9

 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie WKS-S i UKS-S wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego oraz ustalają zasady prac komisji.

 2. Przewodniczący WKS-S i UKS-S kieruje pracami komisji, czuwa nad sprawnością jej pracy oraz jednolitością orzecznictwa, zwołuje posiedzenia komisji, sprawuje opiekę nad dokumentacją przedkładaną komisji oraz podaje do wiadomości w sposób dostępny dla zainteresowanych informacje o terminach dyżurów członków komisji.

§ 10

 1. W przypadku przekazania uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 1, wnioski o przyznanie pomocy materialnej w pierwszej instancji rozpatrują WKS-S. Organem odwoławczym od decyzji wydanych w tych sprawach przez WKS-S jest UKS-S.

 2. W przypadku przekazania uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 2, wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatruje w pierwszej instancji UKS-S. UKS-S właściwa jest również dla rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.


§ 11

 1. Decyzje WKS-S i UKS-S podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 2. Decyzje wydawane przez WKS-S oraz UKS-S podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

 3. Z posiedzenia WKS-S i UKS-S sporządzany jest protokół.

 4. Decyzje, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 przygotowuje odpowiednio WKS-S albo UKS-S.

 5. Decyzje, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 są doręczane na piśmie za pośrednictwem COS–SBS UŁ przesyłką poleconą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres stały studenta określony w systemie USOS.


§ 12

Członek WKS-S lub UKS-S podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:  1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

  2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

  3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

  4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt. 2 i 3,

  5. w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,

  6. z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

  7. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 13

 1. WKS-S i UKS-S zobowiązane są do bieżącego rozpatrywania wpływających wniosków.

 2. Nadzór nad działalnością WKS-S i UKS-S sprawują odpowiednio dziekan lub Rektor UŁ. Organ nadzoru może uchylić decyzję WKS-S lub UKS-S niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym regulaminem.

§ 14

 1. W sprawach dotyczących rozpatrywania wniosków o świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d miejscem posiedzeń WKS-S i UKS-S jest siedziba COS-SBS UŁ.

 2. Z wyłączeniem lipca i sierpnia WKS-S i UKS-S zbiera się na posiedzenia do 10 dnia każdego miesiąca. W razie potrzeby, przewodniczący komisji, a także odpowiednio dziekan lub Rektor UŁ może zarządzić dodatkowe posiedzenie komisji.

 3. Jeżeli komisja nie przyjęła rocznego harmonogramu posiedzeń, terminy poszczególnych posiedzeń ustala przewodniczący komisji, zawiadamiając o nich członków komisji najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 15

Zakres obowiązków i odpowiedzialności COS-SBS UŁ oraz dziekanatów w zakresie realizacji wypłat stypendialnych w systemie USOS określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.ROZDZIAŁ IV

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ I ZASADY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ

§ 16

Świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d, przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.§ 17

 1. Student lub kandydat na studia wniosek o udzielenie pomocy materialnej w zakresie świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b i d oraz w ust. 2 lit. a, b i d wraz z dokumentami niezbędnymi dla określenia sytuacji materialnej albo losowej składa w siedzibie COS-SBS UŁ.

 2. Student lub kandydat na studia, o którym mowa w § 29 ust. 1-3 i § 33 ust. 1 pkt 1-2, wniosek o udzielenie pomocy materialnej w zakresie świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. c oraz ust. 2 lit. c, wraz z dokumentami umożliwiającymi ocenę osiągnięć składa we właściwym dziekanacie.

 3. Składając wnioski o przyznanie pomocy materialnej, student posługuje się wzorami wniosków stanowiącymi załączniki nr 3 - 6 do niniejszego regulaminu.

 4. Wykaz dokumentów niezbędnych dla określenia sytuacji, o której mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

 5. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie sumy dochodów osiąganych przez osoby wymienione w § 25 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień § 25 ust. 3-5, rozumianych jako przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, z zastrzeżeniem przepisów § 25 ust. 8-9.

 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 8-9, dochody stanowiące podstawę określenia sytuacji materialnej studenta ustala się na podstawie składników wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2013, 1456 ze zm.).


§ 18

Świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. e oraz ust. 2 lit. e przyznaje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.§ 19

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, c i d oraz w ust. 2 lit. a, c i d przyznaje się na okres 9 miesięcy - od października do czerwca, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr - na okres 5 miesięcy w semestrze zimowym albo 4 miesięcy w semestrze letnim.

 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, za październik i listopad wypłacane są do końca listopada, a za pozostałe miesiące - do końca każdego miesiąca.

 3. Stypendia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. e oraz ust. 2 lit. e wypłacane są jednorazowo, jednak nie wcześniej niż po przyznaniu ich przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nie wcześniej niż po przekazaniu Uczelni środków na ten cel.

 4. Warunkiem przyznania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres 9 miesięcy i odpowiednio 5 albo 4 miesięcy jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie świadczenia, bez braków formalnych, do 30 września i odpowiednio do 28 lutego (29 lutego w roku przestępnym) w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego albo nieobejmującego wymaganych załączników, WKS-S lub UKS-S wzywa studenta do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wzór wezwania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.

 5. Wniosek o przyznanie świadczenia złożony do dnia posiedzenia WKS-S lub UKS-S w okresie od października do czerwca, odpowiadający wymogom formalnym oraz zasadny, stanowi podstawę do przyznania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, c i d oraz w ust. 2 lit. a, c i d, począwszy od miesiąca, w którym został złożony, pod warunkiem, że został złożony przed terminem obrad komisji WKS-S lub UKS-S. W przeciwnym wypadku odpowiednio stosuje się ust. 6. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 6. W przypadku złożenia wniosku odpowiadającego wymogom formalnym oraz zasadnego po dniu posiedzenia komisji WKS-S lub UKS-S w trakcie trwania roku akademickiego, wypłata świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, c i d oraz w ust. 2 lit. a, c i d następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. Studentowi przysługuje wyrównanie za miesiąc, w którym został złożony kompletny wniosek.

 7. W przypadku rozdysponowania środków przeznaczonych na wypłatę stypendiów, wnioski złożone lub uzupełnione po 30 września i odpowiednio po 28 lutego (29 lutego w roku przestępnym) w sytuacji, gdy studia rozpoczynają się od semestru letniego, będą rozpatrywane negatywnie.

 8. W przypadku wyczerpania limitu osób, o którym mowa w § 31 ust. 3 i § 36 ust. 3, wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów złożone po 20 października, rozpatrywane będą negatywnie.

§ 20

 1. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do innych świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 2. Doktorant może równocześnie otrzymywać stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Przepis ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

 3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-e oraz w ust. 2 lit. a-e tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy również studentów innych uczelni, którzy uzyskali zgodę na studiowanie kolejnego kierunku w UŁ), świadczenia, o których mowa w § 5 ust 1 lit. a-e oraz ust. 2 lit. a-e nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

 5. Student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej w okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany.

 6. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

 7. Świadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. b, może być przyznane dwa razy w roku akademickim.


§ 21

 1. Studenci, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, c, d, e oraz ust. 2 lit. a, c, d, e zobowiązani są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który przelewane będą kwoty przyznanych świadczeń. Wypłata gotówkowa w kasie UŁ może dotyczyć tylko zapomogi.

 2. Świadczenia pomocy materialnej nie mogą być wypłacane na indywidualne wirtualne konta bankowe przypisane studentom UŁ celem wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne.

ROZDZIAŁ V

UTRATA PRAWA DO POMOCY MATERIALNEJ I ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

§ 22

 1. Student traci prawo do świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d:

 1. z dniem, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna, przy czym pomoc materialna nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym student został skreślony z listy studentów; w przypadku uchylenia decyzji o skreśleniu z listy studentów przed upływem miesiąca od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna, student zachowuje prawo do świadczenia również za miesiąc, w którego części nie posiadał statusu studenta UŁ;

 2. w przypadku zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na okres trwania zawieszenia;

 3. z dniem ukończenia studiów w terminie wcześniejszym niż przewidziany tokiem studiów (za ukończenie studiów uważa się dzień podjęcia przez komisję egzaminacyjną decyzji o nadaniu studentowi tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego, albo podjęcia przez radę wydziału uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora) wypłata ostatniej raty świadczenia następuje za miesiąc, w którym osoba uprawniona ukończyła studia;

 4. w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń;

 5. w przypadku uzyskania pomocy materialnej na innej uczelni.

 1. Skreślony.

 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a-e, miesięczna kwota należnych świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d, wypłacana jest w całości za miesiąc, w którym podjęto decyzję lub nastąpiło inne zdarzenie skutkujące utratą uprawnień do świadczeń pomocy materialnej.

 3. Przywrócenie wypłaty świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d, w sytuacji przywrócenia utraconego statusu studenta lub zakończenia okresu zawieszenia w prawach studenta, dokonywane jest na wniosek studenta.

 4. W przypadku przedłużenia okresu trwania studiów powyżej terminu określonego w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Łódzkim osoba, która uzyskała przedłużenie, traci prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 5. Student zachowuje prawo do świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a-d w okresie urlopu.

 6. Skreślony.


§ 23

 1. Gdy świadczenie przyznane zostało studentowi w oparciu o podane przez niego nieprawdziwe dane, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną, niezależnie od obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 WKS-S lub UKS-S informuje Rektora UŁ o okolicznościach sprawy. Na polecenie Rektora UŁ rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające.

 3. Zwrócone przez studenta nienależne świadczenie przekazywane jest na fundusz pomocy materialnej.


ROZDZIAŁ VI

STYPENDIUM SOCJALNE

§ 24

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi dochody uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, którego dotyczy wniosek.

 3. Z zastrzeżeniem § 25 ust. 7 wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student ubiega się o stypendium.

 4. Student studiów stacjonarnych może ubiegać się o zwiększenie stawki stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim UŁ lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

 5. Student, o którym mowa w ust. 4, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 6. Termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów oraz odrębnie dla kolejnych lat studiów określa załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

 7. Osoby przyjęte na studia w dodatkowej rekrutacji składają wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.


§ 25

 1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, a także wysokość stawek stypendium socjalnego, określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;

 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 1. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 17 ust. 6, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez osoby określone w ust. 2 pkt a - c, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

 1. skreślony;

 2. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;

 3. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

 1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

 2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

 1. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych.

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

 2. pomocy materialnej, o której mowa w art. 173a i 199a ustawy;

 3. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.).

 1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 2 lit.c:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 1. ukończył 26 rok życia,

 2. pozostaje w związku małżeńskim,

 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub

 1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 1. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1381 ze zm.).

 2. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.

 3. W przypadku wystąpienia w rodzinie studenta sytuacji utraty dochodu albo uzyskania dochodu, prawo do stypendium jak również miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na wniosek studenta (wzór wniosku określa załącznik nr 10 ) z zastrzeżeniem ust. 8-9.

 4. Utrata dochodu, o którym mowa w ust. 7 oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Z zastrzeżeniem § 19, w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

 1. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust. 7, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,

 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Z zastrzeżeniem § 19, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, studenta lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, studenta lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu studenta lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

10. W uzasadnionych przypadkach Rektor UŁ, dziekan albo odpowiednio WKS-S lub UKS-S mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić ją przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium trudnej sytuacji materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w zd. 1, Rektor, dziekan albo WKS-S lub UKS-S, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

11. Student studiów stacjonarnych, ubiegający się o zwiększenie stawki stypendium socjalnego, o której mowa w § 24 ust. 4 składa wniosek wraz z oświadczeniem, w którym zostanie podana przyczyna ubiegania się o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio w odniesieniu do stypendium, o którym mowa w § 24 ust. 5 z zastrzeżeniem, że:


 1. w przypadku zamieszkania w obiekcie zbiorowego zakwaterowania innym niż UŁ, student przedkłada dokument o zamieszkiwaniu w tym obiekcie wydany przez kierownika obiektu,

 2. student mieszkający w obiekcie innym niż dom studencki UŁ lub obiekt zbiorowego zakwaterowania zobowiązany jest przedstawić oświadczenie w przedmiocie korzystania z obiektu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

 3. student wyjeżdżający w ramach programu studiów za granicę zobowiązany jest do przedłożenia kopii umowy dotyczącej wyjazdu.

12. Student, o którym mowa w ust. 11 zd. 1 traci prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego lub obiektu innego niż dom studencki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykwaterowanie. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w odniesieniu do ust. 11 zd. 2.

13. Student korzystający z prawa do świadczenia, o którym mowa w ust. 11, zobowiązany jest poinformować COS–SBS UŁ o rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim przez studenta, jego małżonka lub jego dziecko, a także o podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał z nim jako niepracujący małżonek. Powiadomienie nastąpić powinno w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia objętego powyższym obowiązkiem informacyjnym.ROZDZIAŁ VII

ZAPOMOGA

§ 26

 1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych (nieprzewidywalnych bądź trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli studenta i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 2. Z tytułu jednego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę. Do wniosku o przyznanie zapomogi student zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zdarzenie opisane we wniosku.

 3. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powstania okoliczności, o której mowa w ust. 1.

 4. WKS-S lub UKS-S mogą żądać od studenta stosownych dokumentów w każdym przypadku, jeśli zachodzą wątpliwości co do informacji podanych przez studenta we wniosku o zapomogę.

 5. Maksymalną wysokość zapomogi określa załącznik numer 9 do niniejszego regulaminu.

 6. Zapomogi przyznawane są w okresie od 1 października do 30 czerwca.

 7. Zapomogę dla członków WKS-S i odpowiednio UKS-S przyznaje odpowiednia komisja z uwzględnieniem postanowień § 12.

ROZDZIAŁ VIII

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 27

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności albo innego właściwego).

 2. W przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia w przedmiocie niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przestaje być wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasła ważność orzeczenia.

 3. W przypadku wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

 4. Do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych odpowiednio stosuje się przepis § 17 i § 19 z wyłączeniem obowiązku złożenia informacji o dochodach.

 5. Stawkę stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IX

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 28

Stypendium rektora dla najlepszych studentów (zwane dalej stypendium rektora) może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.§ 29

  1. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 28, może ubiegać się student: studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, jednakże nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

  2. O przyznanie stypendium rektora, o którym mowa w § 28, może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku kalendarzowego od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w § 28 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

  3. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

  4. Skreślony.

4a. Stypendium rektora może otrzymać student, o którym mowa:

 1. w ust. 1-2, który w terminie do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy przewidziane w planach i programach studiów dla zaliczenia danego roku, a także złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora w terminie określonym w § 30 ust.1.

 2. w ust. 3, który w terminie do 30 września został przyjęty na studia i który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora w terminie określonym w § 30 ust.1.

5. Student nie ma prawa do stypendium rektora w okresie powtarzania roku lub semestru.

§ 30

 1. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w odpowiednim dla miejsca odbywania studiów dziekanacie w terminie do dnia 20 października.

 2. Pracownik dziekanatu na wniosku, o którym mowa w ust. 1 dostarczonym przez studenta potwierdza wysokość osiągniętej przez studenta średniej ocen (obliczonej zgodnie z postanowieniem § 32 ust. 3) uzyskanej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek oraz okoliczność uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania wszystkich egzaminów, a także złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1.

 3. Sprawdzony i potwierdzony przez dziekanat pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do COS-SBS UŁ w terminie do dnia 31 października wraz ze sporządzoną w systemie USOS listą rankingową wszystkich złożonych w dziekanacie wniosków w porządku alfabetycznym osobno dla każdego kierunku określonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 31 ust. 2-3. Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 31

 1. Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ.

 2. Rektor UŁ w drodze zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, określa 10% liczby studentów, którym może zostać przyznane stypendium na poszczególnych kierunkach (zbiorczo dla wszystkich lat, trybów, form i poziomów studiów). Liczba studentów określana jest na podstawie uzyskanych z Działu Studiów i Analiz UŁ danych osób posiadających status studenta na dzień 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który został złożony wniosek o stypendium rektora. W przypadku utworzenia nowych kierunków Rektor UŁ w drodze zarządzenia określa 10% studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora na poszczególnych kierunkach na podstawie limitu miejsc określonego w uchwale Senatu UŁ dotyczącej zasad przyjęć na pierwszy rok studiów II stopnia w UŁ w danym roku akademickim. W przypadku, gdy wynik określenia 10% liczby studentów, którym może zostać przyznane stypendium jest mniejszy niż jeden, Rektor UŁ może przydzielić stypendium jednemu studentowi.

 3. Rektor UŁ w drodze zarządzenia dokonuje podziału procentowego puli przeznaczonej na stypendia rektora. Wydziela się pulę na rozpatrzenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 4. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania stypendium rektora, sposób dokumentowania osiągnięć studenta, wysokość tego stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora zostały określone odpowiednio w załącznikach nr 5, 5a, 9 i 11 do niniejszego regulaminu.

 5. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek o stypendium rektora z wyłączeniem postanowienia § 29 ust. 3.

 6. Grupa studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla każdego kierunku studiów ustalana jest na podstawie listy rankingowej utworzonej według sumy punktów stypendialnych (od wartości najwyższej do najniższej) uzyskanych za wszystkie rodzaje osiągnięć branych pod uwagę przy ubieganiu się o stypendium rektora. Dla każdego kierunku studiów obowiązuje wspólna lista rankingowa obejmująca wszystkie lata, tryby, formy i poziomy studiów.

 7. W przypadku gdy na liście rankingowej sporządzonej w sposób określony w ust. 6 zgodnie z postanowieniami ust. 3 znajduje się dwóch lub więcej studentów posiadających taką samą liczbę punktów, co uniemożliwia wyłonienie jednego studenta, któremu należałoby przyznać stypendium rektora, należy przyznać stypendium wszystkim studentom, którzy w rankingu zajmują taką samą graniczną pozycję.

 8. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej:

 1. stypendium I stopnia,

 2. stypendium II stopnia,

 3. stypendium III stopnia,

 4. stypendium IV stopnia.
 1. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni Rektor ustala w porozumieniu z URSS na podstawie dokonanej po procedurze rankingowej kalkulacji przedstawionej przez UKS-S.


§ 32

 1. Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych.

 2. Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzający rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora wysoką średnią ocen, nie mniejszą jednak niż 4,0000.

 3. Średnią ocen, o której mowa w ust.1, wylicza się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów UŁ. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4-5, na podstawie zaświadczeń o ocenach.

 4. Studenci, o których mowa w § 29 ust. 2, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w uczelni innej niż UŁ, ubiegając się o stypendium rektora, zobowiązani są dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 30 ust. 1 zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Skreślone.

 5. Studenci, o których mowa w § 29 ust. 2, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym wydziale UŁ, ubiegając się o stypendium rektora, zobowiązani są dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 30 ust. 1, zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Skreślone.

 6. Punkty stypendialne, o których mowa w ust. 1, wyliczane zgodnie z § 31 ust. 4, przyznawane są za poszczególne rodzaje osiągnięć uwzględnianych przy ubieganiu się o stypendium rektora. Punkty te sumują się.

 7. Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Całkowita liczba punktów stypendialnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może przekroczyć 200.

ROZDZIAŁ X

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

§ 33

  1. O stypendium dla najlepszych doktorantów może ubiegać się:

 1. na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorant, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

 2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

 2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

 3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

  1. Doktorant, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli w terminie do 30 września uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku.

  2. Doktorant, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2, może otrzymać stypendium dla najlepszych doktorantów, jeżeli złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym w § 35 ust. 1.

§ 34

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje doktorantowi niezależnie od formy odbywanych studiów doktoranckich.

 2. Doktorant zachowuje prawo do świadczeń określonych w § 5 ust. 2 lit. a-d w okresie urlopu.

§ 35

 1. Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów należy złożyć w odpowiednim dla miejsca odbywania studiów dziekanacie w terminie do dnia 20 października. Wzór wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 2. Pracownik dziekanatu na wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostarczonym przez doktoranta, potwierdza wysokość osiągniętej przez doktoranta średniej ocen (obliczonej zgodnie z postanowieniem § 37 ust. 4) uzyskanej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który został złożony wniosek oraz okoliczność uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania wszystkich egzaminów, a także złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1.

 3. Sprawdzony i potwierdzony przez dziekanat pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do COS – SBS UŁ w terminie do dnia 31 października wraz ze sporządzoną w systemie USOS listą rankingową wszystkich złożonych w dziekanacie wniosków w porządku alfabetycznym osobno dla każdych studiów doktoranckich określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 36 ust. 2-3. Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.


§ 36

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać 20% liczby najlepszych doktorantów danych studiów doktoranckich.

 2. Rektor UŁ w drodze zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, określa 20% liczby doktorantów, którym może zostać przyznane stypendium na poszczególnych studiach doktoranckich powołanych w UŁ. Liczba doktorantów określana jest na podstawie uzyskanych z Działu Studiów i Analiz danych o liczbie doktorantów studiujących w UŁ na dzień 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który doktorant składa wniosek. W przypadku utworzenia nowych studiów doktoranckich Rektor UŁ określa w drodze zarządzenia liczbę 20% doktorantów uprawnionych do otrzymywania stypendium dla najlepszych doktorantów na podstawie limitu miejsc określonego w uchwale Senatu UŁ dotyczącej zasad przyjęć na I rok studiów doktoranckich w danym roku akademickim.

 3. Rektor UŁ w drodze zarządzenia dokonuje podziału procentowego puli przeznaczonej na stypendia dla najlepszych doktorantów. Wydziela się pulę na rozpatrzenie wniosków o ponowne rozparzenie sprawy. Rektor UŁ, w sytuacji uniemożliwiającej wykazanie przynajmniej jednego miejsca, ma prawo przydzielić je dla jednej osoby.

 4. W przypadku niewykorzystania puli miejsc, o których mowa w ust. 3, dla studiów doktoranckich prowadzonych na danym wydziale, Rektor UŁ, na wniosek UKS-S D UŁ, w drodze decyzji może ww. miejsca przekazać UKS-S D UŁ w celu wykorzystania ich na innych studiach doktoranckich danego wydziału.

 5. Każde studia doktoranckie dysponują maksymalnie trzema stypendiami dla doktorantów pierwszego roku. Zasady tej nie stosuje się do doktorantów przyjętych w danym roku akademickim na pierwszy rok nowo utworzonych studiów doktoranckich.

§ 37

 1. Przez bardzo dobre wyniki, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 1), rozumie się odpowiednio wysoką liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym (ustaloną przez komisję rekrutacyjną). Podstawą określenia wysokości stypendium dla najlepszych doktorantów w takim przypadku jest liczba punktów (P) wyliczana z dokładnością do 0,01 według następującego wzoru:

gdzie:


R – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez doktoranta w postępowaniu rekrutacyjnym,

M – oznacza maksymalną liczbę punktów, która jest do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 1. Szczegółowy wykaz kryteriów, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2), sposób ich dokumentowania oraz punktowania, zostały określone w załączniku nr 11a do niniejszego regulaminu.

 2. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie od 1 października do 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który został złożony wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 3. Przez bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2), rozumie się uzyskanie za rok studiów poprzedzający rok akademicki, na który doktorant składa wniosek, średniej ocen wyliczanej zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich UŁ nie mniejszej niż 4,0000. Wyliczenie średniej następuje na podstawie danych z USOS. W przypadku braku ocen w USOS należy wyznaczyć średnią na podstawie ocen wpisanych do indeksu, w karcie okresowych osiągnięć lub na podstawie protokołów egzaminacyjnych.

Przy ocenie tej zastosowanie znajduje skala od 1 pkt do 5 pkt. Przelicznik średniej ocen został określony w załączniku nr 11a.

 1. Wnioski o stypendium dla najlepszych doktorantów oceniane są metodą punktową. Punkty przyznawane są za osiągnięcia, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2), zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 37 ust. 2. Punkty te sumują się.

 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest tym spośród uprawnionych doktorantów, którzy zgodnie z ust. 5, po zsumowaniu punktacji, zajęli najwyższe miejsca na liście rankingowej utworzonej oddzielnie dla każdych studiów doktoranckich powołanych w Uniwersytecie Łódzkim, przy jednoczesnym wypełnieniu postanowień określonych w § 35 i § 36 niniejszego regulaminu.

 3. W przypadku, gdy na liście rankingowej sporządzonej w sposób określony w ust. 6 zgodnie z postanowieniem § 36 ust. 3 znajduje się dwóch lub więcej doktorantów posiadających taką samą liczbę punktów, co uniemożliwia wyłonienie jednego doktoranta, któremu należałoby przyznać stypendium dla najlepszych doktorantów, należy przyznać stypendium wszystkim doktorantom, którzy w rankingu zajmują taką samą graniczną pozycję.

 4. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest w kwocie określonej w załączniku nr 9 do niniejszego regulaminu.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy określone w Regulaminie Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 1. Kompetencje Rektora UŁ określone w regulaminie przysługują Prorektorowi ds. studenckich i toku studiów.

 2. Wnioski złożone do 15 lipca 2014 r. według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 6 czerwca 2012 r. zachowują moc w roku akademickim 2014/2015.

 3. Do czasu ukończenia studiów przez wszystkich studentów UŁ, których średnią ocen z toku studiów wylicza się jako średnią arytmetyczną, nie stosuje się § 32 ust. 3 zd. 1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku średnią ocen, o której mowa w § 32 ust. 1 niniejszego Regulaminu wylicza się jako średnią arytmetyczną według zasad określonych w § 33 ust 1 lit. a-c, f oraz ust. 2-4 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 6 czerwca 2012 r. (ze zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego.

 4. Do czasu ukończenia studiów przez wszystkich doktorantów UŁ, których średnią ocen z toku studiów wylicza się jako średnią arytmetyczną, nie stosuje się § 37 ust. 4 zd. 1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku przez bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, o których mowa w § 33 ust 1 pkt 2 lit a niniejszego Regulaminu, rozumie się uzyskanie za rok studiów poprzedzający rok akademicki, na który doktorant składa wniosek, średniej ocen, wyliczanej jako średnia arytmetyczna, z egzaminów oraz innych określonych przez rady wydziałów przedmiotów


§ 40

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom UŁ jest Uniwersytet Łódzki.

 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą w celu przyznania świadczeń określonych w § 5 ust. 1 lit. a-d oraz ust. 2 lit. a-d. Dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 3. Podanie danych osobowych przez osobę starającą się o przyznanie pomocy materialnej jest dobrowolne jednak odmowa podania danych zgodnych z zakresem wskazanym we wzorze odpowiedniego wniosku skutkować będzie wyłączeniem z procesu przyznania świadczeń określonych w § 5 ust. 1, lit. a- d oraz ust 2 lit. a- d.Strona z


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna