Regulamin Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko”Pobieranie 84.78 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar84.78 Kb.
Regulamin

Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej
„Młodzież Zapobiega Pożarom i Chroni Środowisko”

I. Cel Turnieju

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej ma na celu popularyzowanie przepisów, kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Turniej ten w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych i znajomości podstawowych zagadnień ochrony środowiska zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz możliwości wspierania inicjatyw zmniejszających zanieczyszczenie środowiska, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz ochrony środowiska.

II. Organizatorzy

Organizatorem Turnieju jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bełchatowie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie przy współpracy: • Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,

 • Nadleśnictwa Bełchatów,

 • Instytucji ubezpieczeniowych,

 • Urzędu Miasta Bełchatowa.

III. Uczestnicy

W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych:


I grupa - uczniowie szkół podstawowych,

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych,

III grupa - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


 1. Etapy eliminacji
 1. Eliminacje środowiskowe (na szczeblu szkół) – do 27 lutego 2015 roku.

 2. Eliminacje gminne i miejskie – do 20 marca 2015 r.

 3. Eliminacje powiatowe – 26 marca 2015 r.

 1. Eliminacje wojewódzkie – do końca kwietnia 2015 r.

 2. Eliminacje centralne – do końca maja 2015 r.

Termin przebiegu eliminacji powiatowych ustalają Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bełchatowie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie w sposób zapewniający ich przeprowadzenie przed finałem wojewódzkim.V. Komitet organizacyjny Turnieju

Na każdym szczeblu Turnieju eliminacjami kieruje komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli organizatora i instytucji oraz organizacji współpracujących.


Do jego zadań należy w szczególności:

• ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie,

• dobór miejsca eliminacji, odpowiednie przygotowanie lokalu, oprawa propagandowa eliminacji,

• ustalenie składu uczestników eliminacji, dokonanie podziału na grupy, zapoznanie ich


z regulaminem Turnieju,

• przygotowanie zestawów pytań,

• powołanie jury, w szkołach jury powołują dyrektorzy szkół przy współudziale OSP,

• potwierdzenie na karcie uczestnictwa faktu zakwalifikowania się zawodników


do następnego etapu,

• sprawdzenie kart uczestnictwa (obowiązuje od szczebla gminnego),

• sporządzenie sprawozdania z przebiegu eliminacji Turnieju i doręczenie go
do jednostki wyższego szczebla,

• przygotowanie nagród dla zwycięzców etapowych oraz dyplomów dla opiekunów


i pozostałych uczestników.

VI. Jury

Jury jest powoływane przez komitet organizacyjny eliminacji, w skład, którego wchodzą przedstawiciele organizatorów, tj. KP PSP w Bełchatowie, ZOP ZOSP RP w Bełchatowie oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.Zadania jury:
• ocena odpowiedzi (jawna) i ustalenie wyników eliminacji - podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe,

• sporządzenie protokółu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.Orzeczenia jury są ostateczne.

VII. Zasady punktacji

• eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 pkt,


• eliminacje ustne - od 0 do 3 pkt.

VIII. Przebieg eliminacji do finałów powiatowych

Na szczeblu środowiskowym eliminacje mogą być przeprowadzone w formie pisemnej, ustnej lub w obu formach, a także wzbogacone powinny być o zadania praktyczne.


O wyborze formy decyduje komitet organizacyjny. Wskazane jest połączenie eliminacji ze zwiedzaniem jednostki straży pożarnej (OSP lub PSP).

Na pozostałych szczeblach Turnieju obowiązuje przeprowadzenie eliminacji pisemnych i ustnych. Liczbę pytań testowych w eliminacjach pisemnych oraz czas na rozwiązanie testu ustala komitet organizacyjny. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany dla grup wiekowych.

W eliminacjach ustnych (określanych mianem rozgrywek finałowych danego szczebla) może startować od 3 do 5 zawodników w każdej grupie wiekowej, wyłonionych w toku eliminacji pisemnych. Każdy z nich odpowiada na wylosowane pytania. Czas odpowiedzi ustala jury.

Za zwycięzcę rozgrywek finałowych w danej grupie uważa się tego zawodnika, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników w danej grupie uzyska jednakową liczbę punktów - o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych w eliminacjach pisemnych. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięzcy (zasada ta dotyczy również dalszych miejsc w finale).Do finałów powiatowych kwalifikują się po trzy osoby w każdej grupie wiekowej wyłonione w eliminacja miejskich w Bełchatowie oraz po dwie osoby w każdej grupie wiekowej wyłonione w eliminacja gminnych z pozostałych gmin powiatu.
Po otrzymaniu zgłoszeń od Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP komitet organizacyjny powiadomi zarządy gminne o terminie i miejscu przeprowadzenia Turnieju na szczeblu powiatowym

IX. Finał wojewódzki.
W finale wojewódzkim startują zwycięzcy szczebla podstawowego - laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych. W przypadku, gdy któryś ze zdobywców pierwszego miejsca w eliminacjach powiatowych z przyczyn losowych nie może wziąć udziału w finale centralnym, prawo startu przysługuje zdobywcom dalszych miejsc.

Finał wojewódzki składa się z dwóch części:

• testu pisemnego,

• ścisłego finału ustnego.

Test zawiera pytania dla każdej grupy wiekowej.

Zawodnik udziela odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród podanych wariantów.

Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - O lub l punkt.

Do ścisłego finału wchodzi 5 zawodników z każdej grupy którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych.

W przypadku, gdy na skutek uzyskania jednakowej liczby punktów, nie jest możliwe wskazanie 5 finalistów, jury przeprowadza eliminacje dodatkowe, obejmujące tych zawodników, którzy uzyskali najwyższą jednakową liczbę punków.

W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu.


Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury, ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi). Czas odpowiedzi na jedno pytanie - l minuta. Punktacja odpowiedzi ustnych od O do 3 punktów.

Za najlepszego zawodnika w danej grupie wiekowej uważa się tego, który uzyskał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników z danej grupy uzyska jednakową liczbę punktów, o kolejności zajętego miejsca decyduje liczba punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych.

Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia - jury ogłasza dogrywkę, zadając dodatkowe pytania, aż do wyłonienia zwycięscy.

Decyzje jury są ostateczne.

X. Nagrody

Nagrody dla zdobywców czołowych miejsc fundują organizatorzy Turnieju.

Przewidywane są dyplomy dla wszystkich zawodników oraz dla opiekunów przygotowujących laureatów Turnieju.


 1. Zakres tematyczny Turnieju

Wg. Załącznika nr 2.
BIBLIOGRAFIA” do wykorzystania przez członków jury, nauczycieli, opiekunów w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich XXXVIII OTWP – Młodzież zapobiega pożarom.


Materiał szkoleniowy dotyczący Turnieju do pobrania na stronie internetowej www.kppsp.belchatow.msk.pl w zakładce ogłoszenia.
XII. Dokumentacja

Po przeprowadzeniu poszczególnych etapów eliminacji Turnieju komitet organizacyjny przesyła komitetowi organizacyjnemu wyższego szczebla następujące dokumenty:


• Protokół z posiedzenia jury.

• Informację o przebiegu eliminacji danego szczebla.

• Karty uczestników do wyższego etapu Turnieju.

Jeden egzemplarz ww. dokumentów pozostaje na danym szczeblu organizacyjnym Turnieju.
 1. Postanowienia końcowe
 • liczbę startujących laureatów na danym szczeblu określa organizator,

 • do finałów powiatowych kwalifikują się po trzy osoby w każdej grupie wiekowej wyłonione w eliminacja miejskich w Bełchatowie oraz po dwie osoby w każdej grupie wiekowej wyłonione w eliminacja gminnych z pozostałych gmin powiatu.

 • eliminacje środowiskowe powinny być poprzedzone pogadankami tematycznymi w szkołach i innych placówkach oświatowych.

 • na eliminacje powiatowe uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.

 • Zgłoszenia na Turniej Powiatowy należy przesłać do 23 marca br. na adres Komendy Powiatowej PSP w Bełchatowie, 97 – 400 Bełchatów, ul. Współna 7 lub fax-em ,na nr /44/ 633-82-10.

 • Turniej Powiatowy odbędzie się 26 marca 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.

Rozpoczęcie Turnieju nastąpi o godz. 1000.

Bełchatów, dn. 28.01.2013 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1

...................................

MIASTO/GMINA

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

DO POWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

I EKOLOGICZNEJ

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I CHRONI ŚRODOWISKO”

1

Imię i nazwisko


2

Grupa wiekowa


3

Data urodzenia


4

Nazwa i adres szkoły
5

Imię i nazwisko opiekuna

oraz nr telefonu

.....................................
....................................... dn. ............... 2013 r.

ZAŁĄCZNIK nr 2.BIBLIOGRAFIA

do wykorzystania przez członków jury, nauczycieli, opiekunów w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich XXXVI OTWP - Młodzież zapobiega pożarom
Przyjmujemy, że wszyscy pracujemy na tych samych materiałach.
I. USTAWY

P" 1 . Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz.1380.

G" 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2006 nr 12, poz. 1118 z późn. zm.).

G" 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. 2005 nr 45, poz. 435 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 Kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150).


II. ROZPORZĄDZENIA

G" 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

P" 2. Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80, poz. 563 z późn. zm.).

G" 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dział VI - Bezpieczeństwo Pożarowe.

G" 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia

1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 1999 nr 111, poz. 131).

P" 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegółowych zasad

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r. nr 58, poz. 405). 1. STATUTY

P" 1. Statut Związku Ochotniczych straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

(przyjęty z dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).

„P" 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).


 1. REGULAMINY

P" 1. Regulamin umundurowania.

P" 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).

G" 3. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).

G" 4. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - CTIF.

P" 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega

pożarom".

P" 6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy pożarom".

G" 7. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna - „Najlepsi z najlepszych".

G" 8. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP.

9. Wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno-technicznych OSP.
V. LITERATURA SPECJALISTYCZNA
„P" 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J.R.Szaflik,Edura,W-wa 2005.

2. VII Zeszyt historyczny Związku OSP RP - W-wa 2008.

G" 3. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).

„P" 4. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkolenia dla członków MDP).

„P" 5. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).

„P" 6. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).

„P" 7. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).

„P" 8. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień) W-wa 2009.

G" 9. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).

10. ABC strażaka ochotnika cz.12 (historia ochrony przeciwpożarowej do 1918 r.)

„P" 11. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka) W-wa 2003 r.

G" 12. ABC strażaka ochotnika cz. 14 Zawody CTIF - OSP.

„P" 13. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulamin MDP (zbiór)).

„G" 14. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (Programy szkolenia MDP).

G" 15. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (Gaszenie Pożarów).

16. ABC strażaka ochotnika cz. 29 (sto pytań do prawnika) 1.1 cz. 29.

Wydawcą „ABC Strażaka Ochotnika" jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku tel./fax (58)3416345, 3419080
VI. MIESIĘCZNIKI

„P" 1. Strażak 2012. „G" 2. Przegląd Pożarniczy 2012. 3. Kurier Strażacki - 2012


VII. AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE

- „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek" - 125 lat Strażaka - Praca zbiorowa, W-wa 2007.

„P"- Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).

P"- Dystynkcje stopni PSP.

P"- Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP

„G"- Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowisko Komendanta PSP oraz funkcje Prezesa

Zarządu OSP np. w powiecie, województwie, kraju. „P" - Znaki ewakuacyjne.

G"- Oznakowanie technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji. „P" - Znaki

ochrony p. pożarowej.

G"- Oznakowanie techniczne środków p. pożarowych • Znaki ostrzegawcze (ADR)

 • Znaki substancji chemicznych

 • Tablice wyróżniające pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR).

„P" - Szkoła Podstawowa

„G"- Gimnazjum

- Szkoły ponadgimnazjalne obowiązuję całość bibliografii

Przewodniczący

Komisji d/s Młodzieży, Kobiet, Konkursów i Zawodów przy ZO Woj. ZOSP w Łodzi

Ryszard Szmaja


Łódź, grudzień 2012 r.

Pobieranie 84.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna