Regulamin programu motywacyjnego vts euroheat w sieci bims plus postanowienia ogólne organizatorem programu motywacyjnego „Polowanie na Samsunga promocja vts euroheat dla bims plus”Pobieranie 11.87 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.87 Kb.
Regulamin programu motywacyjnego VTS EUROHEAT w sieci BIMs PLUS

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem programu motywacyjnego „Polowanie na Samsunga - promocja VTS EUROHEAT dla BIMs PLUS” dalej Programem Motywacyjnym jest firma VTS Polska Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk (fundator nagród).

  2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Program nie podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

  4. Program organizowany jest w Punktach Sprzedaży BIMS Plus dla Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Programu prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  5. Czas trwania programu: od 1 października do 31 grudnia 2014 roku lub do wyczerpania zapasów.

  6. Produktami objętymi programem motywacyjnym są wszystkie produkty z asortymentu marki VTS EUROHEAT dostępne w sieci BIMs PLUS. 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

  1. Warunkiem uczestnictwa w programie motywacyjnym jest zakup minimum 1 produktu z asortymentu marki VTS EUROHEAT, o których mowa w pkt. 1.6. w jakimkolwiek punkcie sprzedaży BIMs PLUS w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014.

  2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeterminowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do BIMs PLUS.

  3. Zwycięzca zobowiązany jest do wliczenia wartości nagrody do łącznej wartości uzyskanego dochodu w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2014.

 2. NAGRODY

  1. Nagrodą w Programie dla BIMs PLUS są za zakup urządzeń VTS EUROHEAT o największej skumulowanej wartości w okresie trwania konkursu:

  • Samsung ATIV Smart PC XE500T1C-A01PL Z2760 64GB SSD W8 o wartości 1599 zł brutto;

  • Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE SM-T535 (biały) o wartości 1349 zł brutto;

  • Samsung Gear 2 Neo (czarny) o wartości 799 zł brutto;

  1. Nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze, jak również na inne rodzaje nagród. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Nagrody mogą różnić się od wizualizacji przedstawionych w materiałach promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej promocji mają charakter poglądowy. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody na inną o takiej samej wartości. 1. SPOSÓB UZYSKANIA NAGRÓD RZECZOWYCH

  1. Uczestnicy biorący udział w programie dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur VAT w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014.

  2. Zamknięcie programu nastąpi do 30 dni po zakończeniu okresu trwania i rozliczeniu wyników.

  3. Nagrody będą wydawane w punktach sprzedaży BIMs PLUS. Klienci dokonujący zakupów urządzeń wskazanych w programie zostaną wskazani na podstawie raportu z systemu sprzedażowego BIMs PLUS. Informacja o ilości nagród zostanie przekazana do właściwego oddziału, gdzie klient będzie miał możliwość odbioru nagrody w terminie do 15 dni po zakończeniu programu.

  4. Organizator informuje, że nagrody wydane w niniejszym programie stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

  5. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników. 1. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której zgłoszenie w promocji wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika promocji,

 • za nie przekazanie w terminie lub przekazanie błędnych danych sprzedażowych przez Uczestnika promocji.

  1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestników do wysokości wartości nagrody.

  2. Organizator odpowiada za pokrycie kosztu nagród, w wysokości i na zasadach ustalonych odrębnie z BIMs PLUS. Jakakolwiek odpowiedzialność Organizatora w pozostałym zakresie jest wyłączona. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie internetowej BIMs PLUS.

  2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania programu wykluczyć Uczestnika z udziału w promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli powziął uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem.

  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

  5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z promocją.

| Strona

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna