Regulamin promocji „4 raty 0% w kredycie ratalnym” § 1 Organizator promocjiPobieranie 46.62 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.62 Kb.
Regulamin promocji

4 raty 0% w kredycie ratalnym”


§ 1

Organizator promocji

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „4 raty 0% w kredycie ratalnym”, zwanej dalej promocją.

  2. Organizatorem promocji (zwanym dalej: Organizatorem) jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł). Organizator jest pośrednikiem kredytowym i współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Organizatora obejmuje zawieranie i zmianę umów o kartę kredytową Auchan, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.


§ 2

Miejsce i czas trwania promocji

 1. Promocja odbywa się na terenie hipermarketów pod marką Auchan w całej Polsce
  oraz w sklepach należących do Arel Sp. z.o.o. Sp.K wymienionych w załączniku nr 1.

 2. Promocja obowiązuje w okresie od 14.03.2016 r. do 30.06.2016 r. w godzinach otwarcia sklepów, o których mowa w ust. 1.


§ 3

Warunki uczestnictwa i zasady promocji

 1. Promocja skierowana jest do następującej grupy klientów:

1) dokonujących płatności za zakupy na raty w hipermarketach, o których mowa w § 2, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, tj. do klientów, którzy:

 1. spełnią wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o przyznanie kredytu ratalnego (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank);

 2. w terminie określonym w § 2 złożą wniosek o przyznanie kredytu ratalnego, który zakończy się podpisaniem Umowy o kredyt na zakup towarów i usług.

 1. W odniesieniu do klientów dokonujących płatności za zakupy na raty:

1) klienci ci nie są zobowiązani do zapłaty żadnych kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, za wyjątkiem ewentualnych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia kredytu;

2) umowa kredytu, na podstawie której dokonany zostanie zakup w ramach promocji zawierana jest na okres 4 miesięcy;

3) cena detaliczna towaru spłacana jest w równych 4 miesięcznych ratach;

4) promocją objęte są rowery, kosiarki i meble ogrodowe oferowane do sprzedaży w hipermarketach pod marką Auchan, pod warunkiem, że wartość zakupu wyniesie co najmniej 200 zł.


§ 4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów

  1. ustnie:

 1. osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

lub

 1. złożona za pośrednictwem  Serwisu Telefonicznego Oney

  1. w formie pisemnej:

  1. wysłana pocztą na adres Banku do doręczeń i korespondencji, to jest: Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem „4 raty 0%
   w kredycie ratalnym Auchan”

lub

  1. złożona osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

  1. w formie elektronicznej:

 1. złożona poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.oney.com.pl

 1. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyn reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym podpisem Uczestnika (w przypadku formy pisemnej) i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 2. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych dokumentów potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej - listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub w formie telefonicznej – na wskazany w reklamacji numer telefonu kontaktowego (w tym wysłanie wiadomości SMS w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji).

 4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym
  w ust. 5 Organizator:

 1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,

 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

 3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową kredytu na zakup towarów i usług.

 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Doradztwa Finansowego Organizatora w sklepach, o których mowa w §2.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu "4 raty 0% w kredycie ratalnym”
Lista hipermarketów, biorących udział w Promocji.
- Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Katowicka 1

- Grudziądz 86-300, ul. Południowa 8

- Jelenia Góra 58-506, Jana Pawła II 51

- Katowice Trzy Stawy 40-028, ul. Pułaskiego 60

- Lubin 59-334, ul. Jana Pawła II 13

- Piotrków Trybunalski 97-300, Al. Gen. Sikorskiego 13/17

- Poznań 61-245, ul. Szwajcarska 14

- Radom 26-613, ul. Żółkiewskiego 4

- Słupsk/Kobylnica 76-251, Szczecińska 6

- Tanów 33-100, ul. Błonie 2

- Warszawa 01-378, ul. Połczyńska 4

- Zgorzelec 59-900, ul. Słowieńska 3Regulamin promocji

10 rat 0% w kredycie ratalnym”


§ 1

Organizator promocji

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „10 rat 0% w kredycie ratalnym”, zwanej dalej promocją.

  2. Organizatorem promocji (zwanym dalej: Organizatorem) jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł). Organizator jest pośrednikiem kredytowym i współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Organizatora obejmuje zawieranie i zmianę umów o kartę kredytową Auchan, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.


§ 2

Miejsce i czas trwania promocji

 1. Promocja odbywa się na terenie hipermarketów pod marką Auchan w całej Polsce
  oraz w sklepach należących do Arel Sp. z.o.o. Sp.K wymienionych w załączniku nr 1.

 2. Promocja obowiązuje w okresie od 14.03.2016 r. do 30.06.2016 r. w godzinach otwarcia sklepów, o których mowa w ust. 1.


§ 3

Warunki uczestnictwa i zasady promocji

 1. Promocja skierowana jest do następującej grupy klientów:

1) dokonujących płatności za zakupy na raty w hipermarketach, o których mowa w § 2, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, tj. do klientów, którzy:

 1. spełnią wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o przyznanie kredytu ratalnego (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank);

 2. w terminie określonym w § 2 złożą wniosek o przyznanie kredytu ratalnego, który zakończy się zawarciem Umowy o kredyt na zakup towarów i usług.

 1. W odniesieniu do klientów dokonujących płatności za zakupy na raty:

1) klienci ci nie są zobowiązani do zapłaty żadnych kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu, za wyjątkiem ewentualnych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia kredytu;

2) umowa kredytu, na podstawie której dokonany zostanie zakup w ramach promocji zawierana jest na okres 10 miesięcy;

3) cena detaliczna towaru spłacana jest w równych 10 miesięcznych ratach;

4) promocją objęte są rowery, kosiarki i meble ogrodowe oferowane do sprzedaży w hipermarketach pod marką Auchan, pod warunkiem, że wartość zakupu wyniesie co najmniej 300 zł.§ 4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów

  1. ustnie:

 1. osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

lub

 1. złożona za pośrednictwem  Serwisu Telefonicznego Oney

  1. w formie pisemnej:

  1. wysłana pocztą na adres Banku do doręczeń i korespondencji, to jest: Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem „10 rat 0%
   w kredycie ratalnym Auchan”

lub

  1. złożona osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

  1. w formie elektronicznej:

 1. złożona poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.oney.com.pl

 1. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyn reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym podpisem Uczestnika (w przypadku formy pisemnej) i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 2. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych dokumentów potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej - listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub w formie telefonicznej – na wskazany w reklamacji numer telefonu kontaktowego (w tym wysłanie wiadomości SMS w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji).

 4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym
  w ust. 5 Organizator:

 1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,

 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

 3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową kredytu na zakup towarów i usług.

 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Doradztwa Finansowego Organizatora w sklepach, o których mowa w §2.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik nr 1 do Regulaminu "10 rat 0% w kredycie ratalnym Auchan”
Lista hipermarketów, biorących udział w Promocji.
- Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Katowicka 1

- Grudziądz 86-300, ul. Południowa 8

- Jelenia Góra 58-506, Jana Pawła II 51

- Katowice Trzy Stawy 40-028, ul. Pułaskiego 60

- Lubin 59-334, ul. Jana Pawła II 13

- Piotrków Trybunalski 97-300, Al. Gen. Sikorskiego 13/17

- Poznań 61-245, ul. Szwajcarska 14

- Radom 26-613, ul. Żółkiewskiego 4

- Słupsk/Kobylnica 76-251, Szczecińska 6

- Tanów 33-100, ul. Błonie 2

- Warszawa 01-378, ul. Połczyńska 4

- Zgorzelec 59-900, ul. Słowieńska


Regulamin promocji

4 rat 0% w karcie kredytowej Auchan”


§ 1

Organizator promocji

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „4 rat 0% w karcie kredytowej Auchan”, zwanej dalej promocją.

  2. Organizatorem promocji (zwanym dalej: Organizatorem) jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł). Organizator jest pośrednikiem kredytowym i współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Organizatora obejmuje zawieranie i zmianę umów o kartę kredytową Auchan, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.


§ 2

Miejsce i czas trwania promocji

 1. Promocja będzie obowiązywać w okresie od 29.03.2016 r. do 30.06.2016 r. na terenie hipermarketów pod marką Auchan.


§ 3

Warunki uczestnictwa i zasady promocji

 1. Promocja skierowana jest do następujących grup klientów:

1) dokonujących płatności za zakupy Kuponem Pierwszego Zakupu w hipermarketach, o których mowa w § 2, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, tj. do klientów, którzy:

  1. spełnią wymogi stawiane klientom ubiegającym się o przyznanie limitu w karcie kredytowej Auchan (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank) i w terminie określonym w § 2 złożą wniosek o przyznanie karty kredytowej Auchan, który zakończy się podpisaniem Umowy o kartę kredytową Auchan oraz

  2. w terminie trwania promocji dokonają płatności Kuponem Pierwszego Zakupu;

  3. poinformują kasjera przyjmującego płatność Kuponem Pierwszego Zakupu o chęci skorzystania z promocji „4 rat za 0%”;

 1. dokonujących płatności za zakupy kartą kredytową Auchan w hipermarketach, o których mowa w § 2, pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu tj. do klientów, którzy:

 1. posiadają niewykorzystany limit w rachunku karty kredytowej Auchan w kwocie co najmniej równej planowanemu zakupowi promocyjnemu oraz

 2. poinformują kasjera przyjmującego płatność kartą kredytową Auchan o chęci skorzystania z promocji „4 rat za 0%”.

 1. W odniesieniu do klientów dokonujących płatności za zakupy na warunkach promocyjnych Kuponem Pierwszego Zakupu lub kartą kredytową Auchan:

1) klienci ci nie są zobowiązani do zapłaty żadnych kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu za wyjątkiem ewentualnych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia kredytu i opłaty rocznej za kartę w wysokości 24 zł;

 1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla kredytu w karcie kredytowej Auchan w wysokości 390 zł (całkowita kwota kredytu), spłacanego
  w 4 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem nominalnym 0% wynosi 0%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 390 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 0 zł (z czego odsetki 0 zł, prowizja 0 zł), a kwota raty miesięcznej wynosi 97,50 zł

3) promocją objęte są rowery, kosiarki i meble ogrodowe oferowane do sprzedaży w hipermarketach pod marką Auchan pod warunkiem, że łączna wartość zakupu wyniesie co najmniej 200 zł;

4) cena detaliczna towaru spłacana jest w równych 4 miesięcznych ratach.


§ 4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem.

 2. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów

  1. ustnie:

 1. osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

lub

 1. złożona za pośrednictwem  Serwisu Telefonicznego Oney

  1. w formie pisemnej:

  1. wysłana pocztą na adres Banku do doręczeń i korespondencji, to jest: Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, z dopiskiem „4 rat 0%
   w karcie kredytowej Auchan”

lub

  1. złożona osobiście w dowolnej placówce Banku lub dowolnym Punkcie Doradztwa Finansowego

  1. w formie elektronicznej:

 1. złożona poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.oney.com.pl

 1. Złożona reklamacja, wraz z opisem przyczyn reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym podpisem Uczestnika (w przypadku formy pisemnej) i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 2. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych dokumentów potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych (liczonych od daty otrzymania reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej - listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny lub w formie telefonicznej – na wskazany w reklamacji numer telefonu kontaktowego (w tym wysłanie wiadomości SMS w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji).

 4. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym
  w ust. 5 Organizator:

 1. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,

 2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,

 3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji


§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową o kartę kredytową Auchan.

 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Doradztwa Finansowego Organizatora w hipermarketach, o których mowa w §2.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Regulamin karty kredytowej Auchan i przepisy powszechnie obowiązującego prawa./2Pobieranie 46.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna