Regulamin Promocji: Zakupy premiowane hp w ab s. A



Pobieranie 18.13 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar18.13 Kb.

Regulamin Promocji: Zakupy premiowane HP w AB S.A.

Zakupy premiowane HP w AB S.A. są akcją promocyjną, nagradzającą wykonanie założonych planów obrotów na produktach HP znajdujących się w ofercie AB S.A. Nagrodami są koszulki polo z logo HP, oraz drukarki do wyboru (hp photosmart 7760; albo HP InkJet 1010).



  1. Ogólne zasady Promocji Zakupy premiowane HP w AB S.A.


1.Organizatorem Promocji Zakupy premiowane HP w AB S.A. jest firma AB S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32, zwana dalej
w treści regulaminu „AB S.A.”.

2.Regulamin organizowanej przez AB S.A. Promocji Zakupy premiowane w HP w AB S.A. (zwanej dalej „Promocją”), przeznaczonej dla Klientów AB S.A., jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej Promocji oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu, a AB S.A., będącym właścicielem i organizatorem Promocji Zakupy premiowane HP w AB S.A.

3.Czas trwania Promocji obejmuje termin od 15 lipca 2004 r. do 31 lipca 2004 r., przy czym AB S.A. zastrzega sobie możliwość jej przedłużenia o następne okresy promocyjne.

4.Uczestnik Promocji za przekroczenie ustalonego miesięcznego planu obrotów na określonych produktach HP, tj. notebooki, desktopy, monitory i serwery w ofercie firmy AB S.A. może zdobyć nagrody rzeczowe na warunkach określonych w dalszej części regulaminu.

5.Promocję Zakupy premiowane w HP AB S.A. organizuje Dział Marketingu firmy AB S.A.. Dział ten dba o poprawny przebieg Promocji.

6.Dział Marketingu firmy AB S.A. zajmuje się również zapytaniami i reklamacjami dotyczącymi naliczania bonusu, wszelkimi operacjami dokonywanymi na kontach, a także sprawami blokowania kont.

7.Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Promocji posiadacze mogą uzyskać przez Dział Marketingu:

osobiście w placówkach AB S.A.,

telefonicznie,

pisemnie za pośrednictwem FAXU i INTERNETU lub POCZTĄ.


  1. Uczestnicy Promocji Zakupy premiowane w AB S.A.


8.Uczestnikiem Promocji staje się każda firma, która:

jest zarejestrowanym klientem AB S.A.,

korzysta z systemu internetowego www.abonline.pl,

jest upoważniona do podpisywania faktur i odbioru towaru w firmie AB S.A.


(na podstawie pisemnego upoważnienia),

dokonuje zakupów produktów HP w AB.

9.Uczestnikiem Promocji nie mogą być dystrybutorzy i sub-dystrybutorzy.

10.AB S.A. zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika bez podawania powodu wykluczenia.




  1. Informacje o nagrodach rzeczowych w promocji: Zakupy premiowane HP w AB S.A.


11.Informacje o promocji umieszczone są w serwisie www.abonline.pl.

12.W promocji klient korzysta ze swojego loginu do serwisu internetowego www.abonline.pl, gdzie umieszczana jest informacja o regulaminie i przyznanych nagrodach.

13.Nagrodami w promocji są:


 • koszulki polo z logo HP

 • do wyboru drukarka HP Photosmart 7760 lub HP Business Inkjet 1100D
  1. Zasady przyznawania nagród rzeczowych Zakupy premiowane HP w AB S.A.


14.Nagrody na koncie promocji Zakupy premiowane HP w AB S.A.
na www.abonline.pl można zdobywać dokonując zakupów w firmie AB S.A.
(w placówkach w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie).

15.Produkty, których zakup jest objęty promocją, to:



 • notebooki HP,

 • desktopy HP,

 • monitory HP,

 • serwery HP.

16.Każdy z uczestników otrzyma plan obrotów dla ww. produktów HP do wykonania w lipcu za pośrednictwem www.abonline.pl.

17.Nagrody rzeczowe otrzymają klienci:



 • koszulka polo z logo HP - pierwszych stu klientów, których zakupy dokonane w placówkach AB S.A przekroczyły miesięczny plan obrotów na wybranych produktach HP,

 • do wyboru drukarka HP Photosmart 7760 lub HP Business Inkjet 1100D – 7 klientów, którzy osiągną największy wzrost sprzedaży w okresie trwania promocji,

 • do wyboru drukarka HP Photosmart 7760 lub HP Business Inkjet 1100D – 7 klientów, którzy osiągną najwyższe obroty w trwakcie trwania promocji. oraz dla siedmiu klientów, którzy uzyskają największe wzrosty w trakcie trwania promocji,

18.Zakupy dokonywane przez klientów są zapisywane w systemie automatycznie zaraz po zamknięciu zlecenia i wystawieniu faktury VAT oraz uregulowaniu płatności. Korzystanie z informacji o stopniu wykonania targetu jest możliwe po 24 godzinach od momentu dokonania operacji i zapisu ich na koncie.

19.W Promocji Zakupy premiowane HP w AB nie są premiowane zakupy w cenach specjalnych (tzw. dealach).

20.Za podstawę przyznania nagrody rzeczowej może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza konta potwierdzone fakturą VAT. O ile zaistnieje podejrzenie, że podstawą przyznanej nagrody, zapisanej posiadaczowi konta, nie były rzeczywiste zakupy (korekta do danej faktury), to premia zostaje anulowana.

21.AB S.A. ma prawo zakwestionować zdobyte nagrody, jeśli zapisana kwota została zdobyta przez Uczestnika na podstawie faktur VAT zapłaconych z przekroczeniem terminu płatności, lub jeśli do zakupu wystawiona została nota korygująca.

22.Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi obrotami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu faktur zakupu oraz dokumentów uiszczenia opłaty.

  1. Odbiór nagród.


23.Uczestnik odbierający nagrodę musi mieć uregulowane wszystkie należności wymagalne wobec AB S.A.

24.Informujemy, że nagroda stanowi nieodpłatne świadczenie i, zgodnie z polskim prawodawstwem, należy ją traktować jako przychód obdarowanej firmy. Wraz z odbiorem nagrody Uczestnik podpisuje protokół odbioru i od tego momentu wszelkie zobowiązania wynikające z faktu przyjęcia nagrody obciążają Uczestnika.


  1. Zakończenie Promocji Zakupy premiowane HP w AB.


25.31 lipca 2004 r. będzie dniem zakończenia Promocji Zakupy premiowane HP w AB.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 9 sierpnia 2004 r.

3. Zwycięzcy zostaną poinformowaniu o wygranej do 13 sierpnia 2004 r. – na stronie www.abonline.pl w strefie HP.

4. Nagrody zostaną rozesłane do 31 sierpnia 2004 r.


  1. Postanowienia końcowe.


26.Wszelkich indywidualnych ustaleń Uczestnik programu może dokonać wyłącznie
z pracownikiem Działu Marketingu firmy AB S.A., obsługującym Promocję Zakupy premiowane HP w AB.

27.AB S.A. zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Uczestnik będzie informowany za pomocą internetu i serwisu www.abonline.pl.



28.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29.AB S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji bez podawania przyczyny, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub konta serwisu www.abonline.pl.

Pobieranie 18.13 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna