Regulamin przetargu ofertowego pisemnegoPobieranie 31.03 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar31.03 Kb.
REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO PISEMNEGO

którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 200

będącego na wyposażeniu Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju


Postanowienia Ogólne


§1

 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. C.K. Norwida 23.

 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego marki STAR 200
  o numerze rejestracyjnym: SJZ Y518, rok produkcji: 1988.

 3. Szczegółowy opis pojazdu zbywanego w drodze niniejszego przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114 poz. 761)


§2

 1. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.

 2. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych.

 3. W przypadku złożenia wniosku (załącznik nr 4) przez inną jednostkę lub jednostkę samorządu terytorialnego bądź instytucję gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego Organizator przewiduje możliwość nieodpłatnego przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.


§3

Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju w miejscu ogólnie dostępnym, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej: www.sw.gov.plCena wywoławcza


§4

 1. Cena wywoławcza samochodu wynosi 3100,00 zł. (słownie: trzy tysiące sto złotych).

 2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne


§5

 1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 02.12.2010r. do godz. 10.00,
  w Sekretariacie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju – budynek administracji
  , w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwą (imieniem i nazwiskiem)
  i adresem oferenta, z dopiskiem: „STAR 200 – nie otwierać przed dniem 02.12.2010r. przed godz. 10.30”.

 2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszego regulaminu.

 3. O ważności oferty decyduje data i godz. wpływu oferty do Zakładu Karnego
  w Jastrzębiu Zdroju, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.


§6

 1. Oferta winna zawierać:

  1. Formularz Oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
   nr 2 do niniejszego regulaminu;

  2. Dokument charakteryzujący oferenta:

    1. w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – kserokopię dokumentu tożsamości - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,

    2. w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,

    3. w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami
     w formie oryginału.

 2. Oferta oraz wszystkie do niej załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

 3. Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny samochodu będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju – zał. nr 3.


§7

Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.Komisja przetargowa


§8

 1. Do przeprowadzenia przetargu Organizator przetargu powołuje Komisję Przetargową w składzie trzech osób

 2. Komisja Przetargowa w imieniu Organizatora przetargu przeprowadza postępowanie przetargowe, w szczególności:
  1. sprawdza ważność ofert,

  2. dokonuje oceny ofert i proponuje wybór jako najkorzystniejszej, ważną ofertę z najwyższą ceną,

  3. rozstrzyga uwagi i zastrzeżenia oferentów,

  4. w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, kontynuuje przetarg w formie aukcji między tymi oferentami.


§9

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju, ul. C.K. Norwida 23 – świetlica – budynek administracji.

 2. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.

 3. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.

 4. W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.


§10

 1. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:

  1. jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego regulaminu;

  2. do oferty nie dołączono dokumentów wymienionych w § 6 ust. 1 i ust.3;

  3. nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub osobę upełnomocnioną do reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów);

 2. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.


§11

 1. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę z najwyższą cenę,
  z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 2. W przypadku określonym w §2 ust. 3 Komisja podejmie decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz wnioskodawcy zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. nr 114 poz. 761).

 3. W razie stwierdzenia, że co najmniej dwóch oferentów zaproponowało najwyższą cenę w tej samej wysokości (zbieżność ofert) Organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim przypadku oferentów informuje się
  o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

 4. Osoby przybyłe w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu w formie oryginału.

 5. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana prze oferentów zakwalifikowanych do licytacji.

 6. Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 50 zł.

 7. Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 8. W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.


§12

 1. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności pojazdu.

 2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 3. Wszelkie koszty transakcji zakupu samochodu obciążają oferenta.Unieważnienie przetargu


§13

 1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.

 2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.

 3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.Protokół z przetargu


§14

 1. Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.

 2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu,
  w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.Postanowienia końcowe


§15

 1. Zbywany pojazd można oglądać w siedzibie Organizatora tj. Zakład Karny
  w Jastrzębiu Zdroju, 44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. C.K. Norwida 23 w terminie: 29.11.2010-01.12.2010 w godzinach: 9.00 – 15.00.

 2. Szczegółowych informacji udzielają na temat:

  1. przetargu – ppor. Krzysztof Niczek tel. 32/ 471 08 80 wew. 530

  2. pojazdu – mł. chor. Krzysztof Swoboda tel. 32/ 471 08 80 wew. 540

 3. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie www.sw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju.


§16

   1. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu oraz postanowieniami ogłoszenia o przetargu pisemnym.

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki: 1. opis samochodu

 2. formularz oferty

 3. oświadczenie o znanym stanie technicznym samochodu

 4. wniosek o nieodpłatne przekazanie

załącznik nr 1


OPIS SAMOCHODUMarka: STAR

Model: 200

Rok produkcji: 1988

Data pierwszej rejestracji: 08.03.1988

Przebieg: 133 246km

Rodzaj silnika: diesel

Pojemność silnika: 6842 cm3

Ładowność: 6000 kg

Załącznik nr 2

...........................................

(miejscowość i data)

Dane oferenta:
Imię i nazwisko/nazwa: .................................................................

Adres: .................................................................

.................................................................

PESEL/REGON: .................................................................

Numer NIP: .................................................................

Dowód osobisty (seria i numer): .................................................................

Telefon: .................................................................

Adres e-mail: .................................................................


OFERTA

 1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest zbycie będącego na wyposażeniu Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju samochodu ciężarowego STAR 200 o nr rejestracyjnym SJZ Y518, składam ofertę zakupu przedmiotowego samochodu, za kwotę:

................................................. zł brutto

słownie złotych: .........................................................................................................
 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu przetargu pisemnego i akceptuję je bez zastrzeżeń.

 2. Oświadczam, że jestem zobowiązany treścią oferty do dnia przeniesienia własności samochodu.

 3. Do niniejszej oferty dołączam:

  1. kserokopię dowodu tożsamości*

  2. aktualny odpis z KRS*

  3. aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej*

  4. pełnomocnictwo*

*niepotrzebne skreślić
...................................................................

(czytelny podpis składającego ofertę)

Załącznik nr 3

...........................................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że znany jest mi stan techniczny samochodu STAR 200, rok produkcji 1988


o numerze rejestracyjnym SJZ Y518 będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będę wnosił/a roszczeń w stosunku do Zakładu Karnego
w Jastrzębiu Zdroju.

Załącznik nr 4

...........................................

(miejscowość i data)


WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE


Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe wnioskuję o nieodpłatne przekazanie samochodu ciężarowego marki STAR 200
Dane Podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie:
Nazwa Podmiotu: .................................................................

Adres: .................................................................

.................................................................

REGON: .................................................................

Numer NIP: .................................................................

Telefon: .................................................................


Oświadczam, że przekazany samochód ciężarowy marki STAR 200 zostanie odebrany
w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

...................................................................(czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wnioskodawcy)
: Data -> Files -> public
public -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
public -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
public -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
public -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
public -> Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich
public -> Sprawy cywilne
public -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej Brytanii
public -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
public -> Austria organ centralny pośredniczący w przekazywaniu ena art. 7(2) Decyzji Ramowej
public -> Do niniejszego protokołu mogą zostać zgłoszone sprostowania

Pobieranie 31.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna