Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciePobieranie 31.59 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar31.59 Kb.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy.

 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2: Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 3. Projektodawcą (Beneficjentem) jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

 4. Instytucją uczestniczącą w realizacji projektu, realizującą Projekt wspólnie z beneficjentem, będącą Partnerem Projektu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa z siedzibą
  w Warszawie.

 5. Okres realizacji projektu: 1 października 2013 roku – 31 maja 2015 roku.
 1. Słownik pojęć
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

  • Beneficjent/Realizator Projektu/Projektodawca/Lider – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki/WWSI,

  • Instytucja Pośrednicząca – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

  • Partner – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa/NASK,

  • Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/– zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba (osoba dorosła, która uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego), bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy,

  • Projekt – projekt: Akademia Bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy,

  • Strona www Projektu – www.abit.wwsi.edu.pl

  • Biuro Projektu – siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,

ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa, pokój 208.


 1. Cel i założenia projektu
 1. Nadrzędnym celem Projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego wśród 200 dorosłych osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego.

 2. Szczegółowe cele Projektu są następujące:

  • podniesienie kompetencji 200 uczestników w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych,

  • podniesienie kompetencji 200 uczestników w zakresie bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 1. Zakres i formy wsparcia
 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 2. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

  • Zadanie 1 – szkolenie w zakresie kompetencji ECDL Core oraz IT Security dla osób z niepełnosprawnością wzrokową
   Moduł I – szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji ECDL Core, realizowane przez Lidera
   Moduł II – szkolenia komputerowe z zakresu bezpiecznego korzystania z ICT, realizowane przez Partnera

  • Zadanie 2 – szkolenie w zakresie kompetencji ECDL Core oraz IT Security

dla osób pełnosprawnych powyżej 50 roku życia
Moduł I – szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji ECDL Core, realizowane przez Lidera
Moduł II – szkolenia komputerowe z zakresu bezpiecznego korzystania z ICT, realizowane przez Partnera

Każdy z uczestników Projektu zobowiązany będzie do przejścia przez II moduły szkolenia.

 1. Szkolenia będą realizowane w dwóch edycjach:

 • I edycja: X 2013 – VII 2014

 • II edycja: IX 2014 – V 2015

 1. Miejsce realizacji szkoleń w ramach Projektu:

  • siedziba Projektodawcy

(siedziba Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki,

Warszawa, ul. Lewartowskiego 17), 1. Dla uczestników szkoleń przewidziano:

  • materiały dydaktyczne związane z tematyką danych szkoleń,

  • catering – przerwy kawowe i suchy poczęstunek,

  • zwrot kosztów dojazdu na podstawie poniesionych kosztów – dotyczy Zadania 1,

  • pomoc 2 asystentów / grupę – dotyczy Zadania 1.

 1. Uczestnicy otrzymają również:

  • zaświadczenia o uczestnictwie w Projekcie (wszyscy uczestnicy),

  • certyfikaty ECDL Core (zakłada się, że 90% uczestników ukończy szkolenie, a wśród nich 70% zdawalność).
 1. Uczestnicy Projektu

Projekt planuje objąć wsparciem 200 osób dorosłych w wieku 25-64+, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu KC i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności informatyczne.

 1. Grupa docelowa – osoby niepełnosprawni wzrokowo
 • Uczestnikami Projektu może być 60 osób (30 nieaktywnych zawodowo, 20 pracujących
  i 10 bezrobotnych).
 1. Grupa docelowa – osoby w wieku 50-64
 • Uczestnikami Projektu może być 120 osób (20 nieaktywnych zawodowo,
  20 bezrobotnych i 80 pracujących).
 1. Grupa docelowa – osoby w wieku 64+
 • Uczestnikami Projektu może być 20 osób nieaktywnych zawodowo wyrażających chęć zatrudnienia. 1. Ogólne zasady rekrutacji
 1. Rekrutacja będzie uwzględniać zasadę równych szans, przeprowadzona będzie według zasady bezstronności, jawności i przejrzystości.

 2. Pierwszeństwo udziału w Projekcie i wyboru terminów szkoleń będą miały osoby z niższym wykształceniem. W drugiej kolejności zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 1. Opis procesu rekrutacji
 1. Naborowi na szkolenia będzie towarzyszyć akcja informacyjno-promocyjna – dystrybucja ulotek, plakatów bezpośrednio oraz pocztą przy współpracy z instytucjami pomocy społecznej, rodzinami, szkołami, jednostkami opieki medycznej, organizacjami pozarządowymi i innymi, oraz z użyciem baz danych utworzonych w wyniku realizacji podobnych przedsięwzięć w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Szkolenia będą promowane również przez wykładowców WWSI oraz NASK podczas konferencji i seminariów oraz w ramach realizowanych obecnie projektów edukacyjnych. Działania wspierane będą również przez partnerów uczelni.

 2. Uczestnicy będą informowani o harmonogramach szkoleń (informacja na stronie www Projektu, email).

 3. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania na stronie internetowej Projektu www.abit.wwsi.edu.pl Formularz należy przesłać elektronicznie na adres abit@wwsi.edu.pl bądź dostarczyć do Biura Projektu.

 4. Oprócz formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w Projekcie, każdy uczestnik powinien wypełnić i dostarczyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
  A. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem (zawarte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa),
  B. Oświadczenie uczestnika Projektu o niepełnosprawności wzrokowej
  (dotyczy uczestników Zadania 1 Projektu),
  C. Kopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu

  Wzory powyższych dokumentów dostępne są na stronie www Projektu lub w Biurze Projektu.
  Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Biurze Projektu w godzinach pracy biura pon-pt 10:00-14:00 lub wysłać pocztą lub kurierem. Do udziału w szkoleniach nie jest wymagane zgłoszenie czy zgoda ze strony pracodawcy.

 5. Realizator Projektu może żądać dodatkowych oświadczeń w przypadku, gdy miejsce zameldowania i zamieszkania są spoza granic województwa mazowieckiego, a uczestnik pracuje bądź uczy się na terenie województwa mazowieckiego.

 6. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne, niezłożone w wyznaczonym terminie lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane.

 7. Rekrutacja będzie prowadzona w 2 rundach na I i II edycję szkoleń: od 23 września 2013 – 31 grudnia 2013 (na I edycję) oraz od 1 sierpnia 2014 – 30 września 2014 (na II edycję) lub do momentu zamknięcia list podstawowych oraz list rezerwowych.

 8. Terminy przyjmowania zgłoszeń i rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej Projektu: www.abit.wwsi.edu.pl

 9. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Biura Projektu wpłynie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, natomiast szczegółową datę określa:

- data i godzina odebrania dokumentów rekrutacyjnych przesłanych za pośrednictwem poczty email,

- data i godzina dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu poświadczone podpisem pracownika biura. 1. Na potrzeby rekrutacji zostaną utworzone listy podstawowe i listy rezerwowe (lista rezerwowa liczyć będzie 40 osób w każdej edycji).

 2. O zakwalifikowaniu do danego szkolenia Kandydaci będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie na minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 3. Osoby poinformowane o zakwalifikowaniu na szkolenie zobowiązane są potwierdzić w mailu swoją obecność na zajęciach w terminie podanym w wiadomości. W przypadku braku

potwierdzenia, osoba zostaje skreślona z listy uczestników.

 1. Udział uczestnika w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania Deklaracji udziału w Projekcie oraz Umowy uczestnictwa w Projekcie.

 2. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w projekcie odpowiedzialny jest Lider Projektu.
 1. Uprawnienia i obowiązki uczestnikaKażdy Uczestnik projektu ma prawo do:

 • zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie,

 • otrzymania materiałów dydaktycznych do zajęć,

 • korzystania z przystosowanego do niepełnosprawności wzrokowej stanowiska podczas szkolenia (dotyczy Zadania 1),

 • korzystania z pomocy asystenta orientacji przestrzennej (dotyczy Zadania 1),

 • bezpłatnego przerwy kawowej w czasie szkoleń,

 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia (dotyczy Zadania 1). Warunki udzielania zwrotu kosztów dojazdów opisano w oddzielnym regulaminie.

 • możliwość jednego bezpłatnego podejścia do zewnętrznego egzaminu certyfikującego ECDL Core,

 • otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu,

 • uczestnicy, którzy zaliczyli wymaganą ilość egzaminów otrzymają certyfikat ECDL Core.

Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do: • złożenia i podpisania własnoręcznie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

 • zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji, fakt ten potwierdza własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz w formularzu zgłoszeniowym,

 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował potwierdzając obecność podpisem w dokumentacji projektu oraz do wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych. W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie osiągnie 80% frekwencji na szkoleniu lub gdy jego ewentualna rezygnacja nie będzie uzasadniona, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki może zażądać zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach,

 • zdawać egzaminy cząstkowe - po zakończeniu każdego z 7 bloków szkoleniowych - zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Obecność na spotkaniach egzaminacyjnych jest obowiązkowa. Egzaminy odbywać się będą w terminach i miejscach określonych przez Realizatora Projektu. Po zdaniu 7 egzaminów, uczestnik otrzyma certyfikat ECDL Core wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 • bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w zajęciach,

 • uczestnik zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją, monitoringiem i ewaluacją Projektu w ramach, którego realizowane jest szkolenie


 1. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu,

 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników,

 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej z uwzględnieniem preferencji określonych rozdziale 5 niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w zajęciach należy poinformować Biuro Projektu nie później niż na dziesięć dni przed terminem ich realizacji.

 5. W przypadku, gdy rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie nie będzie uzasadniona, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki może zażądać zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa w zajęciach, 1. Postanowienia końcowe
 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu i złożenia na tę okoliczność stosownego oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 4A.

 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie www Projektu.Załączniki:

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowyZałącznik 2 – Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobieranie 31.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna