Regulamin stołÓwki szkolnejPobieranie 20.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.43 Kb.
Karol Orzechowski


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ


w Szkole Podstawowej nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie.

 1. INFORMACJE WSTĘPNE:

 1. Firma AFS Karol Orzechowski wygrywając konkurs na prowadzenie stołówki szkolnej, w Szkole Podstawowej nr 29 w Warszawie zobowiązała się, do należytego i zgodnego z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, wywiązywania z przyjętych na siebie obowiązków.

 2. Wszelkie działania firmy AFS są i będą zgodne z obowiązującymi przepisami HACAP, sanitarno-epidemiologicznymi oraz wytycznymi Państwowego Instytutu Żywienia.

 3. Działania firmy AFS w kuchni i stołówce szkolnej będą prowadzone zgodnie z zawartą umową oraz za zgodą i akceptacją DYREKTORA SZKOŁY.

 4. Na stołówce opiekę nad uczniami sprawować będzie KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY (KIEROWNIK ŚWIETLICY oraz/lub NAUCZYCIELE).

 5. KIEROWNIKIEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ jest pani Krystyna Orzechowska posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu stołówki szkolnej oraz zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży.

 6. Wszelkie sprawy związane z wyżywieniem oraz pracą stołówki (zapisy, odwołania, odliczenia i inne) należy zgłaszać do KIEROWNIKA STOŁÓWKI SZKOLNEJ osobiście lub telefonicznie na nr telefonu (0-22) 629 75 83 wew. 18 lub tel. kom. 0-517 971 636.

 1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie SP nr 29 oraz inni konsumenci, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli ustaloną za posiłki opłatę.

 2. Dokonanie zgłoszenia i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się konsumenta oraz RODZICA/OPIEKUNA do jego przestrzegania.

 3. Zgłoszenia dzieci do korzystania z obiadów w danym roku szkolnym, przyjmowane są przez KIEROWNIKA STOŁÓWKI SZKOLNEJ osobiście lub na skrzynkę e-mail firmy AFS.

 4. Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Firma AFS zapewnia konsumentom dwudaniowy obiad z kompotem

 2. Wysokość opłaty abonamentowej za dany miesiąc, podawane są na tablicy ogłoszeń oraz na internetowej stronie Szkoły.

 3. Opłaty abonamentowe za dany miesiąc wnoszone są w pełnej wysokości na konto firmy AFS, a wszelkich należnych odliczeń i zwrotów za odwołane posiłki dokona KIEROWNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ w miesiącu następnym.

 4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, RODZICÓW/OPIEKUNÓW dziecka prosimy o kontakt z PEDAGOGIEM lub z DYREKTOREM SZKOŁY w celu uzyskania pomocy w postaci dożywiania.

 1. TERMIN I SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT:

 1. Opłaty za posiłki za dany miesiąc, należy wnieść w pełnej wysokości do ostatniego, roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 2. Opłaty za posiłki należy wpłacać bezpośrednio na podane w comiesięcznych ogłoszeniach konto firmy AFS Karol Orzechowski.

 3. Potwierdzenie dokonania przelewu RODZIC/OPIEKUN/KONSUMENT zobowiązany jest dostarczyć do KIEROWNIKA STOŁÓWKI SZKOLNEJ osobiście lub na adres e-mail firmy AFS Karol Orzechowski (e-mail: a.f.s@vp.pl), najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który dokonana została wpłata.

 4. Wysokość kwoty opłaty za dany miesiąc zamieszczona jest w ogłoszeniu wywieszanym na tablicy ogłoszeń oraz na internetowej stronie Szkoły.

 5. Przy wpłacie na konto konieczne jest podanie w tytule przelewu:

- imienia i nazwiska ucznia,

- numeru klasy, do której uczęszcza,- za jaki miesiąc wnoszona jest opłata za posiłki.

 1. W przypadku, gdy do ostatniego dnia miesiąca nie zostanie dostarczone potwierdzenie dokonania przelewu za posiłki w miesiącu następnym, KIEROWNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ może od pierwszego dnia miesiąca, wstrzymać wydawanie posiłków (do czasu dostarczenia potwierdzenia).

 2. Do czasu zgłoszenia KIEROWNIKOWI STOŁÓWKI SZKOLNEJ odwołania lub rezygnacji z posiłków opłata będzie naliczana

 3. KIEROWNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ posiada listy imienne UCZNIÓW korzystających z posiłków. Posiłki dla UCZNIÓW wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez KIEROWNIKA/WYCHOWAWCĘ ŚWIETLICY/NAUCZYCIELA lub dowodu wpłaty.

 4. Możliwy jest jednorazowy zakup posiłku obiadowego w całości (dwudaniowego) lub samej zupy, po wcześniejszym zgłoszeniu i opłaceniu u KIEROWNIKA STOŁÓWKI SZKOLNEJ (do godz. 9: 00) należnej za posiłek kwoty wg cennika.

 1. REZYGNACJA, ODWOŁANIE, ZWROT:

 1. Rezygnację z posiłków (abonamentu) należy zgłosić KIEROWNIKOWI STOŁÓWKI SZKOLNEJ osobiście, telefonicznie lub sms-em (nie e-mailem) przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem - jest to warunek konieczny do wykreślenia dziecka z listy konsumentów i nienaliczania kosztów obiadu.

 2. Odwołanie posiłku należy zgłosić KIEROWNIKOWI STOŁÓWKI SZKOLNEJ osobiście, telefonicznie lub sms-em (nie e-mailem) najpóźniej danego dnia do godz. 8:00 - jest to warunek konieczny do otrzymania zwrotu za niewykorzystany posiłek

 3. W sytuacji nieobecności konsumenta w Szkole (np. z powodu choroby) dopuszcza się możliwość wydania obiadu „na wynos” zamiast odwoływania go. Odbiorca obiadu zobowiązany jest przynieść własne pojemniki/opakowania.

 4. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji lub odwołania posiłku, koszty przygotowanego posiłku ponosi konsument.

 5. Zwrotów za odwołane w danym miesiącu posiłki, dokonuje KIEROWNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ gotówką, w miesiącu następnym.

 1. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Obiady wydawane są w godzinach: od 11:30 do 14:00 (zgodnie z harmonogramem)

 2. Posiłki wydawane są pod opieką NAUCZYCIELA pełniącego dyżur w stołówce.

 3. Jadłospis wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na internetowej stronie Szkoły.

 1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE:

 1. Do stołówki wchodzą tylko osoby posiadające wykupione posiłki oraz NAUCZYCIELE DYŻURNI (rodziców, dziadków oraz innych opiekunów prawnych ze względu na zachowanie sprawnego procesu wydawania posiłków prosimy o nie wchodzenie do stołówki).

 2. KIEROWNIK STOŁÓWKI SZKOLNEJ sprawdza przy wejściu uprawnienia osób do spożywania posiłków (wg listy).

 3. Do stołówki UCZNIOWIE wchodzą wyłącznie pod opieką NAUCZYCIELA DYŻURNEGO i wg ustalonego grafiku.

 4. Do stołówki obowiązuje zakaz wchodzenia w ubraniu wierzchnim oraz w butach.

 5. Nad bezpieczeństwem UCZNIÓW przebywających w czasie posiłków w stołówce czuwają KIEROWNIK lub WYCHOWAWCA ŚWIETLICY albo NAUCZYCIEL DYŻURNY.

 6. UCZNIOWIE zostawiają tornistry i plecaki w przeznaczonym do tego celu regale.

 7. Posiłki wydawane są UCZNIOM tylko podczas obecności i pod nadzorem NAUCZYCIELA sprawującego nad nim opiekę:

  1. Dla klas 1 ÷ 3 – wg harmonogramu ustalonego między KIEROWNIKIEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, a KIEROWNIKIEM ŚWIETLICY lub NAUCZYCIELEM-opiekunem (dotyczy uczniów niekorzystających ze świetlicy)

  2. Dla klas 4 ÷ 6 – w godz. 11³º ÷14ºº (zgodnie z harmonogramem)

 8. UCZNIOWIE na posiłki przychodzą o oznaczonej porze.

 9. W stołówce obowiązuje cisza oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

 10. Konsumenci zobowiązani są dbać o czystość na stołówce.

 11. Podczas przebywania w stołówce i w czasie spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 12. Przy stoliku siedzą maksymalnie 4 lub 6 osób (zależnie od stolika).

 13. UCZEŃ w stołówce spożywa posiłek na miejscu, a na zewnątrz może wynieść jedynie owoc lub deser zamknięty w oryginalnym opakowaniu lub podany na papierowej serwetce.

 14. Po spożyciu posiłku, konsument sprząta po sobie i odnosi brudne naczynia w wyznaczone miejsce (do okienka).

 15. Po zjedzonym obiedzie i zaniesieniu naczyń konsumenci opuszczają stołówkę, zachowując po sobie czyste miejsce.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Niniejszy REGULAMIN opracowany został w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego korzystania Konsumentów ze stołówki.

 2. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna