Regulamin szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie § Uczeń ma prawo doPobieranie 12.46 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.46 Kb.
Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie
REGULAMIN

Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie

§ 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. przedstawiania Dyrekcji Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -wychowawczym.

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych;

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 7. reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i koncertach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

 8. uczniowie szczególnie uzdolnieni mają prawo do realizowania indywidualnych programów nauczania;

 9. jawnej i sprawiedliwej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności);

 10. pomocy w przypadku trudności w nauce;

 11. zwolnienia z lekcji wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczyciela przedmiotu;

 12. wpływania w życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.


§ 2. Uczeń ma obowiązek do:

 1. obecności na wszystkich zajęciach objętych harmonogramem nauczania a w razie nieobecności usprawiedliwiania swojej absencji na najbliższych zajęciach;

 2. punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz czynnego uczestniczenia w nich;

 3. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

 4. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych;

 5. zawiadamiania pedagoga przedmiotu głównego o nieobecności na najbliższych zajęciach;

 6. zmiany obuwia;

 7. utrzymywania higieny osobistej oraz schludnego wyglądu;

 8. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;

 9. okazywania pomocy młodszym i słabszym oraz szacunku nauczycielom i wszystkim pracownikom Szkoły;

 10. podporządkowania się ustaleniom Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej;

 11. zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

 12. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

 13. utrzymania czystości i porządku na terenie Szkoły;

 14. postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;

 15. dbania o honor i tradycje Szkoły, współtworzenia jej autorytetu oraz reprezentowania wizerunku Szkoły na zewnątrz.


§ 3. Uczeń ma zakaz do:

 1. niszczenia przedmiotów, instrumentów i innego dobra należącego do szkoły;

 2. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania wszelkich środków odurzających na terenie szkoły.


§ 4. Nagrody:

 1. pochwała ustna nauczyciela klasy wobec uczniów klasy;

 2. pochwała ustna Dyrektora Szkoły wobec uczniów szkoły;

 3. nagroda rzeczowa za wyniki w nauce.


§ 5. Kary:

 1. nagana ustna nauczyciela klasy wobec uczniów klasy;

 2. nagana ustna Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły;

 3. skreślenie z listy uczniów.

§ 6. Zasady wypożyczania i korzystania z instrumentów muzycznych:

 1. szkoła w miarę swoich możliwości wypożycza uczniom instrumenty muzyczne;

 2. uczniowie nabywający w/w instrumenty zobowiązują się do ich poszanowania i zwrotu na polecenie Dyrektora Szkoły;

 3. wszelkie opłaty na wskutek wypożyczenia przez Szkołę instrumentu określa odpowiednia umowa zawarta między Dyrektorem Szkoły a rodzicem dziecka wypożyczającym.

§ 7. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

 1. szkoła udostępnia uczniom pozycje - nuty znajdujące się w posiadaniu szkoły;

 2. wypożyczenia dokonuje nauczyciel przedmiotu głównego, dokonując odpowiedniego wpisu w zeszycie wypożyczeń lub dzienniku;

 3. nuty wypożyczone uczeń ma obowiązek przynieść do Szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

 4. wypożyczający odpowiada za materiały wzięte ze Szkoły i w razie zgubienia lub zniszczenia ma obowiązek je odkupić;

 5. szkoła nie przewiduje opłat za wypożyczanie w/w materiałów.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna