Regulamin uczestnictwa w programie „adoptuj z sercem” z dnia 18 maja 2015 r. § Postanowienia ogólnePobieranie 18.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.7 Kb.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ADOPTUJ Z SERCEM”
z dnia 18 maja 2015 r.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Adoptuj z sercem” oraz zasady uczestnictwa w nim.

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

 1. Organizator” – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa; adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakasisi.pl;

 2. Adoptuj z sercem” – program organizowany i zarządzany przez Organizatora, zwany dalej Programem, poprzez który jego Uczestnicy mogą dokonać Adopcji materialnej lub Adopcji duchowej Podopiecznego;

 3. Adopcja materialna” – forma udziału w Programie, polegająca na udzieleniu wsparcia finansowego dla realizacji Celów Statutowych Organizatora poprzez wybór Podopiecznego i dokonywanie stałych wpłat miesięcznych na koszty związane z jego utrzymaniem;

 4. Adopcja duchowa” – forma udziału w Programie polegająca na zadeklarowaniu okresowej modlitwy w intencji Podopiecznego;

 5. Podopieczny” – dziecko zamieszkałe w Domu Dziecka, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z polskiej Starej Wsi, w Kasisi w Zambii;

 6. Profil Podopiecznego’’ – zakładka na Stronie internetowej Organizatora, poprzez którą możliwy jest wybór i Adopcja materialna/duchowa Podopiecznego. Na Profilu Podopiecznego znajdują się także zdjęcia i aktualne informacje o Podopiecznym;

 7. Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

 8. Uczestnicy Programu” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która przekaże środki pieniężne celem wsparcia Programu;

 9. Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, znajdujące się również na Stronie internetowej Organizatora;

 10. Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu, jak również aplikacja, przy użyciu której możliwy jest udział w Programie, pod adresem: http://www.fundacjakasisi.pl/pl/adoptuj_z_sercem;

 11. Konto bankowerachunek bankowy Organizatora prowadzony w Banku BZWBK pod numerem: 33 1090 1883 0000 0001 2159 4519, na który należy dokonywać przelewów zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie;

 12. PayPal” lub „PayU” – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.§ 2. INFORMACJE O PROGRAMIE


    1. Program ma na celu umożliwienie Uczestnikom dokonania Adopcji Materialnej lub Adopcji duchowej Podopiecznego.

    2. Uczestnicy Programu dzielą się na:

 1. dokonujących Adopcji materialnej,

 1. dokonujących Adopcji duchowej.

    1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź systemów PayPal lub PayU, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych.


§ 3. ZASADY PROGRAMU


 1. Wyboru oraz Adopcji (materialnej/duchowej) Podopiecznego, Uczestnik dokonuje poprzez:

 1. wejście na Stronę internetową Organizatora;

 2. wejście w zakładkę Programu na Stronie internetowej Organizatora;

 3. wybór grupy wiekowej Podopiecznego spośród wskazanych na Stronie internetowej Organizatora;

 4. wybór Podopiecznego i wejście na jego Profil;

 5. wybór rodzaju Adopcji Podopiecznego poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku („Adoptuję materialnie” lub „Adoptuję duchowo”) na Profilu Podopiecznego;

 6. wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie internetowej Organizatora;

 7. w przypadku Adopcji materialnej - dokonanie wpłaty na wskazane przez Organizatora konto bankowe lub za pomocą systemów PayPal lub PayU;

 8. w przypadku Adopcji duchowej - oznaczenie czasu, przez który ma trwać Adopcja oraz wybór konkretnej formy Adopcji duchowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu poszczególnych form Adopcji znajdują się na Stronie internetowej Organizatora.

 1. Uczestnik ma możliwość wyboru jednej bądź obu form Adopcji, jak również ma możliwość dokonania Adopcji materialnej/duchowej jednego lub kilku Podopiecznych.

 2. Uczestnicy mają możliwość wyboru:

a) Adopcji materialnej – poprzez wypełnienie formularza, a następnie wpłatę środków pieniężnych na Konto bankowe Organizatora lub za pośrednictwem systemów płatności PayPal lub PayU w sposób określony na Stronie internetowej Organizatora. Adopcji materialnej Uczestnik może dokonać w dwóch formach:

i. „Znajdź swoje dziecko’’;

ii. „Pozwól dziecku znaleźć Ciebie’’.

W ramach Adopcji materialnej Uczestnik ma możliwość dokonywania wpłat w następujących wysokościach:

i. 25 złotych, które stanowią równowartość kosztów nauki lub utrzymania jednego Podopiecznego;

ii. 50 złotych, które stanowią równowartość kosztów nauki i utrzymania jednego Podopiecznego;

iii. 100 złotych, które stanowią równowartość kosztów nauki, utrzymania i opieki medycznego Podopiecznego.

b) Adopcji duchowej – poprzez wypełnienie stosowanego formularza. 1. Środki pieniężne wpłacone na poczet Programu w ramach Adopcji materialnej zostaną przekazane na:

a) 92% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na pokrycie kosztów utrzymania Podopiecznych Domu Dziecka w Kasisi w Zambii;

b) 8% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na realizację pozostałych Celów Statutowych Organizatora.

§ 4. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE


 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Programu. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z jego udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie przy ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457951, o nadanym NIP: 9522124295, REGON: 146626628; adres do korespondencji: Limanowskiego 11/32, 02-943 Warszawa.

 3. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

 4. Organizator nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.


§ 5. AKCEPTACJA REGULAMINU
Wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Uczestnik akceptuje Regulamin przy wypełnianiu formularza na Stronie internetowej Organizatora poprzez odznaczenie odpowiedniego checkbox’a.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna