Regulamin uczestnictwa w projekcie „woof woof arf arf (nr. 2, 2015)Pobieranie 16.06 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar16.06 Kb.
Regulamin uczestnictwa w projekcie „WOOF WOOF ARF ARF” (nr. 2, 2015).
1. Postanowienia ogólne:
a) Przedmiotem konkursu jest stworzenie prac artystycznych, tekstów krytyczno-naukowych bądź artystycznych, odpowiadających założeniom programowym magazynu artystyczno-naukowego „Woof woof arf arf“.

b) Konkurs adresowany jest do absolwentów, studentów oraz doktorantów uczelni artystycznych oraz uniwersytetów, a także artystów profesjonalnych.

c) Działalność wydawnicza i wystawiennicza, związana z projektem „Woof woof arf arf“, to działalność niekomercyjna, nie przynosząca zysków finansowych zarówno uczestnikom, jak i organizatorom.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia udziału w projekcie wraz z pracami w formie cyfrowej, w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

b) Przez zgłoszenie udziału rozumiane jest wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną:  • formularza zgłoszeniowego (zawierającego tytuł pracy, rok powstania, technikę, imię i nazwisko autora, nazwę grupy artystycznej, nazwę uczelni) z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. Nr. 133, pozycja 883 z późniejszymi zmianami)

  • dokumentacji pracy w postaci zdjęć, zgodnych ze stanem faktycznym dzieł

c) Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace/teksty artystyczne/teksty krytyczno-naukowe.

d) Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dostepne na stronie organizatora.

e) Zgłoszenia należy wysyłać drogą mailowa na adres: www.woofarf.com, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2015.

f) Zgłoszenia nadesłane po termie 15.09.2015 nie będą brane pod uwagę.

g) Organizator nie odpowiada za uszkodzone pliki cyfrowe.

h) Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników konkursu o wynikach najpóźniej w dniu 30.09.2015 (dwa tygodnie po deadlinie), na stronie wydarzenia oraz do poinformowania uczestników drogą mailową.

i) Powyższe daty mogą ulec zmianie, jeśli tak zdecyduje organizator. Wówczas taka informacja pojawi się na stronie: www.facebook.com/woofarfmagazine.
3. Wybór prac:
a) Wyboru prac dokona jury.

b) Decyzja jury jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.


4. Zakwalifikowanie prac na wystawę i jej wysłanie:
a) Otrzymanie informacji o zakwalifikowaniu pracy na wystawę, wiąże się zobowiązaniem Uczestnika do przesłania oryginału na adres Organizatora z dopiskiem: Canis vertigus-wystawa, w nieprzekraczalnym terminie podanym przez organizatora. Obowiązuje termin dostarczenia, a nie wysłania; w tym wypadku nie obowiązuje data stempla pocztowego. Uczestnik ma możliwość dostarczenia pracy osobiście, na wskazany adres, po uprzednim ustaleniu terminu z organizatorami.

b) Uczestnicy konkursu nadsyłają prace na własny koszt.

c) Uczestnicy zobowiązani się także do odbioru prac w terminie dwóch tygodni od zakończenia finalnej ekspozycji pokonkursowej. Organizatorzy na prośbę uczestnika odeślą pracę przesyłką poleconą na koszt odbiorcy. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie.

d) Prace zgłoszone na konkurs powinny być odpowiednio zabezpieczone przez autora. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie transportu. Prace niezgodne z regulaminem lub uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

e) Organizator nie zapewnia oprawy prac, do ewentualnej oprawy zobowiązany jest Uczestnik, jeśli wymaga tego charakter zgłoszonej pracy. Prace wybrane przez jury na drodze konkursu zostaną zaprezentowane podczas wystaw, o których terminach Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
5. Prawa autorskie:

a) Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła, tekstu, działania.

b) Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze swoich prac (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: wprowadzenie do pamięci komputera; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami regulaminu; wykorzystanie w celach promocji; wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z Organizatorem.

c) Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim.

d) Ponadto Uczestnik zrzeka się wynagrodzenia za korzystanie z dzieła zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz w przypadku publicznego wystawienia w galerii i publikacji w magazynie „Woof woof arf arf”.

e) Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzeń za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy.

f) Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora Konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, prace spełniają postanowienia artykułu 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

g) W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z dzieła, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.


6. Ochrona danych osobowych:
a) Dane osobowe Uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr. 101, poz 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia.

b) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Organizatorowi i ich wykorzystanie dla celów reklamowyc, i marketingowych (informacje o wystawach i publikacji „Woof woof arf arf”).c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie w przypadkach określonych w regulaminie uniemożliwia udział w konkursie. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora własnych danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia ich do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna