Regulamin uczestnictwa w projekciePobieranie 40.01 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar40.01 Kb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
WIEDZIEĆ, UMIEĆ, INFORMOWAĆ - AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

Z TERENÓW POWIATÓW OBJĘTYCH NAJWYŻSZYM BEZROBOCIEM

W WOJ.LUBELSKIM.”

Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu Wiedzieć, umieć, informować - aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w woj. lubelskim”, w tym w Indywidualnym Doradztwie Zawodowym, szkoleniu komputerowym „ABC komputera”, szkoleniu „Zarządzanie projektami”, szkoleniu „Informator turystyczny” oraz 3-miesięcznych stażach w organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach.§ 1

Postanowienia ogólne

 1. ProjektWiedzieć, umieć, informować - aktywizacja zawodowa kobiet z terenów powiatów objętych najwyższym bezrobociem w woj. lubelskim”, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2010 r. do 31.10.2011 r.

 3. Projekt zakłada uczestnictwo 70-osobowej grupy docelowej.

4. W ramach projektu odbywać się będą bezpłatne:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe w wymiarze 2 godz. na osobę;

 • Szkolenie komputerowe: „ABC komputera” w wymiarze 40 godz. na osobę;

 • Szkolenie „Zarządzanie projektami” w wymiarze 24 godz. na osobę;

 • Szkolenie „Informator turystyczny” w wymiarze 56 godz. na osobę;

 • Staże zawodowe w wymiarze 3-m-ce na osobę.

5. Uczestniczkom projektu przysługują dodatkowe świadczenia w postaci:

 • dodatku szkoleniowego w wysokości 4 zł (podstawa + pochodne) za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach;

 • stypendium dla osób odbywających staże w wysokości 1130 zł (podstawa + pochodne) za każdy miesiąc stażu, w tym składki ZUS obciążające pracodawcę;

 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staż zawodowy;

 • poczęstunek w trakcie szkoleń;

 • bezpłatne badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu;

 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania stażu.

 1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.

 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej i Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


§ 2

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 1. W Projekcie mogą wziąć udział kobiety (łącznie 70 osób) pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy), posiadające minimum średnie wykształcenie i mieszkające na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: chełmski, m. Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, opolski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, m. Zamość.

 1. Pierwszeństwo do udziału w Projekcie będą miały kobiety po 45 roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie.


§ 3

Procedury rekrutacji

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie się odbywała w sposób ciągły od dn.04.02.2010 do momentu zebrania ostatniej grupy szkoleniowej, nie dłużej jednak niż do dn. 31.03.2011.

 2. Informacje o rekrutacji zamieszczone zostaną na stronach internetowych: www.wiedziec.org, www.los.lublin.pl, www.ngo.lubelskie.pl na oraz w prasie regionalnej i lokalnej.


 1. W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonionych zostanie 70 uczestniczek Projektu.

 2. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z kryteriami horyzontalnymi, w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju.

 3. Kwalifikacja do Projektu będzie się odbywała na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w którego skład wejdą: formularz zgłoszeniowy, podpisany regulamin projektu oraz wypełniona ankieta, badająca motywację do udziału w projekcie oraz predyspozycje do wykonywania zawodu informatora turystycznego i zarządzania projektami. Powyższe dokumenty kandydatki mogą składać: za pośrednictwem poczty e-mail na adres: umiec@wiedziec.org, poczty tradycyjnej oraz osobiście w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin, w godz. 8.00-16.00.

 4. Po zakwalifikowaniu do projektu uczestniczki złożą ponadto:

 1. deklarację uczestnictwa w projekcie;

 2. oświadczenie, że dana osoba spełnia warunek pozostawania bez zatrudnienia, to znaczy jest osobą w wieku produkcyjnym, niezatrudnioną, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;

 3. kserokopię dowodu osobistego (w celu potwierdzenia tożsamości i miejsca zameldowania na terenie jednego z powiatów objętych działaniami Projektu). Zgodność kserokopii dowodu osobistego z oryginałem potwierdza Specjalista d.s. promocji i rekrutacji.

 1. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:

 1. kwalifikację Uczestniczek Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna,

 2. kwalifikacja Uczestniczek Projektu nastąpi na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez kandydatki dokumentach.

 1. W przypadku zgłoszenia się większej niż planowano liczby kandydatek, pierwszeństwo do udziału w projekcie beda miały kobiety po 45 roku życia i mieszkanki terenów wiejskich.

 2. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej zakwalifikowane Uczestniczki Projektu oraz osoby niezakwalifikowane do Projektu zostaną poinformowane telefonicznie.

 3. Pełne uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez UP deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja powinna zostać podpisana w dniu uczestnictwa UP w pierwszej formie wsparcia.

 4. Dodatkowo w ramach procesu rekrutacji zostanie utworzona lista osób rezerwowych, które z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmie Komisja Rekrutacyjna.

 5. Złożone przez Kandydatki dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.


§4

Zasady organizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, szkoleń i staży


  1. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  2. Uczestniczki Projektu zobowiązane są do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem (próg obecności dotyczy odrębnie: Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, szkolenia „ABC komputera”, szkolenia „Zarządzanie projektami”, szkolenia „Informator Turystyczny”).

  3. Podczas zajęć dystrybuowane będą listy obecności, ankiety i kwestionariusze służące ewaluacji projektu. Uczestniczki Projektu są zobowiązane do podpisywania list obecności oraz wypełniania wszystkich narzędzi służących monitoringowi i ewaluacji projektu.

  4. Uczestniczki Projektu otrzymają od Organizatora materiały szkoleniowe.

  5. Podczas realizacji Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, szkoleń i staży nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Specjalista d.s. szkoleń i staży.

  6. Każda Uczestniczka otrzyma od realizatora projektu ofertę stażu zawodowego, przy czym:

 • w przypadku samowolnej rezygnacji Uczestniczki z odbycia zaproponowanego stażu, realizator projektu nie ma obowiązku przedkładania jej kolejnych ofert;

 • w przypadku, jeśli pracodawca, do którego została skierowana Uczestniczka Projektu nie przyjmie jej  na staż – realizator projektu ma obowiązek zaproponować Uczestniczce kolejne miejsce praktyk.


§5

Obowiązki stron
1. Obowiązki Uczestniczki Projektu:

 1. uczestniczka zobowiązana jest do:

 • obecności w co najmniej 80% zajęć objętych programem (próg obecności dotyczy odrębnie: Indywidualnego Doradztwa Zawodowego, szkolenia „ABC komputera”, szkolenia „Zarządzanie projektami”, szkolenia „Informator Turystyczny”). Nieobecność na więcej niż 20% zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników projektu;

 • punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności;

 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych.

 1. Realizator projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub karty leczenia szpitalnego.

 2. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestniczka jest zobowiązana do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie.

 3. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w projekcie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez uczestniczkę materiału będącego przedmiotem zajęć oraz zaliczenia go w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia.

2. Do obowiązków realizatora projektu należy w szczególności:

a) zapewnienie wykwalifikowanej kadry wykładowców i trenerów,

b) zapewnienie materiałów szkoleniowych,

c) zapewnienie sali szkoleniowej zgodnej ze standardami przyjętymi dla tego typu działań,

d) zapewnienie poczęstunku dla uczestniczek podczas szkoleń,

e) wypłata stypendiów szkoleniowych,

f) zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,

g) wypłata stypendium stażowego.


§6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć, Uczestniczka zobowiązuje się dostarczyć informację o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu w najwcześniejszym możliwym terminie.

 2. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie ich trwania, Uczestniczka zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestniczki z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez nią niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.


§7

Postanowienia końcowe

Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją woli uczestnictwa w Projekcie niniejszy regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc umowy.

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Powyższy regulamin udziału w Projekcie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że zostałam poinformowana, iż Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………….. ……………………………………Miejscowość i data Czytelny podpis Uczestniczki ProjektuLubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin

tel. /fax 81 743 66 13

www.wiedziec.org; www.los.lublin.pl„WIEDZIEĆ, UMIEĆ, INFORMOWAĆ –

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET Z TERENÓW POWIATÓW OBJĘTYCH NAJWYŻSZYM BEZROBOCIEM W WOJ. LUBELSKIM”
Pobieranie 40.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna