Regulamin wewnętrzny obwiązuje od 01 października 2014 roku w roku akademickimPobieranie 14.28 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar14.28 Kb.
Regulamin wewnętrzny obwiązuje od 01 października 2014 roku

w roku akademickim

2014 / 2015
PRAWO MEDYCZNE

dla studentów II roku Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

kierunek studiów : Analityka medyczna

ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

zhmel@pum.edu.pl

Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

LICZBA GODZIN: wykłady – 30 godz.

ECTS : 2Osoba odpowiedzialna za dydaktykę : dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
Adiunkt dydaktyczny dr n. med. Joanna Nieznanowska,

kontakt: tel. 509 401 720 , e-mail: joanna.nieznanowska@pum.edu.pl

TEMATY WYKŁADÓW :

 • Przepisy prawne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej

 • Podobieństwa i różnice między przepisami prawnymi a etycznymi

 • System opieki zdrowotnej Unii Europejskiej

 • Obowiązujące normy prawne wykonywania zawodów medycznych w Polsce

 • Regulacje prawne świadczeń zdrowotnych

 • Podstawowe przepisy z zakresu prawa pracy

 • Odpowiedzialność moralna, etyczna, prawna, materialna i służbowa diagnosty laboratoryjnego

 • Prawne i etyczne aspekty relacji diagnosta laboratoryjny- pacjent. Praca w zespole, środowisku wielokulturowym- wielonarodowościowym

 • Prawa pacjenta

 • Regulacje prawne dotyczące działań diagnosty bez zgody pacjenta lub zastosowania przymusu wobec pacjenta

 • Dokumentacja medyczna

 • Konsekwencje wynikające z nieznajomości przepisów prawnych i etycznych

 • Zasady prawne i etyczne ochrony własności intelektualnej

 • Zasady opiniowania w sprawach karnych

 • Prawo medyczne a ekonomia


REGULAMIN ZAJĘĆ:

 1. PRAWO MEDYCZNE jest dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, kierunku Analityka Medyczna, przedmiotem obowiązkowym o łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych wykładów kończącym się zaliczeniem na ocenę . Zajęcia odbywają się w semestrze letnim.

 2. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej przy ul. Rybackiej 1, w sali 306 . Udział w wykładach jest obowiązkowy.

 3. Terminy zajęć, zakres obowiązującej wiedzy i lista lektur są podane do wiadomości studentów w gablocie Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej.

 4. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem prowadzących i studentów. Osoby spóźnione, względnie przebywające na zajęciach w wierzchnich okryciach, mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.

 5. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W razie usprawiedliwionej nieobecności na wykładzie, studenta obowiązuje zaliczenie tematu u nauczyciela prowadzącego w ciągu 2 tygodni od daty opuszczonego zajęcia , jednak nie później niż dzień przed terminem sprawdzianu końcowego.

 6. Opuszczenie zajęć 3-krotnie bez usprawiedliwienia lub odrobienia będzie skutkowało nie zaliczeniem przedmiotu.

 7. Kierownik Zakładu może odstąpić od punktu 6 w wyjątkowych udokumentowanych sytuacjach losowych studenta.

 8. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest spełnienie powyższych kryteriów oraz zdanie kolokwium pisemnego. Zaliczenie przedmiotu następuje na ostatnim wykładzie.

 9. Wpis do indeksu powinien być następujący:


Przedmiot:

Prawo medyczne

Kierownik:
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

Liczba godzin wykładów:

30

Liczba godzin ćwiczenia:

0 1. Zgodnie z zarządzeniem Nr 71 i Nr 72 /2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku J. M. Rektora wprowadza się zakaz posiadania podczas egzaminów i zaliczeń urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość w celu uzyskania pomocy w napisaniu egzaminu lub zaliczenia oraz o konsekwencjach podejrzenia posiadania takich urządzeń podczas egzaminu lub zaliczenia.LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Bernard J.: Od biologii do etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN sp. z o.o. Warszawa,1994

 2. Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa,2002

 3. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i godności ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Rada Europy, Oviedo, kwiecień 1997r)

 4. Kubicki L.(red.),Prawo medyczne, Wrocław,2003

 5. Nesterowicz A.: Prawo medyczne. Wyd. Dom Organizatora,Toruń 2004

 6. Poździoch St.: Prawo zdrowia publicznego-Zarys problematyki, Kraków,2004

 7. Kwartalnik „Prawo i Medycyna”

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz.U.Nr 31, poz.602)

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U.Nr 54, poz.571)

 10. Konstytucyjne zasady „prawnej ochrony życia” (art.38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej) i „ prawa do ochrony zdrowia” (art.68 ust.I Konstytucji).

 11. Komitet Etyki w Nauce PAN.: Dobre obyczaje w nauce (dokument na stronie www.ken.pan.pl)

Pobieranie 14.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna