Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „hetman” Sp z o o § 1Pobieranie 44.13 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.13 Kb.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o

§ 1
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zakresie określonym przez tę ustawę, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.
§ 2
Niniejszy Regulamin określa zakres, zasady i warunki techniczne świadczenia przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.ochrona-pracownicy.pl oraz stanowi integralną część zawieranych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 3
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy Al. W. Korfantego 51/9a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157331, NIP: 954-22-50-991, REGON: 276154315;

 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa;

 4. Strona internetowa – strona internetowa o adresie www.ochrona-pracownicy.pl;

 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 6. Baza danych – baza danych dostępna na Stronie internetowej;

 7. Formularz – formularz zamówienia usługi dostępu do bazy danych na Stronie internetowej;

 8. Cennik – cennik usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

 9. Login – nadawany przez Usługodawcę login identyfikujący Usługobiorcę, który jest wykorzystywany przez Usługobiorcę w celu identyfikacji podczas korzystania z Usługi;

 10. Hasło – hasło używane celem dodatkowej weryfikacji tożsamości Usługobiorcy.


§ 4
1. Treść niniejszego Regulaminu jest powszechnie dostępna na Stronie internetowej w formie, która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie, o czym Usługobiorca jest informowany przed zawarciem umowy.

2. Usługobiorca zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy wykorzystaniu serwera należącego do firmy AGNAT Sp. z o.o.
§ 5
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:


 1. dostępie do Bazy danych na Stronie internetowej przez okres 12 miesięcy

 2. dostępie do Bazy danych na Stronie internetowej z możliwością dokonywania wpisów w Bazie danych przez okres 12 miesięcy.

2. Baza danych stanowi własność intelektualną Usługodawcy.

3. Baza danych zawiera:

a) dane osobowe pracowników ochrony osób i mienia oraz innych pracowników

b) informacje o okolicznościach rozwiązania z tymi pracownikami umów o pracę oraz umów o świadczenie usług na rzecz pracodawcy

c) informacje dotyczące ewentualnego naruszenia przez tych pracowników obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, regulaminu pracy oraz wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych z pracodawcą

d) opinie pracodawców o przebiegu wykonywanej pracy

4. Baza danych składa się z dwóch części:

a) baza danych pracowników ochrony osób i mienia

b) baza danych innych pracowników

5. Każda część Bazy danych składa się z wykazu pracowników, wskazanych za pomocą imienia i nazwiska oraz numeru PESEL i odpowiadających każdemu pracownikowi informacji, o których mowa w ust. 3 pkt b i c oraz opinii pracodawców, o których mowa w ust. 3 pkt d.

6. Warunkiem dokonywania wpisów w Bazie danych jest uzyskanie przez Usługobiorcę uprzedniej zgody pracownika, wyrażonej na piśmie i w sposób wyraźny, na umieszczenie jego danych oraz informacji, o których mowa w ust 3 oraz przekazanie tej zgody Usługodawcy. Przekazanie podpisanego przez pracownika formularza zgody Usługodawcy musi nastąpić do 7 dnia od momentu dopisania pracownika do Bazy danych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wpisywane do Bazy danych oraz za szkody poniesione oraz wyrządzone przez Usługobiorcę i związane z użyciem danych i informacji zawartych w Bazie danych i wykorzystywanych za pomocą Usługi.

8. Usługobiorca zobowiązuje się, iż nie będzie wpisywał do bazy danych treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 6
1. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych na Stronie internetowej jest posiadanie przez Usługobiorcę:

a) dostępu do sieci Internet

b) konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej

c) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).

2. Usługobiorca uzyskuje możliwość korzystania z Usługi po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, zgodnie z § 7 Regulaminu

b) zalogowanie się na Stronie internetowej przy pomocy indywidualnego Loginu i Hasła przydzielonego przez Usługodawcę, zgodnie z § 8 Regulaminu.
§ 7
1. Usługodawca udostępnia na Stronie internetowej Formularz, który Usługobiorca może pobrać oraz wydrukować.

2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługobiorca powinien wypełnić wydrukowany formularz oraz odesłać go pocztą na adres korespondencyjny Usługodawcy: 43-190 Mikołów, ul. Miła 18, wraz z następującymi dokumentami:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

c) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON

d) dowód wpłaty opłaty abonamentowej, o której mowa w § 13 ust 2.

3. Za chwilę zawarcia umowy uważany będzie moment otrzymania przez Usługodawcę poprawnie uzupełnionego Formularza oraz wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Na podstawie otrzymanych dokumentów Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, potwierdzi zawarcie umowy oraz prześle Usługobiorcy Login i Hasło drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli otrzymane dokumenty są niekompletne, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą telefonicznie lub drogą elektroniczną celem uzupełnienia dokumentacji.
§ 8
1. W celu zalogowania się do Bazy danych należy połączyć się ze Stroną internetową, następnie wpisać Login i Hasło w odpowiednich miejscach. Po zalogowaniu się do Bazy danych wyświetlą się dwie zakładki oznaczone w następujący sposób:

a) baza danych pracowników ochrony osób i mienia

b) baza danych innych pracowników

2. Po wybraniu zakładki wyświetli się wyszukiwarka, w której wpisujemy imię i nazwisko pracownika lub jego numer PESEL i po kliknięciu ,,szukaj’’ system wyszuka danego pracownika wraz z informacjami na jego temat.

3. W przypadku wykupienia usługi polegającej na dostępie do Bazy danych z możliwością dokonywania wpisów, Usługobiorca otrzymuje dwa Loginy i dwa Hasła. W celu korzystania z Bazy danych polegającej tylko na dostępie do Bazy danych, Usługobiorca używa pierwszego Loginu i Hasła oraz postępuje zgodnie z ust. 1 i 2. Jeżeli Usługobiorca chce dokonać wpisu do Bazy danych, po wybraniu odpowiedniej zakładki, powinien zalogować się używając drugiego Loginu i Hasła. Następnie Usługobiorca powinien edytować tabelę, w której może dokonać wpisu pracownika poprzez wpisanie jego danych oraz informacji, o których mowa w art. § 5 ust. 3.

4. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w każdym czasie poprzez wylogowanie się z Bazy danych.


§ 9
1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu zabezpieczenia otrzymanego Loginu i Hasła przed zgubieniem lub kradzieżą, nieudostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim nieuprawnionym do korzystania z Bazy danych oraz poinformowania Usługodawcy o utracie Loginu i Hasła, zgodnie z ust. 3.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca utraci Login i/lub Hasło, Usługodawca umożliwia odtworzenie Loginu i Hasła. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z przedstawicielami Usługodawcy osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 032 3221181, 0601426881 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hetman-polska.pl.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia przez Usługobiorcę postanowień ust. 1 i 2, w szczególności za korzystanie z Bazy danych przez nieuprawnione osoby trzecie oraz działania tych osób na szkodę Usługobiorcy lub osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do każdorazowego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach swoich danych, a w szczególności adresu do korespondencji oraz adresu e-mail zawartych na Formularzu.
§ 10
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną z należytą starannością oraz gwarantuje dostęp do Bazy danych w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów przerw wynikających z:

- ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Usługobiorca,

- awarii, będących skutkiem działań/zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności awarii sieci energetycznej,

- konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
§ 11
1. Usługobiorca zobowiązuje się, iż nie będzie dokonywać:

a) tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu serwera ,

b) rozpowszechniania informacji pobranych z serwera i Bazy danych,

c) udostępniania Bazy danych osobom trzecim oraz udostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim,

d) dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania na serwerze,

e) utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Bazy danych, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,

f) przeniesienia praw wynikających z umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
§ 12
1. Baza danych zawarta na serwerze należącym do firmy AGNAT Sp. z o.o., struktura dokumentów HTML i programy dostarczane przez firmę AGNAT Sp. z o.o. do przeglądarki na komputerze Usługobiorcy są własnością intelektualną Usługodawcy, któremu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do tej bazy.

2. Niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych Usługodawcy w całości lub w części lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Usługodawcy.


§ 13
1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Usługobiorcę środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z Usługi ponosi Usługobiorca, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

2. Usługobiorca zobowiązany jest uiścić z góry opłatę abonamentową zgodnie z cennikiem, udostępnionym na Stronie internetowej na podany na Formularzu numer konta Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Cennika. Zmiany Cennika wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Cennika na Stronie internetowej.

4. W celu otrzymania faktury VAT za zakupienie Usługi, Usługobiorca powinien zaznaczyć na Formularzu prośbę dotyczącą dostarczenia faktur VAT.

5. W przypadku chęci przedłużenia korzystania z Usługi, Usługobiorca powinien tylko uiścić do 14 dni od jej zakończenia opłatę wg aktualnie obowiązującej stawki. Login i hasło nie ulega zmianie.
§ 14
1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Usługi, w szczególności z tytułu wykonania usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacja nie może dotyczyć wad, usterek i nieprawidłowości związanych z korzystaniem z Usługi przez Usługobiorcę, w szczególności błędów lub pomyłek spowodowanych przez Usługobiorcę, nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych oraz działań osób trzecich, za które Usługodawca nie odpowiada.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hetman-polska.pl przez całą dobę lub telefonicznie pod numerem: 032 3221189 (połączenie płatne według taryf operatora), w godzinach od 8 do 18.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy, w tym jego imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją

b) zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji. Wówczas termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Usługobiorcy.

6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 5, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną.
§ 15
1. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych na potrzeby zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Usługobiorcy w bazie danych klientów Usługodawcy.

2. Usługodawca, jako administrator danych osobowych Usługobiorcy, zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji postanowień umownych, podejmowania działań marketingowych i tworzenia bazy danych klientów oraz nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 101, poz. 926 z późn. zminami), Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
§ 16
1.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana poprzez:

a) wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowień umowy, utraty uprawnień do ochrony osób i mienia, ogłoszenia upadłości i likwidacji

b) wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy, w szczególności naruszenia praw autorskich Usługodawcy

c) zgodne porozumienie Usługodawcy i Usługobiorcy.

2. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, na podstawia ust. 1 pkt b, nie ogranicza uprawnień Usługodawcy do dochodzenia roszczeń z tego tytułu na drodze sądowej.

3. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne ze wstrzymaniem świadczenia Usługi przez Usługodawcę. W takim przypadku wniesiona opłata abonamentowa za dostęp do Bazy danych nie podlega zwrotowi.


§ 17
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2009 r.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu, Usługodawca i Usługobiorca będą załatwiać polubownie, a w braku możliwości uzyskania porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla Usługodawcy.

Pobieranie 44.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna