Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod nazwą [ ]Pobieranie 85.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar85.16 Kb.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego pod nazwą [.................]Rozdział I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania serwisu społecznościowego, działającego pod domeną http//:........................ (dalej Serwis) oraz świadczenia i korzystania z Usług dostępnych w ramach tego serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela Serwisu przedsiębiorcy pod firmą .................... [.................] jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).

 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne chyba, że Regulamin lub Cennik stanowią inaczej;

 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej;

 5. [.................] zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Usług świadczonych Użytkownikom za uprzednim wypowiedzeniem, trwającym co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy.

§ 2

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. [ nazwa prowadzącego serwis.................] podmiot zarządzający Serwisem - przedsiębiorca działający pod firmą [.................] Numer NIP , Numer REGON , prowadzący działalność pod adresem:

 2. abonament" - usługa polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi stałego dostępu do Serwisu oraz możliwości korzystania z poszczególnych usług świadczonych przez [.................] w ramach Serwisu, zgodnie z wybranym planem abonamentowym;
 1. Baza Kont” - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez [.................];

 2. "Cennik" - zestawienie dostępnych usług świadczonych w ramach Serwisu oraz wysokości opłat za te usługi wraz z zasadami ich naliczania;
 1. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, grafiki i rysunki, projekty techniczne, filmy video, zapisu audio i inne zapisy mulimedialne, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

 2. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://............. informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez [.................] w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz innych celach operacyjnych i marketingowych;

 3. Konto – udostępnione Użytkownikowi przez [.................] po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza Dane i w ramach którego administruje Danymi. W ramach korzystania z konta oraz zgodnie celem usług świadczonych w ramach Serwisu Użytkownik decyduje o celach i środkach przetwarzania Danych w ramach jego Konta. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Serwisu zgodnie z wybranym planem abonamentowym (za wyjątkiem Usług, które wymagają dodatkowej akceptacji lub dokonania innej czynności prawnej);

 4. Login/Nazwa Użytkownika- ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie;

 5. Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez [.................] pod domeną:http://.................;

 6. Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są na koncie abonenckim rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec [.................] z tytułu świadczonych usług rozpoczynający i kończący się we wskazanych przez [.................] w fakturze dniach miesięcy kalendarzowych;

 7. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;

 8. Konto - przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również mogą być wykorzystywane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

 9. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz [.................] wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

 10. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Wpisów, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;

 11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a [.................] z chwilą zakończenia rejestracji i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;

 12. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia [.................] na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy;

 13. Usługi Płatne – Usługi, za które [.................] pobiera opłatę. Opłaty określone są szczegółowo w cenniku usług.

 14. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem wyrażania zgodę na rejestrację i akceptację regulaminu przez opiekunów prawnych. Użytkownikiem może być również osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność prawną.


ROZDZIAŁ II
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


§ 3

 1. Prowadzenie przez [.................] Serwisu obejmuje przede wszystkim:  1. umożliwienie Użytkownikom komunikacji i wymiany poglądów wewnątrz Serwisu za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej, w formie zarówno pojedynczej wiadomości, jak i wysyłki masowej;

  2. umożliwienie pozostawiania komentarzy i opinii przez Użytkowników, jak i przez osoby niebędące zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu.

  3. świadczenie innych Usług takich jak:

   1. umieszczanie przez użytkowników ogłoszeń na tablicy takich jak informacje o rekrutacji, wydarzeniach czy promocji produktów;

   2. umieszczenie przez Użytkowników swoich prac na sprzedaż.

 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail).

 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 4. Użytkownicy, którzy wyrazili [.................] zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (w celu promowania usług i produktów kontrahentów bezpośrednich i pośrednich [.................] w ramach usług świadczonych przez [.................]) oraz otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość korzystania z dodatkowej funkcji polegającej na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych.

ROZDZIAŁ III

§ 4


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE
 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą zawarcie Umowy na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.


 3. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Warunki poszczególnych ofert lub promocji przewidywać mogą zawarcie Umowy na czas określony, w takim przypadku po upływie okresu, na który Umowa została zawarta przekształca się ona w Umowę na czas nieokreślony.

 4. [.................] może rozwiązać Umowę w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego co najmniej jeden pełny okres rozliczeniowy.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez [.................] następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail Użytkownika lub w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.


 6. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem prawnym nie wcześniej niż na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym [.................] otrzymał oświadczenie Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie z Serwisu w okresie wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas określony może wiązać się z obciążeniem Użytkownika dodatkową opłatą, jeżeli zawarcie Umowy wiązało się z uzyskaniem przez Użytkownika korzyści w postaci upustu na opłacie za Abonament.

 7. Świadczenie usług rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy, chyba że co innego wynika z Regulaminu.
 8. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia jednej z wyżej wymienionych okoliczności wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jej zaistnienie do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego http://................./kontakt.

 9. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://................/logowanie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z zakończeniem rejestracji oraz akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

 10. [.................] może dokonać weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie; zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, w przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dostarczenie zgody opiekunów prawnych na zawarcie Umowy; porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe;

 11. Po dokonaniu negatywnej weryfikacji [.................] ma prawo do zmiany statusu, zawieszenia lub usunięcia Konta.

 12. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:


   1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

   2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;

   3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

   4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez [.................] przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

   5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter [.................]), wiadomości od [.................] oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

   6. jestem świadomy odpowiedzialności prawnej jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;

   7. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu wynikającym z postanowień Regulaminu;

   8. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez [.................] w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;

   9. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez [.................] wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

   10. w trosce o jakość i poziom Serwisu akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez [.................] zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

ROZDZIAŁ IV

ABONAMENT

§ 5

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za Abonament zgodnie z opłatą za dany rodzaj Usług określoną w Cenniku.

 2. Korzystanie z Serwisu przez pierwsze 30 dni jest bezpłatne (okres bezpłatny). Po upływie powyższego okresu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z wybranym planem abonamentowym w terminie 7 dni od upływu okresu bezpłatnego. Do czasu uiszczenia opłaty świadczenie usług w ramach serwisu może być zawieszone.

 3. Opłata za Abonament jest płatna z góry za dany okres rozliczeniowy. Opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy uiszczona powinna być w terminie 7 dni przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Nieuiszczenie należnej opłaty w przewidzianym terminie może spowodować zawieszenie świadczenia usług przez [.................].

 4. W okresie trwania Umowy [.................] uprawniony jest do stosowania różnego rodzaju promocji i opustów cenowych.

 5. Użytkownik może w trakcie trwania Umowy zmienić rodzaj Abonamentu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy taka możliwość jest wyłączona przez regulamin danej promocji, z której skorzystał uprzednio Użytkownik.

 6. Brak uiszczenia opłat za Usługę w wyznaczonym terminie może skutkować zawieszeniem świadczenia wszelkich Usług lub zablokowaniem konta ze skutkiem od początku nieopłaconego okresu rozliczeniowego. W przypadku, w którym opóźnienie w zapłacie przekracza 30 dni [.................] uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania ze strony [.................] z tytułu jednostronnego wypowiedzenia umowy, pod warunkiem uprzedniego dodatkowego wezwania Abonenta do zapłaty wymaganych należności, wezwanie takie może nastąpić w każdej powszechnie przyjętej formie komunikacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Użytkownika.

 7. Opłaty za Abonament dokonywane mogą być w formach płatności oferowanych w danym momencie przez [.................] w Serwisie za pośrednictwem podmiotów realizujących dane płatności.

ROZDZIAŁ V

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH§6

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez [.................] zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez przedsiębiorcę pod firmą Łukasz Dej [.................] z siedzibą ul. Krasnobrodzka 21/59, 03-214 Warszawa, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.

 3. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorca działający pod firmą [.................], który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. [.................] przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

 5. [.................] ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, [.................] może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie lub innych Usług.

 6. [.................] ma również prawo w trakcie trwania Umowy uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości [.................] może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie [.................] może usunąć Konto.

 7. [.................] ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek [.................] może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.

 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

 10. W przypadku powzięcia przez [.................] wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) [.................] (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;

  2. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;

  3. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;

  4. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;

  5. bezpowrotnego usunięcia Konta.

 11. [.................] uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. [.................] nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez [.................] w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

§ 7

PRAWA AUTORSKIE


 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności utworów będących przedmiotem ochrony prawa autorskiego, jak też innych danych takich jak wizerunek lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela [.................] niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, dla celów świadczenia usług w Serwisie.

 2. W przypadku rozpowszechniania, udostępniania lub wykorzystywania treści, danych lub utworów w sposób naruszający prawa autorskie i prawa pokrewne przez Użytkownika lub inną osobę, wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi osoba dokonująca naruszenia. W przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o zaistnieniu takiego naruszenia [.................] podejmie działania w ramach Serwisu w celu uniemożliwienia łamania prawa. Niezależnie do tego [.................] może dochodzić odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych wobec Użytkownika lub innej osoby, która ponosi odpowiedzialność za szkodę.


ROZDZIAŁ VI

§ 8

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Podawane przez Użytkownika Dane będą widoczne dla innych w ograniczonym zakresie:

   1. dla innych zalogowanych Użytkowników widoczny będzie login (pseudonim) oraz adres e-mail;

   2. dla osób trzecich widoczny będzie jedynie login (pseudonim) danego Użytkownika. 1. Użytkownik może posiadać 1 (jedno) lub więcej Kont, o ile różnić się będą one pomiędzy sobą tematyką lub oferowaną treścią. Zakazuje się udostępniania Konta innym Osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych Osób. Zakazuje się również lawinowego, masowego (zautomatyzowanego, pół zautomatyzowanego) tworzenia Kont, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi, o których mowa w art. 3 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez [.................], że Użytkownik dopuszcza się takich działań [.................] może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 3. Zawierając Umowę z [.................] Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;

   2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych [.................] oraz innych podmiotów;

   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

   4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;

   5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę [.................], Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;

   6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

   7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;

   8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

   9. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.

 1. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

   1. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;

   2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

   3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 2. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu informacji przez [.................] o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.

 3. Użytkownicy uprawnieni są do ewentualnego wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Serwis.

 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w szczególności zabronione jest:

   1. umieszczanie Danych naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);

   2. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

   3. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej;   1. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);

   2. podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

 1. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

 2. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze erotycznym pod warunkiem ograniczenia dostępu do tych treści dla osób poniżej 18 roku życia zgodnie z zabezpieczeniami udostępnionymi przez Serwis.

§ 9

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA


 1. [.................] ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

 2. [.................] ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie w rażący sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane informacje, które dostatecznie uzasadniają, że dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych. 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika lub [.................], jak również w przypadku innego wygaśnięcia Umowy, Konto podlega usunięciu wraz z zgromadzonymi na nim Danymi. Użytkownik jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych. 1. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont. 1. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta [.................] przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

   1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;

   2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;

   3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

 2. Umowa może zostać rozwiązana przez [.................] poprzez zablokowanie, jak i usunięcie Konta, a także zablokowanie niektórych funkcjonalności Konta lub treści w nim zamieszczonych niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

   1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników oraz osób trzecich lub [.................];

   2. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;

   3. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;

   4. udostępniania lub rozpowszechniania przez Użytkownika treści (w tym danych) w sposób naruszający prawa autorskie innych Użytkowników lub osób trzecich.

   5. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

 3. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje [.................] zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez [.................].

 4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez [.................] założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody [.................].

 5. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu [.................] zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty lub Wpisów.

ROZDZIAŁ VII

§ 10

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


 1. [.................] nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

 2. [.................] nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni na ich adresy e-mail.

 3. [.................] nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

 4. [.................] nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. W szczególności [.................] nie ponosi za udostępnianie i rozpowszechnianie przez Użytkowników treści lub utworów w sposób nieuprawniony.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 6. [.................] nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do [.................] przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

 7. [.................] nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

§ 11

REKLAMACJE


 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie [.................] przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http:............../kontakt.

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez [.................] w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. [.................] zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 3. [.................] zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 4. [.................] pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. W szczególności [.................] nie rozpoznaje reklamacji dotyczących jakości usług lub produktów oferowanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu.

 5. Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania reklamacji w zakresie Świadczeń zostały uregulowane w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 12

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://......................../Regulamin.

 2. [.................] zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie [.................] poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.

 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli nie wypowiedział on Umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia, to jest ze skutkiem prawnym na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Użytkownik otrzymał informację o zmianie Regulaminu.

 5. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od daty, w której upłynąłby okres wypowiedzenia Umowy, gdyby Użytkownik nie zaakceptował zmian i dokonał wypowiedzenia Umowy.

 6. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika z powodu zmiany Regulaminu nie powoduje negatywnych skutków finansowych dla Użytkownika.

 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i [.................].

 8. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 9. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://...................../Regulamin.

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna