Regulamin Świadczenia usług przez magazyn wesele definicjePobieranie 33.05 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar33.05 Kb.
Regulamin Świadczenia usług przez MAGAZYN WESELE

 1. DEFINICJE

  1. MAGAZYN WESELE – oznacza: AIDCAS Agencja Reklamowo-Wydawnicza z siedzibą w Krakowie,
   ul. Halicka 9, 31-036 Kraków, NIP: 945-177-09-34 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3793/2005

  2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

  3. Portal, Portal MAGAZYN WESELE - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez MAGAZYN WESELE / AIDCAS, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez MAGAZYN WESELE / AIDCAS i/lub jego Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu

  4. Partner - oznacza podmiot współpracujący z MAGAZYN WESELE / AIDCAS.

  5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

  6. Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez MAGAZYN WESELE / AIDCAS lub Partnerów MAGAZYN WESELE / AIDCAS, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez MAGAZYN WESELE / AIDCAS i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet.

  7. Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie, jak:

   1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu MAGAZYN WESELE lub za pośrednictwem transmisji SMS

   2. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu MAGAZYN WESELE, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

   3. Usługi społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej MAGAZYN WESELE / AIDCAS lub jego Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom.

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności MAGAZYN WESELE / AIDCAS.

  2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez MAGAZYN WESELE / AIDCAS i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

  4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.

 4. WARUNKI TECHNICZNE

  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

   1. hardware,

   2. połączenie z siecią Internet,

   3. przeglądarkę internetową,

   4. inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

  2. MAGAZYN WESELE zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu MAGAZYN WESELE i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: AIDCAS Agencja Reklamowo-Wydawnicza, ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez MAGAZYN WESELE.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGAZYNU WESELE

  1. MAGAZYN WESELE nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

  2. MAGAZYN WESELE zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

  3. MAGAZYN WESELE nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez MAGAZYN WESELE.

  4. MAGAZYN WESELE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

  5. MAGAZYN WESELE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.

  6. MAGAZYN WESELE nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

MAGAZYN WESELE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

  2. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

  3. Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem "Copyright © 2005-2010 MAGAZYN WESELE. Wszystkie prawa zastrzeżone"

  4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, MAGAZYN WESELE udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

  5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

  6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

  7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

  8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody MAGAZYN WESELE poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

  10. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają MAGAZYN WESELE niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 2. OCHRONA PRYWATNOŚCI

  1. MAGAZYN WESELE gwarantuje Użytkownikom Portalu MAGAZYN WESELE i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

  2. MAGAZYN WESELE w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  3. W ramach świadczenia niektórych Usług MAGAZYN WESELE zbiera i przetwarza wspólnie z Partnerami, dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

  4. MAGAZYN WESELE zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

  5. MAGAZYN WESELE gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

   1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

   2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu MAGAZYN WESELE i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. MAGAZYN WESELE zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez MAGAZYN WESELE zgodnie z obowiązującym prawem.

  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MAGAZYN WESELE, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.

  3. MAGAZYN WESELE przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.

  4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez MAGAZYN WESELE.

  5. MAGAZYN WESELE zastrzega, że w przypadku zgłaszania MAGAZYN WESELE problemów związanych z korzystaniem z Portalu MAGAZYN WESELE i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa MAGAZYN WESELE do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

  2. MAGAZYN WESELE zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

  3. MAGAZYN WESELE zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

  4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.
Pobieranie 33.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna