Regulamin XII edycji konkursu z fizyki stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki snaFiPobieranie 74.6 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar74.6 Kb.

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU Z FIZYKI

Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi


pt.

Świat polskiej fizyki”Organizator:


 • Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFi

 • Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Zielonej Górze.


Patronat:

 • Lubuski Kurator Oświaty

Działanie Współfinansowane przez Miasto Zielona Góra


Adresat:

 • Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego.Cele konkursu

         1. Cele ogólne:

 • podnoszenie rangi fizyki jako nauki będącej podstawą rozwoju cywilizacji,


 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi,

 • kształcenie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju ucznia.


Cele szczegółowe:

 • zdobywanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w aktualnej rzeczywistości,

 • zrozumienie przydatności wiedzy fizycznej w każdej dziedzinie życia,

 • korzystanie z urządzeń ułatwiających życie,

 • poznanie podstawowych zasad funkcjonowania praw przyrody.


Umiejętności:

 • poszukiwanie i stosowanie wiedzy,

 • łączenie wiadomości z różnych nauk, takich jak: biologia, chemia, fizyka, technika, astronomia i ekologia,

 • rozumienie zjawisk i ich wykorzystywanie,

 • planowanie i przeprowadzenie doświadczeń i pomiarów,

 • prezentowanie wyników swojej pracy.


Zakres materiału:

 • podstawa programowa III etapu edukacyjnego (z wyłączeniem optyki) dla uczniów gimnazjum oraz podstawa programowa III i IV (zakres podstawowy) etapu edukacyjnego z poszerzeniem o zagadnienia określane jako dopełniające dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Organizacja konkursu:

 • Konkurs składa się z trzech etapów.

 • Etap I i II odbywa się w szkole pod nadzorem nauczyciela fizyki. Uczniowie rozwiązują indywidualnie zadania opracowane przez Organizatora odpowiednio dla etapu I i etapu II, podane niżej. Uczeń oddaje prace nauczycielowi fizyki.

Poniższe zadania kierowane są do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.


Etap I termin: do 27 września 2013r.
Krótko scharakteryzuj wybraną przez siebie postać polskiego naukowca – fizyka. Zwróć szczególną uwagę na zagadnienia, którymi się zajmował i spróbuj, w miarę swoich możliwości, je opisać.

Do niniejszego regulaminu dołączono w Załączniku nr 1 listę przykładowych wynalazków i innowacji dokonanych przez Polaków. Wybierz dwa i wyjaśnij wykorzystane w nich zjawiska fizyczne. Opisz krótko znaczenie wybranych innowacji oraz przedstaw notkę biograficzną ich autorów.

Praca powinna zawierać: • stronę tytułową na której muszą być umieszczone niżej wymienione informacje:

- nazwisko, imię oraz data i miejsce urodzenia autora pracy,

- adres szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna ucznia;


 • słownik zastosowanych terminów fizycznych wykraczających poza program szkolny (wyjaśnienia powinny opierać się na pojęciach zrozumiałych dla ucznia gimnazjum);

 • bibliografię.

Objętość pracy to nie więcej niż :

    • Zadanie 1. – 2 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0),

    • Zadanie 2. – 2 strony maszynopisu (arkusz A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,0),

- 3 strony: pozostała treść (strona tytułowa, słowniczek i bibliografia).

Etap II termin: do 31 października 2013r.

Zadanie 1.

I Ty możesz zostać wynalazcą!

Zaprojektuj i wykonaj proste urządzenie przydatne w codziennym życiu, w którym zastosowane są prawa fizyki.

Napisz sprawozdanie zawierające:


 1. stronę tytułową (jw.);

 2. krótki opis wykorzystanego zjawiska, procesu;

 3. opis konstrukcji, rysunek urządzenia lub zdjęcie;

 4. zasadę działania;

 5. podsumowanie, w którym rozważysz, czy Twoje urządzenie może być uznane za innowację;

 6. bibliografię (jeżeli korzystałeś z jakichś źródeł);

 7. plan wystąpienia w III etapie.

Zadania nauczyciela:
 • Nauczyciel fizyki sprawdza pracę oraz opatruje komentarzem praca zawiera wszystkie elementy wymienione w Regulaminie.

 • Dokonuje zgłoszenia uczniów wypełniając kwestionariusz dostępny na stronie SNaFi (www.snafi.laohost.net ) w terminie do 4 listopada 2013roku. Arkusz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 1 października 2013r.

 • Wysyła prace uczniów w terminie do 6 listopada 2013 roku na podany adres wraz z listą zgłoszeń zamieszczoną w załączniku 2.

Adres, na który nauczyciele przesyłają Prace z I i II etapu:


Waldemar
Grabowski III LO ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra

z dopiskiem: Konkurs z fizykiŚwiat polskiej fizyki


Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa kwalifikuje prace uczniów do etapu III.
Do etapu III mogą przechodzą uczniowie, którzy w terminie zaliczyli etap I i II, a ich prace dotarły do Komisji przed 11 listopada 2013r. (obowiązuje data stempla pocztowego) oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie i nie zawierają błędów merytorycznych. Lista uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do III Etapu Konkursu ukaże się 22 listopada 2012r. na stronie SNaFi: www.snafilaohost.net
Etap III - finałowy odbędzie się na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Etap III termin: 29 listopada 2013r.

W III etapie zadania będą sformułowane w oparciu o podstawę programową odpowiednią dla gimnazjum (III etap edukacyjny z wyłączeniem optyki) i dla pozostałych szkół (III i IV etap edukacyjny, zakres podstawowy).


W finale uczniowie będą:

 1. rozwiązywać zadania rachunkowe, problemowe i doświadczalne (zaprojektuj, zaplanuj) z zakresu określonego w regulaminie konkursu;

 2. prezentować swoje dokonania z II etapu konkursu, przedstawiać przebieg eksperymentu, jego wyniki i wypływające wnioski.
 • Komisja Konkursowa ustala wyniki i sporządza protokół z listą laureatów i finalistów konkursu, który zamieszcza na stronie internetowej SNaFi: www.snafi.laohost.net oraz przekazuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty.Laureaci i finaliści:

 • Uczniowie, którzy w finale zdobędą minimum 60% punktów możliwych do uzyskania, otrzymują tytuł finalisty. Tytuł laureata zdobędą ci uczestnicy finału, którzy uzyskają minimum 80% punktów.

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.

Wszelkie zapytania proszę kierować: stowarzyszeniesnafi@gmail.com lub tel. 511229736


Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki SNaFiPrezes

mgr Agnieszka BereśZałącznik 1
Innowacje i wynalazki polskich uczonych:


Aeroskop

Holografia

Bomba kryptologiczna

Izohelia

Cyklometr

Mikrokomputer K-202

Ebuliometr

Kamizelka kuloodporna

Elektroftalm

Lacida

Grafen

Lampa naftowa

Grubościomierz ultradźwiękowy

Spinacz

Harmonogram

Skrzydło delta

Slidepad

Sztuczna kość

Spirograf

Świetlówka

System sensor

Melex

Szachy trzyosobowe

Metoda Czochralskiego

Nagra

Pleograf

Peryskop odwracalny

Płat Puławskiego

Pistolet maszynowy Błyskawica

Proces Sendzimira

Planimetr

Projektor filmowy

Taśmowa pamięć zewnętrzna PT-2

Walcarka planetarna

Rakieta

Wycieraczka

Telektroskop

Wykrywacz min

Urządzenie motylkowe

Wyrzutnik bomb Świąteckiego

Zderzak Łągiewki

Załącznik 2

Pieczątka szkoły (miejscowość i data): ........................................................XII EDYCJA KONKURSU Z FIZYKI

Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki SNaFi


Świat polskiej fizyki”

Protokół

Etapu I i II Konkursu


Konkurs przeprowadził (nazwisko i imię nauczyciela) ..................................................................

W etapie I i II Konkursu udział wzięło ................ uczniów. Po sprawdzeniu prac do etapu III nauczyciel kwalifikuje następujących uczniów:Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Szkoła, miejscowość

Dla celów organizacyjnych proszę o podanie adresu e-meil lub telefonu kontaktowego do nauczyciela: .........................


.................................................................... ……………………………………………….
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły Podpis nauczyciela fizyki


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna