Regulamin yacht clubu pracowników umcs postanowienia ogólnePobieranie 14.59 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.59 Kb.
REGULAMIN YACHT CLUBU PRACOWNIKÓW UMCS

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin obejmuje zasady przynależności do Yacht Clubu Pracowników UMCS oraz warunki korzystania ze sprzętu klubowego. 1. Każdy członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu
  oraz Regulaminu YC UMCS.
 1. YC PUMCS jest finansowany ze środków ZFŚSPostanowienia szczegółowe.

§ 1


Członkowstwo Yacht Clubu

 1. O przyjęcie do Klubu może się ubiegać każdy etatowy, kontraktowy lub emerytowany pracownik oraz rencista UMCS, spełniający wymagania stawiane przez Statut YC Pracowników UMCS.
 1. Zasady przynależności do Klubu oraz prawa i obowiązki jego członków reguluje Statut.

§ 2


Flota Yacht Clubu i formy działalności.

 1. Yacht Club Pracowników UMCS dysponuje czterema kabinowymi jachtami żaglowymi z silnikiem zaburtowym oraz wyposażeniem bosmańskim, hotelowym i kuchennym:

1.1. Jacht „Korab”, typ Sasanka 620. Liczba miejsc: 4:

1.2. Jacht „Karfi”, typ Wenus. Liczba miejsc: 5;

1.3. Jacht „Kuff”, typ Wenus. Liczba miejsc: 5;

1.4 Jacht „Karawela”, typ Carina. Liczba miejsc: 4.
 1. Jachty stacjonują na Mazurach i są udostępniane do pływania po Wielkich Jeziorach Mazurskich w terminie: czerwiec-wrzesień.
 1. Yacht Club organizuje rejsy: kolonijne dla dzieci pracowników UMCS, rejsy klubowe (zbiorowe), rejsy indywidualne oraz otwarte rejsy rodzinne „Rodzina pod Żaglami” na zasadach ustalonych przez Zarząd YC oraz Sekcję Socjalną Działu Kadr i Płac.

3.1. Klubowy rejs zbiorowy organizowany jest zwyczajowo w II połowie czerwca, jako rejs rozruchowy, przygotowujący jachty oraz wyposażenie do sezonu regularnego. Rejs ma charakter promocyjno - integracyjny i mogą w nim brać udział wszyscy pracownicy oraz emeryci UMCS, bez względu na przynależność do YC PUMCS

3.2. Rejs kolonijny organizowany jest dla dzieci pracowników UMCS w wieku 14-18 lat w ramach działalności socjalnej UMCS. Odbywa się zaraz po zakończeniu roku szkolnego

3.3. Rejsy indywidualne organizowane są dla członków Klubu i ich rodzin.3.4. Rejsy rodzinne „Rodzina pod żaglami” organizowane są w ramach działalności socjalnej dla wszystkich pracowników UMCS nieposiadających uprawnień żeglarskich. Klub zapewnia osobę prowadzącą jacht. Koszty rejsu pokrywa osoba(y) czarterująca(e) jacht na zasadach ustalonych przez Zarząd Yacht Clubu
w porozumieniu z działem Kadr i Płac oraz Komisją Socjalną Związków Zawodowych.

 1. Za przygotowanie jachtów do sezonu, harmonogram i organizację rejsów oraz przydział jachtów odpowiedzialny jest Zarząd YC UMCS.

§ 3

Warunki korzystania ze sprzętu:

 1. Jachty służą do rekreacji i wypoczynku w regularnym sezonie turystycznym (lipiec-sierpień) i są użyczane odpłatnie w turnusach dwutygodniowych, których terminy ustala Zarząd YC UMCS.

 2. Przydział jachtów odbywa się na podstawie imiennych zgłoszeń kierowanych do Zarządu YC, zgodnie z ogłoszonym terminem składania podań oraz zatwierdzonym harmonogramem rejsów. Odbiór jachtu następuje na podstawie skierowania Sekcji Socjalnej Działu Kadr i Płac z asygnatą Komandora YC UMCS; skierowanie będzie wystawiane po uiszczeniu opłaty za czarter.

 3. Pracownik, któremu przydzielono jacht jest obowiązany dostarczyć Zarządowi YC i Sekcji Socjalnej listę załogi poświadczoną własnoręcznym podpisem z zaznaczeniem osób uprawnionych do korzystania z dofinansowania z ZFŚS.

 4. Z opłatności zwolnione są rejsy klubowe służące przygotowaniu jachtów do sezonu żeglarskiego (czerwiec) oraz zimowania (wrzesień). (przenieść do zasad odpłatności?)

 5. W rejsach organizowanych przez YC UMCS mogą uczestniczyć wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 6. Warunkiem indywidualnego przydziału jachtu jest posiadanie prawa członka Yacht Clubu. (Rozdz. IV, pkt.10 Statutu), ponadto:

  1. Osoba wypożyczająca jacht musi posiadać uprawnienia żeglarskie wymagane do prowadzenia danej jednostki. Dopuszcza się przydział jachtu osobie bez uprawnień, jeśli zapewni ona udział w rejsie osoby z odpowiednim stopniem żeglarskim.

  2. Osoba wypożyczająca jacht ponosi odpowiedzialność materialną za powstałe z jej winy szkody i jest zobowiązana do ich naprawienia we własnym zakresie lub pokrycia kosztów naprawy. Odpowiedzialność materialna nie dotyczy uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia sprzętu.

  3. Pracownicy UMCS i emeryci niebędący członkami YC mogą korzystać z usług Klubu w ramach klubowego rejsu zbiorowego oraz w akcji „Rodzina pod żaglami” na zasadach uzgodnionych z Sekcją Socjalną Działu Kadr i Płac UMCS.

  4. Odstępowanie łodzi żaglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne.

 7. Zasady odpłatności reguluje Załącznik. 1. do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Przekazywanie jachtów:

 1. Zwyczajowo miejscem wymiany załóg są porty w Rucianem-Nidzie. Warunkowo dopuszcza się inne miejsca, jeśli zainteresowane załogi uzgodnią to między sobą.
 1. Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu każdy korzystający ma obowiązek w obecności przekazującego zapoznać się z aktualnym stanem technicznym jachtu i jego wyposażenia oraz sprawdzić ich zgodność z wykazem w książce jachtu.
 1. Przekazanie jachtu musi być potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzonym podpisami obu stron; protokoły przechowuje się w książce jachtu.
 1. Wzór protokołu znajduje się w każdej książce jachtu.
 1. Informacja o wszystkich szkodach powstałych podczas pływania oraz zauważonych usterkach powinna być odnotowana w protokole, ponadto o w/w faktach należy poinformować opiekuna jachtu lub bosmana klubu.

Lublin, dn. 25.04.2012

Zarząd YC UMCS
Uwaga!

Punkty pisane kursywą zostały dodane zgodnie z wymogami kierowniczki Działu Kadr i Płac, która widziałaby dofinansowanie uprawnionych uczestników rejsu, a nie czarteru jachtu jako całości.Zarząd YC nie zgadza się ze sprowadzeniem Klubu do roli ośrodka wczasowego na wzór Albrechtówki w Kazimierzu©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna