Regulamin



Pobieranie 41.67 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar41.67 Kb.

REGULAMIN


używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w SZBD „Zgoda” w Krakowie.
Podstawa prawna: § 41 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni.
Przepisy ogólne.

§ 1
1.Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia znajdujące się na osiedlu Spółdzielni są wspólną własnością Spółdzielni stanowiąc zarazem majątek Spółdzielni.
2.Członkowie oraz osoby prawa ich reprezentujące winni szanować majątek Spółdzielni i dbać o jego zabezpieczenie, a w razie zniszczenia lub uszkodzenia wyrównać szkodę.
§ 2
1.Postanowienie niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków i ich otoczenia oraz określenie warunków zgodnego współżycia mieszkańców w budynkach wielorodzinnych.
2.Członek Spółdzielni, względnie najemca nie będący członkiem Spółdzielni jest odpowiedzialny w zakresie postanowień niniejszego Regulaminu za siebie oraz wszystkie osoby prawa jego reprezentujące (członków rodziny, podnajemców, osób zaproszonych itp.).
Obowiązki Spółdzielni – Administratora zasobów.
§ 3
Spółdzielnia w ramach opłat wnoszonych przez członków i najemców lokali zobowiązana jest do:
1.dokonywania remontów, modernizacji i konserwacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni;
2.egzekwowania od wykonawców prawidłowego wykonania oraz usunięcia ewentualnych wad fizycznych i prawnych;
3.utrzymywania w należytym stanie techniczno – sanitarnym terenów i budynków (za wyjątkiem mieszkań) oraz pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku, jak korytarze, klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, wózkownie, piaskownice, place zabaw, parkingi, tereny zielone itp.;
4.zapewnienie właściwej obsługi administracyjnej, poprzez bieżące kontrolowanie oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji eksploatacyjnej zasobów;
5.wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz urządzenie do trzepania dywanów;
6.zapewnienia w odpowiednich odstępach czasu wywozu odpadów komunalnych z zachowaniem wymagań sanitarno – porządkowych, co najmniej 2 razy w tygodniu;
7.wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów sanitarnych;
8.zapewnienie odpowiedniego oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń służących do wspólnego użytku oraz lampy z numerem budynku;
9.dostarczania i wywieszania w tablicach na klatkach schodowych następujących informacji:

a)adresu dozorcy budynku pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody dozorcy na przetwarzanie jego danych osobowych w tym zakresie,

b)telefonów alarmowych,

c)innych bieżących informacji i komunikatów;


10.zapewnienia prawidłowego utrzymania zasobów Spółdzielni podczas zimy oraz do innych zobowiązań określonych w innych regulaminach Spółdzielni oraz Statucie;
11.nadzorowanie pracy dozorców budynków.
§ 4
1.Spółdzielnia w interesie wszystkich członków jest uprawniona do wyciągania konsekwencji w stosunku do użytkowników mieszkań i innych lokali w przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2.Konsekwencje, o których mowa w ust.1 stosowane są w zależności od stopnia szkodliwości lub uciążliwości czynu lub zachowania i mogą polegać na: stosowaniu upomnień i wezwań do przestrzegania niniejszego Regulaminu:

a)kierowaniu spraw na Policję i do Straży Miejskiej,

b)wypowiedzeniu umowy najmu,

c)kierowaniu wniosków na Radę Nadzorczą o wykluczenie

d)kierowaniu spraw na drogę sądową o orzeczenie eksmisji z zajmowanego lokalu.

Obowiązki członków i mieszkańców Spółdzielni



§ 5
1.lokal mieszkalny może być używany tylko na cele mieszkalne, z uwzględnieniem ust.2.

2.Działalność gospodarcza w lokalu mieszkalnym , względnie w innym pomieszczeniu budynku może być prowadzona jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni z wyjątkiem działalności artystycznej, twórczej oraz w zakresie wolnych zawodów


3.Warunkiem udzielenia zgody, o której mowa w ust.2 jest zobowiązanie się członka lub najemcy do:

I)prowadzenie działalności w sposób:

a)zapewniający spokój mieszkańcom budynku,

b)nie stwarzających uciążliwości dla innych użytkowników budynku,

c)nie powodujący zanieczyszczeń pomieszczeń wspólnego użytku, klatek schodowych oraz dźwigów,



d)nie zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców,
II)zaprzestanie działalności na wezwanie Spółdzielni, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 6
1.Członek Spółdzielni lub najemca lokalu są zobowiązani dbać o należytą konserwację zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać napraw wewnątrz lokalu.
2.Członek Spółdzielni lub najemca lokalu są obowiązani dbać o należyty stan sanitarno – higieniczny zajmowanego lokalu i innych przydzielonych mu pomieszczeń oraz dokonywać w nich niezbędnych zabiegów sanitarno-higienicznych.
3.W razie nie dokonania przez użytkownika czynności, o których mowa w ust.1 i 2 Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia zaniedbań ma prawo przeprowadzić te naprawy, a kosztami obciążyć członka lub najemcę.
4.Na okres zimy użytkownicy lokali powinni zabezpieczyć zajmowane lokale przed utratą ciepła poprzez odpowiednie uszczelnienie okien i drzwi.
5.O poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w zajmowanych lokalach należy niezwłocznie powiadomić dział techniczny Spółdzielni lub pogotowie awaryjne obsługujące zasoby Spółdzielni.
6.W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu, należy natychmiast zamknąć zawór przy gazomierzu i niezwłocznie powiadomić dział techniczny Spółdzielni.
§ 7
Wszelkie przeróbki, zmiany konstrukcyjne, przeróbki i zmiany wszelkich instalacji oraz montaż dodatkowego lub zamiennego wyposażenia w zajmowanych lokalach lub przydzielonych pomieszczeniach mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą i spełnieniem warunków Spółdzielni.
§ 8
1.Członek Spółdzielni lub najemca lokalu oraz osoby prawa ich reprezentujące (członków rodziny, domowników, podnajemców itp.) są obowiązani poza zajmowanymi lokalami dbać o należyty stan sanitarno – higieniczny oraz techniczno – eksploatacyjny zasobów Spółdzielni, a w szczególności należy:
1/utrzymywać czystość na klatkach schodowych, w pomieszczeniach wspólnego użytku, w korytarzach piwnic, zsypach, windach oraz na terenie wokół budynków;
2/odpadki domowe oraz śmieci nietypowe wynosić na miejsce na ten cel przeznaczone;
3/trzepać dywany, chodniki, odzież itp. w miejscach do tego celu wyznaczonych w godzinach od 700-1100 i od 1600-1800;
4/umiejętnie podlewać kwiaty na balkonach i parapetach, tak aby woda nie zalewała balkonów i okien poniżej oraz nie niszczyła elewacji budynku lub mienia Spółdzielni bądź jej mieszkańców;
5/umiejętnie wieszać odwirowane lub wykręcone pranie za oknem i na balkonie, aby woda nie zalewała balkonów i okien poniżej oraz nie niszczyła elewacji budynku lub innego mienia Spółdzielni bądź jej mieszkańców;
6/przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600;
7/nie gromadzić swoich przedmiotów w pomieszczeniach ogólnodostępnych: klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych i innych przejściach;
8/informować Administrację osiedla o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach, awariach oraz złym stanie sanitarno – higienicznym zasobów Spółdzielni;
9/natychmiast po przewiezieniu rzeczy (meble, ziemniaki, materiały budowlane etc.) zabrać je z terenu Spółdzielni i teren oczyścić jeżeli został zanieczyszczony;
10/użytkować ogólnodostępne urządzenia techniczne i wyposażenie terenu Zgodnie z ich przeznaczeniem i przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa;
11/parkować pojazdy zgodnie z przepisami kodeksu drogowego;
12/po wykonaniu remontu w zajmowanym lokalu wywieźć gruz i odpadki własnym staraniem poza teren Spółdzielni;

13/ uzyskać zgodę Zarządu Spółdzielni na doprowadzenie do zajmowanego lokalu sygnału oraz instalacji telewizji kablowej lub satelitarnej oraz innego rodzaju usługi telekomunikacyjnej pod rygorem bezskuteczności zawartej w tym zakresie z dostawcą usług umowy abonenckiej



Niedozwolone jest:

§ 9
Niedozwolone jest działanie lub zaniechanie powodujące powstanie zniszczenia substancji budynków i zasobów mieszkaniowych oraz powodujące uciążliwości w zamieszkiwaniu innym mieszkańcom, a w szczególności niedozwolone jest:
1.manipulowanie i naprawy w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz instalacjach elektrycznych, instalacjach centralnego ogrzewania i innych znajdujących się poza obrębem zajmowanego lokalu;
2.manipulowanie i naprawy przy instalacjach gazowych w lokalu i poza nim;
3.składowanie jakichkolwiek przedmiotów wspólnego użytkowania :

podstryszach i powierzchniach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, korytarze piwnic) oraz altanach śmietnikowych;


4.dewastowanie niszczenie) elementów budynku i jego wyposażenie;
5.dokonywanie wszelkich przeróbek w zajmowanych lokalach bez uzyskania uprzedniej zgody i spełnieniu wydanych warunków Spółdzielni;
6.utrzymywanie w zajmowanych lokalach zwierząt hodowlanych i drobiu;
7.niszczenie drzew, krzewów i zieleńców zarówno przez ludzi jak i przez zwierzęta;
8.instalowanie dodatkowych punktów świetlnych w piwnicach bez uzyskania uprzedniej zgody i spełnieniu wydanych warunków Spółdzielni;
9.palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w pomieszczeniach ogólnodostępnych, klatkach schodowych, piwnicach, dźwigach, pomieszczeniach zsypowych;
10.picie alkoholu oraz wchłanianie środków psychotropowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych, klatkach schodowych, piwnicach, dźwigach;
11.pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej przetrzymywanie we wszystkich pomieszczeniach budynku, bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie, materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących itp.;
12.trzepania dywanów, chodników i odzieży oraz worków do odkurzaczy na balkonach, w klatkach schodowych, komorach zsypowych i w oknach;
13.używanie urządzeń technicznych, radiowo-telewizyjnych i innych wywołujących hałas w czasie ciszy nocnej, określonej w § 8 ust. 1 pkt 6 niniejszego regulaminu w sposób zakłócający spokój sąsiadom;
14.instalowanie zewnętrznych anten radiowych, telewizyjnych, CB bez pisemnej zgody Spółdzielni;
15.zakładanie reklam i naklejanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń w zasobach Spółdzielni;
16.dokonywanie napraw samochodów i dokonywanie prób silników;
17.wyrzucanie odpadków, śmieci i niedopałków oraz innych rzeczy przez okna, balkony;
18.wywieszanie za oknem lub na balkonach cieknącego prania;
19.wyrzucanie odpadków i śmieci oraz innych rzeczy poza przeznaczone do tego celu urządzenia i pojemniki;
20.zatykanie instalacji kanalizacyjnych i zsypowych poprzez wrzucanie do nich rzeczy powodujących ich zatkanie, a w szczególności:

-kanalizacja: kości, wata; pierze; itp.



-zsypy: śmieci o dużych wymiarach – meble, krzesła, poduszki, wykładziny, parasole itp.
Zasady użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku
§ 10
1.Pomieszczeniami wspólnego użytku są wózkownie, suszarnie, korytarze na klatkach schodowych itp.
2.Z pomieszczeń wspólnego użytku mają prawo korzystać członkowie Spółdzielni i najemcy, a także członkowie ich rodzin na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.Do zasad użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku, § 8 i § 9 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 11
1.Suszarnie przeznaczone są wyłącznie w celu suszenia bielizny.
2.Do każdej suszarni ma być jeden komplet kluczy, który w miarę potrzeb przekazują sobie mieszkańcy danej klatki.
3.Niedozwolone jest dorobienie dodatkowego kompletu kluczy i korzystanie z suszarni bez uzgodnienia z mieszkańcami danej klatki.
4.Osoba korzystająca z suszarni powinna pozostawić ją w odpowiednim stanie sanitarno – higienicznym następnej osobie.
5.W razie stwierdzenia przez osobę przejmującą klucze jakichkolwiek uszkodzeń, dewastacji lub bałaganu, należy niezwłocznie powiadomić administrację Spółdzielni z podaniem adresu i nazwiska osoby, od której otrzymano klucze.
§ 12
1.Wózkownie przeznaczone są wyłącznie w celu przechowywania sprawnych wózków dziecięcych, rowerów i sanek.
2.Przechowywanie pojazdów z napędem spalinowym oraz dokonywanie napraw pojazdów jest zabronione.
3.Każdy kto ma zamiar korzystać z wózkowni powinien własnym staraniem dorobić sobie jeden komplet kluczy, powiadamiając o tym fakcie współkorzystających z wózkowni.
4.Osoby korzystające z wózkowni powinny utrzymywać ją w odpowiednim stanie sanitarno-higienicznym oraz powinny dbać o należyte jej zamykanie w celu ochrony mienia własnego i współmieszkańców.
5.W razie stwierdzenia przez inne osoby korzystające z wózkowni, że osoba korzystają z wózkowni powoduje jej uszkodzenie, dopuszcza się dewastacji, pozostawia bałagan, należy niezwłocznie powiadomić administrację Spółdzielni z podaniem adresu i nazwiska tej osoby.
§ 13
Spółdzielnia nie odpowiada za rzeczy przechowywane w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz za odpowiednie zamknięcie i zabezpieczenie przed kradzieżą z tych pomieszczeń.
Śmieci i inne odpadki.

§ 14
1.Śmieci i inne odpadki należy wynosić do zbiorników (kontenerów) przeznaczonych do tego celu znajdujących się w altanach śmietnikowych.
2.W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów użytkownik zobowiązany jest oczyścić zanieczyszczone miejsce.
3.Zabrania się wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów itp.
4.Zabrania się wykładania na parapety i balkony pożywienia dla ptaków ze względu na możliwość zabrudzenia ścian budynków oraz chodników i ubrań przechodniów.
5.W miarę możliwości śmieci należy wynosić w szczelnie zamkniętych workach na śmieci.

Utrzymanie psów i kotów


§ 15
1.Członkowie Spółdzielni oraz najemcy lokali mogą w zajmowanych lokalach mieszkalnych trzymać psy i koty pod warunkiem, że zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu ludzi, nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze przestrzegają wymogów bezpieczeństwa, sanitarnych i porządkowych poprzez:

1/wyprowadzanie psa jedynie na smyczy,

2/sprawowanie bezpośredniej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia,

3/utrzymywanie zwierzęcia w czystości w odpowiednim stanie higienicznym,

4/usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę w budynku, na chodnikach, placu zabaw,

2.Za szkody materialne i osobiste spowodowane przez psy i koty oraz za dotrzymaniem wymogów bezpieczeństwa, sanitarnych i higienicznych w zasobach Spółdzielni odpowiadają bezpośrednio właściciele zwierząt.

3.Regulację niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio także do innych małych zwierząt jak: chomiki, świnki morskie, myszki, papugi i inne ptactwo.
Postanowienia końcowe

§ 16
1.Ze względu na dobro ogółu mieszkańców i w trosce o ich mienie oraz utrzymanie higieny w lokalach, każdy użytkownik lokalu jest w określonym przez Spółdzielnię czasie umożliwić wejście do lokalu komisji Spółdzielni w celu skontrolowania stanu wewnętrznych urządzeń i ogólnego stanu lokalu.
2.Spółdzielnia ma prawo do komisyjnego wejścia do mieszkania podczas nieobecności użytkownika w przypadku powstania awarii zagrażającej zniszczeniem substancji budynku lub mienia innych osób. W takim przypadku obowiązkiem Spółdzielni jest należyte zabezpieczenie mieszkania i spisanie odpowiedniego protokołu.
§ 17
Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe na skutek niestosowania się do niniejszego Regulaminu pełną odpowiedzialność materialną i cywilną ponosi członek lub najemca odpowiedzialny za powstanie szkody.
§ 18


  1. Wszelkie regulacje niniejszego regulaminu odnoszące się do członków, najemców oraz członków ich rodzin znajdują zastosowanie także do osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami Spółdzielni jak i do członków ich rodzin.

  2. Regulamin niniejszy odnosi się także do członków, najemców oraz osób nie będących członkami posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którym przysługuje prawo do korzystania z lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne zlokalizowanych w budynku stanowiącym mienie spółdzielcze.


§ 19

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 04.08.2005r. uchwałą nr 45/2005 i wchodzi w życie od dnia uchwalenia.


RADA NADZORCZA




Pobieranie 41.67 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna