Regulan wystawy fotograficznejPobieranie 29.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.41 Kb.

D S I

Drawskie Strony Internetowe
REGULAN WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
,,Pojezierze Drawskie” w obiektywie jego Mieszkańców

Celem wystawy jest ukazanie piękna zakątków Pojezierza Drawskiego widzianych okiem lokalnych fotografów, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię jako dziedzinę sztuki i rzemiosła, a także rozbudzanie i rozwijanie aktywności twórczej poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń między twórcami.
§1

Organizatorem wystawy są Administratorzy Drawskich Stron Internetowych (www.dsi.net.pl , www.drawskopomorskie.com). Wystawa jest organizowana dzięki pomocy firmy Foto-Aga Janina i Andrzej Rolew z siedzibą w Złocieńcu oraz Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie. Patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie Zbigniew Ptak.


§2

Wystawa ma charakter otwarty. Uczestnikami wystawy mogą być osoby zaproszone do udziału w Wystawie przez Organizatorów, a także osoby które odpowiedziały na zamieszczone informacje o wystawie na lokalnych stronach internetowych.


§3

Na Wystawie będą zaprezentowane zdjęcia Uczestników o wymiarach 20x30 naniesione na piankę o wymiarach 30x40.

Liczba prac wystawowych nie przekroczy trzydziestu. Zdjęcia do wystawy zostaną wybrane przez organizatorów przy udziale firmy Foto-Aga.
§4

Prace należy dostarczyć do Organizatora przesyłając je na adres email admin-dsi@o2.pl lub drawsko.pomorskie@wp.pl.


Termin nadsyłania prac mija: 30 maja 2008 roku

Można przesłać nie więcej niż 10 propozycji prac.

Każda praca powinna zostać przesłana w osobnym emailu.

Email musi zawierać:-oryginalny plik zdjęcia (zawierający w nazwie pliku słowo „oryginal”)

-przygotowaną przez autora gotową pracę (zawierającą w nazwie pliku słowo „praca”). - Nadsyłane zdjęcia powinny być wykonane w jak największej rozdzielczości

-tytuł pracy, jej opis.

-Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy autora.

§5

Autor najpóźniej do dnia rozpoczęcia wystawy ma obowiązek dostarczyć do Organizatora podpisane własnoręcznie oświadczenie (Załącznik 1 Regulaminu) o prawach autorskich do zdjęcia, zgodę na rozpowszechnianie zdjęcia w ramach wystawy oraz na wszelkich polach eksploatacji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


§6

Zdjęcia przekazane przez Uczestników nie będą udostępniane publicznie w żadnej postaci do momentu otwarcia Wystawy.

§7

Planowany termin wystawy to druga połowa czerwca 2008. Informacje o konkretnej dacie Wystawy zostaną przekazane za pośrednictwem stron internetowych, prasę oraz na adresy email Uczestników.


§8

Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruku zdjęć przygotowywanych na wystawę.

Foto Aga zapewnia bezpłatne przygotowanie zdjęć wystawowych.

Prace zostaną wywołane w oparciu o pliki przesłane do organizatora


Autorzy zdjęć, które wzbudzą obawy co do prawidłowości kolorów zostaną powiadomieni poprzez email o zaistniałych problemach. W takim przypadku konieczny będzie kontakt autora z Foto Aga (załącznik 2)

Autorzy zdjęć przed dostarczeniem ich Organizatorowi mogli by wykonać we własnym zakresie próby niewielkich zdjęć swoich prac, w celu sprawdzenia poprawności kolorystyki. Zaleca się wykonanie próby w fotolabach Foto-Aga w Drawsku lub Złocieńcu.

Po zakończeniu wystaw zdjęcia zostaną przekazane na własność do placówek oświatowych lub samorządowych na terenie powiatu drawskiego.

§9

Organizator jak i sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac lub różnice pomiędzy przygotowanym zdjęciem a zamierzeniem autora.Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatora. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Autor nadsyłając pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Załącznik nr 1


Do Regulaminu Wystawy: ,,Pojezierze Drawskie” w obiektywie jego Mieszkańców


…………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika


…………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………, dnia……………

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że jestem jedynym twórcą zdjęć przesłanych na adres email Organizatora w celu publikacji na wystawie ,,Pojezierze Drawskie widziane okiem jego Mieszkańców”.
Jednocześnie oświadczam, że zgadzam się na bezpłatną, bezterminową wystawę zdjęć oraz rozpowszechnianie zdjęć na wszelkich polach eksploatacji. Nie będę z tego tytułu rościł żadnych praw autorskich do Zdjęcia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji wystawy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883.
……………………………….

podpis Uczestnika
Załącznik nr 2


Do Regulaminu Wystawy: ,,Pojezierze Drawskie” w obiektywie jego Mieszkańców

Siedziby autoryzowanego fotolaboratorium sieci AGFA StarPrint – Foto-aga


Złocieniec
Foto-Aga Złocieniec

ul. 3-go Pułku 14

78-520 Złocieniec

Tel/Fax (0-94) 36-72-438

E-mail: foto-aga@foto-aga.com.pl

Gadu-Gau: 4442647www.foto-aga.com.pl
pon-pt: 9.00-18.00

sob:9.00-15.00


Drawsko Pomorskie
Foto-Aga Drawsko Pomorskie

ul. Piłsudskiego 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Tel. (0-94) 36-34-106

E-mail: drawsko@foto-aga.com.pl
pon-pt: 9.00-18.00

sob:9.00-15.00

Pobieranie 29.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna