Rejestr poważnych awarii w 2003 r. LpPobieranie 0.77 Mb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
REJESTR

poważnych awarii w 2003 r.

Lp.Data


Miejscowość


Opis zdarzeniaDziałania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony ŚrodowiskaUwagi

1

2

3

4

5

6

1.

15.01.2003

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskieAwaria na instalacji do produkcji toluilenodwuizocyjanianu związana z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że:

 • doszło do uszkodzenia kompensatorów na rurociągu ssącym i wypływu masy reakcyjnej (surówki TDI) z reaktorów na wydziale S-9200, w ilości około 24,9 Mg;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Chemiczne „ZACHEM” w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65 (zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wg kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.);

 • w wyciekłej surówce TDI znajdowały się następujące substancje:

 • dichlorek karbonylu (fosgen) (nr ONZ/ADR 1076, klasa 2 materiałów niebezpiecznych - gazy, sklasyfikowany jako T+ - substancja bardzo toksyczna, C- korodująca, żrąca);

 • toluilenodwuizocyjanian (nr ONZ/ADR 2078, klasa 6.1 materiałów niebezpiecznych – materiały trujące, sklasyfikowany jako T+ - substancja bardzo toksyczna, substancja rakotwórcza);

 • dwuchlorobenzen (nr ONZ/ADR 3077, klasa 9 materiałów niebezpiecznych - materiał niebezpieczny dla środowiska);

 • chlorowodór (nr ONZ/ADR 1050, klasa 2 materiałów niebezpiecznych - gazy, sklasyfikowany jako T- substancja toksyczna, C – substancja korodująca, żrąca),

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez służby zakładowe przy udziale PSPoż. Wyciek wyeliminowano. Postawiono kurtyny wodne w celu ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń poza teren zakładu. Wyciekłą surówkę TDI poddano utylizacji;

 • jedna osoba doznała poparzeń pierwszego stopnia lewej dłoni;

 • nie stwierdzono zagrożenia dla ludzi poza zakładem ani szkód w środowisku;

 • w czasie awarii uległo uwolnieniu do środowiska około 622,5 kg dichlorku karbonylu, co jest ilością większą od 5 % ilości podanej w poz. 23 kol. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.

Zdarzenie spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.Awarię zlikwidowano, wyciekłą surówkę zutylizowano.1

2

3

4

5

6

2.

15.01.2003

Giżycko

pow. giżycki

woj. warmińsko-mazurskie


Zanieczyszczenie wód Kanału Łuczańskiego ropopochodnymi.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Giżycku, przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono zanieczyszczenie tafli lodu i nurtu wody Kanału Łuczańskiego substancjami ropopochodnymi na długości około 200m, które przedostały się do miejskiego kolektora wód opadowych, a następnie do kanału;

 • sprawca zdarzenia: firma CHEMITEX INVESTMENTS S.A. w Warszawie prowadząca nielegalną działalność gospodarczą jako Zakład Konfekcjonowania w Giżycku;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Ełku i PSPoż. w Giżycku. Wyciek zatamowano, oczyszczono kanalizację, postawiono zaporę sorpcyjną. Spompowano 4 Mg ropopochodnych z betonowych zbiorników i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie;

 • Prokuratura Wojewódzka w Olsztynie przejęła od Prokuratury Rejonowej w Giżycku prowadzenie postępowania przeciwko sprawcy zdarzenia. Sprawca zdarzenia jest poszukiwany, porzucił zakład i przebywa w miejscu dotychczas nieustalonym.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

3.

15.01.2003

Opole

woj. opolskieWybuch i pożar par węglowodorów na instalacji utylizacji przepracowanych olejów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w trakcie czyszczenia zbiornika, zawierającego pozostałości ropopochodnych, doszło do jego wybuchu i pożaru. Instalacja składała się z 10 szt. zbiorników magazynowych o poj. 40 m3 każdy i 6 sztuk zbiorników o poj. do 20 m3 ;

 • sprawca zdarzenia: Firma „SASOIL” Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Opolu ul. Oświęcimska 121;

 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu zbiorników. W wyniku zdarzenia, w czasie wybuchu, śmierć poniósł jeden pracownik. Drugi uległ poparzeniu i został przewieziony do szpitala.

Zdarzenie spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zagrożenie zlikwidowano, pożar ugaszono.1

2

3

4

5

6

4.

17.01.2003

Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskieAwaria na instalacji do produkcji toluilenodwuizocyjanianu, związana z wyciekiem substancji niebezpiecznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło pękniecie kompensatora na tłoczeniu pompy na wydziale S-9200 na instalacji do produkcji toluilenodwuizocyjanianu i wyciek masy reakcyjnej w ilości około 13,75 Mg;

 • sprawca zdarzenia: Zakłady Chemiczne „ZACHEM” w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65;

 • doszło do uwolnienia do środowiska dwuchlorobenzenu, fosgenu, chlorowodoru i toluilenodwuizocyjanianu;

 • akcja ratownicza przeprowadzona przez służby specjalistyczne sprawcy zdarzenia polegała na uszczelnieniu instalacji, zdemontowaniu uszkodzonego kompensatora. 128 osób pracujących na wydziale zostało zagrożonych zatruciem i poparzeniem, z czego 19 osób przebywało w szpitalu powyżej 24 godzin;

 • do środowiska uległo uwolnieniu około 343,7 kg fosgenu, co spełnia kryterium kwalifikujące zdarzenie jako poważną awarię wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Awarię usunięto, zanieczyszczenie zlikwidowano.

5.

17.01.2003

Dziekanów Leśny

gm. Łomianki

pow. warszawski zachodni

woj. mazowieckieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w trakcie manewru zawracania ciągnik siodłowy z naczepą uszkodził 2 znaki drogowe i zbiornik paliwa, z którego wyciekł olej opałowy;

 • sprawcy zanieczyszczenia nie ustalono, zbiegł z miejsca zdarzenia;

 • zanieczyszczeniu uległ trawnik i pobocze, na powierzchni około 300 m2. W rejonie zanieczyszczenia brak wodociągu, mieszkańcy korzystają ze studni kopanych, które zostały zagrożone zanieczyszczeniem ropopochodnymi;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG 11 PSPoż. i JRG 6 KP PSPoż. z Warszawy –Zachód, przy udziale Straży Miejskiej w Łomiankach. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, zebrano zanieczyszczenia przy użyciu sorbentu i przekazano do utylizacji do specjalistycznej firmy. Firma ta zobowiązała się do kontynuowania prac oczyszczających w przypadku, gdyby po odwilży pojawiły się ślady zanieczyszczeń. Do dnia 31 marca b.r. sytuacja taka nie miała miejsca.

Wydanie zarządzeń pokontrolnych, które zostały wykonane.


Zebrane zanieczyszczenia zostały zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

6.

20.01.2002

Tarnawatka

gm. Zakrzew

pow. lubelski

woj. lubelskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem bazowym wyciekłym z autocysterny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do nagłego zjechania do rowu autocysterny przewożącej około 30 Mg oleju bazowego (nr ONZ/ADR 1202 kl.3 materiałów niebezpiecznych);

 • w wyniku rozszczelnienia zaworu wlewowego doszło do wycieku około 10 dm3 substancji i zanieczyszczenia przyległego rowu melioracyjnego;

 • sprawca zdarzenia: przewoźnik – właściciel cysterny - Mariola Węgierkiewicz;

 • akcja ratownicza JRG I i JRG II PSPoż. z Lublina z udziałem WIOŚ polegała na ustaleniu rodzaju i właściwości fizykochemicznych przewożonego oleju bazowego, zabezpieczeniu wycieku, zebraniu zanieczyszczenia i przepompowaniu zawartości cysterny do innej, podstawionej przez sprawcę zdarzenia.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.


Zanieczyszczenie usunięto, zagrożenie zlikwidowano.

7.

29.01.2003

Biała Podlaska

woj. lubelskieWypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiła kolizja drogowa z udziałem cysterny przewożącej skroploną mieszaninę gazu propan-butan, w ilości około 30 Mg (nr ONZ/ADR 1965 – substancja skrajnie łatwopalna F+);

 • doszło do rozszczelnienia cysterny i niewielkiego wycieku mieszaniny gazów;

 • PSPoż. uszczelniła cysternę i przepompowała jej zawartość do innej podstawionej cysterny;

 • najbliższa zabudowa mieszkalna znajdowała się w odległości około 300 m od miejsca zdarzenia.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.


Zagrożenie zlikwidowano.

8.

29.01.2003

Pączewo

gm. Skórcz

pow. starogardzki

woj. pomorskieWybuch i pożar autocysterny zawierającej paliwo.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wybuchu i pożaru autocysterny zawierającej 6 m3 benzyny (nr ONZ/ADR 1203, kl. 3 materiały ciekłe zapalne) w pomieszczeniu garażowym;

 • właściciel garażu: firma „Cetan” Soćko Arkadiusz zam. w Gdańsku;

 • w wyniku wybuchu zawalił się strop budynku. Właściciel cysterny, który znajdował się na terenie bazy, został ciężko ranny (poparzenia III stopnia);

 • akcję gaszenia pożaru przeprowadziło 11 jednostek JRG PSPoż. w Starogardzie Gdańskim. Schładzano zagrożone cysterny z paliwem, znajdujące się w rejonie garażu.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.


Pożar ugaszo-no.

Zagrożenie zlikwidowano.


1

2

3

4

5

6

9.

05.02.2003

Tychy

pow. tyski

woj. śląskie


Wyciek amoniaku w wyniku awarii chłodni amoniakalnej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w wyniku uszkodzenia korpusu przyłącza zaworu bezpieczeństwa w układzie chłodzenia sprężarki amoniakalnej, doszło do rozszczelnienia instalacji i wycieku amoniaku;

 • sprawca zdarzenia: Tyskie Browary Książęce, ul. Mikołowska 5;

 • ilość wyciekłego do środowiska amoniaku określono na około 5 kg;

 • akcja usuwania przyczyn emisji została przeprowadzona przez służby zakładowe oraz JRCh PSPoż. w Tychach;

 • pomiary stężenia amoniaku w okolicy bramy wjazdowej do zakładu od ul. Katowickiej wykazały zawartość śladowych ilości amoniaku w powietrzu;

 • zakład posiada instalację zawierającą skroplony amoniak w ilości około 75 Mg i na tej podstawie zaliczony jest do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Zanieczyszczenie ustąpiło, awarię usunięto.

10.

06.02.2003

Płock

woj. mazowieckieRozszczelnienie instalacji destylacji rurowo-wieżowej w czasie jej naprawy.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie naprawy zaworu bezpieczeństwa instalacji rurowo–wieżowej DRW II doszło do jej rozszczelnienia i wycieku uciążliwych zapachowo substancji;

 • sprawca zdarzenia: Zakład Główny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku;

 • wystąpiła krótkotrwała uciążliwość odorowa dla mieszkańców miasta Płocka;

 • służby zakładowe dokonały wymiany uszkodzonego zaworu. Wyniki badań WIOŚ i sprawcy zdarzenia nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości dla siarkowodoru i dwutlenku siarki;

 • na terenie zakładu znajduje się powyżej 25 000 Mg substancji pozyskiwanych z destylacji ropy naftowej i zaliczony on został do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zanieczyszczenie ustąpiło.

11.

07.02.2003

Promienica

gm. Ostrów Mazowiecka

pow. ostrowski

woj. mazowieckieWypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego farby drukarskie, należący do przewoźnika białoruskiego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • samochód ciężarowy będący własnością przewoźnika białoruskiego przewożący farby drukarskie fleksograficzne niemieckiej firmy HARTMAN, nr ONZ/ADR 1263 kl. 3, zderzył się z autokarem Biura Podróży „ORBIS”;

 • w wyniku wypadku i rozszczelnienia opakowań nastąpił wyciek substancji o nazwie handlowej Vernisch, z dwu beczek o poj. 200 dm3 ;

 • zanieczyszczeniu uległo około 50m2 powierzchni;

 • działania ratownicze PSPoż. polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Nieuszkodzone pojemniki z farbą zostały zabezpieczone przez policję do dalszych działań organów ścigania. Zanieczyszczenie usunięto i przekazano do utylizacji. Teren został uprzątnięty przez służby gminne.

Zanieczyszczenie usunięto.1

2

3

4

5

6

12.

11.02.2003

Mogielnica

gm. Mogielnica

pow. grójecki

woj. mazowieckieWypadek drogowy samochodu ciężarowego przewożącego roztwór wodny chlorku żelazowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego przewożącego roztwór wodny chlorku żelazowego nr ONZ/ADR 2582 kl. 8 materiał żrący, szkodliwy dla ryb i organizmów wodnych, drażniący błony śluzowe, szkodliwy dla oczu;

 • wyciek około 2 Mg substancji nastąpił w wyniku rozszczelnienia zbiorników, w których substancja była przewożona. Zanieczyszczenie poprzez kanalizację wód opadowych przedostało się do rzeki Mogielenki;

 • sprawca zdarzenia: firma PPHU „Romex”, ul. Karolewska 3/7, 90-560 Łódź;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Grójca oraz JRCh z Warszawy. Na kierunku spływu substancji do kanalizacji wód opadowych usypano wał z piasku, zabezpieczający spływ zanieczyszczenia do rzeki. Po zneutralizowaniu wapnem, powstałe odpady transportem gminnym przewieziono na składowisko odpadów w Wężowcu. Teren po zdarzeniu spłukano wodą;

 • z terenu zdarzenia ewakuowano 30 osób. Inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód rzeki Mogielenki do badania, na długości około 6,5 km. Wyniki badań nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.


Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszczenie usunięto.

13.

12.02.2003

Opole

woj. opolskieWybuch i pożar przeterminowanych środków ochrony roślin i innych materiałów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • w czasie przepakowywania przeterminowanych środków ochrony roślin, z beczek stalowych do beczek z tworzywa sztucznego, doszło do wybuchu i pożaru;

 • zdarzenie miało miejsce na terenie Przedsiębiorstwa Ekologicznego „INTEREKO” Sp. z o.o. w Opolu przy ul. 10 Sądeckiej Dyw.Zmech. 4;

 • wg wstępnego rozpoznania, spaleniu uległo około 750 kg środków ochrony roślin, około 300 kg zaolejonego czyściwa, około 200 kg odpadowej gąbki i około 200 kg opakowań drewnianych;

 • zagrożone zostały 2 osoby pracujące przy przepakowywaniu środków ochrony roślin. Jeden z pracowników na skutek wybuchu został wyrzucony na odległość kilku metrów. Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia obrażeń wewnętrznych.

Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości.

Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

14.

17.02.2003

Myszków

gm. Myszków

pow. myszkowski

woj. śląskieWyciek oleju opałowego z kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej nr 6.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do awaryjnego wycieku oleju opałowego z kotłowni olejowej Szkoły Podstawowej nr 6 do kanalizacji miejskiej;

 • ilość wyciekłego oleju określono na około 1Mg;

 • zanieczyszczeniu uległa kanalizacja miejska. Bezpośredniemu zagrożeniu uległ ciek b/n i rzeka Warta na długości około 1 km;

 • akcja ratownicza PSPoż. polegała na ograniczeniu wypływu ropopochodnych przy użyciu 3 zapór sorbentowych. Zebrane ropopochodne przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

15.

27.02.2003

Wrocław

woj. dolno-śląskieZanieczyszczenie gruntu olejem opałowym wyciekłym ze zbiornika przewoźnego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego, wynikało, że:

 • zdarzenie miało miejsce na terenie byłego PGR. Obecnie znajduje się tam firma branży rolniczej należąca do Stefana Kaczuka, zam. we Wrocławiu;

 • nieustalony sprawca dokonał kradzieży oleju opałowego ze zbiornika przewoźnego, o poj. około 4 m3 umieszczonego w pomieszczeniu zamkniętym;

 • na utwardzoną nieszczelną powierzchnię wyciekło około 200 kg oleju opałowego. Zanieczyszczeniu uległo około 30 m2 zmrożonego gruntu;

 • akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na usunięciu zanieczyszczenia pod nadzorem WIOŚ. Użytkownik obiektu przekazał powstałe odpady do firmy posiadającej uprawnienia do utylizacji tego typu odpadów.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

16.

27.02.2003

Namysłów

pow. namysłowski

woj. opolskie


Pożar w hali wyrobów meblowych lakierowanych związany z emisją niebezpiecznych substancji do środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że:

 • doszło do wybuchu pożaru w hali lakierni wyrobów meblowych. Pożar rozprzestrzenił się na magazyn i suszarnię wyrobów lakierowanych;

 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo „Boland” Sp. z o.o. w Namysłowie przy ul. Oławskiej 21;

 • akcja gaszenia pożaru została przeprowadzona przez PSPoż. w Namysłowie. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 3 osoby (pracownicy zakładu). Spaleniu uległy wyroby gotowe, elementy suszone po lakierowaniu i surowce. Zanieczyszczeniu wodami pogaśniczymi uległ grunt w rejonie pożaru.

Zdarzenie spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.Pożar ugaszono, zanieczyszczenie usunięto.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna