Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik organizacji reklamy opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 Warszawa 2013Pobieranie 169.19 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar169.19 Kb.Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik organizacji reklamy


opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013
Autorzy: Alicja Cichawa, Ewelina Gorczyca, Edyta Kozieł;

Konsultanci - przedstawiciele następujących instytucji: Zakłady Poligraficzne Stefan i Marta Warda Radom, GRAW-POL Warszawa, SITODRUK Warszawa, Vena-Kambes Radom, BETASOAP Zamość, GLOBAL COSMED Radom, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB Radom, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plNazwa zawodu:

Technik organizacji reklamy

Symbol cyfrowy zawodu:

333906

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.p)

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.p)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.26.

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.27.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia multimedialna

 3. Pracownia sprzedaży usług reklamowych

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia multimedialna

 3. Pracownia plastyczno-techniczna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

Kwalifikacja K1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia multimedialna

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer przenośny podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.

 • regały, szafki, gabloty,

 • biblioteczka z literaturą – literatura przedmiotowa, albumy, słowniki, encyklopedie zawodowe, czasopisma zawodowe, literatura zawodowa, inne materiały pomocne w nauce zawodu, katalogi, przykładowe kampanie i bloki reklamowe, regulamin pracowni multimedialnej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni, przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni,

 • ploter,

 • projektor multimedialny,

 • kserokopiarka,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • kamera cyfrowa wraz ze sprzętem towarzyszącym (statyw, stojak) - (jedna na cztery stanowiska),

 • aparat fotograficzny (jeden na cztery stanowiska).

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykłady realizacji multimedialnych dotyczące reklamy,

 • przykłady grafik komputerowych związanych z reklamą.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • płyty CD/DVD,

 • papier A3,

 • papier fotograficzny, tusze kolorowe, tonery.

 1. stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

 • pakiet programu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),

 • programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej,

 • słuchawki,

 • głośniki,

 • mikrofon,

 • drukarka (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

 • skanery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • prezentacje multimedialne dotyczące produktów i usług reklamowych,

 • plansze dotyczące reklamy,

 • biblioteczka z literaturą – albumy, słowniki, encyklopedie zawodowe, czasopisma poligraficzne, reklamowe, literatura reklamowa, katalogi, przykładowe kampanie i bloki reklamowe.
 1. Pracownia sprzedaży usług reklamowych
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer dla nauczyciela podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z pakietem programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), programem do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowaniem stosowanym w sprzedaży produktów i usług reklamowych,

 • tablica szkolna,

 • regały, szafki, gabloty,

 • biblioteczka z literaturą – zestaw przepisów prawa dotyczących sprzedaży usług reklamowych w formie drukowanej lub elektronicznej, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych, regulamin pracowni sprzedaży usług reklamowych, instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni, przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni,

 • skaner,

 • projektor multimedialny.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przygotowania i wydawania uczniom próbek do ćwiczeń, biurko z szufladami, krzesło, szafy na pomoce naukowe.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Podłoga wyłożona tworzywem lub płytkami odpornymi na związki chemiczne, łatwa w pielęgnacji. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

  1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykładowe prezentacje multimedialne o tematyce marketingowej,

 • wypełnione druki formularzy stosowanych w sprzedaży produktów i usług.

  1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • płyty CD/DVD,

 • papier o różnej strukturze,

 • papier fotograficzny,

 • tusze,

 • tonery,

 • druki formularzy stosowanych w sprzedaży produktów i usług.

  1. stanowisko (stanowiska) komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej,

 • pakiet programów biurowych,

 • programy do tworzenia prezentacji i grafiki,

 • oprogramowanie stosowane w sprzedaży produktów i usług reklamowych.

  1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • zestaw przepisów prawa dotyczących sprzedaży usług reklamowych w formie drukowanej lub elektronicznej,

 • podręczniki dotyczące skuteczności i efektywności reklamy,

 • słowniki i encyklopedie z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych,

 • regulamin pracowni sprzedaży usług reklamowych,

 • instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni.


Kwalifikacja K2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia multimedialna

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer dla nauczyciela podłączony do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), programy do obróbki graficznej, edytorskiej i audiowizualnej,

 • tablica szkolna,

 • regały, szafki, gabloty,

 • biblioteczka z literaturą – literatura przedmiotowa, albumy, słowniki, encyklopedie zawodowe, czasopisma zawodowe, literatura zawodowa, podręczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu, katalogi, przykładowe kampanie i bloki reklamowe, regulamin pracowni multimedialnej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni, przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni,

 • ploter,

 • projektor multimedialny,

 • kserokopiarka.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko jest przeznaczone dla trzech uczniów.

  1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • kamera cyfrowa wraz ze sprzętem towarzyszącym statywem oraz stojakiem - (jedna na cztery stanowiska),

 • aparat fotograficzny (jeden na cztery stanowiska).

  1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykłady realizacji multimedialnych dotyczące reklamy,

 • przykłady grafik komputerowych związanych z reklamą.

  1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • płyty CD/DVD,

 • papier,

 • papier fotograficzny,

 • tusze, tonery.

  1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • stanowisko komputerowe (jedno dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,

 • słuchawki,

 • głośniki,

 • mikrofon,

 • pakiet programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

 • programy do obróbki graficznej i audiowizualnej,

 • drukarka (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

 • skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe).

  1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • prezentacje multimedialne dotyczące produktów i usług reklamowych,

 • plansze dotyczące reklamy,

 • literatura z zakresu reklamy,

 • albumy,

 • słowniki, encyklopedie zawodowe,

 • czasopisma reklamowe,

 • podręczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu technik organizacji reklamy,

 • katalogi, przykładowe kampanie i bloki reklamowe,

 • regulamin pracowni multimedialnej.
 1. Pracownia plastyczno-techniczna

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z dostępem do Internetu,

 • projektor multimedialny,

 • ekran,

 • głośniki,

 • telewizor,

 • odtwarzacz DVD,

 • tablica szkolna,

 • regały, szafki, gabloty,

 • biblioteczka z literaturą – regulamin pracowni plastyczno-technicznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni, przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.

 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk rysunkowo-malarskich. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • sztalugi,

 • deski kreślarskie.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • zestaw plansz, takich jak: perspektywa, anatomia, techniki graficzne, elementy dekoracyjne,

 • komplet obiektów modelowych do rysowania z natury;

 • schemat budowy i zasady działania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do przygotowania różnego rodzaju reklam,

 • plansze i modele figur płaskich, brył oraz opakowań,

 • narzędzia specjalistyczne właściwe dla zawodu/pracowni, próbki materiałów reklamowych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • materiały plastyczne i pomocnicze: palety malarskie, papiery, komplet narzędzi tnących, klejących, materiały i narzędzia rysunkowe, kreślarskie, malarskie, takie jak: węgiel, ołówki, kredki ołówkowe, pastele, tusz, farby, piórka, rapidografy, pędzle, linijki, ekierki, cyrkle, gumki, taśmy klejące, kleje, temperówki;

 • inne materiały pomocnicze i wystawiennicze: szablony, plansze, pineski.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • materiały reklamowe (katalogi, foldery, plakaty),

 • regulamin pracowni plastyczno-technicznej,

 • instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni,

 • podręczniki oraz inne materiały reklamowe.


Załącznik

Opis elementów wyposażenia stanowisk dydaktycznych


Nazwa zawodu:

Technik organizacji reklamy

Symbol cyfrowy zawodu:

333906Lp.

Nazwa wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiot)

Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu)

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

1.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym

 • komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 GHz, min. 4 GB RAM, dysk twardy min. 320 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa, karta grafiki zintegrowana, mysz, klawiatura, kamera internetowa,

 • monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,

 • system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

 • pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

 • program antywirusowy na każde stanowisko.

2.

Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4

 • urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne,

 • funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie,

 • druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB,

 • skanowanie w rozdzielczości 600x600 dpi w kolorze.

3.

Projektor multimedialny

 • rozdzielczość optyczna min. 1024x768,

 • jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów),

 • kontrast min. 4000:1,

 • format obrazu (standard) 4:3,

 • żywotność lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,

 • porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

 • wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),

 • torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,

 • wskaźnik laserowy, pilot,

 • technologia – LCD

wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.

4.

Telewizor

 • technologia: LCD,

 • przekątna ekranu: min 47" Full HD,

 • format obrazu: 16:9,

 • rozdzielczość obrazu: 1920 x 1080,

 • odświeżanie obrazu: 200 (Hz),

 • kontrast: 80000:1 (dynamiczny),

 • 3 x HDMI, 2 x USB.

5.

System do nauczania języków obcych

Pracownia - 16 stanowisk dla ucznia i dla nauczyciela wyposażona profesjonalnie w sprzęt do odsłuchu, meble ustawione „w podkowę” (stoliki i krzesła dla uczniów, biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela), z okablowaniem stanowisk, z zainstalowanym oprogramowaniem na każdym stanowisku pozwalającym m.in. na pracę w parach, pracę w grupach, pracę indywidualną oraz sterowanie pracą z komputera klasy PC.

 1. Pracownia multimedialna

1.

Komputer stacjonarny lub przenośny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu

 • komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,0 GHz, min. 8 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa Ethernet, karta grafiki zintegrowana, karta dźwiękowa, mysz optyczna przewodowa, klawiatura, kamera internetowa, nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy,

 • monitor płaski TFT min. 24’’, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,

 • system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

 • pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

 • program antywirusowy na każde stanowisko,

 • oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD.

2.

Program komputerowy do obróbki grafiki

 • program do edycji grafiki wektorowej oraz do edycji grafiki rastrowej,

 • posiada narzędzie do konwersji obrazów, bitmapowych na wektorowe oraz do zrzutów ekranowych,

 • posiada przeglądarkę, pozwalającą na oglądanie zdjęć z lokalnego dysku lub sieci w trybie pełnoekranowym,

 • posiada moduł, dzięki któremu program może importować pliki w formacie RAW,

 • obsługuje systemy wielordzeniowe i system Windows 7,

 • posiada możliwość nowej obróbki próby kolorów, program może symulować rzeczywiste barwy,

 • pliki mogą być eksportowane do formatu PSD, kompatybilnego z innymi programami,

 • posiada narzędzie umożliwiające tworzenie grafiki wektorowej z większą precyzją i bardziej łagodnymi kształtami.

3.

Pakiet programów komputerowych do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej

 • program komputerowy, za pomocą, którego można tworzyć i edytować grafikę rastrową i wektorową,

 • posiada narzędzia do tworzenia obrazów i ich edycji w technologii flash,

 • posiada bogaty zasób wtyczek i narzędzi wspomagających (filtry, pędzle, napisy, czcionki) oraz wsparcie dla formatu pdf,

 • pozwala na tworzenie i edycję dokumentów pdf, tworzenie i edycję filmów zapisanych w formacie cyfrowym, edycję dźwięku i nakładanie filtrów dsp, edycję złożonych systemów zarządzania treścią,

 • tworzenie efektów specjalnych w filmach cyfrowych.

4.

Program komputerowy do tworzenia grafiki 3D

 • program do tworzenia grafiki i animacji 3D,

 • renderowanie scen trójwymiarowych w technologii MentalRay i VRay.

5.

Program komputerowy do odczytywania pisma

Program potrafi:

 • precyzyjnie zachować układ strony,

 • posiada wbudowany słowniki,

 • przetwarza pliki PDF, C++, Pascal, etc.), (np. H20), kody kreskowe, tekst w pionie hiperłącza, nagłówki i stopki oraz numeracji stron, pieczątki,

 • przetwarza zdjęcia dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym,

 • pełne zachowanie koloru tekstu,

 • eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a. ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv,

6.

Program komputerowy do obróbki video

 • program do obróbki video.

7.

Drukarka (Ploter)

 • nośniki:

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, papier powlekany o dużej gramaturze, ekologiczny, zwykły, śnieżnobiały), papier techniczny (typowa kalka kreślarska, kalka techniczna), folia (przezroczysta, matowa), papier fotograficzny (satynowy, błyszczący, półbłyszczący, premium, polipropylen), papier samoprzylepny (samoprzylepny, polipropylen),

 • prędkość drukowania: tryb draft, format A1, papier zwykły - 37 wydruków A1 na godz.,

 • obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows 7; Windows Vista®; Windows® XP Home; Windows® XP Professional; Windows® Server 2008; Windows® Server 2003; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.6,

 • pamięć 150 MB,

 • łączność, tryb standardowy,

 • szybki Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi

8.

Drukarka

 • laserowa, format A4,

 • co najmniej 32 str/min, 1200x1200 dpi,

 • podajnik uniwersalny,

 • Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet.

9.

Projektor komputerowy

Wymagania minimalne:

 • HDTV, RJ-45, wejście D-Sub 15 pin, wyjście D-Sub 15 pin, gniazdo RS-232, UXGA (1600 x 1200), HDMI,

 • głośniki,

 • 2600 ANSI lumen, 2000 :1, wielkość obrazu 300 cale, USB,

 • System NTSC/PAL/SECAM, wejście S-Video mini DIN, Wejście video RCA, Wejście audio RCA,

 • możliwość prezentacji bez komputera,

 • pilot.

10.

Kamera cyfrowa

 • wbudowana lampa błyskowa,

 • wyjście HDMI, zapis Standard Video (SD), mini-DIN, zoom optyczny 12x, wyświetlacz LCD, port USB 2.0, zapis High Definition (HD 1080i), Regulacja równowagi bieli, format AVCHD (MPEG-4), twardy dysk 80 GB, Memory Stick Pro HG Duo, SD, wyjście komponent, stabilizator obrazu.

11.

Aparat cyfrowy

 • lustrzanka,

 • wyświetlacz lcd 2,5",

 • usb 2.0,

 • akumulator,

 • obiektyw,

 • format zapisu zdjęć jpeg, jednoczesny zapis w formacie raw & jpeg,

 • automatyczny balans bieli,

 • samowyzwalacz,

 • ogniskowa obiektywu 18-55,

 • karta SDHC,

 • maks. rozdzielczość zdjęć 3888x2592,

 • wbudowana lampa błyskowa,

 • 10,1 Mpiksel.

12.

Skaner

 • typ skanera stolikowy,

 • krawędź skanowania maks. 2 mm,

 • element światłoczuły 4-liniowy, kolorowy CCD (R, G, B i szary),

 • rozdzielczość sprzętowa 600 dpi,

 • rozdzielczość skanowania od 50 do 1200 dpi,

 • głębia barw kolor: 48 bitów wew., 24 bity zewn.;

 • skala szarości: 16 bitów wew., 8 bitów zewn.; czarno-biały: 1 bit zewn.;

 • szybkość skanowania 2,48 s przy 300 dpi kolor, A3 2,10 s przy 300 dpi, skala szarości/czarnobiały,

 • obszar skanowania A3 304,8 mm x 431,8 mm,

 • interfejs USB 2.0,

 • waga maks. 7.7 kg,

 • wymiary maks. 623 x 400 x 133 mm,

 • sterowniki współpraca z systemami Windows XP,

 • gwarancja min. 36 miesiące.

13.

Kserokopiarka (urządzenie wielkofunkcyjne)

Szybkość min. 33 strony na minutę (A4)

Cykl roboczy do 75 000 stron/miesiąc

Obsługa papieru dupleksowy automatyczny podajnik dokumentów

W standardzie podajnik boczny, zasobnik 1: 500 arkuszy

Wyjście 250 arkuszy, automatyczne drukowanie dwustronne

Drukowanie:

Czas drukowania pierwszej strony do 9 sekund

Pamięć


(standardowa/maksymalna) 512 MB plus dysk twardy 80 GB Procesor min.360 MHz

Możliwość podłączenia 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0

Funkcje drukowania Niestandardowy format papieru, automatyczne drukowanie dwustronne, znak wodny, druk poufny, druk próbny, druk opóźniony, wybór okładki, wybór papieru według cech, oszczędność tonera, rozjaśnianie/przyciemnianie, drukowanie n stron na arkuszu, lustrzane odbicie, negatywy, rotacja obrazu, ustawienia zapamiętane, tworzenie broszur, dopasowanie do nowego rozmiaru papieru, układanie, druk na dysk twardy, druk z dysku twardego, druk z napędu pamięci USB

Kopiowanie:

Czas drukowania pierwszej strony do 9 sekund

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpiFunkcje kopiowania automatyczne kopiowanie dwustronne, układanie, zmniejszanie/powiększanie 25 do 400% z płyty skanera i ADF, kopiowanie książek, oryginały o różnych rozmiarach, wycieranie krawędzi, przesuwanie obrazu, tworzenie broszur, okładki, automatyczny wybór papieru, rozjaśnianie/przyciemnianie, separatory z folii, wiele stron na jednym arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie na dysk twardy, eliminacja tła.

 1. Pracownia sprzedaży usług reklamowych

1.

Komputer stacjonarny lub przenośny z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu

 • komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,06 GHz, min. 8 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa Ethernet, karta grafiki zintegrowana, karta dźwiękowa, mysz optyczna przewodowa, klawiatura, kamera internetowa, nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy,

 • monitor płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,

 • system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

 • pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

 • program antywirusowy na każde stanowisko,

 • oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD.

2.

Drukarka

 • laserowa monochromatyczna,

 • druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB.

3.

Skaner

 • prędkość skanowania Full kolor minimum 10 sekund, B/W minimum 5 sekund,

 • rozdzielczość 1200 x 1200 dpi,

 • wielkość skanowanych oryginałów szyba ekspozycyjna A4, ADF max 216x356,

 • formaty wyjściowe PDF, TIFF, JPEG,

 • skanowanie do e-mail,

 • możliwość zapisania adresów odbiorców minimum 99,

 • gwarancja min. 2 lata.

4.

Projektor multimedialny

 • przekątna obrazu, rozdzielczość optyczna XGA 1024x768, obsługiwana rozdzielczość do 1920x1080,

 • jasność: min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), kontrast: min. 2000:1,

 • żywotność lampy: min. 5000 h – tryb normalnej pracy/w trybie ekonomicznym min. 5500 h (jeśli projektor nie posiada funkcji ekonomicznej, żywotność lampy w trybie normalnym musi odpowiadać żądanemu minimum dla trybu ekonomicznego),

 • porty/złącza wejścia/wyjścia: d-sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,

 • wyposażenie: wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (mono lub stereo) (zamiennie w przypadku braku zintegrowanego głośnika dopuszcza się aktywny zestaw głośników stereo o mocy min. 2x10 W), w zestawie torba (futerał) na projektor i dołączone fabrycznie okablowanie (kabel zasilający i sygnałowy RGB) oraz przewód HDMI o dł. min. 1,5 m,

 • wskaźnik laserowy (jeżeli nie jest zintegrowany z pilotem zdalnego sterowania dołączonym do projektora),

 • technologia – LCD.

 1. Pracownia plastyczno-techniczna

1.

Komputery stacjonarne lub przenośne z podłączeniem do sieci lokalnej i Internetu

 • komputer markowy, klasy PC wyprodukowany przez jednego producenta z 3 letnią gwarancją, Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,06 GHz, min. 8 GB RAM, dysk twardy min. 500 GB, napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa Ethernet, karta grafiki zintegrowana, karta dźwiękowa, mysz optyczna przewodowa, klawiatura, kamera internetowa, nie mniej niż 6 gniazd USB 2.0/3.0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy, gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy, czytnik kart SD/SDHC/CF wyprowadzony na przednim panelu obudowy,

 • monitor płaski TFT min. 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 5 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI,

 • system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,

 • pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji),

 • program antywirusowy na każde stanowisko,

 • oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD.

2.

Program komputerowy do obróbki grafiki

Program do edycji grafiki wektorowej i grafiki rastrowej, narzędzie do konwersji obrazów, bitmapowych na wektorowe oraz do zrzutów ekranowych przeglądarka, pozwalająca na oglądanie zdjęć z lokalnego dysku lub sieci w trybie pełnoekranowym. Posiada moduł, dzięki któremu program może importować format RAW, co przydaje się podczas importowania zdjęć z aparatów. Obsługuje także systemy wielordzeniowe i system Windows 7 - również w wersji wielodotykowej. Jest możliwość nowej obróbki próby kolorów. Za jej pomocą program symuluje rzeczywiste barwy. Gotowe pliki mogą być eksportowane do formatu PSD, kompatybilnego z innymi programami. Posiada narzędzie umożliwia lepsze tworzenie grafiki wektorowej - z większą precyzją i bardziej łagodnymi kształtami.

3.

Pakiet programów komputerowych do obróbki grafiki wektorowej i rastrowej

Program komputerowy, za pomocą, którego można zrealizować edycję grafiki rastrowej i wektorowej, również narzędzia do tworzenia obrazów ich edycji w technologii flash, tworzenie i edycja obrazów rastrowych, tworzenie i edycja obrazów wektorowych, bogaty zasób wtyczek i narzędzi wspomagających (filtry, pędzle, napisy, czcionki) wsparcie dla formatu pdf. Tworzenie i edycja dokumentów pdf., tworzenie i obróbki filmów zapisanych w formacie cyfrowym, edycje dźwięku i nakładanie filtrów dsp., edycji złożonych systemów zarządzania treścią, tworzenie efektów specjalnych w filmach cyfrowych.

4.

Program komputerowy do tworzenia grafiki 3D

Program do tworzenia grafiki i animacji 3D. renderowanie scen trójwymiarowych w technologii MentalRay i VRay.

5.

Program komputerowy do odczytywania pisma

Program potrafi: precyzyjnie zachować układ strony, posiada wbudowany słowniki, przetwarzanie plików PDF, C++, Pascal, etc., kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłączy, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek, przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, pełne zachowanie koloru tekstu, eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv.

6.

Program komputerowy do obróbki video

Program do obróbki tworzenia i montażu filmów.

7.

Drukarka

Laserowa, 32 (str/min), 1200x1200 dpi, podajnik uniwersalny, Duplex, 128 MB, USB 2.0, Ethernet, A4.

8.

Projektor komputerowy

Wymagania minimalne: HDTV, RJ-45, Wejście D-Sub 15pin, Wyjście D-Sub 15pin, Gniazdo RS-232, UXGA (1600 x 1200), HDMI, Głośniki, 2600 ANSI lumen, 2000 :1, wielkość obrazu 300 cale, USB, NTSC/PAL/SECAM, wejście S-Video mini DIN, Wejście video RCA, Wejście audio RCA, Prezentacja bez komputera, Pilot.

9.

Skaner

Typ skanera stolikowy, Krawędź skanowania maks. 2 mm,

Element światłoczuły 4-liniowy, kolorowy CCD (R, G, B i szary),

Rozdzielczość sprzętowa 600 dpi,

Rozdzielczość skanowania od 50 do 1200 dpi,

Głębia barw kolor: 48 bitów wew., 24 bity zewn.; skala szarości: 16 bitów wew., 8 bitów zewn.; czarno-biały: 1 bit zewn.;

Szybkość skanowania: 2,48s przy 300 dpi, kolor, A3 2,10 s przy 300 dpi, skala szarości/czarnobiały, A3,

Obszar skanowania A3 304,8mm x 431,8mm,

Interfejs USB 2.0,

Waga maks. 7.7 kg,

Wymiary maks. 623 x 400 x 133 mm,

Sterowniki współpraca z systemami Windows XP,

Gwarancja min. 36 miesiące.
łącznik prostoliniowy 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna