Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu technik nawigator morski opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 Warszawa 2013Pobieranie 309.76 Kb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar309.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik nawigator morski

opracowane na potrzeby
Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013
Autorzy: Jacek Rygiel, Wojciech Szczepanek, Henryk Noworolnik;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Robert Klusek – Armator UST-101; Andrzej Drewienkowski – Połów i sprzedaż ryb morskich; Agnieszka Meger – Darłowska grupa producentów ryb i armatorów łodzi rybackich; Zygmunt Paruzel – Połów skup i sprzedaż ryb morskich w kraju i za granicą Zygmunt Paruzel i Spółka; Rafał Cholewiński armator Kantyna Rybacka S.C; Uss Adam Port Handling Sp. z o.o.

Ujednolicanie zapisów: Anna Wawruch-Lis, Grzegorz Nadolny;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer


Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU


Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl


Nazwa zawodu:

Technik nawigator morski

Symbol cyfrowy zawodu:

315214

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Pełnienie wachty morskiej i portowej

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.r)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.39.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Symulator manewrowy

 3. Symulator radarowo-nawigacyjny

 4. Pracownia nawigacji i locji

 5. Pracownia urządzeń nawigacyjnych

 6. Pracownia łączności i bezpieczeństwa

 7. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki

 8. Warsztaty szkolne

 9. Statek szkolny

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).Kwalifikacja K1. Pełnienie wachty morskiej i portowej

I.Pracownia komunikacji w języku obcym


    1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych.
    1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


    1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.
Pobieranie 309.76 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna