Rektor komendant szkoły głÓwnej słUŻby pożarniczejPobieranie 34.03 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar34.03 Kb.
OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania

z dnia 19 - 12 - 2012 r.


REKTOR - KOMENDANT SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ


01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 57/12 na:

Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia multimedialne, peryferyjne i oprogramowania:

Część 2 – tablety

Część 4 – komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, monitory, oprogramowania i komputery przenośne wraz z oprogramowaniem,

Część 6 – switche i szafa

Część 9 - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, monitory i urządzenie peryferyjne

Miejsce realizacji zamówienia:

Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 – siedziba zamawiającego.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:

  • na tablicy ogłoszeń SGSP w dniu 04.12.2012 r.

  • na stronie internetowej SGSP w dniu 04.12.2012 r.

  • w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 255999-2012 w dn. 04.12.2012 r.

  • na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl


Dane o wybranych Wykonawcach:
Część 2 – tablety

ATUT CENTRUM Sp. z o. o.

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 pkt.Nr oferty

Firmy (nazwa) oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto w PLN

Liczba uzyskanych punktów (kryterium oceny brutto – cena 100%)


2

ATUT CENTRUM Sp. z o. o.

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa


5517,06

100 pkt.

(5517,06x100/5517,06=100)Informacje o pozostałych Wykonawcach

3

DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

Ul. Lubelska 20/20A, 03-802 Warszawa5638,32

97,85 pkt.

(5517,06x100/5638,32=97,85)
Część 4 – komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, monitory, oprogramowania i komputery przenośne wraz z oprogramowaniem


ATUT CENTRUM Sp. z o. o.

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 pkt.Nr oferty

Firmy (nazwa) oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto w PLN

Liczba uzyskanych punktów (kryterium oceny brutto – cena 100%)


2

ATUT CENTRUM Sp. z o. o.

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa


57168,03

100 pkt.

(57168,03x100/57168,03=100)Informacje o pozostałych Wykonawcach

1

ALLTECH Sp. J.

Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock58634,10

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku badania i oceny stwierdzono, że w poz. 1 komputer przenośny wymagany był procesor min. 2,66 GHz, a zaoferowano 2,5 GHz.3

DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

Ul. Lubelska 20/20A, 03-802 Warszawa45448,50

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W toku badania i oceny stwierdzono, że:

- w poz. 2 monitor ekranowy wymagany był obszar aktywny min. 19”, a zaoferowany jest monitor 18,5”,

- w poz. 1 komputer przenośny, brak potwierdzenia posiadania: w pamięci operacyjnej min. 2 wolnych złączy pamięci oraz w karcie graficznej HDMI.4

IT STRATUM s. c.

ul. Teodora Duracza 4/77, 01-892 Warszawa57680,85

Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp został wezwany do uzupełnienia oferty o dokumenty wymagane w siwz:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS.

Wykonawca nie uzupełnił w. w. dokumentów.

W związku z powyższym Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, gdyż nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu, gdyż została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.Część 6 – switche i szafa
DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

ul. Lubelska 20/20A

03-802 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 pkt.Nr oferty

Firmy (nazwa) oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto w PLN

Liczba uzyskanych punktów (kryterium oceny brutto – cena 100%)


3

DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

Ul. Lubelska 20/20A, 03-802 Warszawa10739,13

100 pkt.

(10739,13x100/10739,13=100)Informacje o pozostałych Wykonawcach

2

ATUT CENTRUM Sp. z o. o.

ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134

02-972 Warszawa


18532,89

57,95 pkt.

(10739,13x100/18532,89=57,95)
Część 9 - komputery przenośne wraz z oprogramowaniem, monitory i urządzenie peryferyjne
DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

ul. Lubelska 20/20A

03-802 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną liczbę 100 pkt.Nr oferty

Firmy (nazwa) oraz adres wykonawcy

Oferowana cena brutto w PLN

Liczba uzyskanych punktów (kryterium oceny brutto – cena 100%)


3

DIRECT K. Kosson, M. Bogiel, J. Praga Spółka Jawna

Ul. Lubelska 20/20A, 03-802 Warszawa9812,94

100 pkt.

(9812,94x100/9812,94=100)

Część 3 – Procedura postępowania trwa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna