Remont sali rozpraw nr 130 w budynku Sądu Rejonowego w GdyniPobieranie 87.33 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar87.33 Kb.Remont sali rozpraw nr 130 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni,

81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-01

Nazwa obiektu:

Remont sali rozpraw nr 130

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni

Zakres robót budowlanych:

Roboty remontowe

Kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Adres obiektu:

81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Gdyni, 81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5Data opracowania:

Marzec 2016 r.


spis treści
WSTĘP 3

1.1. Przedmiot ST 3

1.2. Zakres stosowania ST 3

1.3. Zakres robót objętych ST 3

1.3.1. Roboty remontowe 3

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 3

1.1.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 3

1.1.2. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 42.MATERIAŁY 5

2.2. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 5

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 6

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 6

2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące wbudowywanych materiałów. 6

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 63.SPRZĘT 7

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 7

4.1. Transport poziomy 7

4.2. Transport pionowy 7

5.WYKONYWANIE ROBÓT 8

1.5. Wymagania ogólne 8

1.6. Wymagania szczegółowe 8

5.2.1. Roboty budowlane: 86.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 9

1.7. System Zapewnienia Jakości (SZJ) 9

1.8. Zasady kontroli jakości robót 9

1.9. Badania i pomiary 9

1.10. Certyfikaty i deklaracje 10

1.11. Dokumenty budowy 107.OBMIAR ROBÓT 12

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 12

1.12. Zasady określania ilości robót 12

8.ODBIÓR ROBÓT 12

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 12

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 13WSTĘP
1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach kontraktu:
Remont Sali rozpraw nr 130

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni

81-969 Gdynia, Plac Konstytucji 5


1.2.Zakres stosowania ST


Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1.

.

    1.3.1. Roboty remontowe


Roboty remontowe obejmują:

 • Usunięcie mebli i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń

 • Renowację istniejących czerpni i wyrzutni wentylacyjnych

 • Renowację istniejących osłon grzejnikowych

 • Naprawę i renowację posadzek z parkietu i schodów drewnianych w przejściach pomiędzy zapleczem a salą 130

 • Malowanie pomieszczeń

 • Przywrócenie mebli i wyposażenia

 • Wywiezienie i utylizacja gruzu

Określenia podstawowe ST

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych: roboty budowlane.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót:
   1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:
   • stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

   • stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

   • stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

   • stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

   • stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: • utrzymywać Teren Budowy w stanie porządku i bezpiecznego miejsca pracy,

 • podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.   1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowieWymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót:


 • Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową.

 • Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy.

 • Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.

 • Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o przeszkoleniu.

 • Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.

 • Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

 • Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.Bezpieczeństwo prac na terenie budowy

Teren budowy, na którym znajdują się czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas wykonywania Robót pod stałym nadzorem Użytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogą być wykonywane na podstawie pisemnej zgody Użytkownika.

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, powstałym w wyniku realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy.

 1. MATERIAŁY

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane:
 • nowe i nieużywane

 • o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

 • dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

 • zgodne z wymaganiami określonymi w SST.

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być właściwie oznaczone, posiadające znak unijny CE, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.


Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.


Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w SST.
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.


Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie Materiałów na Terenie Budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Składowane Materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.


Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym stanie.

2.5. Wymagania szczegółowe dotyczące wbudowywanych materiałów.

 • Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą drewnianą, w okleinie jednostronnej w kolorze boazerii na ścianie Sali rozpraw.

 • Ościeżnice drewniane regulowane, w kolorze drzwi

 • Zaprawy tynkarskie winny spełniać wymagania normy PN-EN 998-1

 • Masy tynkarskie do wypraw gipsowych winny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub Aprobat Technicznych2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Przewiduje się możliwość zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może mieć gorszych parametrów niż przed zamianą.


Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

 1. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót


 1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów a także na stan środowiska naturalnego na terenie objętym inwestycja. Rodzaj środków transportu należy uzgodnić z właścicielem terenu inwestycji.

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, urządzeń itp.

Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.


4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.


Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie spowodują uszkodzeń przenoszonych materiałów i urządzeń.

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST.

 1. WYKONYWANIE ROBÓT

1.5.Wymagania ogólne


Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.

1.6.Wymagania szczegółowe


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

   1. Roboty budowlane:Wymiana drzwi

Przed wymianą drzwi Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich wymiarów otworów drzwiowych według stanu rzeczywistego. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt usunie ewentualne braki lub niedoróbki spowodowane niewłaściwymi wymiarami dostarczonych elementów otworowych.

Drzwi winny być wykonane na wzór drzwi istniejących w budynku, oklejone okładziną zgodną z boazerią istniejącą w sali rozpraw. Osadzone drzwi winny się licować ze ścianą od strony Sali rozpraw.
Roboty tynkarskie

Roboty tynkarskie polegają na usunięciu uszkodzeń i braków tynków po zmianach otworów drzwiowych, oraz przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów pod malowanie.


Wymiana i remont posadzek

Posadzki z parkietu należy uzupełnić i scyklinować do uzyskania jednorodnej powierzchni i właściwego wyglądu. Tak przygotowaną powierzchnię należy zabezpieczyć warstwą lakieru, odporną na ścieranie.


Malowanie

Malowanie farbą emulsyjną wykonać dwuwarstwowo.


Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Istniejące kraty czerpni/wyrzutni należy zdemontować i wykonać ich renowację, przywracając wygląd historyczny wg zaleceń Inspektora Nadzoru, a następnie ponownie zamontować.


Osłony grzejnikowe

Istniejące metalowe (aluminiowe) osłony grzejnikowe, należy zdemontować i wykonać ich renowację, przywracając wygląd historyczny wg zaleceń Inspektora Nadzoru, a następnie ponownie zamontować.


Wywiezienie i utylizacja gruzu:
Wykonawca na własny koszt usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku wszelkie demontowane urządzenia, przewody, rury, okładziny, stolarkę i gruz budowlany.


 1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.7.System Zapewnienia Jakości (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac i montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora Nadzoru, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

Część główną opisującą:

- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,

- Bezpieczeństwo i higienę pracy,

- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu

Część szczegółową opisującą:

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,

- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.


1.8.Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi kontrole w celu zademonstrowania ich wystarczalności.

Dla minimalnych wymagań co do zakresu badań i ich częstotliwość, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

1.9.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.10.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:


A. - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
B. - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.


C. - dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.11.Dokumenty budowyDziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:


 • datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 • datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami.

 • datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,

 • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 • przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

 • uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 • daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 • zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

 • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

 • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 • zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej.

 • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

 • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

 • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał.

 • inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Księga obmiarów

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: • protokoły przekazania terenu budowy,

 • protokoły odbioru robót,

 • protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

 • korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 1. OBMIAR ROBÓT

  1. Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

1.12.Zasady określania ilości robót


Przewiduje się następujące zakresy jednostek obmiarowych:

 • Remont pomieszczeń 1 kpl. 1. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
 • odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

 • odbiór końcowy

 • przejęcie i przekazanie do eksploatacji

Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole miały wynik pozytywny.
 1. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w Przedmiarze Robót.

Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, będzie cena lub kwota podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zakończenia Robót zgodnie ze standardami i normami jakości opisanymi w ST i powinna zawierać koszty kontroli.

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane,

Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem Uwaga: Podatek VAT powinien być zawarty w cenie.
W szczególności:
Ceny jednostkowe robót obejmują:


 • przygotowanie stanowiska roboczego,

 • dostarczenie narzędzi i sprzętu

 • wykonanie zasadniczego elementu robót

 • regulację wbudowanych elementów, które tego wymagają

 • obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

 • rozbiórkę i usunięcie zbędnych obiektów i urządzeń z placu budowy,

 • usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

 • likwidację i uporządkowanie stanowiska roboczego 1. PRZEPISY ZWIĄZANE.Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

 • PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności wymiarowej.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”Odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.SST-01 Roboty remontowe©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna