Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskichPobieranie 31.13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar31.13 Kb.
Krzysztof Gorlach

Różne oblicza globalizacji i ich rola w rozwoju obszarów wiejskich

Streszczenie

Artykuł ten jest próbą szerokiego i wieloaspektowego ukazania procesów globalizacji, tak jak są one postrzegane we współczesnej socjologicznej literaturze przedmiotu na świecie. Szczególna uwaga skupiona została na ukazaniu wpływu różnych przejawów procesu globalizacji na rolnictwo i obszary wiejskie. Zasadnicza teza artykułu wskazuje na niejednoznaczność konsekwencji procesów globalizacyjnych, które winny być traktowane raczej jako swoisty zestaw potencjalnych możliwości „oferowanych” rozmaitym regionom i społecznościom wiejskim. Wykorzystanie tych możliwości jest efektem umiejętności waloryzacji wewnętrznych zasobów, jakimi dysponują społeczności wiejskie oraz pozyskania zasobów z zewnątrz, stanowiących wsparcie formułowanej strategii rozwoju.
Krzysztof Gorlach

Various faces of globalization and their role in rural development

Summary

This article is an attempt at broad and multi-aspect presentation of globalization processes as they are perceived in current sociological literature. Peculiar attention has been drawn towards presentation of globalization processes various impacts on agriculture and rural areas. The main thesis of the article has been focused on the various meanings of globalization and on the necessity to treat it rather as a peculiar set of opportunities “offered” to various regions and rural communities. Utilization of such opportunities has been a result of ability to valorize internal resources possessed by rural communities as well as to gain external resources that might be treated as a support of constructed developmental strategy.


Sławomir Zawisza, Monika Tułodziecka

Działalność KPODR w Minikowie po integracji z UE w opinii badanych doradców

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w październiku 2006 roku wśród 77 doradców Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w województwie kujawsko-pomorskim. Większość respondentów uważała, że integracja z UE wpłynęła na warunki pracy doradców. Najwięcej doradców wskazywało na lekką poprawę, chociaż ogólnie więcej było negatywnych ocen. W opinii większości badanych praca doradców rolniczych stała się bardziej skomplikowana. Zdecydowana większość badanych odpowiedziała, że po integracji Polski z UE wzrosło wśród rolników zainteresowanie pomocą doradców, najbardziej w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty UE i finansowania rozwoju gospodarstw.

Znaczna część respondentów uznała, że po integracji Polski z UE zwiększyło się wsparcie finansowe także dla doradztwa. Według badanych doradców najlepiej finansowane było zorganizowane podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i doradców. Zwiększenia finansowania wymagają w opinii respondentów doskonalenie i szkolenie zawodowe doradców oraz usługi WODR w zakresie technologii produkcji. Respondenci wskazywali na: pojawienie się nowych zadań związanych z programami UE, większą biurokrację oraz wzrost ilości udzielanych porad, realizowanych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla rolników. Znaczna część badanych doradców uważała, że zmieniły się problemy, których rozwiązania oczekują rolnicy - głównie jest to obszar: wypełniania wniosków, zagadnień prawnych, budowlanych, geodezyjnych, podwyższania kwalifikacji zawodowych i prowadzenia rachunkowości rolniczej. Połowa badanych osób potwierdziła, że sposób kontaktu doradców z rolnikami uległ zmianie. Zdaniem badanych doradców rolnicy byliby skłonni płacić za usługi WODR niewielkie kwoty.


Sławomir Zawisza, Monika Tułodziecka

Functioning of KPODR in Minikowo After Integration with


the European Union in the Opinion of Surveyed Advisors

Summary


The article presents results of surveys carried out in October 2006, on 77 agricultural advisors of the Kujawsko-Pomorski Agricultural Counseling Center in Minikowo, in the Kujawskie-Pomorskie province. Most respondents were of the opinion that the integration affected their working conditions. Some advisors indicated that the influence was rather positive, though most of them considered it to be negative. From the point of view of the respondents the membership in the EU resulted in occurrence of more complicated work and tasks they had to cope with. Definite majority agreed that after the integration farmers’ interest in the advisors services had significantly increased, especially in the scope of completing application forms for gaining EU subsidies for the development of the farms.

A significant part of respondents admitted the after the integration, support for advisory had also increased. Most respondents were of the opinion that the level of wages was not sufficient. Job trainings for advisors and services in the field of production technologies require most financing in the opinion of the respondents. They also pointed out that after the integration their tasks had changed considerably. Respondents indicated appearance of new tasks connected with EU programs, more bureaucracy, increase in the number of advice given, as well as new forms of qualification improvement trainings for farmers. Most advisors were convinced that the problems, farmers had to cope with after the integration, were of different character. They involved mainly completing application forms, solving legal, construction and geodetic problems, improving farming skills and running accountancy. Half of the surveyed advisors admitted that the way of contacting farmers had changed. According to the advisors, farmers would agree to pay rather small sums of money for the advisory service.


JOANNA RYBKA


WOJCIECH KNIEĆ

TRUDNOŚCI W PRACY DORADCZEJ W OPINII KIEROWNIKÓW


POWIATOWYCH ZESPOŁÓW DORADZTWA ROLNICZEGO

STRESZCZENIE

Doradztwo rolnicze stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z restrukturyzacją i modernizacją sektora rolnego. Instytucja doradcza, działając w wymagającym i zmieniającym się otoczeniu, zmaga się z wewnętrznymi problemami a doradcy rolni napotykają trudności w pracy zawodowej. Celem opracowania jest analiza trudności, które towarzyszą wykonywaniu zawodu doradcy rolnego na podstawie opinii Kierowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, którzy wzięli udział w badaniu sondażowym, realizowanym we wrześniu 2007.

Wyniki badania pokazują, ze największym problemem w pracy doradców są zbyt niskie zarobki. Trudności finansowe nie ograniczają się wyłącznie do niskich płac, gdyż pieniędzy brakuje również na dojazdy do gospodarstw oraz na urządzenia i materiały biurowe. W grupie problemów, które utrudniają pracę największej liczbie doradców znalazły się również nadmiar zadań administracyjnych i trudności z docieraniem do informacji, w tym do wiadomości pochodzących z Ministerstwa Rolnictwa.


JOANNA RYBKA
WOJCIECH KNIEĆ

DIFFICULTIES IN ADRICULTURAL ADVISORY JOB IN OPINION


OF MANAGERS OF DISTRICT TEAMS OF ADVISORY SERVICE CENTERS

SUMMARY


Agricultural advising is facing many challenges connected with restructuring farming. Institution of advising which is acting in challenging and changing environment, is also struggling with internal problems and advisors are facings difficulties in their work. The aim of article is analysis of difficulties associated with farming advisor profession. Analysis is based on survey investigation carried out since September till October 2007 year. 52 Managers of District Teams of Advisory Service Centers participated in sounding.

Results reveal that the main problem for advisors are their low earnings. Financial difficulties not only mean poor gratification but also not enough money for travel allowances as well as for office equipment and stationery. Other important problems are excess of paper work and difficulties in information access in general and difficulties with learning information from Ministry of Agriculture and Rural Development.


ALINA LEWCZUK,


ALEKSANDER LEWCZUK

ROLA DORADZTWA I KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W ROZWOJU GOSPODARSTW


REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W PRODUKCJI BYDLĘCEJ

STRESZCZENIE

Celem badań było poznanie roli doradztwa i kształcenia dorosłych dla rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydlęcej w regionie północno-wschodniej Polski. Badania przeprowadzono w 2007 roku i objęto nimi losowo wybranych 225 gospodarstw. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem specjalnie opracowanego kwestionariusza. Rolnicy specjalizujący się w produkcji bydlęcej do najważniejszych problemów rozwoju swoich gospodarstw zaliczyli brak środków finansowych na inwestycje, ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych, bariery administracyjne i prawne oraz brak rynków zbytu na produkty rolne. Stwierdzono, że tylko 58,7% producentów bydła korzystało z usług doradczych WODR. Z badań wynika, że 73,8% rolników specjalizujących się w produkcji bydlęcej uczestniczyło w różnego rodzaju formach doskonalenia i szkolenia zawodowego. Zdecydowana większość tych form była organizowana przez WODR. Większość rolników uzupełniała swoją wiedzę poprzez czytelnictwo różnych czasopism rolniczych. Badani rolnicy do najważniejszych potrzeb doradczych zaliczyli: kalkulacje opłacalności produkcji rolniczej, technologie produkcji, prowadzenie księgowości, rozpoznawanie rynków zbytu oraz kwestii prawnych.
ALINA LEWCZUK,
ALEKSANDER LEWCZUK

THE ROLE OF ADVISORY SERVICE AND ADULT EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF FARMS IN NORTH-EAST POLAND SPECIALIZING IN CATTLE PRODUCTION

SUMMARY

The objective of the survey was to recognize the role of advisory and different sources of knowledge in the development of farms specializing in cattle production in nort-west region of Poland. The survey was carried out in 2007 in randomnly selected group of 225 farms. The inquiry method with questionaire was used in the survey. The most important problem of development of farms specializing in cattle production was: lack of funds on investment, limited possibilities of private activity development, administrative and legal barriers and lack of sale market for rural products. It was found that only 73.8% of cattle producers took advantage of Rural Advisory Centers services. It was stated that 73,8% of farmers specializing in cattle production take part in different courses and trainings. The vast majority of courses and trainings were organized by Rural Advisory Centres. The majority of farmers developed knowledge by reading different agricultural newspapers. The surveyed farmers pointed out the calculation of rural production profitability, technological advisory, accountancy running, sale market recognition and legal advisory` as most important advisory needs.


OGDAN M. WAWRZYNIAK


BOLESŁAW WOJTASIK

PRZEBIEG I REALIZACJA PLANU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH


W LATACH 2004-2006

STRESZCZENIE

Celem artykułu była analiza działań podejmowanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2004-2006. Badaniami objęto 7 działań najbardziej istotnych dla programu, które oznaczały jednocześnie realizacje części zadań stojących prze krajem realizującym Wspólną Politykę Rolna. Badania skoncentrowano na porównaniu liczby złożonych wniosków i uzyskanych kwot w poszczególnych województwach.

Badania przeprowadzono na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W wyniku analizy stwierdzono występowanie istotnych różnic w liczbie złożonych wniosków na działania w poszczególnych województwach oraz w wysokości uzyskanych kwot wsparcia przez beneficjentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania związane ze wsparciem gospodarstw niskotowarowych i dostosowaniem ich do standardów Unii Europejskiej. W omawianym okresie, średnia kwota wypłat na wspieranie określonej działalności wynosiła 5,72 tys. zł. Oczekiwania rolników w tym zakresie były o wiele większe niż w zaoferowanym pakiecie działań.


BOGDAN M. WAWRZYNIAK
BOLESŁAW WOJTASIK

COURSE AND REALIZATION OF PROW IN 2004-2006

SUMMARY

The aim of the paper was to analyse actions taken within the confines of PROW in 2004-2006. The research included the 7 most important actions of the program that meant realization the Common Rural Policy tasks. The research was concentrated on comparing the number of applied proposals and gained allocations in particular regions.The research was carried on the basis of ARiMR data. The analysis indicated occurrence of crucial differences between number of applied proposals for individual actions in different regions and the gained amounts of financial support received. The most popular action was concentrated on supporting low-production farms and adapting them to EU standards. During the mentioned period average sum gained was about 5,72 thousand zł. The farmers expectations were far grater than the offered action package.

BARBARA GRADZIUK

CHARAKTERYSTYKA NABYWCÓW USŁUG TURYSTYCZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GOSPODARSTWA WIEJSKIE USYTUOWANE W PODREGIONIE
CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono wybrane wskaźniki, charakteryzujące nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie usytuowane w podregionie chełmsko-zamojskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że urlop na wsi spędzają (i chcą spędzać) przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, głównie pracownicy umysłowi, a także emeryci i renciści. Są to osoby legitymujące się przynajmniej średnim wykształceniem, pozytywnie oceniające swój status materialny. Preferujący ten rodzaj turystyki poszukują głównie możliwości spokojnego wypoczynku w naturalnym środowisku oraz wykazują chęć przebywania w ulubionym krajobrazie. Przy wyborze konkretnej oferty turystycznej kierują się przede wszystkim walorami regionu. Najkorzystniejsze warunki do rozwoju agroturystyki posiadają więc rejony dysponujące naturalnym środowiskiem przyrodniczym, atrakcyjne krajobrazowo, których mieszkańcy, podejmując próbę przyciągnięcia uwagi turystów, potrafią wyrazić i pielęgnować specyfikę swojego regionu wraz z całym bogactwem jego tradycji kulturowej.
BARBARA GRADZIUK

The profile of tourists spending their holidays situated in rural


holdings in chełmsko-zamojskie sub-region

Summary


The article presents indicators which characterize consumers who choose rural households in Chełmsko-Zamojskie sub-region as a place of spending their holidays. The results of research show that people who spend (and are willing to spend) their vacation at rural areas are inhabitants of agglomerations, mainly white-collar workers as well as pensioners. These people are well-educated (graduated from at least secondary school) and positively perceive their financial situation. Those who choose rural tourism prefer to spend their leisure time in natural environment and are willing to stay in their favorite landscape. Choosing particular tourist offer they take into consideration mainly virtues of the region. It means that the best conditions for tourist development have regions with attractive landscape, inhabitants of which are engaged in attracting tourist attention and are able to express and look for character of their region together with its cultural tradition.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna