Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie, informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kościańskiego w 2011 rokuPobieranie 149.94 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar149.94 Kb.

KP-LM-076-1/12Roczne

sprawozdanie z działalności

Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie,

informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

na terenie Powiatu Kościańskiego w 2011 roku

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie realizuje ustawowe zadania Policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego liczącego około 722 km² powierzchni i zamieszkałego przez 78 457 osoby (dane wg GUS, stan z 31 grudnia 2010 r.) . Rejon działania Komendy obejmuje pięć gmin, w tym jedną miejską - miasto Kościan (24 084 mieszkańców), jedną wiejską - Gmina Kościan (15 415) ,okalającą Kościan oraz miejsko - wiejskie gminy Czempiń (11 332), Krzywiń (10 019) i Śmigiel (17 607). Sieć dróg na terenie powiatu wynosi ok. 741 kilometrów.


W strukturze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie wyodrębniono rejony działania (odpowiedzialności) obsługiwane przez Rewir Dzielnicowych w Kościanie, który służy społeczeństwu miasta Kościana i gminy wiejskiej Kościan, a na terenie miejsko – wiejskich gmin Czempiń, Krzywiń i Śmigiel działają Posterunki Policji z siedzibami w tych miastach. Pozostali policjanci pracują na rzecz całego powiatu.
Przez ostatnie trzy lata, poza krótkimi okresami w Komendzie pracowała pełna obsada policjantów, licząc w tym również funkcjonariuszy oddelegowanych na okresowe szkolenia do szkół resortowych. Statystycznie jeden policjant przypadał na 581 mieszkańców powiatu.
Zgodnie z zasadami naliczeń etatowych w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie aktualnie powinno pracować 135 policjantów, jednak na koniec 2011 roku stan etatowy jednostki wynosił 124 stanowisk policyjnych oraz 10 pracowników korpusu służby cywilnej.
Na przestrzeni roku 2011 r. nie obsadzonych było od 10-17 etatów policyjnych (w zależności od okresów związanych z różnymi z rotacjami kadrowymi).

Na rzecz jednostki dodatkowo pracowało 10 pracowników cywilnych w ramach 9 etatu przeliczeniowego jako obsługa administracyjno – gospodarcza KPP i Posterunków.


Dzięki wydatnej pomocy Powiatowego Urzędu Pracy jednostka była systematycznie zasilana stażystami oraz pracownikami w ramach przygotowania do zawodu. Osoby te wydatnie wspomogły działania policjantów zwłaszcza w pracy kancelaryjno-biurowej.

Podstawowe wskaźniki pracy Policji, ich zmiany w porównaniu do roku poprzedniego, tendencje dotyczące najważniejszych przestępstw i zjawisk kryminogennych

1) Przestępczość w ujęciu ogólnym, struktura przestępczości

W 2011 roku na terenie powiatu odnotowano 2230 przestępstwa, tj. o 506 więcej niż w 2010 roku. Daje to dynamikę 129,4%, przy wykrywalności ogólnej kształtującej się na poziomie 93,2% ( 2010 – 92,7%). Średnia wykrywalność w województwie w 2011 r. wyniosła 75,3 (2010 - 73,3%).


Uzyskany wskaźnik dał naszej jednostce III miejsce pod względem ogólnej wykrywalności przestępstw na 31 jednostek szczebla powiatowego w Wielkopolsce.
Udział powiatu kościańskiego w przestępczości ogólnej województwa wielkopolskiego nieznacznie wzrósł . Przestępczość powiatu stanowiła 2,20% przestępczości województwa ( 2010 – 1,78%).

Nieznacznie wzrosło zagrożenie przestępczością w przeliczeniu na 10 tyś. mieszkańców naszego powiatu. W 2010 r. współczynnik ten wynosił 220,06 przestępstw na 10 000 mieszkańców naszego powiatu. W 2011 roku współczynnik ten wzrósł i wynosi 284,23. W ocenianym roku współczynnik ten w województwie wielkopolskim wyniósł 296,46.

Poniżej na wykresach przedstawiono ogólną liczbę przestępstw i ich wykrywalność na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Rozkład stwierdzonych przestępstw na terenie poszczególnych rejonów działania (odpowiedzialności) w latach 2010 i 2011.


Rozkład przestępczości na poszczególne miasta i gminy powiatu kościańskiego:


Miasto i Gmina Kościan


Miasto i Gmina Czempiń

Miasto i Gmina Krzywiń


Miasto i Gmina Śmigiel


2010

1132

251

110

231

2011

1712

188

114

216

bilans

+580

- 63

+4

- 15

Zmiany w ogólnej strukturze przestępczości na terenie powiatu kościańskiego w ostatnich dwóch latach przedstawiają poniższe wykresy.
2 ) Przestępstwa kryminalne, praca dochodzeniowo – śledcza, poszukiwanie osób
Według badań społecznych przestępstwa kryminalne od lat stanowią najbardziej dokuczliwą dla społeczności lokalnej kategorię przestępstw dlatego potocznie nazywane są przestępstwami pospolitymi.
W tej kategorii, w 2011 r. stwierdziliśmy 1134 przestępstwa kryminalne , tj. o 314 więcej niż przed rokiem. Dało to dynamikę na poziomie 138,8% przy wykrywalności na poziomie 88,5% (wzrost wykrywalności w porównaniu do roku ubiegłego – o 2,7%). Osiągnięcie takiego wskaźnika wykrywalności plasuje naszą jednostkę na III miejscu wśród 31 wielkopolskich jednostek powiatowych , przy wojewódzkiej wykrywalności na poziomie 62.2% ( utrzymany wskaźnik z 64.5% ).
W toku postępowań przygotowawczych w 2011 roku ustalono 460 podejrzanych (o 66 więcej niż w roku 2010),wśród których 62 to osoby nieletnie. Tymczasowy areszt zastosowany został przez sądy wobec 19 zatrzymanych przez nas podejrzanych.
Poniżej, na wykresach, przedstawiono kształtowanie się ilości przestępstw pospolitych oraz poziom ich wykrywalności na przestrzeni ostatnich kilku lat.
W prowadzonych postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa pospolite zgłoszono większe niż w ubiegłym roku straty materialne – 147 5760 zł. (2010 - 1358308 zł.), tj. o 8% więcej niż w 2010 roku, a odzyskano mienie o wartości 238470 zł tj. o 9% więcej niż roku 2010 .
Porównanie podstawowych danych dotyczących przestępczości kryminalnej z lat 2010/2011 przedstawia poniższa tabela:


Kategoria przestępstwa/ podstawowe dane

Ilość


Dynamika

Wykrywalność

2010

2011

2010

2011

Kradzieże cudzej rzeczy

172


209


121,5%


65,9%


70,5%


Kradzież poprzez włamanie

80

92

115%

67,1%

62,4%


Kradzież pojazdu ( także poprzez włamanie)


15


18


120%


42,1%


44,4%

Przestępstwa rozbójnicze


8

10

125%

100%

80%

Uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy

39

47

120,5%

66,7%


72,3%Uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała)

15

17

120%

100%


100%


Bójki i pobicia

13

14

107,7%

100%

92,9%

Program 17x7”

( ograniczenie przestępczości z następujących kategorii: uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia” ) *327390119,3%69,9%71,2%

*W ostatniej rubryce tabeli przedstawiono dane dotyczące programu „17x7” . Przeciwdziałanie przestępczości stało się priorytetem w działalności Policji co znalazło swoje odzwierciedlenie m.in. poprzez wprowadzenie i realizację programu „17 x 7” (zamierzeniem programu była standaryzacja i zwiększenie efektywności policyjnych działań przeciwko przestępczości pospolitej przez takie samo zaangażowanie w ich zapobieganie i ściganie we wszystkich „17” województwach (mieście stołecznym) przy wyodrębnieniu jako najbardziej społecznie dokuczliwych „7” następujących przestępstw: uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzieże samochodów).


W 2011 roku stwierdzono 463 przestępstwa narkotykowe, wzrost o 270 w porównaniu z 2010 rokiem, co daje dynamikę 239,9%. W tym miejscu należy zauważyć, że na tak wysoką dynamikę wpływ miało z pewnością prowadzenie przez nasz Wydział Kryminalny kilku wielowątkowych spraw narkotykowych. Efektywność działania funkcjonariuszy przełożyła się na duży wzrost dynamiki tych przestępstw.


Przestępczość narkotykowa


2009


2010


2011


Ilość przestępstw

305

193

463

Duży wpływ na dobre efekty w zwalczaniu przestępczości pospolitej, a głownie na wykrywanie sprawców tych przestępstw mieli policjanci prowadzący postępowania przygotowawcze, a zwłaszcza wykorzystujący czynności w pierwszej fazie związanej z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie i zabezpieczeniu śladów związanych z jego popełnieniem. Na przeprowadzonych w 2011 r. - 388 kryminalistyczno – procesowych oględzin miejsc zdarzeń w 317 ujawniono i zabezpieczono ślady kryminalistyczne nadające się do wykorzystania w prowadzonych postępowaniach karnych. Efektywność prowadzonych przez nas oględzin wyniosła 62 %.


Na efektywność zwalczania przestępczości pospolitej ma również wpływ eliminacja z życia publicznego osób poszukiwanych podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw oraz skazanych prawomocnymi wyrokami sądów, którzy nie zgłaszają się do odbycia kary pozbawienia wolności. W 2011 roku KPP w Kościanie prowadziła poszukiwania za 156 takimi osobami z czego ustalono bądź zatrzymano 145 uzyskując wskaźnik skuteczności zrealizowanych poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania na poziomie 93%. W 2011 r. ustaliliśmy miejsce pobytu wszystkich osób z 36 zgłoszonych jako osoby zaginione.

W zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej w 2011 r. policjanci przeprowadzili 1168 postępowań przygotowawczych, tj. o 56 więcej niż w 2010 roku.3) Przestępstwa gospodarcze
W 2011 roku stwierdzono 662 przestępstw o charakterze gospodarczym ( więcej o 214 w porównaniu do roku 2010r.). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 97.1% .

Ilość stwierdzonych w latach 2008 -2011 przestępstw gospodarczych przedstawia poniższy wykres.


Zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej zajmują się głównie policjanci Referatu d/w z PG i Korupcją Sekcji Kryminalnej KPP w Kościanie współpracując z wyspecjalizowanymi instytucjami i służbami funkcjonującymi w ramach MSWiA oraz innych resortów. Jakość pracy utrzymuje się cały czas na dobrym poziomie. W prowadzonych przez nas sprawach sąd wobec podejrzanych zastosował 5 aresztów. W sumie 2011 roku ustaliliśmy 135 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. Należy także stwierdzić, że znaczną część czasu pracy policjanci ocenianego referatu poświęcili na wykonanie zleconych czynności przez inne jednostki Policji jak i Prokuratury.


W 2011 roku stwierdziliśmy 6 przestępstw o charakterze korupcyjnym.

4) Przestępstwa drogowe, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2011 r. odnotowaliśmy 374 przestępstw drogowych w ujęciu kodeksu karnego (w przypadku wypadków to zdarzenie, w którym przynajmniej jeden uczestnik odniósł obrażenia naruszające czynności organizmu na czas powyżej 7 dni) . Czyli o 15 przestępstw więcej niż w 2010 r.

Poniższy wykres przedstawia ilość stwierdzonych przestępstw drogowych na przestrzeni ostatnich kilku lat.


W roku 2011 stwierdziliśmy 346 przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości , tj. o 14 więcej niż w 2010. Kierujących w stanie po użyciu alkoholu ujawniono 131, czyli o 66 przypadków mniej niż przed rokiem. Łącznie wyeliminowano z ruchu na drogach 477 (2010 - 529) kierujących pojazdami na tzw. podwójnym gazie, czyli o 52 mniej niż przed rokiem.
Z pewnością można stwierdzić, że zagrożenie ze strony kierujących pojazdami w tym stanie utrzymuje się na podobnym niż w ubiegłych latach poziomie.

Poniżej na wykresie przedstawiono stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2008 do 2011 w odniesieniu do zdarzeń statystycznych ( w przypadku wypadków to zdarzenie, w którym przynajmniej jeden uczestnik doznał jakichkolwiek obrażeń ciała ) w powiecie.Faktyczne zagrożenie występującego w ruchu na drogach należy badać porównując ilość zdarzeń i ofiary w ujęciu statystycznym (nie kodeksowym). W 2011 r. odnotowaliśmy 133 statystyczne wypadki drogowe, tj. o 15 więcej niż w 2010 roku – dynamika 112%. Kolizji odnotowaliśmy 532 tj. o 57 mniej niż w 2010 r. – dynamika 90 %.

W wypadkach drogowych zginęło 5 osób (tj. o 1 więcej niż w 2010 r.), a 170 osób zostało rannych. Osób rannych było mniej o 13 niż w 2010 r.

Od lat nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu (39 przypadków w 2011 r.) i nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych (33 przypadki w 2011 r.) są głównymi przyczynami wypadków drogowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę wypadków i kolizji w poszczególnych rejonach działania (oraz na trasie krajowej K-5) w porównaniu do 2010 r.
Wypadki 2011 (2010)

Kolizje 2011 (2010)

M i G Kościan

75(66)

286(330)

M i G Czempiń

17(16)

68 (132)

M i G Krzywiń

16(14)

57(58)

M i G Śmigiel

25(22)

121 (70)

z tego na K-5

dane z 2011 r. - 25

dane z 2011 r. - 110

Tradycyjnie od wielu lat najwięcej zdarzeń drogowych było w mieście i gminie Kościan. W 2011 r. liczba kolizji odnotowywana w tym rejonie zmalała. Duży wzrost kolizji odnotowaliśmy w 2011 roku w rejonie Miasta i Gminy Śmigiel (więcej o 51).

Kierujący przyczynili się do większości zdarzeń drogowych tj. 561, w których 3 osoby zginęły a 157 zostało rannych. Piesi spowodowali 6 zdarzeń, w których 4 osoby zostały ranne a 2 zginęły. Główną przyczyna zdarzeń zawinionych przez pieszych było nieostrożne wejście na jezdnię. Najwięcej zdarzeń zanotowano w piątki w godz. 14/15 ( jak w 2010 roku), a najmniej zagrożonym dniem był poniedziałek ( w 2010 – niedziela) . Najwięcej ofiar w ludziach było właśnie w piątki ( 2010 – niedziela ). Najwięcej zdarzeń drogowych zaistniało na prostym odcinku drogi – 83 wypadki i 336 kolizji. W wypadkach tych zginęło 5 osób, a 106 zostało rannych.

W 2011 roku zatrzymaliśmy 169 (było 332) uprawnień do kierowania, oraz 1361 (było 1292) dowodów rejestracyjnych. W pierwszym przypadku najczęstszym powodem było kierowanie po alkoholu, w drugim zakwestionowanie stanu technicznego pojazdu.

W 2011 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kościanie zabezpieczyli pod katem bezpieczeństwa w ruchu drogowym 9 imprez sportowych, 11 kościelnych i 6 innych – łącznie 26 (było 24).

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie podejmowała działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, między innymi:
 • cyklicznie prowadzono działania pn. „Prędkość”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Stan techniczny”, „Rowerzysta”, „Trzeźwośc”, „Bus”, Truck” i inne jako działania własne i ogólno wojewódzkie;

 • permanentnie kontrolowano autobusy;

 • prowadzono okresowo działania ze względu na ferie, wakacje, święta i długie weekendy;

 • w trakcie spotkań z różnych okazji (z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi) propagowano zasady bezpiecznej jazdy i bezpiecznego korzystania z dróg.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci współpracowali z takimi instytucjami jak: • Zarządem Dróg Powiatowych w Kościanie;

 • Rejonem Dróg Wojewódzkich w Kościanie;

 • Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lesznie;

 • Starostwem Powiatowym w Kościanie;

 • Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Kościanie;

 • Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lesznie;

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Zapobiegania Wypadkom Drogowym „Stop Śmierci” w Kościanie;

 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie;

 • Inspekcją Transportu Drogowego;

 • Izba Celną w Poznaniu;

 • Żandarmerią Wojskową w Lesznie;

 • Strażą Miejską w Kościanie;

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to trudne zadanie do wykonania przy stale zwiększającym się natężeniu ruchu i przy nadal niedostatecznym stanie dróg. Wydaje się, że przyjęto właściwe kierunki działania, jednak jak pokazują statystyki w dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach (aby zmniejszyć ilość ofiar) trzeba będzie jeszcze wiele zrobić ( nie tylko pod względem policyjnej represji i prewencji ) w następnych latach.


5 ) Czyny karalne i demoralizacja nieletnich
W 2011 roku odnotowaliśmy spadek przestępczości nieletnich. Nieletni popełnili 86 przestępstw tj. o 3 mniej niż przed rokiem.

Ustalono 54 nieletnich sprawców tych przestępstw, wszystkie przypadki dotyczą chłopaków (2010 – wśród podejrzanych było osiem dziewczyn). Najczęściej popełniane przez nieletnich w 2011 roku czyny zabronione jako przestępstwa to: niszczenie i uszkadzanie mienia – 6, kradzieże i kradzieże z włamaniem - 6. W roku 2010 były to odpowiednio: groźby karalne – 16, znieważenia – 14. W 2011 roku do sądu skierowano 66 wniosków o czyny karalne nieletnich stanowiące wykroczenia. W ocenianym roku nieletni popełnili dwa czyny karalne działając pod wpływem alkoholu – jazda pojazdami.
6 ) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych, inicjatywy i zagadnienia prewencyjne
Poziom bezpieczeństwa uzależniony jest on od wielu czynników. Najważniejsze z nich to efektywność pracy Policji i innych służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa na danym terenie. Policja w tym zakresie do najbardziej efektywnych zalicza współpracę ze Strażą Miejską w Kościanie oraz Strażą Miejską w Śmiglu. Współpraca z tymi służbami polegała przede wszystkim na wspólnych patrolach i działaniach prewencyjnych.
W 2011 r. na terenie Kościana wystawiono 130 wspólnych służb. Wspólnie ze Strażą Miejską w Kościanie przeprowadziliśmy na terenie miasta setki kontroli obiektów i miejsc, pod kątem występowania różnych zagrożeń, a między innymi szkół, targowiska, ogródków, parku miejskiego, dworców PKP i PKS . Praktycznie w każdej akcji organizowanej w mieście i nakierowanej na zwalczanie wandalizmu, przestępstw i wykroczeń z ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, czy narkomanii brali udział strażnicy miejscy zarówno umundurowani jak i w ubiorze cywilnym w zależności od rodzaju działań. Strażnicy Straży Miejskiej w Kościanie biorą również udział w działaniach organizowanych przez służby ruchu drogowego i tak przykładowo w działaniach pieszy, trzeźwość, pasy bezpieczeństwa, niechroniony uczestnik ruchu itp. Kolejną z form współpracy jest wspólne zabezpieczanie imprez kulturalnych i sportowych oraz różnego rodzaju uroczystości.
Strażnicy Straży Miejskiej w Śmiglu pełnią służby na terenie gminy wspólnie z policjantami z Posterunku Policji w Śmiglu. Wspólnych służb w 2011 roku było 212, a ich dyslokacja to głównie miasto Śmigiel, zabezpieczenie targowiska w Śmiglu i ruchu kołowego w miejscowości Czacz, która stanowi centrum sprzedaży artykułów używanych przywożonych z państw Europy Zachodniej.
Na efektywność służby oraz zapobieganie i zwalczanie przestępstw pospolitych w mieście Kościanie duży wpływ ma również funkcjonujący elektroniczny system monitorowania miasta obsługiwany i nadzorowany we współpracy ze Strażą Miejską. Ze względu jednak na wymagania co do obsługi i szczupłość stanu etatowego straży efektywność działania tego systemu pozostawia wiele do życzenia. Wskazanym jest w przyszłości zwiększenie obsady obsługującej centrum oraz unowocześnienie i rozbudowa tego systemu o kolejne kamery na co winien zwrócić uwagę samorząd Miasta Kościana planując wydatki budżetowe na kolejne lata. Z doświadczenia bowiem wynika, że w miejscach monitorowanych zanika działalność przestępcza, a do zakłócenia ładu i porządku publicznego dochodzi sporadycznie, gdyż sprawca nie pozostaje anonimowy.
W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu współpracowaliśmy również z innymi służbami, inspekcjami i strażami oraz instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Do pracy na terenie powiatu kierowani byli również wielokrotnie policjanci Oddziału Prewencji KWP w Poznaniu. Wspólne służby policjanci pełnili ze Strażnikami Leśnymi, Strażą Rybacką, powiatowym lekarzem weterynarii i pracownikami inspektoratu, inspektorami ochrony środowiska, członkami OSP, WOPR, Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszami Straży Łowieckiej, Żandarmerią Wojskową jak również z członkami gminnych komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. W okresie wakacji letnich policjanci pełnili służby w rejonie miejscowości wypoczynkowych w Nowym Dębcu, Cichowie i innych.
Samorząd gminny w Krzywiniu przeznaczył 10 000 zł. na dodatkowe płatne służby patrolowe, głównie w dni wolne od pracy i do zabezpieczenia imprez na terenie m. Cichowo. W 2011 r. przeprowadziliśmy 54 takie służb. Na podobnych zasadach policjanci pełnili służby finansowane przez śmigielski samorząd, który przeznaczył na ten cel 8200 zł. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 50 takich służb. W tym przypadku zadanie policjantów polegało przede wszystkim na zabezpieczeniu lokalnych imprez i uroczystości. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego należy korzystać na szerszą skalę, gdyż policjanci wykonują dodatkową pracę odpłatną ze środków samorządowych w czasie wolnym od służby w jednostce. Patrole te z pewnością przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
W 2011 roku zabezpieczaliśmy jedną imprezę masową – koncert w ramach dni Kościana. Ponadto – w ramach służby - policjanci z wydziałów prewencji i ruchu drogowego zabezpieczali dziesiątki różnego rodzaju imprez: rozrywkowych, kulturalnych, sportowych ,marszów, rajdów, procesji i pielgrzymek.
W 2011 roku na terenie powiatu odnotowaliśmy więcej wykroczeń - 17 415 w stosunku do 15 777 w 2010 r. W okresie sprawozdawczym na wysokim poziomie utrzymano stopień represyjności za popełnione wykroczenia – jedynie w 13-tu procentach spośród ujawnionych wykroczeń zastosowano pouczenia.
Niezmiennie najwięcej wykroczeń ujawniono w ruchu drogowym – 15 423 (2010-13 886), a następną kategorią były wykroczenia przeciwko mieniu – 433 (2010-482). W sprawach wykroczeń skierowano 471 wniosków o ukaranie do sądu (2010 r. – 541) , w 2336 (2010 r. - 3108) przypadkach zastosowano pouczenia, a mandatów karnych nałożono 14 419 (2010 r. - 11 852) na kwotę 1 783 330 PLN (2010 r. - 1 497 920 PLN). Ponad 85% mandatów karnych nałożono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym.
W 2011 r. policjanci naszej jednostki przeprowadzili 878 (2010 r. - 822) interwencji policyjnych.
Średnio czas reakcji Policji na zgłoszenie obywatela tj. od czasu powzięcia informacji do czasu podjęcia czynności na miejscu wyniósł w terenie miejskim ok. 6 minut, w terenie wiejskim 13 minut.
Na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano 487 sprawców przestępstw przy 411 w roku 2010.
Zagrożenia – patologie występujące na terenie powiatu.
Alkoholizm

Alkohol wśród polskiego społeczeństwa nadal postrzegany jest jako „najlepsza” forma rozrywki, a przy tym powszechnie dostępna. Również problemy rodzinne oraz kłopoty osobiste są przyczynami alkoholizmu. Także wśród dorastającej młodzieży spożywanie często znacznych ilości alkoholu nie jest postrzegane jako coś niepokojącego. Młodzież postrzega alkohol jako dobrą formę rozrywki.

W 2011 roku nieletni popełnili 2 czyny karalne pod wpływem alkoholu: 1 z art.178a§1 i 1 z art. 178a§2kk ( odpowiednio: kierowanie pojazdem mechanicznym, kierowanie rowerem), natomiast w 2010 r. również 2 czyny.

Ogółem w 2011 r. ujawniono 35 nieletnich pod wpływem alkoholu, w 2010 było 18. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii edukują młodzież podczas spotkań w szkołach o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, jednocześnie przekazują informacje o konsekwencjach w przypadku ujawnienia osoby niepełnoletniej będącej pod wpływem alkoholu. Dodatkowo pełnione są popołudniowe służby przez Zespół ds. Nieletnich mające na celu ujawnianie osób nieletnich popełniających czyny karalne, wykazujące przejawy demoralizacji w postaci spożywania alkoholu, palenia papierosów lub zażywania narkotyków.

Ponadto stwierdzono w 2011r - 380 sprawców przestępstw będących pod wpływem alkoholu,

a w 2010r. – 361.

O faktach ujawnienia nieletnich pod wpływem alkoholu informowany jest pisemnie Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego lub dana szkoła nieletniego.

Nieletni w większości twierdzą, że alkohol zakupiła im na ich prośbę nieznana dorosła osoba – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie została znowelizowana, co wiąże się z brakiem uregulowań prawnych w tym zakresie, a tym samym skutecznym przeciwdziałaniem temu zjawisku. Młodzież wie, że takie tłumaczenie pozwala zachować anonimowość osoby, która zakupiła alkohol, dodatkowo jednorazowy zakup alkohol nieletniemu nie jest jego rozpijaniem, czyli nie nosi znamion przestępstwa. W 2011 roku nie prowadzono postępowania o czyn z art.208 kk ( rozpijanie małoletniego) , w roku 2010r. stwierdzono 2 czyny.

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie współpracuje z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kościanie oraz Kierownicy Posterunków Policji w Krzywiniu, Czempiniu i Śmiglu są członkami tych komisji. Informacje dot. problemu alkoholizmu w rodzinie przekazywane są do Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kościanie oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. KPP w Kościanie współpracuje ze szkołami powiatu kościańskiego, gdzie na prelekcjach przedstawiane są negatywne skutki spożywania alkoholu, a przede wszystkim wynikające z tego konsekwencje prawne dla nieletnich.

Narkomania:

W 2011r. na terenie działania tut. KPP odnotowano przestępstwa związane z narkotykami:

- 26 czynów z art.58 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – dot. nielegalnego udzielania lub nakłaniania do zażywania środków odurzających , w roku 2010 – 58,

- 398 czynów z art.59 Ustawy….. – dot. udzielania, ułatwiania lub nakłaniania do zażywania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w roku 2010– 81,

- 33 czyny z art.62 Ustawy ....- dot. nielegalnego posiadania środków odurzających, w 2010 – 16.

Najczęściej używane narkotyki to amfetamina i marihuana.


Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii podczas spotkań w szkołach z młodzieżą i rodzicami omawiali negatywne skutki zażywania narkotyków oraz dopalaczy.

Na terenie powiatu kościańskiego, w zakresie przeciwdziałania narkomanii bardzo dobrze układa się współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. W lutym 2011r. przeprowadzono wspólne szkolenie Sanepidu i Policji dla grona pedagogicznego z terenu naszego powiatu. Na szkolenie zaproszeni zostali wszyscy pedagodzy z terenu powiatu kościańskiego. Jednym z prelegentów był pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Zakresem tematycznym spotkań z dorosłymi były zagadnienia dot. objawów fizycznych wskazujących na zażywanie środków odurzających przez nieletnich, zachowania okoliczności mogące wskazywać na kontakt dziecka ze środowiskiem narkotykowym, sposoby postępowania w przypadku ujawnienia faktu posiadania narkotyku, przekazanie adresów, nr telefonu instytucji działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Zakresem tematycznym spotkań z młodzieżą były zagadnienia dot. przedstawienia negatywnych społeczno-prawnych konsekwencji posiadania i zażywania środków odurzających.

W 2011 roku przeprowadzono zajęcia z zakresu narkomanii:

- z uczniami szkół ponadgimnazjalnych 11 (uczestniczyło ok 260 uczniów),

- z uczniami gimnazjum 13 (uczestniczyło ok. 290 uczniów),

- z rodzicami 5 (uczestniczyło ok. 450 rodziców),

- z gronem pedagogicznym 1 (uczestniczyło ok. 30 pedagogów).

Podczas spotkań przekazywano rodzicom i nauczycielom poradnik pn.” ABC Zagrożeń”, który został opracowany przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii tut. KPP i był wydany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie.

Prostytucja i wykorzystanie seksualne / handel ludźmi /

Na terenie działania KPP w Kościanie nie ujawniono prostytucji nieletnich oraz handlu ludźmi. Nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia ani nie uzyskaliśmy żadnych informacji na temat tego zjawiska kryminogennego. Podczas spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych policjanci przekazują młodzieży informacje o zagrożeniach wynikających z kontaktów z osobami przygodnie poznanymi lub za pomocą portali internetowych.

Ponadto w 2011 roku odnotowano:

- 4 czyny z art.200 kk ( pedofilia) , w 2010r. – 6 czynów

- 1 czyn z art.202§2 kk (rozpowszechnianie pornografii), w 2010r. – 1 czyn- 4 czyny z art.197 kk (zgwałcenie, doprowadzenie do innej czynności seksualnej) , w 2010r. – 1 czyn

W 2011r. 2 czyny z art.197§2 kk zostały popełnione przez nieletniego lat 15.


Przemoc w rodzinie:

W zakresie podejmowanych działań interwencyjnych związanych z przemocą w rodzinie w zakresie procedury tzw. Niebieskiej Karty, ogółem w 2011 roku na terenie działania KPP w Kościanie przeprowadzono 135 interwencji, z których sporządzono niebieskie karty ( stwierdzono przemoc).Ujawniono 251 ofiar przemocy w tym: 156 kobiet, 28 mężczyzn, 36 małoletnich do lat 13, 31 małoletnich w wieku 13/18 lat.


Sprawców przemocy ujawniono 135, w tym 5 kobiet, 130 mężczyzn. 100 sprawców było pod wpływem alkoholu, w tym 2 kobiety. W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych naszej jednostki zatrzymano do czasu wytrzeźwienia 63 osoby, w tym 2 kobiety.
W związku z przeprowadzonym interwencjami przesłano informacje do: ośrodków pomocy społecznej 16, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 34, innych instytucji 19.
W 2011r. stwierdzono 31 czynów z art.207§1 kk ( psychiczne lub psychiczne znęcanie się nad najbliższymi).
Rola Policji w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to udział w pracach Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi . Poszczególni Kierownicy Posterunków Policji /Krzywiń, Czempiń, Śmigiel/ jak także kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kościanie są członkami tych komisji. Policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii współpracują również z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kościanie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Kościanie i gminach znajdujących się na terenie naszego powiatu.

Subkultury

Na terenie działania KPP w Kościanie nie odnotowano zorganizowanego działania subkultur młodzieżowych. Współpracujemy ściśle ze szkołami oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie naszego powiatu i z żadnego źródła do tej pory nie otrzymaliśmy informacjami o działaniu subkultur młodzieżowych. Młodzież próbuje podkreślić czasami swoją indywidualność poprzez odmienny sposób ubierania się, ale nie ma to większych korzeni w sposobie myślenia lub sposobie funkcjonowania w środowisku.

Sekty i nowe ruchu religijne

Na terenie działania KPP w Kościanie nie ujawniono działalności sekt lub nowych ruchów religijnych. Nie otrzymaliśmy żadnych sygnałów o działalności tego rodzaju ruchów na terenie naszego powiatu. Podczas spotkań z młodzieżą gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną zwłaszcza przed okresem letnim informujemy młodzież o zagrożeniach związanych z działalnością sekt.

Bezdomność, żebractwo:

Miejscem grupowania się osób bezdomnych w Kościanie jest dworzec PKP. Przebywają tam głównie w okresie zimowym. Liczba bezdomnych jest zmienna i wynika to z faktu, że niektórzy bezdomni (jadący bez biletu) są wysadzani przez obsługę z pociągów przejeżdżających przez Kościan. Zostają tu na krótki czas i odjeżdżają dalej. Kilka osób mieszka w altanach na ogródkach działkowych. Część osób ma stałe miejsce zameldowania ale wybrała taki sposób życia z uwagi na różne przyczyny (konflikty w domu, nadużywanie alkoholu). W zakresie pomocy osobom bezdomnym systematycznie kontrolowano dworzec PKP oraz działki wspólnie z Strażą Miejską i pracownikami OPS. W listopadzie 2011r. w OPS w Kościanie odbyło się spotkanie organizacyjne służb miejskich (OPS, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Straż Miejska, Policja) mające na celu omówienie zasad współpracy ukierunkowanej na pomoc osobom bezdomnym. Ustalono, że będą prowadzone wspólne kontrole pracowników OPS i Straży Miejskiej. Z ramienia Policji w kontrolach uczestniczą dzielnicowi, którzy najlepiej znają swój rejon służbowy. Policjanci podczas kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych wskazują ewentualne miejsce, gdzie mogą się udać np. noclegownia dla mężczyzn w m. Leszno. Informowano także, iż mogą korzystać z posiłków w jadłodajni znajdującej się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kościanie. Na terenie Kościana funkcjonuje pokój wynajęty przez OPS dla bezdomnych mężczyzn. Warunkiem koniecznym do spełnienia, żeby móc przebywać w tym pokoju jest zachowanie trzeźwości i zastosowanie się do regulaminu.

Osoby bezdomne nie chcą korzystać z noclegowni ponieważ jednym z warunków przebywania tam jest zachowanie trzeźwość, do czego znaczna część osób nie chce się zastosować. Zgodnie z algorytmem i zadaniem doraźnym policjanci podczas patrolu mają, zwłaszcza podczas występowania temperatur ujemnych, kontrolować budynki kolejowe w których mogą przebywać bezdomni pod kątem udzielenia im stosownej pomocy.

Ponadto w KPP Kościanie przed okresem zimowym aktualizowany jest algorytm postępowania policjantów wobec osób bezdomnych, z którym zapoznają się policjanci kierowani do służby patrolowej. W zależności od zmieniających się okoliczności na bieżąco opracowywane są tzw. zadanie doraźne dla policjantów dot. problematyki bezdomności.

Policjanci podczas służby kontrolują rejony sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie mogłoby dochodzić do przypadków wyłudzeń pieniędzy przez osoby bezdomne. W 2011r. nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia dotyczącego zjawiska żebractwa w rejonie sklepów wielkopowierzchniowych działających na terenie Kościana i całego powiatu. Analizując ten problem należy w tym miejscu także wspomnieć, że na terenie działania naszej jednostki nie stwierdzono żadnego przypadku żebrania przez obcokrajowców oraz dzieci. Dla potrzeb służby policjanci są zapoznawani z algorytmem postępowania wobec osób żebrzących – udzielenie pomocy lub zastosowanie postępowania mandatowego w przypadku popełnienia wykroczenia. Przez cały 2011r. na terenie powiatu kościańskiego nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia dotyczącego zjawiska żebractwa.

Działania profilaktyczne Policji na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.

Organizacja inicjatyw, profilaktyki, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny pozostają podobne jak w latach poprzednich.

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ramach wielkopolskiego programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła”. W ramach programu prowadzone są takie działania jak:

- pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmujące podstawowe zasady bezpieczeństwa w domu i na ulicy . Wykorzystano m.in filmy o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- pogadanki w klasach pierwszych szkół podstawowych dot. bezpiecznego poruszania się dzieci w drodze do i ze szkoły, realizacja programu w klasach pierwszych „Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ”,

- pogadanki dla uczniów szkół gimnazjalnych obejmujących zagadnienia dot. odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, skutków spożywania alkoholu, elementy promujące zdrowy tryb życia oraz społecznie akceptowane formy spędzania czasu wolnego w perspektywie społeczno – prawnych konsekwencji zażywania środków odurzających, zagrożeń wynikających korzystania z Internetu.

Policjanci z KPP w Kościanie podczas spotkań w przedszkolach oraz z dziećmi klas 0-3 edukują najmłodszych uczestników ruchu drogowego jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze i gdzie bezpiecznie bawić się. Uczą także prawidłowego i bezpiecznego zachowania w domu pod nieobecność osoby dorosłej.

Policjanci tut. KPP a w szczególności Zespołu ds. Nieletnich i Patologii współpracują także ze Strażą Miejska w Kościanie poprzez takie działania jak : patrole mające na celu ujawnianie nieletnich będących „na wagarach”, palących papierosy, popełniających czyny zabronione, spotkania z dziećmi na terenach szkół podstawowych i przedszkoli, patrole w rejonie placów zabaw i szkół.

Niepokojącym zjawiskiem w 2011r. było popełnianie czynów zabronionych przez nieletnich, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia. Popełniali oni najczęściej czyny zabronione przeciwko mieniu. Skierowanie spraw do Sądu Rodzinnego, kilkukrotne rozmowy z nieletnimi w szkole, w komendzie w obecności rodziców nie przyniosły oczekiwanych efektów i nieletni Ci wchodzili w kolejne konflikty z prawem. W analizowanych przypadkach rodziny tych nieletnich były niewydolne wychowawczo. Osoby sprawujące opiekę nad nieletnimi często nie wiedziały, gdzie przebywają ich dzieci. Współpracujemy w zakresie pomocy tym nieletnim z ich szkołami, rodzicami a także Sądem Rodzinnym. Nieletnich sprawców w wieku do 13 lat było w 2011 r. aż 19.

Kolejnym z nowych problemów, z którym spotkaliśmy się w 2011 r. było uchylanie się od obowiązku szkolnego przez nieletnich. Zajmowaliśmy się m.in. sprawami dwóch nieletnich, (nie ukończyli 13 lat) którzy notorycznie wagarują. Liczba godzin nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionej od początku roku szkolnego doprowadziła do tego, że nie zostali oni sklasyfikowani na półrocze. Matka jednego z tych nieletnich od września 2011r. przeniosła nieletniego, żeby zmienić oddziaływanie środowiska na syna. Niestety nie odniosło to oczekiwanego skutku. O sytuacji został poinformowany Sąd Rodzinny w Kościanie.

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem było spowodowanie kolizji przez nieletnich. W 2011r. odnotowaliśmy 9 kolizji, których sprawcami okazali się nieletni. Nieletni nie uświadamiają sobie odpowiedzialności za siebie i innych użytkowników dróg.

Nieletni w minionym roku bardzo często popełniali czyny zabronione przeciwko mieniu o nieznacznej wartości tj. wykroczenia z art. 119kw. Jest to związane z tym, że na terenie Kościana jest kilka sklepów wielkopowierzchniowych, w których nieletni robią drobne zakupy oraz grupowo „spędzają czas wolny” . W trakcie podobnych pobytów w takich sklepach dochodzi często do mechanizmu „zaimponowania grupie” bądź organizacji niecodziennych atrakcji co skutkuje drobnymi kradzieżami. Dodatkowo młodzież zdaje sobie sprawę , że obiekty te są słabo chronione, że często nie ma w nich monitoringu. W 2011r. odnotowaliśmy łącznie 68 czynów zabronionych z art. 119§1kw, w tym 54 było czynami karalnymi. Młodzież często uważa, że kradzież drobnej rzeczy w sklepie nie jest niczym złym, nikogo konkretnie w ten sposób się nie krzywdzi, na półkach jest przecież dużo towaru i jedna drobna rzecz nie wyrządzi poważnych strat dla sklepu. Podczas spotkań w szkołach informujemy młodzież, że każda kradzież, bez względu na wartość powstałych strach jest czynem zabronionym i za każdą kradzież można ponieść konsekwencje prawne.II. Dyscyplina, skargi
W 2011 nie ukarano dyscyplinarnie żadnego funkcjonariusza bądź pracownika KPP w Kościanie. W jednym przypadku stwierdzono winę obwinionego ale odstąpiono od wymierzenia kary (konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest zmniejszenie nagrody rocznej dla funkcjonariusza). W analizowanym okresie przeprowadzono 3 rozmowy dyscyplinujące na podstawie przepisów dyscyplinarnych Ustawy o Policji ( procedura stosowana w przypadku przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi ). Ogólnie stan dyscypliny służbowej w jednostce ocenić należy jako satysfakcjonujący.
W 2011 przeprowadzono 18 (2010 -20) postępowań wyjaśniających w sprawie skarg złożonych - w trybie administracyjnym - przez obywateli na działania funkcjonariuszy bądź jednostkę oraz w 6 przypadkach wykonano czynności zlecone do podobnych skarg na zlecenie Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu. W dwóch przypadkach skargowe zarzuty potwierdziły się. Najczęstsze zarzuty dotyczyły spraw administracyjnych i procesowych – 13. Z naszych analiz wynika , że większość skarg wynika z braku znajomości przez skarżących obowiązujących rozwiązań prawnych.

III. Rozwijanie współpracy Policji z organizacjami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych.
Współpraca z samorządami lokalnymi oraz strażami, innymi służbami, inspekcjami i organizacjami powołanymi do wykonywania zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego odbywa się głównie w ramach przyjętego w 2003 roku ( Zmienionego Uchwałą rady Powiatu z 28 sierpnia 2008 )„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, gdzie jednym z koordynatorów zadań jest Komendant Powiatowy Policji w Kościanie. Program jest zasadniczą podstawą współpracy i pozyskiwania środków finansowych od wszystkich samorządów lokalnych na terenie powiatu. W programie wyznaczono bowiem również zadania do realizacji przez samorządy gminne i powiatowy w ramach zadań ustawowych w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku. Program jest nadzorowany przez ustawową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na czele której stoi Starosta Kościański. Należy także wspomnieć, iż Kierownictwo KPP lub wyznaczeni funkcjonariusze uczestniczą każdorazowo w sesjach rad poszczególnych gmin oraz powiatu udzielając odpowiedzi na zadawane pytania związane z bezpieczeństwem lub działalnością Policji. Dodatkowo w ramach współpracy z samorządami lokalnymi powiatu kościańskiego w Policji przyjęto zasadę, że każda gmina wspomaga finansowo policjantów wykonujących zadania na terenie tej gminy. Samorządy lokalne, każdy w ramach własnych możliwości partycypują w kosztach funkcjonowania Policji.
W 2011 r. w KPP w Kościanie nie przeprowadzano większych inwestycji modernizacyjnych. W ramach uruchomionych przez KWP w Poznaniu ( oraz wsparcia UG w Kościanie) środków starano się, w miarę możliwości, na bieżąco modernizować pomieszczenia jednostki przy przyjęciu zasady, że w pierwszej kolejności remontowane są pokoje, w których najczęściej przyjmowani są interesanci. W 2011 r. dzięki finansowemu i organizacyjnemu wsparciu śmigielskiego samorządu przeniesiono lokalizację posterunku policji do nowej – odpowiadającej współczesnym standardom – siedziby. Dzisiaj miejscowi funkcjonariusze, przyjmują interesantów i wykonują swoje obowiązki służbowe w bez wątpienia najnowocześniej wyposażonej policyjnej siedzibie w naszym powiecie.
W 2011 roku pomoc finansowa ze strony samorządów lokalnych powiatu kościańskiego na rzecz KPP w Kościanie przedstawiała się następująco:
Powiat 4 545,00,-

Gmina Kościan 19 199,06,-

Miasto Kościan 1 390,00,-

Gmina Krzywiń 59 594,00,-

Gmina Śmigiel 8 200,00,-

Razem daje to kwotę 92 928,06-PLN.
Wsparcie otrzymaliśmy także od innych współpracujących z nami instytucji i organizacji: zakup dwóch alkosensorów o wartości 3936 zł – Stowarzyszenie na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym „STOP ŚMIECI” w Kościanie, zakup radaru o wartości 9594 zł. – nadleśnictwo Kościan.
Środki te wykorzystano m.in. zakup alkosensora, drukarki i mebli (Gmina Kościan), zakup latarek, nasadek do latarek, akumulatorów do latarek oraz niszczarki ( Starostwo), współ-zakup radiowozu oraz zakup komputera z drukarką, alkosensora, radaru oraz dodatkowe służby prewencyjne (Miasto i Gmina Krzywiń), alkosensor (Miasto Kościan), dodatkowe służby prewencyjne (Miasto i Gmina Śmigiel).
W ramach współpracy Komendant Powiatowy Policji w Kościanie realizuje szereg porozumień o współpracy z innymi podmiotami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i strażami zainteresowanymi wspólnym działaniem na rzecz bezpieczeństwa. Takie porozumienia są niezbędne do współfinansowania niektórych przedsięwzięć, na które Policja nie ma zarezerwowanych środków finansowych. Chodzi głównie o działania w realizacji programów prewencji kryminalnej oraz profilaktyki w ruchu drogowym.
Dotychczasową współpracę z samorządami lokalnymi powiatu kościańskiego oraz innymi podmiotami zewnętrznymi należy ocenić jako bardzo efektywną i przebiegającą na zasadach obopólnych korzyści.

Warunki pracy policjantów i pracowników Policji dzięki wydatnej pomocy większości samorządów zaczynają zmieniać się na lepsze, ale jeszcze i tak znacząco odbiegają od przyjętych standardów i wymogów stawianych przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki te w głównej mierze wyznaczają ograniczone środki finansowe dysponenta środków budżetowych. Koniecznym staje się przede wszystkim przebudowa stanowiska kierowania jednostki oraz odnowienie części pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatek schodowych, elewacji budynków. W części pomieszczeń biurowych nadal wymagana jest wymiana oświetlenia i wykładzin podłogowych, stolarki drzwiowej i umeblowania.


IV. Wnioski, przedsięwzięcia i zalecenia na 2011 rok.
Analizując stan bezpieczeństwa, występujące zagrożenia, ujawnione tendencje przestępczości, stopień realizacji strategii w tym również „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” oraz ocenę pracy poszczególnych pionów jednostki, należy ocenić , iż w 2011 zadania te wykonane zostały w stopniu satysfakcjonującym.
Niepokojącym zjawiskiem ( także w skali ogólnopolskiej ) jest wzrost ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw. Należy jednak zauważyć, iż spośród zanotowanego wzrostu przestępstw - o 506, w stosunku do roku 2010 o 270 uległa zwiększeniu liczba stwierdzonych czynów w postępowaniach dotyczących naruszeń przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o 214 czynów dotyczących przestępstw gospodarczych. Zatem przestępstwa te stanowiły ponad 95% ze stwierdzonej w 2011 roku dynamiki. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż obie kategorie przestępstw nie należą do typu przestępstw ocenianych jako generujące poczucie bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych (przestępstwa z kategorii „17x7”) a ich wzrost, jak wynika z naszych analiz, spowodowany jest wyższą efektywnością pracy policjantów zwalczających te przestępstwa. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową i gospodarczą po ujawnieniu jednego czynu zabronionego i ustaleniu prowadzili dalsze czynności operacyjne i procesowe w taki sposób, iż na „światło dzienne” trafiały występki podejrzanych dokonane w przeszłości ich powiązania, co generowało wykrycie kolejnych przestępstw. To właśnie dociekliwość śledcza w tzw. sprawach rozwojowych i wielowątkowych zaważyła o niepokojącej dynamice ogólnej przestępczości, co jak się wydaje należy oceniać raczej w perspektywie poprawy pracy policji i kontekście statystycznym. Wskaźnikami, które kompensują lekki niepokój, wynikający z progresu ogólnej dynamiki przestępczości, są z pewnością dane dotyczące wykrywalności przestępstw zarówno w ujęciu ogólnym jak w perspektywie ich poszczególnych kategorii. W tym zakresie nasza jednostka poprawiła swoje osiągnięcia i w większości kategorii przestępstw osiągnęliśmy wykrywalność plasującą nas w pierwszej trójce komend miejskich/powiatowych województwa wielkopolskiego. Taką ogólna ocenę sytuacji potwierdzają, jak się wydaje, rosnące z roku na rok wyniki ogólnopolskich badań opinii publicznej dot. bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa oraz oceny pracy policji. Z publikowanych w ubiegłym roku wyników badań, wynika (dane dot. wielkopolski), rośnie ilość osób, które czują się bezpiecznie w swoim najbliższym otoczeniu oraz dobrze oceniają pracę policji. W zależności od autora badań, wskaźnik ten oscyluje wokół wartości ok. 70% - badanych osób wyrażających podobną opinię.

Taka interpretacja osiągniętych wskaźników dynamiki przestępczości nie jest bagatelizowaniem tego problemu. Ograniczenie liczby przestępstw będzie naszym najważniejszym wyzwaniem, z którym przyjedzie nam się zmierzyć w 2012 roku


Notowana ogólnie tendencja wzrostu dynamiki przestępczości uzasadnia wysuwanie prognozy na kolejny rok, zakładającej, że będzie to jedno z najważniejszych wyzwań, z którym przyjdzie nam się zmierzyć.
Z analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym powiecie, może wynikać , że jesteśmy już „za” kulminacją wzrostu drogowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Po wieloletnim wzroście, negatywne wskaźniki bądź to maleją, bądź utrzymują się na tym samym poziomie. Mimo widocznych zmian modernizacyjnych dotyczących infrastruktury drogowej, ciągle przybywa pojazdów, które muszą się zmieścić na tej samej sieci dróg. Należy w dalszym ciągu, z pełną determinacją ,zmierzać do ograniczenia ofiar śmiertelnych i kontynuować współpracę z zarządcami dróg w celu poprawy ich stanu technicznego i oznakowania. W celu podniesienia ogólnej świadomości użytkowników dróg należy kontynuować działania prewencyjno – edukacyjne nakierowane również na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy nagminnie nie respektują zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a w szczególności eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących.
Podsumowują, należy stwierdzić, że efekty pracy jednostki i stopień realizacji zadań i celów strategicznych przy wydatnym wsparciu samorządów lokalnych oraz innych podmiotów zewnętrznych przełożyły się na utrzymanie wysokiego poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
W mojej ocenie należy kontynuować przyjęte kierunki działań i dostosować je do zaistniałej rzeczywistości, aby przy zaangażowaniu wszystkich policjantów jak również przy wsparciu samorządów lokalnych i instytucji oraz podmiotów współpracujących zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w następnych latach.

Komendant Powiatowy Policji

w Kościanie

inspektor Leszek Majchrzak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna