Rodzaj sprawozdaniaPobieranie 73.63 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar73.63 Kb.


Z

ałącznik nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu obejmującego realizacje mikroprojektów w ramach Programu INTERREG III A ...................Z Wzór sprawozdania z realizacji Projektu od Euroregionu do Instytucji Pośredniczącej. ałącznik 5.1.1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004 -2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Rodzaj sprawozdania

Okresowe

Roczne

Końcowe

Okres sprawozdawczy / koniec realizacji*

rok

kwartał


I

II

III

IV

* dla sprawozdania okresowego należy podać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, którego dotyczy, dla sprawozdania rocznego – wpisać rok w kol. Roczne, dla sprawozdania końcowego – zaznaczyć kol. Końcowe

I. INFORMACJE OGÓLNE


1.

Numer sprawozdania
2.

Nazwa Programu
3.

Numer i nazwa Działania
4.

Numer i nazwa projektu
5.

Okres realizacji projektu
6.

Nazwa beneficjenta
7.

Adres beneficjenta
8.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu
9.

Osoba do kontaktu *
10.

Numer telefonu i faksu
11.

Adres poczty elektronicznej
* osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie treści sprawozdania
II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań/ etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

1.1. Stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu*

Nazwa zadań w ramach etapów realizacji

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (dd.mm.rrrr)

Termin rzeczowego zakończenia realizacji (dd.mm.rrrr)

Stan

Etap 1


Zadanie 1


Zadanie 2


....


Etap....**


* nie dotyczy projektów rodzaju „usługi”
** wypełnić, jeżeli harmonogram realizacji projektu obejmuje więcej niż 1 etap

2. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w umowie o dofinansowanietak nie

3. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania adekwatne do zaistniałej sytuacji4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

tak nie

Jeśli tak, należy zaznaczyć rodzaj problemu i opisać wraz z podaniem podjętych środków zaradczych

A. problemy dotyczące uczestników projektutak nie nie dotyczy


B. problemy z wykonawcątak nie nie dotyczy


C. problemy z płatnościamitak nie


D. inne problemytak nie


5. Opis etapów / zadań planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym*

* nie dotyczy sprawozdań końcowych

6. Informacje o przeprowadzonych kontrolach/audytach* realizacji projektu, w szczególności informacje o wykrytych nieprawidłowościach

* nie dotyczy sprawozdań końcowych
7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu


B) Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniemC) Niemierzalne wskaźniki** dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu
III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)

2. Zestawienie wartości płatności i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy w województwie (tabela II)

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela III)

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta końcowego i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy w województwie (tabela IV)

5. Harmonogram wykonania finansowego projektu (tabela V)

6. Informacja odnośnie poziomu absorpcji środków EFRR

Problemy związane z pozyskiwaniem środków na realizację projektu

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?


tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.


2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?


tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.


3. Zgodność realizowanego projektu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?


tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.


4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?


Tak Nie Nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji projektu.

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.
VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROJEKTU (wypełnia EUROREGION)

1. Opis i ocena systemu wdrażania projektu*

* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli VI
2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. OŚWIADCZENIE EUROREGIONU

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.


Data:
Pieczęć i podpis:


Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie

 

Adres

 

Numer telefonu kontaktowego i faksu

 

Adres poczty elektronicznej

 VIII. TABELE

UWAGA: Tabele I, II, IV, VI są obligatoryjne tylko dla Euroregionu. Pozostałe tabele
(tab. III, V) wypełniają wszyscy beneficjenci końcowi.

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)

2. Zestawienie wartości płatności i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy w województwie (tabela II)

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela III)

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta końcowego i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy w województwie (tabela IV)

5. Harmonogram wykonania finansowego projektu (tabela V)

6. Przygotowanie kadr euroregionów do zarządzania i wdrażania programu (tabela VI)

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanieSprawozdanie sprawdzone przez:
Imię i nazwisko:
Podpis:
Data:
Data wpłynięcia raportu:
Numer referencyjny raportu (SIMIK):


: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach

Pobieranie 73.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna