Rok akademicki 2012/2013 rozkład ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku farmacjiPobieranie 122.37 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar122.37 Kb.
ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW II ROKU FARMACJI


PONIEDZIAŁEK 800-1300

WTOREK 1500-2000

CZWARTEK 815-1315
DATA ĆW.

GRUPY

DATA ĆW.

GRUPY

DATA ĆW.

GRUPY
I

Stół

1

II

Stół

2

III

Stół

3

IV

Stół

4

V

Stół

5

VI

Stół

1

VII

Stół

2

VIII

Stół

3

IX

Stół

4

X

Stół

5

XI

Stół

6

XII

Stół

1

XIII

Stół

2

XIV

Stół

3

XV

Stół

4

XVI

Stół

5
8.10

1

1

1

1

1

9.10

1

1

1

1

1

1

11.10

1

1

1

1

1
15.10

2

2

2

2

-

16.10

2

2

2

2

-

2

18.10

2

2

2

2

-
22.10

1

1

1

1

1

23.10

1

1

1

1

1

1

25.10

1

1

1

1

1
5.11

2

2

2

2

2

6.11

2

2

2

2

2

-

8.11

2

2

2

2

2
12.11

1

1

1

1

1

13.11

1

1

1

1

1

1

15.11

1

1

1

1

1
19.11

-

2

2

2

2

20.11

-

2

2

2

2

2

22.11

-

2

2

2

2
26.11

1

1

1

1

1

27.11

1

1

1

1

1

1

29.11

1

1

1

1

1
3.12

2

-

2

2

2

4.12

2
2

2

2

2

6.12

2

-

2

2

2
10.12

1

1

1

1

1

11.12

1

1

1

1

1

1

13.12

1

1

1

1

1
17.12

2

2

-

2

2

18.12

2

2

-

2

2

2

20.12

2

2

-

2

2
7.01

1

1

1

1

1

8.01

1

1

1

1

1

1

10.01

1

1

1

1

1
14.01

2

2

2

-

2

15.01

2

2

2

-

2

2

17.01

2

2

2

-

2
21.01

rozliczenie pracowni 900-1200

22.01

rozliczenie pracowni 1500-1800

24.01

rozliczenie pracowni 9001200


Mgr Marta Żebrowska

Ćw. 1 Bilirubina całkowita.
Prof. Wojciech Mielicki

Mgr Ewelina Hoffman

Ćw. 1 Oznaczanie aktywności aminotransferaz AlAT i AspAT w surowicy.

Ćw. 2 Oznaczanie aktywności hydratazy fumaranowej w tkankach.
Dr Marta Michalska

Ćw. 1 Oznaczanie aktywności glikolitycznej tkanek; Ćw. 2 Krzepnięcie krwi.
Dr Marek Różalski

Ćw. 1 Kwasy nukleinowe; Ćw. 2 Lipoproteiny osocza.
Dr Katarzyna Gizelska

Ćw. 1 i 2 Kinetyka reakcji enzymatycznych.
Prof. Marek Mirowski,

Mgr Marcin Jażdżyk

Ćw. 1 Białka: Oznaczanie białka metodą Lowry'ego. Elektroforeza białek surowicy na octanie celulozy.

Ćw. 2 Białka surowicy krwi. Analiza frakcji immunoglobulinowej techniką Western blot.

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW II r FARMACJI

Czwartek, godz. 1300 – 1400
Prof. Marek Mirowski - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 7

Prof. Wojciech Mielicki - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 5

Dr Marek Różalski - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 6

Dr Marta Michalska - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 11

Dr Katarzyna Gizelska - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 4a

Mgr Marta Żebrowska - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 9

Mgr Marcin Jażdżyk - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 9

Mgr Ewelina Hoffman - Zakład Biochemii Farmaceutycznej, pokój nr 4a


Prowadzący ćwiczenia: prof. Marek Mirowski, mgr Marcin Jażdżyk
Ćwiczenie 1. BIAŁKA

Oznaczanie ilościowe białka metodą Lowry'ego

Elektroforeza białek surowicy na octanie celulozy
Wykonanie wg instrukcji
Materiał teoretyczny:

Aminokwasy, peptydy, białka - budowa i właściwości. Struktury białek, budowa a funkcja. Metody oznaczania białek: biuretowa, mikrobiuretowa, spektrofotometryczna, Lowry'ego i Bradforda. Elektroforeza w nośnikach.Ćwiczenie 2. BIAŁKA SUROWICY KRWI.

Analiza frakcji immunoglobulinowej techniką Western blot.

Wykonanie wg instrukcji


Materiał teoretyczny:

Białka krwi - funkcja, metody analizy.

Technika Western blot, ELISA, RIA.

Przeciwciała poli- i monoklonalne - wykorzystanie w diagnostyce i w terapii celowanej..


Zalecane źródła:

 • Wykłady

 • R.K. Murray i in., Biochemia Harpera, PZWL, 2002, 2007

 • L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999, 2003

 • Biochemia JM Berg, Jl Tymoczko, L Stryer PWN 2009

Prowadzący ćwiczenia: dr Katarzyna Gizelska
Ćwiczenie 1. KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH cz.I
Wykonanie wg. instrukcji

 1. Wykreślanie krzywej wzorcowej do oznaczania produktów hydrolizy sacharozy

 2. Wyznaczanie wpływu pH na prędkość początkową (v0) hydrolizy sacharozy przez β-fruktofuranozydazę


Materiał teoretyczny:

Jednostki aktywności enzymów. Szybkośc reakcji enzymatycznych. Energia aktywacji. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych. Stała Michaelisa. Równanie Michaelisa-Menten, równanie Lineweavera-Burka. Wyznaczanie Km metodą pomiaru szybkości początkowych przy różnych stężeniach substratu. Znaczenie Km w enzymologii.


Ćwiczenie 2. KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH cz.II
Wykonanie wg. instrukcji

 1. Wyznaczanie wpływu wybranych leków na aktywność acetylocholinoesterazy w surowicy krwi


Materiał teoretyczny:

Odwracalne i nieodwracalne hamowanie aktywności enzymów. Hamowanie kompetycyjne, niekompetycyjne; hamowanie przez substrat. Regulacja aktywności enzymów: zymogeny, (ograniczona proteoliza), hamowanie przez sprzężenie zwrotne, efektory allosteryczne, kompleksy wieloenzymowe.


Zalecane źródła:

 • Wykłady

 • R.K. Murray i in., Biochemia Harpera, PZWL, 2002, 2007

 • L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999, 2003

Prowadzący ćwiczenia: prof. Wojciech Mielicki, mgr Ewelina Hoffman

Ćwiczenie 1. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI AMINOTRANSFERAZ AlAT

I AspAT W SUROWICY
Wykonanie wg. instrukcji
Materiał teoretyczny:

Enzymy: budowa, nazewnictwo, klasyfikacja, aktywność, jednostki aktywności. AlAT (aminotransferaza alaninowa) i AspAT (aminotransferaza asparaginowa), katalizowane reakcje, znaczenie diagnostyczne. Kofaktory transferaz: ATP, aktywny metyl, aktywny siarczan, CoA, biotyna, H4-folian, pirofosforan tiaminy, fosforan pirydoksalu, UDP, CDP. Kofaktory oksydoreduktaz: NAD+, NADP+, FAD, ubichinon, układ porfirynowy, kwas liponowy. Izoenzymy, znaczenie diagnostyczne.Ćwiczenie 2. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI HYDRATAZY FUMARANOWEJ W TKANKACH
Wykonanie wg instrukcji
Wymagany materiał teoretyczny:
Metody izolowania enzymów:

wysalanie, chromatografia żelowa, jonowymienna i powinowactwa.


Cykl Krebsa:

przebieg, lokalozacja subkomórkowa, regulacja cyklu.Prowadzący ćwiczenia: dr Marek Różalski
Ćwiczenie 1. KWASY NUKLEINOWE
Wykonanie wg. instrukcji

 1. Izolowanie DNA metodą fenolową

 2. Wykreślanie widma DNA w UV i określenie termicznego efektu hiperchromowego


Materiał teoretyczny:

Budowa nukleotydów, kwasów nukleinowych i chromatyny. Niektóre właściwości nukleoprotein. Izolowanie DNA. Spektrofotometria kwasów nukleinowych. Denaturacja DNA, hiperchromizm.


Ćwiczenie 2. LIPOPROTEINY OSOCZA
Wykonanie wg. instrukcji

 1. Oznaczanie całkowitych triacylogliceroli

 2. Oznaczanie cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu we frakcji lipoprotein o dużej gęstości (HDL)


Materiał teoretyczny:

Lipidy - budowa i klasyfikacja. Lipoproteiny - charakterystyka, transport

i magazynowanie lipidów. Transport cholesterolu za pośrednictwem lipoprotein. Enzymy związane z przemianami lipoprotein. Cholesterol a miażdżyca. Kwasy żółciowe.

Zalecane źródła:


 • Wykłady

 • R.K. Murray i in., Biochemia Harpera, PZWL, 2002, 2007

 • L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999, 2003


Prowadząca ćwiczenia: dr Marta Michalska
Ćwiczenie 1. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI GLIKOLITYCZNEJ TKANEK
Wykonanie wg. instrukcji

 1. Oznaczanie ubytku glukozy w tkankach

Materiał teoretyczny:

Glikoliza: efekt energetyczny glikolizy, efekt Pasteura. Pirogronian i glukozo-6-fosforan jako węzłowe metabolity. Podział i budowa cukrów. Metody oznaczania cukrów. Szlak pentozowy.


Ćwiczenie 2. KRZEPNIĘCIE KRWI
Wykonanie wg. instrukcji


 1. Wykreślanie krzywych polimeryzacji fibryny w zależności od stężenia trombiny

i heparyny.
Materiał teoretyczny:

 • Osoczowe czynniki krzepnięcia krwi, rodzaje, właściwości. Rola jonów wapnia. Wewnątrz- i zewnątrzpochodny układ krzepnięcia, czynniki kontaktu.

 • Czynnik tkankowy (TF). Fibrynogen - budowa, mechanizm aktywacji. Czynnik XIII - rola. Antytrombina III.. Białka C i S

 • Płytki krwi i ich funkcja.

 • Fibrynoliza: plazminogen, aktywatory i inhibitory, inhibitory aktywatorów plazminogenu.

 • Kliniczny aspekt krzepnięcia krwi

Zalecane źródła: • Wykłady

 • R.K. Murray i in., Biochemia Harpera, PZWL, 2002, 2007

 • L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999, 2003


Prowadząca ćwiczenia: mgr Marta Żebrowska

Ćwiczenie 1. OZNACZANIE BILIRUBINY CAŁKOWITEJ
Wykonanie wg. instrukcji:

 1. Oznaczanie bilirubiny całkowitej


Materiał teoretyczny:

Porfiryny, biosynteza hemu, porfirie, katabolizm hemu, barwniki żółciowe, przemiany bilirubiny w wątrobie i jelicie (urobilinogen), hiperbilirubinemie, żółtaczki, znaczenie diagnostyczne oznaczania bilirubiny w surowicy i moczu.


Zalecane żródła:

 • wykłady

 • R.K. Murray i in. "Biochemia Harpera PZWL, 2002, 2007

 • L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999, 2003


Pobieranie 122.37 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna