Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w PolscePobieranie 30.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar30.45 Kb.
dr Karol Dąbrowski
rok akademicki 2014/2015 – semestr letni
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Efekty kształcenia: (student)

 • Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w Polsce w jego rozwoju dziejowym

 • Ma wiedzę o podstawowych modelach organizacyjnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucji na ziemiach polskich

 • Potrafi samodzielnie analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

 • W ramach pracy zespołowej, potrafi rozwiązywać w aspekcie historycznym zagadnienia prawne z zakresu organizacji i funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego

 • Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu współczesnych polskich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego


Weryfikacja efektów kształcenia

 • obecności na ćwiczeniach

 • sprawdzian „na wejściu”

 • weryfikacja na bieżąco na ćwiczeniach (pytania z zajęć poprzedzających, rozmowa kierowana, dyskusja)

 • praca zespołowa (prezentacja, poster, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów źródłowych)

 • zaliczenie końcowe → ocena z ćwiczeń


Treści kształcenia

 • Pojęcie służb ochrony porządku publicznego i ich klasyfikacja – zajęcia wprowadzające (2h)

 • Służby policyjne w okresie I wojny światowej: Komitety obywatelskie, polskie milicje miejskie i służby Generalnego Gubernatorstwa Warszawskie (2h)

 • Policja Państwowa w II RP (4h)

 • Policja polska (granatowa) w Generalnym Gubernatorstwie (2h)

 • Organizacja aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Ludowej (4h)

 • Zajęcia podsumowujące (1h)


Zagadnienia zaliczeniowe (w trakcie opracowywania)

 1. Pojęcia "policja" i "Policja" – umiejscowienie służb policyjnych w strukturze administracyjnej państwa współcześnie i w przeszłości.

 2. Policja jako rodzaj służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 3. Modele organizacyjne służb policyjnych w poszczególnych okresach dziejowych (dawna Polska, okres zaborów, I wojna światowa, II RP, II wojna światowa, PRL)

 4. Przykłady czynników społecznych, politycznych i gospodarczych wpływających na sposób organizacji i funkcjonowania służb policyjnych w poszczególnych okresach dziejowych.

 5. Przykłady doświadczeń historycznych w zakresie zwalczania przestępczości możliwych do zastosowania w reformowaniu Policji w XXI wieku.


Literatura

 1. 80 lat w służbie państwa i narodu, red. T. Frączak, Szczytno 2001.

 2. 85 lat polskiej policji, red. G. Kędzierska, Szczytno 2004.

 3. Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987.

 4. Abramski A., Konieczny J., Organizacja bezpieczeństwa w miastach polskich do roku 1795, „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 161.

 5. Brzęk W., Laboratoria kryminalistyczne Policji Państwowej, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155.

 6. Dargacz J., Nadzór policji pruskiej nad polskimi letnikami w Sopocie na przełomie wieków XIX i XX, „Kronika Muzeum Sopotu” 2011, nr 8.

 7. Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej, red. E. Grabowiecki, Warszawa 1925.

 8. Dziurok A., Początki milicji na Górnym Śląsku, „Biuletyn IPN” 2002, nr 6 (17).

 9. Firszt S., Uzbrojenie oddziałów miejskich w średniowieczu na przykładzie miast śląskich, „Archaeologia Historica Polona” 1998, t. 7.

 10. Grabowski W., Policja w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Kraków 1995.

 11. Gryz G., Milicja Miejska m. st. Warszawy, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 27.

 12. Hempel A., Pogrobowcy klęski: rzecz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa 1990.

 13. Janik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.

 14. Kapuścik B., Policja w województwie poznańskim, [w:] Wielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, t. 2, Poznań 1937.

 15. Komendanci główni Policji Państwowej 1919-1939, red. K. Filipow, Białystok 1997.

 16. Kurka A., Dzieje i tajemnice lwowskiej policji z czasów zaboru austriackiego 1772-1918, Lwów 1930.

 17. Leinwand A., Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917-1919, Warszawa 1972.

 18. Letkiewicz A., Majer P., Zarys dziejów polskiej policji, Szczytno 2010.

 19. Listy nieprawomyślne. Wybór z akt Warszawskiego Gubernialnego Zarządu Żandarmerii 1886-1914, oprac. M. Pleskaczyńska, Warszawa 1989.

 20. Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej: służba i życie prywatne, Lublin 2010.

 21. Losy policjantów polskich po 1 września 1939, red. P. Majer, A. Misiuk, Szczytno 1996.

 22. Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

 23. Majer P., Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

 24. Mączyński M., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa 1999.

 25. Mączyński M., Policja Państwowa w II RP, Kraków 1997.

 26. Milewski S., Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982.

 27. Misiuk A., Administracja spraw wewnętrznych w Polsce: od połowy XVIII wieku do współczesności. Zarys dziejów, Olsztyn 2005.

 28. Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

 29. Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

 30. Misiuk A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej: wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1994.

 31. Misiuk A., Policja Państwowa 1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996.

 32. Misiuk A., Samorząd a Policja w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Straże Miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Liszewski, Szczytno 1996.

 33. Mitkin J., Policja autonomicznego województwa śląskiego, Katowice 2014.

 34. Na straży honoru Warszawy. Z działalności Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy 1915 roku, red. J. Kunert, Warszawa 1935.

 35. Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, red. R. Łaszewski, B. Sprengel, Włocławek 2007.

 36. Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2005.

 37. Ostaszewski P., Służby porządku i sprawiedliwości w Polsce Podziemnej, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 10.

 38. Pepłoński A., Inwigilacja i rejestracja kryminalna w Policji Państwowej, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 164.

 39. Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, red. P. Majer, Z. Siemak, Szczytno 2000.

 40. Popławski J., Szkolenie polcji polskiej Generalnego Gubernatorstwa w okresie okupacji niemieckiej w Polsce (1940-1945), „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 162.

 41. Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczypospolitej (1915-1922), red. A. Misiuk, Szczytno 2009.

 42. Prawo Policji Państwowej w II RP 1915-1945. Wybór źródeł, oprac. P.K. Marszałek, Toruń 2009.

 43. Raporty warszawskich oberpolicmajstrów (1892-1913), oprac. H. Kiepurska, Z. Pustuła, Wrocław 1971.

 44. Socha R., Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce: historia i teraźniejszość, Szczytno 2010.

 45. Sprengel B., Policja państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011.

 46. Sprengel B., Policja państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939, Włocławek 2006.

 47. Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu 1920-1939, Toruń 1999.

 48. Suproniuk J., Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., „Przegląd Historyczny” 1999, t. 90, zesz. 2.

 49. Suproniuk J., Ustawodawstwo miejskie regulujące bezpieczeństwo i porządek w miastach późnośredniowiecznej Polski (XIV-XVI w.), „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny” 1997, nr 14.

 50. Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925, oprac. W. Śleszyński, Białystok 2005.

 51. Wałęga S., O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu, „Rocznik Toruński” 1975, nr 10.

 52. Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010.

 53. Zaremska H., Niegodne rzemiosło: kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986.


Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego
Efekty kształcenia: (student)

 • Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w jego rozwoju dziejowym

 • Ma wiedzę o podstawowych modelach organizacyjnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucji w czasach nowożytnych

 • Potrafi samodzielnie analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

 • W ramach pracy zespołowej, potrafi rozwiązywać w aspekcie historycznym zagadnienia prawne z zakresu organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu współczesnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego


Weryfikacja efektów kształcenia

 • obecności na ćwiczeniach (wykład jest dla chętnych)

 • sprawdzian „na wejściu”

 • weryfikacja na bieżąco na ćwiczeniach (pytania z zajęć poprzedzających, rozmowa kierowana, dyskusja)

 • praca zespołowa (prezentacja, poster, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów źródłowych)

 • zaliczenie końcowe → ocena z ćwiczeń → ocena z wykładu


Treści kształcenia

 • Pojęcie służb ochrony porządku publicznego i ich klasyfikacja. Pojęcie porządku i bezpieczeństwa publicznego – wykład wprowadzający (2h)

 • Służby ochrony porządku publicznego w Europie w okresie starożytności i średniowiecza (2h)

 • Służby ochrony porządku publicznego w Europie w epoce nowożytnej i w okresie absolutyzmu (2h)

  • Rozwój służb ochrony porządku publicznego w dobie absolutyzmu

  • Początki policji we Francji. Policja epoki napoleońskiej

 • Służby ochrony porządku publicznego w poszczególnych państwach europejskich od początku wieku XIX do I wojny światowej (4h)

  • Ewolucja pojęcia policji. Pojęcie policji w XIX-wiecznej nauce niemieckiej

  • Początki policji w Wielkiej Brytanii

  • Początki policji w USA. Policje stanowe. Geneza FBI i CIA

 • Służby ochrony porządku publicznego w państwach totalitarnych na przykładzie ZSRR i III Rzeszy (4h)

 • Wykład podsumowujący (1h)


Zagadnienia zaliczeniowe (w trakcie opracowywania)

 1. Pojęcia "policja" i "Policja" – umiejscowienie służb policyjnych w strukturze administracyjnej państw o różnych ustrojach współcześnie i w przeszłości.

 2. Policja jako rodzaj służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 3. Modele organizacyjne służb policyjnych w państwach federacyjnych i unitarnych.

 4. Przykłady czynników społecznych, politycznych i gospodarczych wpływających na sposób organizacji i funkcjonowania służb policyjnych w okresie starożytności, średniowiecza, epoce nowożytnej i absolutyzmu, XIX oraz XX wieku.

 5. Przykłady doświadczeń historycznych w zakresie zwalczania przestępczości możliwych do zastosowania w reformowaniu służb policyjnych w wieku XXI.


Literatura

 • Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987.

 • Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.


: attachments -> 2015
2015 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
2015 -> Lp. Wymagania Zamawiającego
2015 -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
2015 -> Targi edukacja pełne konferencji, spotkań, warsztatów za nami
2015 -> 1. Badania nad wypadkami przy pracy. Praktyczne zastosowania socjologii medycyny. (Studies on accidents during work. Practical application of the sociology of medicine.) [Aut.] WŁodzimierz piątkowski. Zdr. Publ. 1978 t
2015 -> Opis oferowanego towaru
2015 -> Raport fundacji uniwersytetu marii curie-skłodowskiej prof. Umcs dr hab. Zbigniew Pastuszak, dr Mirosław Łoboda
2015 -> Federacja Rosyjska I państwa kaukaskie II
2015 -> Estetyka tematyka esejóW – ogólne obszary skandale w sztuce. Transgresje
2015 -> Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna