Rok akademicki 2014/2015 – semestr letni Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w PolscePobieranie 41.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar41.91 Kb.
dr Karol Dąbrowski
rok akademicki 2014/2015 – semestr letni
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
Efekty kształcenia: (student)

 • Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w Polsce w jego rozwoju dziejowym

 • Ma wiedzę o podstawowych modelach organizacyjnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucji na ziemiach polskich

 • Potrafi samodzielnie analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

 • W ramach pracy zespołowej, potrafi rozwiązywać w aspekcie historycznym zagadnienia prawne z zakresu organizacji i funkcjonowania służb ochrony porządku publicznego

 • Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu współczesnych polskich służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego


Weryfikacja efektów kształcenia

 • obecności na ćwiczeniach

 • sprawdzian „na wejściu”

 • weryfikacja na bieżąco na ćwiczeniach (pytania z zajęć poprzedzających, rozmowa kierowana, dyskusja)

 • praca zespołowa (prezentacja, poster, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów źródłowych)

 • zaliczenie końcowe → ocena z ćwiczeń


Treści kształcenia

 • Pojęcie służb ochrony porządku publicznego i ich klasyfikacja – zajęcia wprowadzające (2h)

 • Służby policyjne w okresie I wojny światowej: Komitety obywatelskie, polskie milicje miejskie i służby Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (2h)

  • Teksty podręcznikowe:

 • A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

 • W. Szwarc, Okupacja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918) – zagadnienia ustrojowe, „Rocznik Lubelski” 1976, t. 19.

 • W. Szwarc, Podstawy prawne działalności policyjnej okupacyjnego zarządu cywilnego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim i organizacja jego aparatu wykonawczego (1915–1918), „Annales UMCS” sectio G 1973, vol. 20.

 • W. Szwarc, Uprawnienia i działalność policyjna niemieckiego zarządu wojskowego w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim (1915–1918), „Annales UMCS” sectio G 1972, vol. 19.

 • Unifikacja formacji policyjnych w latach 1918–1919 (2h)

  • Źródła:

   • P. Majer, Ustawy polskiej Policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013, s. 119-185.

  • Teksty podręcznikowe:

   • A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987, s. 151-176.

   • P. Majer, Ustawy polskiej Policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013, s. 113-119.

   • A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015, s. 93-110.

 • Policja Państwowa w II RP (2h)

  • Źródła:

   • Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej (Dz.P.P.P. Nr 61, poz. 363).

   • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej (Dz.U. RP Nr 28, poz. 257).

   • Inwentarz Komendy Powiatowej Policji w Łukowie 1919–1939, http://szukajwarchiwach.pl/35/461/0/#tabZespol

 • Policja polska (granatowa) w Generalnym Gubernatorstwie (2h)

 • Organizacja aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce Ludowej (4h)

 • Zajęcia podsumowujące (1h)


Zagadnienia zaliczeniowe (w trakcie opracowywania)

 1. Pojęcia "policja" i "Policja" – umiejscowienie służb policyjnych w strukturze administracyjnej państwa współcześnie i w przeszłości.

 2. Policja jako rodzaj służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 3. Modele organizacyjne służb policyjnych w poszczególnych okresach dziejowych (dawna Polska, okres zaborów, I wojna światowa, II RP, II wojna światowa, PRL).

 4. Przykłady czynników społecznych, politycznych i gospodarczych wpływających na sposób organizacji i funkcjonowania służb policyjnych w poszczególnych okresach dziejowych.

 5. Przykłady doświadczeń historycznych w zakresie zwalczania przestępczości możliwych do zastosowania w reformowaniu Policji w XXI wieku.

 6. Rodzaje formacji policyjnych na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.

 7. Różnice między policją administracyjną a policją bezpieczeństwa.

 8. Geneza żandarmerii.

 9. Straże obywatelskie w latach 1914–1915.

 10. Rodzaje formacji policyjnych w latach 1918–1922


Literatura

 1. 80 lat w służbie państwa i narodu, red. T. Frączak, Szczytno 2001.

 2. 85 lat polskiej policji, red. G. Kędzierska, Szczytno 2004.

 3. Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987.

 4. Abramski A., Konieczny J., Organizacja bezpieczeństwa w miastach polskich do roku 1795, „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 161.

 5. Brzęk W., Laboratoria kryminalistyczne Policji Państwowej, „Problemy Kryminalistyki” 1982, nr 155.

 6. Dargacz J., Nadzór policji pruskiej nad polskimi letnikami w Sopocie na przełomie wieków XIX i XX, „Kronika Muzeum Sopotu” 2011, nr 8.

 7. Dąbrowski P., Policja Państwowa XVI Okręgu Wileńskiego w latach 1922-1926. Geneza, struktura i zadania, [w:] Prawo policyjne, red. M. Czuryk et alt., Warszawa 2014.

 8. Dworzecki J., Zarys działalności formacji policyjnych na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918-1922, [w:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski, Cieszyn 2010.

 9. Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce Odrodzonej, red. E. Grabowiecki, Warszawa 1925.

 10. Dziurok A., Początki milicji na Górnym Śląsku, „Biuletyn IPN” 2002, nr 6 (17).

 11. Firszt S., Uzbrojenie oddziałów miejskich w średniowieczu na przykładzie miast śląskich, „Archaeologia Historica Polona” 1998, t. 7.

 12. Grabowski W., Policja w planach Delegatury Rządu RP na Kraj, Kraków 1995.

 13. Gryz G., Milicja Miejska m. st. Warszawy, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 27.

 14. Hempel A., Pogrobowcy klęski: rzecz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa 1990.

 15. Innes B., Historia tortur, Warszawa 2000.

 16. Janik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.

 17. Kapuścik B., Policja w województwie poznańskim, [w:] Wielkopolska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, t. 2, Poznań 1937.

 18. Komendanci główni Policji Państwowej 1919-1939, red. K. Filipow, Białystok 1997.

 19. Kostrubiec J., Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, [w:] Prawo policyjne, red. M. Czuryk et alt., Warszawa 2014.

 20. Kurka A., Dzieje i tajemnice lwowskiej policji z czasów zaboru austriackiego 1772-1918, Lwów 1930.

 21. Leinwand A., Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917-1919, Warszawa 1972.

 22. Letkiewicz A., Majer P., Zarys dziejów polskiej policji, Szczytno 2010.

 23. Listy nieprawomyślne. Wybór z akt Warszawskiego Gubernialnego Zarządu Żandarmerii 1886-1914, oprac. M. Pleskaczyńska, Warszawa 1989.

 24. Litwiński R., Korpus policji w II Rzeczypospolitej: służba i życie prywatne, Lublin 2010.

 25. Losy policjantów polskich po 1 września 1939, red. P. Majer, A. Misiuk, Szczytno 1996.

 26. Maciejewski T., Narzędzia tortur, sądów bożych i prób czarownic, Koszalin 1997.

 27. Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X do końca Polski Ludowej, Szczytno 2012.

 28. Majer P., Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

 29. Mączyński M., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce przedrozbiorowej, [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, red. J. Czapska, W. Krupiarz, Warszawa 1999.

 30. Mączyński M., Policja Państwowa w II RP, Kraków 1997.

 31. Mikitin J., Szkolnictwo policyjne w województwie śląskim w okresie międzywojennym, rozprawa doktorska, Katowice 2007.

 32. Milewski S., Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1982.

 33. Misiuk A., Administracja spraw wewnętrznych w Polsce: od połowy XVIII wieku do współczesności. Zarys dziejów, Olsztyn 2005.

 34. Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

 35. Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno 2012.

 36. Misiuk A., Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej: wybór źródeł i dokumentów, Szczytno 1994.

 37. Misiuk A., Policja Państwowa 1919-1939: powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996.

 38. Misiuk A., Samorząd a Policja w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Straże Miejskie w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Liszewski, Szczytno 1996.

 39. Mitkin J., Policja autonomicznego województwa śląskiego, Katowice 2014.

 40. Na straży honoru Warszawy. Z działalności Straży Obywatelskiej m. st. Warszawy 1915 roku, red. J. Kunert, Warszawa 1935.

 41. Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku, red. R. Łaszewski, B. Sprengel, Włocławek 2007.

 42. Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego, red. W. Grabowski, Warszawa 2005.

 43. Ostaszewski P., Służby porządku i sprawiedliwości w Polsce Podziemnej, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 10.

 44. Pepłoński A., Inwigilacja i rejestracja kryminalna w Policji Państwowej, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 164.

 45. Policyjne szkolnictwo oficerskie w latach 1919-2000. Zarys problematyki, red. P. Majer, Z. Siemak, Szczytno 2000.

 46. Popławski J., Szkolenie polcji polskiej Generalnego Gubernatorstwa w okresie okupacji niemieckiej w Polsce (1940-1945), „Problemy Kryminalistyki” 1983, nr 162.

 47. Powstanie Policji Państwowej w odrodzonej Rzeczypospolitej (1915-1922), red. A. Misiuk, Szczytno 2009.

 48. Prawo Policji Państwowej w II RP 1915-1945. Wybór źródeł, oprac. P.K. Marszałek, Toruń 2009.

 49. Raporty warszawskich oberpolicmajstrów (1892-1913), oprac. H. Kiepurska, Z. Pustuła, Wrocław 1971.

 50. Socha R., Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce: historia i teraźniejszość, Szczytno 2010.

 51. Sprengel B., Policja państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011.

 52. Sprengel B., Policja państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919-1939, Włocławek 2006.

 53. Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu 1920-1939, Toruń 1999.

 54. Suproniuk J., Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV-XVI w., „Przegląd Historyczny” 1999, t. 90, zesz. 2.

 55. Suproniuk J., Ustawodawstwo miejskie regulujące bezpieczeństwo i porządek w miastach późnośredniowiecznej Polski (XIV-XVI w.), „Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny” 1997, nr 14.

 56. Walka instytucji państwowych z białoruską działalnością dywersyjną 1920-1925, oprac. W. Śleszyński, Białystok 2005.

 57. Wałęga S., O katach, hyclach i oprawcach w dawnym Toruniu, „Rocznik Toruński” 1975, nr 10.

 58. Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945, red. E. Majcher-Ociesa, Kielce 2010.

 59. Zaremska H., Niegodne rzemiosło: kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986.


Powszechna historia służb ochrony porządku publicznego
Efekty kształcenia: (student)

 • Potrafi zdefiniować pojęcie służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dokonać ich klasyfikacji w ramach poszczególnych form organizacyjnych aparatu państwowego w jego rozwoju dziejowym

 • Ma wiedzę o podstawowych modelach organizacyjnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego i ich ewolucji w czasach nowożytnych

 • Potrafi samodzielnie analizować czynniki społeczne, polityczne i gospodarcze, wpływające na sposób organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w aspekcie historycznym

 • W ramach pracy zespołowej, potrafi rozwiązywać w aspekcie historycznym zagadnienia prawne z zakresu organizacji i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Rozumie konieczność doskonalenia swej wiedzy i potrzebę wykorzystywania doświadczeń historycznych w reformowaniu współczesnych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego


Weryfikacja efektów kształcenia

 • obecności na ćwiczeniach (wykład jest dla chętnych)

 • sprawdzian „na wejściu”

 • weryfikacja na bieżąco na ćwiczeniach (pytania z zajęć poprzedzających, rozmowa kierowana, dyskusja)

 • praca zespołowa (prezentacja, poster, rozwiązywanie kazusów, analiza tekstów źródłowych)

 • zaliczenie końcowe → ocena z ćwiczeń → ocena z wykładu


Treści kształcenia

 • Pojęcie służb ochrony porządku publicznego i ich klasyfikacja. Pojęcie porządku i bezpieczeństwa publicznego – wykład wprowadzający (2h)

 • Służby ochrony porządku publicznego w Europie w okresie starożytności i średniowiecza na przykładzie Cesarstwa Bizantyńskiego (2h)

tekst źródłowy: Księga Eparcha, przeł. A. Kotłowska, wstęp K. Ilski, Poznań 2011.

tekst podręcznikowy: • P. Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Łódź 2009, s. 21-49.

 • P. Filipczak, Władze Konstantynopola, [w:] Konstantynopol Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 282-297.

 • Służby ochrony porządku publicznego w Europie w epoce nowożytnej i w okresie absolutyzmu (2h)

  • Rozwój służb ochrony porządku publicznego w dobie absolutyzmu

  • Początki policji we Francji. Policja epoki napoleońskiej

tekst źródłowy: Księga Ustaw na zbrodnie i ciężkie policyine przestępstwa, cz. 1: Kraków 1804, cz. 2: Lwów 1804.

tekst podręcznikowy: • J. Bazan, Zarys rozwoju policji mundurowej i kryminalnej w Niemczech, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, t. 9, s. 175-185.

 • Służby ochrony porządku publicznego w poszczególnych państwach europejskich od początku wieku XIX do I wojny światowej (4h)

  • Ewolucja pojęcia policji. Pojęcie policji w XIX-wiecznej nauce niemieckiej

  • Początki policji w Wielkiej Brytanii

  • Początki policji w USA. Policje stanowe. Geneza FBI i CIA

 • Służby ochrony porządku publicznego w państwach totalitarnych na przykładzie ZSRR i III Rzeszy (4h)

 • Wykład podsumowujący (1h)


Zagadnienia zaliczeniowe (w trakcie opracowywania)

 1. Pojęcia "policja" i "Policja" – umiejscowienie służb policyjnych w strukturze administracyjnej państw o różnych ustrojach współcześnie i w przeszłości.

 2. Policja jako rodzaj służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 3. Modele organizacyjne służb policyjnych w państwach federacyjnych i unitarnych.

 4. Przykłady czynników społecznych, politycznych i gospodarczych wpływających na sposób organizacji i funkcjonowania służb policyjnych w okresie starożytności, średniowiecza, epoce nowożytnej i absolutyzmu, XIX oraz XX wieku.

 5. Przykłady doświadczeń historycznych w zakresie zwalczania przestępczości możliwych do zastosowania w reformowaniu służb policyjnych w wieku XXI.

 6. Przykładowe organy stojące na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cesarstwie Bizantyńskim.

 7. Kształtowanie się policji w w. XVIII–XIX.

 8. Pojęcia policji administracyjnej i policji bezpieczeństwa – rodzaje policji.

 9. Ciężkie przestępstwa policyjne i różne rodzaje kar za nie w prawie karnym okresu absolutyzmu oświeconego na przykładzie Franciszkany.


Literatura

 • Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze, hutmani, policjanci, Katowice 1987.

 • Bazan J., Organizacja i zadania policji w federalistycznych państwach Europy Zachodniej, rozprawa doktorska, Kraków 2005.

 • Bazan J., Z historii policji w federalistycznych krajach Europy Zachodniej, [w:] Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka, t. 3, Gliwice 2001.

 • Bazan J., Zarys rozwoju policji mundurowej i kryminalnej w Niemczech, „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, t. 9.

 • Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.

 • Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna