Rok akademicki: Grupa przedmiotówPobieranie 45.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar45.5 Kb.

Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu

Agroforestry – proekologiczne systemy produkcji rolniczej

ECTS

1

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski

Agroforestry – pro- ecological systems of agricultural production

Kierunek studiów:

Inżynieria Ekologiczna

Koordynator przedmiotu:

dr Anna Dzierżyńska

Prowadzący zajęcia:

dr Anna Dzierżyńska

Jednostka realizująca:

Katedra Fizjologii Roślin Wydziału Rolnictwa i Biologii

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany:

Wydział Rolnictwa i Biologii

Status przedmiotu:

a) przedmiot fakultatywny

b) stopień II rok semestr

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny:

Semestr letni lub zimowy

Jęz. wykładowy: polski/angielski
Założenia i cele przedmiotu:

Przedstawienie systemów rolnictwa leśnego jako alternatywy w produkcji rolniczej, umożliwiającej optymalne wykorzystanie zasobów środowiska i zastosowanie uprawy roślin z grupy gatunków alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik i systemów agroleśnych. Przedmiot prowadzony w języku polskim z wprowadzaniem podstawowych pojęć i terminologii w języku angielskim

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

  1. wykład …………………………………………………… liczba godzin 30

  2. ……………………………………………… liczba godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem audiowizualnych technik prezentacji

Pełny opis przedmiotu:

Wykłady: definicje, klasyfikacja i umocowania prawne agroleśnictwa, charakterystyka zachowawczych i produkcyjnych systemów agroleśnych wraz z zaletami i wadami omawianych systemów, przedstawienie znaczenia środowiskowego i gospodarczego agroleśnictwa a szczególnie wpływu na bioróżnorodność i sekwestrację węgla, podkreślenie wzajemnych powiazań roślin i środowiska produkcji, prezentacja gatunków roślin alternatywnych szczególnie na cele rekultywacyjne i energetyczne.

Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające:

Ekofizjologia Roślin, Ekologia, Gleboznawstwo

Założenia wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii i ekofizjologii roślin.

Efekty kształcenia:

Wiedza

01 – opisuje cechy charakterystyczne podstawowych systemów agroleśnych

02 – charakteryzuje wzajemne powiazania elementów składowych w systemach agroleśnych

03 – analizuje wybrane zależności pomiędzy zasobami środowiska i roślinami
Umiejętności

04 rozpoznaje techniki i systemy produkcji agroleśnej

05 – potrafi dobierać odpowiednie kryteria do oceny nowoczesnych systemów agroleśnych
Kompetencje społeczne

06 - upowszechnia świadomość proekologicznego znaczenia agroleśnicywa

07 - ma świadomość wartości środowiskowej, gospodarczej i społecznej systemów agroleśnych
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Pisemny sprawdzian testowy

Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia:

Protokół imienny ocen końcowych oraz pytania testu egzaminacyjnego

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:

Ocena końcowa z przedmiotu, zgodna z obowiązującą skalą %,

Miejsce realizacji zajęć:

Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Przykładowe podręczniki i czasopisma:

Antonio Rigueiro-Rodriguez 2008 Agroforestry in Europe, Springer Verlag, pp 474

Jose S., Gordon A.M. 2008 Toward Agroforestry Design, an ecological approach, springer, pp 312

Chloe Johnson 2006 An Introduction to Agroforestry http://jubilee101.com/subscription/pdf/Organic-Gardening/An-Introduction-to-Agroforestry---14pages.pdf

Wojtkowski P. 2006, Introduction to agroekology, principles and practices, Food Products Press, pp 404

Agroforestry systems ISSN: 0167-4366 (Print) 1572-9680 (Online) http://link.springer.com/journal/10457

The overstory A free email agroforestry journal http://www.agroforestry.net/the-overstory


Przykładowe strony edukacyjne:

http://www.agroforestry.org/

http://free.ebooks6.com/Agroforestry-pdf.html

http://www.kerrcenter.com/publications/Agroforestry-CJ06.pdf

Artykuł przeglądowy w języku polskim

A. Dzierżyńska 2011 Agroleśnictwo- zacofanie czy postęp? Postępy Nauk Rolniczych nr 4/2011: 129–141UWAGI:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

45

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01_W

opisuje cechy charakterystyczne podstawowych systemów agroleśnych

K_W01,

02_W

charakteryzuje wzajemne powiazania elementów składowych w systemach agroleśnych

K_W02,

03_W

analizuje wybrane zależności pomiędzy zasobami środowiska i roślinami

K_W03,

04_U

rozpoznaje techniki i systemy produkcji agroleśnej

K_U01, K_U03

05_U

potrafi dobierać odpowiednie kryteria do oceny nowoczesnych systemów agroleśnych

K_U01, K_U03

06_K

upowszechnia świadomość proekologicznego znaczenia agroleśnicywa

K_K02

07_K

ma świadomość wartości środowiskowej, gospodarczej i społecznej systemów agroleśnych

K_K03
Pobieranie 45.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna