Roku Rzecznik Praw ObywatelskichPobieranie 13.13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13.13 Kb.
…......., ..…...... 2012 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa
Szanowny Rzeczniku Praw Obywatelskich
Składam wniosek z prośbą o interwencję Szanownego Rzecznika w celu ochrony moich praw wobec naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, w tym zasady równego traktowania.
Wobec interpretacji Ustawy o Sporcie przez Ministra Sportu i Turystyki w taki sposób, że nie nakłada ona na MSiT ciążącego obowiązku skorzystania z prawa nadzoru w celu doprowadzenia polskiego związku sportowego Aeroklub Polski do przestrzegania prawa (VI SAB/Wa 25/11), proszę Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w kwestii naruszenia prawa i Konstytucji przez polski związek sportowy Aeroklub Polski w regulaminie licencjonowania zawodników.
http://bip.aeroklubpolski.pl/main.php?muid=25&mid=689&akID=4069#ak4069
Aeroklub Polski zabrania uczestnictwa w zadaniach publicznych w sporcie zawodnikom nie zrzeszonym w Aeroklubie Polskim. Tym samym Aeroklub Polski wykorzystuje pozycję monopolisty państwowego, do zmuszenia mnie do członkostwa w ramach AP, pod karą pozbawienia licencji zawodnika PZS.
W Ustawie o Sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) w ogóle nie ma wymogu posiadania jakiejkolwiek licencji zawodnika polskiego związku sportowego. W przeciwieństwie do poprzedniej ustawy, w obecnej ustawodawca zlikwidował obowiązek licencjonowania (odpłatnego w granicach kosztów wydania owej licencji) rozumiejąc, że jakakolwiek licencja sportowa stanowi istotną barierę w propagowaniu sportu. Jednak Aeroklub Polski uznał likwidację owego zapisu za przyzwolenie do dalszego wydawania licencji, i zarazem przyzwolenie do dyktowania ceny wielokrotnie przekraczającej koszty jej wydania. Tym samym Aeroklub Polski bez podstawy prawnej czerpie korzyści majątkowe z dopuszczania do ustawowych zadań publicznych należnych wszystkim wolnym Polakom. Zawodnicy powinni być dopuszczani do korzystania z zadań publicznych bez licencji i wymogu obowiązkowej przynależności do stowarzyszenia, pełniącego funkcję polskiego związku sportowego, zgodnie w intencją Ustawy o Sporcie. Wstępowanie do PZS AP powinno być aktem wolnej woli obywatela, a nie wynikać z przymusu.

Jeśli chodzi o wydawanie międzynarodowej licencji federacji lotniczej (FAI) przez stowarzyszenie PZS Aeroklub Polski, to zgodnie ze wskazaniem przez Jean-Marca Badana (FAI Secretary General), reguluje to nie przetłumaczony poniższy zapis.
      1. ISSUE OF SPORTING LICENCES. Each NAC has the power to issue FAI sporting licences on proof of identity to those of its individual members who are either citizens or residents of that NAC's country.


Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI) nie zabrania swoim członkom (Aeroklubowi Polskiemu) wydawania licencji sportowych FAI zawodnikom niezrzeszonym. Zaleca jedynie fakultatywnie wydawanie licencji organizacjom będącym federacjami. AP federacją nie jest. Są nawet organizowane i rozgrywane w ramach FAI światowe zawody XC Online contest, w których nie wymaga się posiadani licencji sportowej FAI, a jedynie darmowa internetowa rejestracja w systemie FAI.
W przeciwieństwie do Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i Polskiego Związku Motorowego, które są federacjami, czyli związkami klubów sportowych, Aeroklub Polski nie jest związkiem tylko stowarzyszeniem. Jest naturalnym, że zgodnie z ustawa o sporcie większość pilotów i zawodników, jako osoby fizyczne, organizuje się w stowarzyszenia - kluby sportowe, które z kolei organizują się w związki klubów sportowych, jako osób prawnych. Jednak obecnie Aeroklub Polski niezgodnie z Ustawą o sporcie zmusza do organizowania się zawodników jako osób fizycznych bezpośrednio w monopolistyczny i scentralizowany polski związek sportowy, będący tylko stowarzyszeniem, a nie związkiem sportowym.

Mówiąc prościej - bez żadnego uzasadnienia Aeroklub Polski odmówił wszystkim Polakom wolnego i powszechnego dostępu do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym powierzonym mu i finansowanym przez wszystkich Polaków. To tak, jakby znowu w Polsce odmawiano wydania paszportu tylko dlatego, że obywatel RP nie jest fizycznie członkiem jedynej partii rządzącej w Polsce.


Konstytucja RP
„Art. 58.
1. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.”
Ustawa Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach
„Art. 6.
2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.”
Dlatego uważam, że do ustawowych zadań publicznych w sporcie za pośrednictwem jakiejś organizacji powinien mieć dostęp każdy obywatel Polski, bez obowiązku przynależności do takowej organizacji.
Warto dodać, że w 2011 r. na 69 osób, które wykupiły licencje zawodnika w zadaniach publicznych PZS w dyscyplinie paralotniarstwo tylko 9 osób było zrzeszonych w ramach Aeroklubu Polskiego.
Jest jeszcze inny zasadniczy powód niezgodności z prawem zasad regulaminu licencjonowania zawodników AP ograniczającego wolność obywatelską i pozbawiającego publicznych praw obywatela RP w sytuacji przymusu członkostwa w ranach stowarzyszenia Aeroklub Polski w celu uzyskania licencji sportowej PZS. Członka Aeroklubu Polskiego można usunąć decyzją sądu koleżeńskiego, bywały przypadki, że usuwano zawodników krytykujących funkcjonowanie AP pod pretekstem „psucia wizerunku stowarzyszenia”. Od 1 stycznia 2011 r. oznacza to w praktyce pozbawienie licencji zawodnika i prawa korzystania z zadań publicznych w sporcie. Zgodnie z przepisami PZS AP, osoba pozbawiona członkostwa w stowarzyszeniu AP w wyniku konfliktu nie związanego ze sportem, jest automatycznie pozbawiona udziału w sporcie w ramach Ustawa o sporcie. Zgodnie z prawem i konstytucja RP można pozbawić praw publicznych obywatela RP tylko prawomocnym wyrokiem sądowym, a nie wyrokiem sądu koleżeńskiego. Przymus członkostwa w stowarzyszeniu, tylko po to, by mieć dostęp do zadań publicznych w sporcie, stoi w jaskrawej sprzeczności wobec publicznych praw obywatela RP.

Poprzednia ustawa o sporcie kwalifikowanym chroniła publiczne prawa obywatelskie: Art. 4. ust. 1. Uczestnikami współzawodnictwa sportowego mogą być kluby sportowe, zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych lub zawodnicy niezrzeszeni.


Z Poważaniem
Pobieranie 13.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna