Rola Dystrybucja w logistyce na przykładzie Agros Nova Sp z o o Zakład w Łowiczu Spis TreściPobieranie 160.12 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar160.12 Kb.
  1   2   3   4


Rola Dystrybucja w logistyce
na przykładzie Agros Nova Sp. z o.o
Zakład w Łowiczu

Spis Treści
Wstęp 3

Rozdział I


MiEJSCE LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM. 4

  1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem 4
   1.1.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem 7
   1.1.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa 8

  2. Definicja logistyki 10

  3. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 11

  4. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 13

Rozdział II

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 17

2.1. Przesłanki strategiczne funkcjonowania logistyki 17  1. Definicja zarządzania logistycznego 20

  2. Wybór infrastruktury dystrybucji 21

  3. Optymalizacja procesów transportowych 24

  4. Kanały dystrybucji 27

  5. Zmiany i znaczenie kanałów dystrybucji 29

Rozdział III

System dystrybucji produktów Agros Nova 33

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa AGROS-NOVA 33

3.2. Analiza branży przetwórstwa owocowo-warzywnego. 41

3.3 Tradycyjne kanały dystrybucji w przedsiębiorstwie AGROS-NOVA 45

3.4. Ocena systemu dystrybucji firmy w opinii nabywców na podstawie badań przeprowadzonych przez dział marketingu zakładu w Łowiczu 47
Zakończenie 50

spis rysunków 51


Bibliografia 52Wstęp
Niezbędnym warunkiem prowadzenia i rozwijania działalności rynkowej przedsiębiorstw jest sprzedaż wytwarzanych dóbr i usług. Podstawową funkcją przedsiębiorstwa umożliwiającą zarówno obecność na rynku wyprodukowanych produktów i usług oraz ich sprzedaż jest dystrybucja. Stąd efektywny system dystrybucji odgrywa znaczącą rolę w osiągnięciu przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego. Podejście do dystrybucji w literaturze naukowej oraz praktyka przedsiębiorstw pokazują, iż często zarządzanie systemem dystrybucji jest prowadzone w sposób oddzielny przez dział marketingu oraz dział logistyki.

Logistyka odgrywa coraz istotniejszą rolę w świecie biznesu. Obecnie obejmuje ona swym zakresem nie tylko przepływy materiałów i towarów, ale także przepływy informacji oraz pieniędzy. Opierając się na logistyce możemy dziś swobodnie stworzyć system wiedzy o całym przedsiębiorstwie. Logistyka dystrybucji, aby móc spełniać odpowiednio swe zadania, powinna realizować funkcję koordynacyjną oznaczającą zbieranie i przekazywanie producentowi informacji o popycie, nawiązywanie kontaktów z rynkiem, zawieranie umów kupna-sprzedaży i promocję towarów, oraz funkcję organizacyjną, która polega na wykonywaniu takich czynności, jak: transport, magazynowanie, przerób handlowy.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli dystrybucji, jaką odgrywa
w logistycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

W rozdziale pierwszym - Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – przybliżono istotę zarządzania przedsiębiorstwem, rolę celów jakie w zarządzaniu odgrywają. Przedstawiono także definicje logistyki oraz omówiono procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

Rozdział drugi poświęcony jest zarządzaniu logistycznemu. Przede wszystkim przedstawiono definicję zarządzania oraz omówiono kanały dystrybucji i ich znaczenie.

W ostatnim rozdziale omówiono działalność przedsiębiorstwa Agros Nova na rynku owocowo-warzywnym, a także przedstawiono system dystrybucji produktów tej firmy.

Praca została zakończona podsumowaniem oraz spisem rysunków i wykazem literatury.
Rozdział I

MiEJSCE LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.1. Istota zarządzania przedsiębiorstwem
W praktyce przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych charakterystyczne jest stosowanie logistyki na coraz większą skalę i z coraz większymi efektami
w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem. Wskazuje się wyraźnie na rosnącą potrzebę systemowego traktowania i kształtowania funkcji procesów i instrumentów logistycznych w aspektach integracyjnych w skali całego systemu zarządzania
w kierunku tworzenia systemowej koncepcji logistycznie zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem1.

W koncepcji tej logistyka stanowiłaby podstawowe kryterium sprawności zarządzania, co oznaczałoby integrację zasad i procesu logistycznego myślenia


i działania z każdym i w ramach każdego szczebla zarządzania (operacyjnego, strategicznego i normatywnego). Innymi słowy, wprowadzenie logistyki
w przedsiębiorstwie oznacza nie tylko przyjęcie nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz umożliwienie unowocześnienia i usprawnienia związanego z tym układu przepływu dóbr i procesów informacyjno-decyzyjnych, lecz także zastosowanie nowego, inaczej „zrestrukturyzowanego”, systemu organizacyjnego i systemu zarządzania w skali całego przedsiębiorstwa. W naszym kraju do tej pory we wdrażaniu zasad logistyki zdecydowanie dominują przedsiębiorstwa przemysłowe.

Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na harmonizowaniu działań wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa z zamiarem osiągnięcia jego celów w sposób sprawny, tzn. wykorzystując zasoby mądrze i bez zbędnego marnotrawstwa oraz skuteczny, tzn. prowadzący do zamierzonego wyniku.2

Zarządzanie przedsiębiorstwem to kierowanie działalnością i rozwojem przedsiębiorstwa (według określonej taktyki), którego istotą jest panowanie nad różnorodnością sytuacji pojawiających się w otoczeniu oraz wewnątrz przedsiębiorstwa, a także sprawne i skuteczne wykorzystanie zasobów do realizacji formułowanych celów i sposobów. W szczególności ustalanie celów, prowadzących do oczekiwanych skutków jest zadaniem analizy strategicznej. Metoda postępowania prowadząca do osiągnięcia zamierzonych kolejnych celów cząstkowych i głównych tworzy taktykę przedsiębiorstwa.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga ciągłej realizacji wielu powtarzalnych zadań. Zadania takie określane są jako funkcje przedsiębiorstwa.Do podstawowych funkcji przedsiębiorstwa należą:

 • Badanie i rozwój, obejmujące prowadzenie badań stosowanych, projektowanie konstrukcji wyrobów, projektowanie usług, projektowanie technologii produkcji, organizowanie i pobudzanie ruchu racjonalizatorskiego, organizowanie i prowadzenie prac normalizacyjnych oraz ochrony prawnej wynalazków.

 • Produkcja, obejmująca: planowanie i sterowanie produkcji, produkcję części, montaż podzespołów i zespołów, montaż końcowy.

 • Zbyt, obejmujący: tworzenie popytu i kształtowanie portfela zamówień, sprzedaż wyrobów i usług, organizowanie i prowadzenie obsługi poprodukcyjnej wyrobów.

Funkcje pomocnicze przedsiębiorstwa obejmują działania nie prowadzące bezpośrednio do powstania wyrobów, lecz stwarzające warunki ich powstawania.
Do nich należą:

 • gospodarka materiałowa obejmująca: zaopatrzenie materiałowo – techniczne, planowanie i kontrole zużycia materiałów i gospodarkę magazynową.

 • gospodarka środkami trwałymi obejmująca: gospodarowanie środkami trwałymi w trakcie ich użytkowania oraz utrzymanie gotowości technicznej środków trwałych.

 • gospodarka pomocami warsztatowymi obejmująca: produkcję i regenerację pomocy warsztatowych, zaopatrywanie jednostek produkcyjnych w pomoce warsztatowe, gospodarowanie pomocami warsztatowymi.

 • gospodarka transportowa obejmująca: planowanie i zabezpieczenie potrzeb transportu wewnętrznego i zewnętrznego, organizowanie i prowadzenie transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz utrzymanie w ruchu środków transportu.

 • kontrola jakości obejmująca: kontrolę jakości sfery przedprodukcyjnej, sfery produkcyjnej, sfery poprodukcyjnej oraz organizowanie i sterowanie jakością w przedsiębiorstwie.

 • gospodarka energetyczna obejmująca: planowanie potrzeb energetycznych, rozdział energii na terenie przedsiębiorstwa, utrzymanie urządzeń energetycznych, kontrolę zużycia czynników energetycznych.

 • administracja ogólna obejmująca: obsługę gospodarczą i administracyjną przedsiębiorstwa, gospodarowanie przedmiotami nietrwałymi oraz ochronę przedsiębiorstwa.

Trzecią grupę funkcji przedsiębiorstwa stanowią funkcje zarządzania obejmujące działania koordynujące realizację funkcji podstawowych i pomocniczych przedsiębiorstwa. Do funkcji zarządzania przedsiębiorstwa należą:

 • planowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa obejmujące: określanie planów realizacji zadań przedsiębiorstwa, jego poszczególnych części składowych, bilansowanie planów cząstkowych i ich podział na krótsze odcinki czasu.

 • tworzenie systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem obejmujące: tworzenie systemu organizacji – struktura organizacyjna, tworzenie systemu organizacyjno-technicznego – inwestycje, modernizacje, tworzenie i prowadzenie spraw finansowych – ruch, obieg pieniądza, efektywność finansowa, potrzeby, planowanie i poszukiwanie źródeł, sterowanie przepływem pieniądza, egzekucje, tworzenie rachunkowości – ewidencjonowanie procesów gospodarczych zachodzących
  w przedsiębiorstwie, prowadzenie spraw pracowniczych – zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie stosunków z opinią publiczną – do klienta trafi przede wszystkim wyobrażenie o jakości a nie jego prawdziwa (produktu) jakość.

 • planowanie strategiczne obejmujące: badanie szans i ograniczeń rozwoju przedsiębiorstwa, słabych i mocnych punktów przedsiębiorstwa, określanie głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa i przedsięwzięć warunkujących rozwój.

1.1.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Celem jest pożądany, przyszły stan rzeczy, który przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć. Cele przedsiębiorstwa są skutkiem oddziaływania interesów poszczególnych grup społecznych występujących z różną siłą w różnych typach jednostek gospodarczych. Celu firmy nie należy mylić z jego funkcjami, jakie spełnia ona


w gospodarce narodowej i w społeczeństwie. Głównym celem każdej organizacji, bez względu na jej charakter i typ działalności jest przetrwanie (istnienie) na rynku. Służy także do wyznaczania kierunku działalności przedsiębiorstwa.

Problematyka celów przedsiębiorstwa ma duże znaczenie praktyczne dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla sterowania całą gospodarką narodową. Problemem wstępnym jest odpowiedź na pytanie, czy należy dążyć do ustalenia jednego czy kilku celów. Dość rozpowszechniony jest pogląd, że celem przedsiębiorstwa jest jego przetrwanie. Warunkiem tego trwania jest zapewnienie trwałej zyskowności firmy oraz uzyskiwanie przez nie płynności finansowej. Przetrwanie możemy zaklasyfikować do głównych celów w sytuacji kryzysowej, gdy grozi przedsiębiorstwu upadek. W normalnych warunkach jest uznawane za cel wstępny, umożliwiający realizację pozostałych celów.

Celem bardziej pożądanym i mającym więcej zwolenników jest rozwój firmy, ilościowy i jakościowy. W dynamicznej i konkurencyjnej gospodarce może być on warunkiem przetrwania. Jednakże rozwój także możemy zaliczyć do celu wstępnego. Oprócz ww. celów firma dąży do pozyskania nowych klientów i utrzymania starych dąży do pozyskania nowych rynków zbytu, segmentów stwarza korzystne warunki dla swoich pracowników.

Charakter (ekonomiczny, społeczny, polityczny) organizacji wyznacza środki , a tym samym cele, dzięki którym przetrwanie jest możliwe do osiągnięcia. Analizując przetrwanie jednostek gospodarczych jako cel ich działalności należy wskazać , iż jest ono sumą wpływu interesów grup wewnątrz przedsiębiorstw i czynników otoczenia. Cele przedsiębiorstwa są skutkiem oddziaływania interesów poszczególnych grup społecznych , występujących z różną siłą w różnych typach jednostek gospodarczych.

Cele przedsiębiorstwa rozpatrywane w zależności od horyzontu ich osiągania, określane są jako: długookresowe (strategiczne), średniookresowe (taktyczne) i krótkookresowe (operatywne). Celem krótkookresowym przedsiębiorstwa jest uzyskanie pozytywnych wyników prowadzonej działalności gospodarczej. Celem długookresowym przedsiębiorstwa jest zapewnienie jego długookresowej egzystencji i rozwoju. Wszystkie cele przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane.

Brak ciągłości bieżącej działalności przedsiębiorstwa wpływa na pogorszenie jego wyników natomiast długookresowe utrzymywanie się negatywnych wyników spowodować może ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa i zagrożenie dla jego egzystencji.


1.1.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa

Jedna z najprostszych i najkrótszych definicji przedsiębiorstwa mówi, że jest to zespół ludzi uprawiających w sposób systematyczny działalność zarobkowa. Według innej definicji, przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza, działająca na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych, ponosząca ryzyko


i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi. Z definicji tych wynika, ze podstawowa kategoria kształtująca działalność przedsiębiorstwa, są jego cele. Są one racją jego istnienia wyznaczającą przyszły stan rzeczy.

Wśród znawców tematu panuje przekonanie, ze najogólniejszym celem przedsiębiorstwa jest jego przetrwanie i rozwój w warunkach zmieniającego się otoczenia. Na cel ten skalda się szereg celów szczegółowych, których klasyfikacja może być dokonywana pod bardzo wieloma kryteriami. Próbę klasyfikacji celów przedsiębiorstwa pod względem treści prezentuje rysunek nr 1.Rys. 1. Próba klasyfikacji celów przedsiębiorstwa

Zródło: H. Bieniok (red.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, cz. I., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997, s. 108.

Najogólniej, wszystkie cele szczegółowe można podzielić na cele zewnętrzne, czyli takie, których realizacja wpływa na otoczenie przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne (autonomiczne) wynikające z treści celów zewnętrznych, lecz przejawiające się wpływem na stosunki wewnątrz przedsiębiorstwa. Zespól celów zewnętrznych stanowi misje przedsiębiorstwa. Misja odpowiada na pytania:  • co jest przedmiotem działania przedsiębiorstwa oraz na jakim obszarze rynku przedsiębiorstwo będzie służyło otoczeniu?

  • jakie są własności świadczeń na rzecz otoczenia?

  • jaki krąg odbiorców będzie obsłużony?

  • w jakich rejonach będzie działało przedsiębiorstwo?

Cele określone misją przedsiębiorstwa wpływają na obszar głównych celów wewnętrznych zwany także strategią, a w konsekwencji na szczegółowe cele operacyjne przedsiębiorstwa. Z uwagi na wzajemne powiązania celów i ich złożoność tworzą one zbiór współzależnych elementów, który jest okres lany jako system celów przedsiębiorstwa. System ten ma strukturę hierarchiczna, w której cele niższego rzędu wynikają z celów nadrzędnych (rysunek nr 2).

Rys. 2. Hierarchizacja celów przedsiębiorstwa

Zródlo: J. Niestrój: Zarządzanie marketingiem - aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.

Wyodrębnione cele przedsiębiorstwa stanowią podstawową kategorię zarządzania przedsiębiorstwem. Większość definicji zarządzania odnosi się do wyznaczania celów i powodowania ich osiągnięcia. Zatem prawidłowy przebieg procesu podejmowania decyzji kierowniczych zależy od właściwego doboru celów strategicznych i operacyjnych. Cele te formułowane są z reguły przez różne grupy osób związanych z odrębnymi, toczącymi się procesami gospodarczymi


w przedsiębiorstwie3.
1.2 Definicja logistyki
Pojęcie „logistyka” jest wszystkim znane – do czasu, kiedy zapytamy
o definicję, ponieważ logistyka jest nadal jeszcze w fazie określania swego miejsca
w teorii i praktyce; stąd też nie ma jednolitej, akceptowanej przez wszystkich definicji. Podstawowy cel logistyki w przedsiębiorstwie to koordynacja przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych do konsumentów i minimalizacja kosztów tego przepływu przez usprawnianie zarządzania procesami. Opis tego celu (czyli w istocie rzeczy zdefiniowanie logistyki) jest różnie formułowany przez różnych badaczy.
M. Ciesielski4 podaje np., że definicji logistyki jest ponad sto. Przykładowo kilka
z nich:

• P. Blaik: „Logistyka to przekrojowa koncepcja zarządzania i podstawowy potencjał strategiczny, którego wyzwolenie i realizacja stają się niezbędnym warunkiem działalności i sukcesu na współczesnym konkurencyjnym rynku”5.

• M. Christopher: „Logistyka to proces strategicznego zarządzania zaopatrzeniem, przechowywaniem i transportem materiałów, części oraz gotowych materiałów, w ramach organizacji oraz poprzez jej kanały marketingowe, zapewniający maksymalizację obecnych i przyszłych zysków oraz najbardziej efektywną realizację zamówień” 6.

• S. Krawczyk: „Logistyka obejmuje planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem, zarówno w aspekcie czasu, jak i przestrzeni, realnych procesów realizujących przyjęte cele. W szczególności dotyczy to przestrzennego i czasowego: rozmieszczenia, stanu i przepływu dóbr będących podmiotami tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i środków finansowych. W przypadku, gdy organizacją jest przedsiębiorstwo produkcyjne, logistyka obejmuje planowanie, kształtowanie, sterowanie i kontrolowanie przepływów materiałów (surowców, części)


i produktów (półproduktów i produktów finalnych) oraz związanych z nimi przepływów informacji od dostawców do przedsiębiorstwa, wewnątrz przedsiębiorstwa
i od przedsiębiorstwa do klientów”7.

• S. Kummer i J. Weber „Logistyka to koncepcja zarządzania procesami


i potencjałem dla skoordynowanej realizacji przepływów towarowych w skali przedsiębiorstwa i powiązań pomiędzy jego partnerami rynkowymi”8.

Każda definicja jest poprawna, kładzie tylko akcent na inne sprawy (wiadomo przecież, że ile jest ludzi na świecie, tyle samo może być odmiennych zdań na dany, konkretny temat). Analizując jednak poszczególne sformułowania można wyodrębnić trzy ważne aspekty definicyjne logistyki: 1. Logistyka – to proces przepływu fizycznego dóbr materialnych (surowców, materiałów, wyrobów gotowych) w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami, a także przepływ towarzyszących im informacji;

 2. Logistyka – to pewna koncepcja zarządzania procesami przepływu dóbr, oparta na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych procesów. Ideą zarządzania logistyką jest koordynacja przepływów w celu minimalizacji kosztów tych przepływów;

 3. Logistyka – to dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca prawidłowości
  i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce i jej poszczególnych ogniwach.


1.3. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
Logistyka w sensie przedmiotowo-strukturalnym obejmuje zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji.
W ramach tej struktury i układów przepływów są realizowane w sposób celowy różnorodne czynności o charakterze ekonomicznym, technicznym i administracyjnym. Do czynności związanych z towarami (materiałami, surowcami, półproduktami, wyrobami finalnymi itp.) należy zaliczyć przede wszystkim transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sortowanie, czynności obsługi itp. Strefę informacyjną przepływów wypełniają w głównej mierze czynności przyjmowania, przygotowywania
i przekazywania zamówień oraz administracyjne opracowanie, przygotowanie
i uruchomienie przepływów towarów.

Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących się z potrzeb


i oczekiwań klientów, i wyraża się zdolnością do osiągania zaplanowanych celów. Ogólnie biorąc w odniesieniu do działań w przedsiębiorstwie, proces to słowo kluczowe. Określa się go bowiem jako zbiór wzajemnie powiązanych czynników (zasobów i działań), które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy, posiadający pewną wartość dla klienta. Ujęcie procesowe w przedsiębiorstwie wskazuje,
że logistyka powinna być skupiona na przebiegach określonych zdarzeń,
a nie na stanowiskach pracy, funkcjach, czy komórkach

Takim zintegrowanym procesem jest łańcuch logistyczny ze swoją strukturą różnych procesów cząstkowych, jak np. proces realizacji zamówień, proces obsługi klienta, proces magazynowania i gospodarowania zapasami, proces przygotowania realizacji produktu, proces uzgadniania celów i kształtowania systemów przepływów. Procesy logistyczne mają charakter dynamiczny i stanowią części składowe struktury całego systemu logistyki, polegające na działaniach synchronizujących


i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności i przedsięwzięcia jako takie stanowią określoną orientację zarządzania przepływami, zmierzającą do osiągnięcia podstawowych celów.

W rezultacie celem nadrzędnym staje się wynik procesu, a to przecież procesy


i ich wyniki są źródłem dostarczania klientowi oczekiwanych przez niego produktów.

W ramach procesów logistycznych występuje koordynacja całości działań


w przedsiębiorstwie. Przez koordynację procesów należy rozumieć wszelkie przedsięwzięcia, które doprowadzają do uzgodnienia działań pozwalających osiągnąć pewien określony cel względnie poprawiają przesłanki realizacji takich jednakowo ukierunkowanych działań. Celem końcowym koordynacji jest uzyskanie jednomyślności w realizacji zadania, którego składowymi są te działania.. Kluczem
do koordynacji jest więc wgląd w wewnętrzną strukturę wykonawców i określenie ich zadań. Stąd też można powiedzieć, że koordynacja logistyczna procesów to nic innego jak uzgodnienia plus uzależnienia.9

1.4. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
Proces to ciąg czynności o stałej kolejności i określonym zakresie, prowadzącym do osiągnięcia określonego celu. Działanie dowolnego systemu możliwe jest dzięki realizowanym przez niego procesom.10

Pierwszym i najważniejszym krokiem przy wdrażaniu logistyki


w przedsiębiorstwie jest zidentyfikowanie tych procesów. Najbardziej ogólny podział, to procesy główne i pomocnicze:

 • procesy główne (podstawowe) realizacji produktu, grupują działania powiązane technologicznie w procesy wytwarzania, w wyniku których następuje wytworzenie wyrobu.

 • procesy zarządzania, ustanawiające cele strategiczne, sposób realizacji celów i zarządzania oraz zapewniające ciągłe doskonalenie podstawowych procesów realizacji,

 • procesy pomocnicze, wspomagające proces produkcji, np. dostarczenie surowców,

 • procesy utrzymania zasobów, zapewniające odpowiedni poziom jakości zasobów niezbędnych w procesach objętych systemem (procesy kontroli),

 • procesy zakupu, zapewniające właściwą ilość i jakość dostarczanych surowców,

 • procesy związane z klientami, zapewniające szybką wymianę informacji pomiędzy klientem a organizacją, oraz odpowiedni sposób postępowania
  w stosunku do klienta,

 • procesy logistyczne – wspomagające funkcjonowanie systemu zarządzania i zapewniające jego skuteczność oraz efektywność. Obejmują one aktywności i działania związane z przygotowaniem infrastruktury procesów podstawowych i zarządzania, tworzeniem systemów informacyjnych, transportu, magazynowania, rachunkowości i finansów, sprawozdawczości
  i controllingu.

Strukturę i powiązanie powyższych procesów w przedsiębiorstwie ilustruje rysunek 3.

Rys. 3. Struktura procesów w przedsiębiorstwie

Źródło: A.Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.

W przedsiębiorstwach realizowana jest duża liczba procesów, które są odpowiednio zsynchronizowane, a ich realizacja wymaga sterowania przydziałami zasobów i szerokiej komunikacji między jednostkami a osobami kierującymi. Odpowiednie transformacje przedmiotów pracy (materiałów) występują w ramach procesów technologicznych. W wyniku ich realizacji powstaje użyteczność postaci.

Drugą grupę stanowią procesy logistyczne, polegające na fizycznym przemieszczaniu dóbr oraz związanych z nimi informacji (w trakcie tych procesów następują dalsze transformacje (dowartościowanie) produktu – rys. 4.

Rys. 4. Procesy logistyczne i transformacja towarów w przedsiębiorstwie

Źródło: K. Ficoń: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie,
Wyd. Impuls Plus Colsulting, Gdynia 2001.

Proces logistyczny składa się z procesu głównego, w którym są operacje transportowe, magazynowe, przeładunkowe oraz gospodarka materiałowa, a także


z procesu pomocniczego, na który składają się: pakowanie, znakowanie, metkowanie, opracowanie zamówień, przygotowywanie dokumentacji przewozowej itp.

Istotne jest podkreślenie, że proces jest wtedy logistyczny, gdy pojawia się potrzeba skoordynowania go z innymi procesami11. Procesy logistyczne w ujęciu mikro są zatem zróżnicowane i mogą dotyczyć wielu sfer działalności, w których pojawiają się strumienie, zasoby i infrastruktura typowa dla procesów logistycznych. W ramach procesów logistycznych na poziomie przedsiębiorstwa należy zatem analizować proces: zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji.

Pierwszym procesem logistycznym, którego realizacja inicjuje zwykle dalsze działania – realizację innych procesów, jest opracowanie zamówienia klienta. Składa się ono z szeregu czynności, takich jak:


 • rejestracja zamówienia i jeżeli to konieczne, wcześniejsze wyjaśnienie wszystkich wątpli­wości związanych z zamówieniem;

 • ustalenie terminu realizacji zamówienia i ceny, jaką klient zapłaci
  za realizację zamó­wienia.

Z czynnościami tymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie ustalenie terminu reali­zacji zamówienia i ceny, za jaką zostanie zrealizowane wymaga również określenia sposobu realizacji zamówienia i potrzebnych do tego maszyn i urządzeń (opracowania technologii) związanych jest jeszcze wiele dodatkowych czynności, np. potwierdzenie zamówienia czy wystawienie faktury.

Kolejnym procesem logistycznym jest zarządzanie zapasami i przepływem mate­riałów. Proces ten odnosi się do specyficznej kategorii dóbr materialnych, jaką są zapasy. Czym są zapasy i jak się nimi zarządza, dowiemy się z jednego z dalszych rozdziałów tego podręcznika. W tej chwili uświadomić sobie musimy jedynie to,


że posiadanie (utrzymy­wanie) zapasu jest dla przedsiębiorstwa równoznaczne
z ponoszeniem określonych kosztów nazywanych kosztami utrzymania zapasu. Celem zarządzania zapasami jest minimalizacja (ograniczanie, jak to tylko możliwe) kosztów utrzymania zapasów. Jeżeli chodzi o zarządza­nie przepływem materiałów, jest to pewna odmiana zarządzania zapasami. Występuje ona wtedy, gdy zarządzamy zapasami przy pomocy komputera.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna