Rola płci w przyswajaniu języka obcegoPobieranie 23.27 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.27 Kb.
Rola płci w przyswajaniu języka obcego

Rozwój językowy dziecka jest procesem poznawczym. Opisywać można go z różnych punktów widzenia, między innymi także z punktu widzenia różnic między rozwojem językowym i przyswajaniem języka obcego przez chłopców i dziewczynki.

Bardzo ważne są różnice psychiczne między przedstawicielami obydwu płci. Pierwsze systematyczne badania różnic między mózgiem kobiety i mężczyzny przeprowadził Francis Gatton w 1882 roku. Udało mu się znaleźć znaczące różnice płciowe, z których wynika, że kobiety okazały się cierpliwsze, bardziej niż mężczyźni wrażliwe na ból i dźwięki, wyczucie smaku i porządku. Dysponowały lepszą pamięcią i bogatszym słownictwem. Mężczyźni przewyższali kobiety umiejętnością pracy w warunkach stresu oraz umiejętnością abstrakcyjnego myślenia. Dziesięć lat później amerykańskie eksperymenty opisane przez Jespersena (1992) wykazały, że mężczyźni używają słownictwa bardziej pomysłowego niż kobiety, tworzą nowe słowa częściej, a także używają słów archaicznych. Pochodząca z tego samego okresu praca H. Ellis (1894) wykazała wyższość kobiety w przebiegłości, litości, maskowaniu się i ukrywaniu swych zamiarów. Naukowe prace kobiet charakteryzowały się większą dokładnością od prac mężczyzn. Brakowało im natomiast inicjatywy i szerokości spojrzenia. Tak przed stu laty opisano interesujące nas różnice.

Do niedawna jeszcze psychologowie i socjologowie przyczyny różnic między przedstawicielami płci upatrywali w postawach i zachowaniu się spowodowanym uwarunkowaniami społecznymi.

W latach sześćdziesiątych rozwój badań nad mózgiem ludzkim nadał nowy kierunek studiom nad zagadnieniem różnic między kobietami i mężczyznami. Specjalizacje półkulowe różne u przedstawicieli obydwu płci uznano za główne przyczyny tych różnic. Mózg człowieka pozornie tylko stanowi jedność. Jego dwie półkule są jak dwa działające obok siebie komputery. Każda półkula przetwarza i magazynuje informacje niezależne od drugiej. Połączone są one jednak spoidłem wielkim i dzięki niemu informacje z jednej półkuli przekazywane są do drugiej. W ten sposób i tylko dzięki spoidłu wielkiemu mózg ludzki stanowi całość. U kobiet spoidło wielkie jest większe w stosunku do masy całego mózgu niż u mężczyzn. Zapewnia to większy przepływ większej liczby informacji między półkulami. W licznych eksperymentach wykazano, że po usunięciu spoidła wielkiego informacja przekazana do jednej z półkul tam tylko została zachowana, nie przenikając do drugiej półkuli.

Herbert Landseel zbadał min. lewa pólkulę, która odpowiedzialna jest za zdolności językowe. Po jej uszkodzeniu mężczyźni utracili swoje zdolności językowe, u kobiet zmniejszyły się one minimalnie.

Najogólniej rzecz ujmując, można powiedzieć, że lewa półkula specjalizuje się w kontrolowaniu sprawności językowej. Mówienie, czytanie i pisanie są pod jej kontrolą. Tutaj także umiejscowione są linearność, chronologiczne porządkowanie zdarzeń, logika, arytmetyka i kontrola ruchów gestykulacyjnych.

Prawa półkula natomiast odpowiedzialna jest za funkcje przestrzenno – wzrokowe, muzykę, syntezę, rytm, marzenia, kolory, dotyk i emocje. Lewa półkula wyspecjalizowana jest w funkcjach analityczno – sekwencyjnych, a prawa w przestrzenno – globalnych. Prawa półkula przetwarza bodźce bardziej całościowo, a lewa analitycznie i mniejszymi fragmentami.


Poszczególne funkcje prawej półkuli zajmują większe obszary. W lewej obszary te są mniejsze, stad uszkodzenie nawet niewielkich obszarów lewej półkuli prowadzi do poważniejszych zaburzeń. Struktury języka obcego, które nas tutaj interesują umiejscowione są w obydwu półkulach. Wyniki niektórych studiów wskazują, że struktury języka drugiego umiejscowione są w półkuli prawej. Im wcześniej natomiast przyswajany jest język drugi, tym większe jest zaangażowanie półkuli lewej. W naturalnym przyswajaniu języka drugiego jednocześnie z pierwszym funkcje obydwu systemów przejmuje półkula lewa. W okresie późniejszym tj. po przyswojeniu języka pierwszego zostają one zazwyczaj umiejscowione w półkuli prawej. Tak więc półkula prawa specjalizuje się w rutynowych syntagmach typu: ”dzień dobry”, „jak się masz” i wyrazach gramatycznych. Lewa natomiast w rzadszym słownictwie, charakterystycznym dla osób o wyższej kompetencji języka. Uczenie się języka kontrolowane jest przez lewą półkulę jako proces analityczny i intelektualny. Naturalne przyswajanie jako proces nieświadomy może być dominowany przez półkulę prawą. Proces przyswajania w fazie początkowej kontrolowany jest bardziej przez półkulę prawą. Dopiero w wieku około pięciu lat angażuje się lewa półkula. Proces ten w następnych stadiach jest bowiem bardziej analityczny, formalny i poznawczy.

Różne rodzaje pisma kontrolowane są przez różne półkule. Proces czytania znaków chińskich, ideogramów całościowo oznaczających pojęcia kontrolowany jest przez półkulę prawą. Półkula lewa natomiast kontroluje pisma fonetyczne. Dominacja półkul w procesie przyswajania języka drugiego i obcego zależy więc od następujących czynników:


  • od tego, czy język drugi przyswajany jest jednocześnie z pierwszym

(we wczesnym dzieciństwie)

  • czy nabyty język drugi był przyswajany naturalnie czy też formalnie uczony,

  • czy przyswajany był rejestr dziecka, czy też rejestr człowieka dorosłego,

  • czy wreszcie uczący się traktował sam proces analitycznie, czy też uczył się struktur całościowo,

Fizyczne różnice między mózgiem męskim i żeńskim dotyczą spoiwa wielkiego oraz kory mózgowej. Dwie półkule żeńskiego mózgu mają więcej połączeń, co ułatwia lepszy przepływ informacji między półkulami. To z kolei ma bezpośredni wpływ na płynność językową. Kora mózgowa, gdzie maja miejsce najbardziej abstrakcyjne procesy myślowe, inaczej jest zbudowana i ukształtowana u różnych płci. W mózgu męskim grubsza warstwa kory znajduje się w prawej półkuli. U kobiet natomiast grubszą warstwą pokryta jest półkula lewa.

Funkcje mózgu odpowiedzialne za gramatykę, ortografię i mówienie również inaczej są zorganizowane. U mężczyzn są one umiejscowione w przednich i tylnych obszarach lewej półkuli. U kobiet natomiast są umiejscowione w przednich obszarach lewej półkuli.


Mózg męski i mózg kobiecy

Funkcja

Lokalizacja

Efekt

Język
(gramatyka, ortografia itp.)

M: przód i tył lewej półkuli

K: przód lewej półkuliRozproszenie ośrodków

Skupienie ośrodkówSłownictwo, definiowanie pojęć

M: przód i tył lewej półkuli

K: przód i tył obu półkuliSkupienie ośrodków

Rozproszenie ośrodkówPostrzeganie wzrokowo-przestrzenne

M: prawa półkula

K: obie półkuleSkupienie ośrodków

Rozproszenie ośrodkówEmocje

M: prawa półkula

K: obie półkuleSkupienie ośrodków

Rozproszenie ośrodków


Kobiety przewyższają mężczyzn w umiejętnościach językowych, tj. w płynności, gramatyce, ortografii, czytaniu, rozumieniu tekstu mówionego oraz pod względem zasobu leksykalnego. Różnice te uwidaczniają się już we wczesnym dzieciństwie. Dziewczynki wcześniej niż chłopcy zaczynają mówić. W wieku 1-5 lat charakteryzują się lepszą znajomością języka niż chłopcy. Tworzą dłuższe zdania. Dziewczynki popełniają mniej błędów, a ich struktury są bardziej zróżnicowane. Chłopcy wolniej przyswajają słownictwo. Kobiety szybciej i dokładniej niż mężczyźni przyswajają powtórnie umiejętności językowe. Kobiety osiągają lepsze wyniki z testów na rozmaite sprawności językowe na poziomie zaawansowanym. Badania języka mieszanych grup wykazują, że mężczyźni więcej mówią i częściej przerywają wypowiedzi niż kobiety, wbrew powszechnie przyjętym stereotypom. Dziewczęta i kobiety są bardziej wrażliwe na dźwięk i ton głosu.

Osoby z dominacją półkuli lewej są logiczne, analityczne, dobrze zorganizowane. Lubią mieć plan działania i przywiązują wagę do detali. Lubią konkurować, stosują szybko nową nabytą wiedzę i pracują samodzielnie.

Osoby z dominacją lewej półkuli postrzegają świat globalnie, przetwarzają informacje całościowo. Są one spontaniczne, nieformalne, twórcze i bardziej kierują się uczuciem niż zdrowym rozsądkiem. Potrzebują więcej czasu na przyswajanie danej porcji materiału. Lubią pracować w grupie. Mniej konkurują niż poprzednia grupa. Teorie przyswajają dopiero po opanowaniu czynności, którą ta teoria opisuje czy objaśnia.Zostały przeprowadzone badania na płeć mózgu. Grupa prymusów charakteryzuje się największą dominacją lewej półkuli i najbardziej żeńskimi cechami mózgu. Może wynikać z tego, że dominacja lewej półkuli i żeński mózg korelują z dobrymi wynikami w przyswojeniu języka obcego.
Opracowała: Zofia Jachymiak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna