RotokóŁ Nr I/06 z I sesji Rady Gminy Łomża w dniu 27 listopada 2006 rPobieranie 44.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.92 Kb.
ROTOKÓŁ Nr I/06

z I Sesji Rady Gminy Łomża

w dniu 27 listopada 2006 r.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, zakończono o godzinie 1300.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczył radny senior Pan Stanisław Wysmułek. Po wyborze Przewodniczącego Rady – Pan Robert Łada.

Protokołowała Katarzyna Jastrzębska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.


W posiedzeniu I Sesji udział wzięli:

1.

Wysmułek Stanisław - Radny senior

2.

Boguska Krystyna - radna

3.

Dębowska Beata - radna

4.

Gałązka Krzysztof - radny

5.

Jałowiecka Jolanta - radna

6.

Krzeczkowski Grzegorz - radny

7.

Krzyżkowiak Leszek Zbigniew - radny

8.

Lipiński Mirosław - radny

9.

Łada Robert - radny

10.

Mioduszewski Kazimierz - radny

11.

Nieciecki Marian - radny

12.

Ostrowska Wanda - radna

13.

Nowakowski Jacek Albin - radny

14.

Szymański Henryk - radny

15.

Zacharczyk Sławomir - radny


zaproszeni goście:

1.

Andrzej Szabłowski - mieszkaniec gminy

2.

Jerzy Prokopczuk- z-ca Wójta

3.

Weronika Sielawa - Przew. Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży

4.

Krystyna Kaczyńska - Sekretarz

5

Adam Frączek - Dyrektor Zarządu Ekonomicznego

Szkół Gminy Łomża

6.

Krystyna Jastrzębska - Kierownik OPS

7.

Zofia Brokowska - Skarbnik

8.

Henryk Stanisław Krajewski –Radny Rady Powiatu

9.

Mieczysław Chojnowski – Radny Rady Powiatu


oraz sołtysi:

 1. Chorzelski Józef – sołtys wsi Modzele Wypychy,

 2. Kukowski Adam – sołtys wsi Stara Łomża p/sz,

 3. Chojnowski Stanisław – sołtys wsi Bożenica,

 4. Tomaszewski Bogdan – sołtys wsi Zosin,

 5. Kokot Jolanta – sołtys wsi Janowo,

 6. Jarnutowski Witold – sołtys wsi Jarnuty,

 7. Sawicki Waldemar – sołtys wsi Stare Kupiski,

 8. Gronostajski Bogdan – sołtys wsi Milewo,

 9. Duchnowska Barbara – sołtys wsi Andrzejki.


Informacje o terminie i miejscu Sesji podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na 7 dni przed Sesją.
Pkt. 1

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otwarcia I Sesji Rady Gminy Łomża dokonał radny senior Pan Stanisław Wysmułek. Powitał radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów i publiczność. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, zatem obrady są prawomocne.


Pkt. 2

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Wysmułek przedstawił radnym zaproponowany porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi?

Głos zabrał radny Pan Jacek Nowakowski. Złożył wniosek do porządku obrad mianowicie, punkty od 9 do 12 włącznie pominąć. Wniosek został uzasadniony tym, że jest to pierwsza Sesja „nowej” Rady Gminy i nie wszyscy się znają. Wobec powyższego trudno byłoby wybierać Komisje i ich przewodniczących. Ponadto większość nowych radnych nie posiada jeszcze doświadczenia w pracy w Radzie Gminy dla tego też punkty te należy rozpatrzyć
w późniejszym terminie.

Głos zabrał radny Marian Nieciecki. Poparł wniosek Pana Nowakowskiego.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia wniosku radnego Nowakowskiego.

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

15 „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. Poprawkę zatem przyjęto jednogłośnie.
Rada Gminy obradowała według następującego porządku obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łomży
  i omówienie wyników wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Podlaskiego.


 4. Wręczenie zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej potwierdzających wybór radnych.

 5. Ślubowanie radnych.

 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 3. prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

 4. przeprowadzenie głosowania,

 5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora.

 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 3. prezentacja (wystąpienie kandydatów),

 4. przeprowadzenie głosowania,

 5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne

 4. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.Pkt. 3

Pan Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji wyborczej Pani Weronice Sielawie, która przedstawiła wyniki wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu

i Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz na Wójta Gminy. (informacja – zał. Nr 1 do protokołu).
Pkt. 4

Głos zabrała ponownie Pani i Weronika Sielawa. Wręczyła radnym oraz Wójtowi elektowi Panu Jackowi Nowakowskiemu zaświadczenia gminnej Komisji


potwierdzające zdobyte mandaty.
Pkt. 5

Zgodnie z art.23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie.

Głos zabrał radny i Wójt elekt Pan Jacek Nowakowski. Złoży zapytanie do pracowników Urzędu Gminy o wyjaśnienie kwestii ślubowania w przypadku, gdy radny zdobył dwa mandaty. Zapytał „ czy w momencie gdy złożę ślubowanie na radnego nie tracę mandatu Wójta”?

Powyższą kwestę wyjaśniła Pani Krystyna Kaczyńska – sekretarz Gminy. Poinformowała, że zgodnie z art. 190 ustawy z dnia16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw Pan Nowakowski będzie mógł złożyć ślubowanie na radnego Rady Gminy, następnie złoży pisemną rezygnację z tego mandatu, w związku z czym Rada Gminy podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę. Uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Podlaskiemu, który zarządzi wybory uzupełniające w okręgu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Pan Stanisław Wysmułek odczytał rotę ślubowania. Poprosił radnego Krzysztofa Gałązkę o wyczytywanie z listy nazwisk radnych,
a radnych o wypowiedzenie słowa „ ślubuję”.

Ślubowanie złożyli wszyscy radni.


10 min przerwy
Pkt. 6

Głos zabrał Radny Senior. Zarządził wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łomża. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.

Radna Pani Jolanta Jałowiecka zgłosiła kandydaturę radnego Roberta Łady.

Radny Stanisław Wysmułek zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Boguskiej. Zarówno radny Łada jak i radna Boguska wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zamknięcia listy Kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Głosowanie:

15 „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej, w skład której wejdą trzej radni. Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład tej Komisji.W skład Komisji Skrutacyjnej po uprzednim wyrażeniu aprobaty zaproponowano:

1. Radny Kazimierz Mioduszewski – przewodniczący,

2. Marian Nieciecki – członek,

3. Mirosław Lipiński – członek.

Pan Przewodniczący zarządzi głosowanie jawne w sprawie zgłoszonego składu Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

14 „za”, 0-„przeciw”, 1 – „wstrzymał się”.

Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną.

W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja kandydatów.

Po prezentacji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Kazimierz Mioduszewski odczytał Regulamin wyborów (w zał. Nr 2 do protokołu). Regulamin wyborów został ustalony przez Komisję Skrutacyjną.

Po prezentacji kandydatów członek Komisji Skrutacyjnej Pan Marian Nieciecki rozdał karty do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna udała się na obliczenie wyników wyborów.


15 min przerwy

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Kazimierz Mioduszewski odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego Rady.(zał. Nr 3 do niniejszego protokołu).

Radny Robert Łada otrzymał 8 głosów, a radna Krystyna Boguska 7 głosów. W związku
z tym na Przewodniczącego Rady został wybrany radny Robert Łada.
Radny Senior odczytał uchwałę Nr I/1/06 Rady Gminy Łomża w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Łomża. (uchwała – zał. Nr 4 do protokołu).
Pkt. 7

Radny Senior złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Panu Robertowi Ładzie i poprosił go o dalsze prowadzenie obrad.


Pkt. 8

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Łada zarządził wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz
z uzasadnieniem.

Radny Leszek Krzyżkowiak zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Boguskiej

Radna Krystyna Boguska zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Gałązki.

Radna Jolanta Jałowiecka zgłosiła kandydaturę radnego Mariana Niecieckiego.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie zamknięcia listy Kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.Głosowanie:

15 „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej, w skład której wejdą trzej radni. Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład tej Komisji.W skład Komisji Skrutacyjnej po uprzednim wyrażeniu aprobaty zaproponowano:

1. Radny Kazimierz Mioduszewski – przewodniczący,

2. Mirosław Lipiński – członek,

3. Leszek Krzyżkowiak – członek.

Pan Przewodniczący zarządzi głosowanie jawne w sprawie zgłoszonego składu Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie:

15 „za”, 0-„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną.

W dalszej kolejności nastąpiła prezentacja kandydatów.

Po prezentacji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Kazimierz Mioduszewski odczytał Regulamin wyborów (w zał. Nr 5 do protokołu). Regulamin wyborów został ustalony przez Komisję Skrutacyjną.

Po prezentacji kandydatów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Kazimierz Mioduszewski rozdał karty do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna udała się na obliczenie wyników wyborów.


15 min przerwy

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Kazimierz Mioduszewski odczytał protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady.(zał. Nr 6 do niniejszego protokołu).

Radna Krystyna Boguska otrzymała 6 głosów, radny Krzysztof Gałązka - 0 głosów, radny marian Nieciecki – 9 głosów. W związku z tym na Wiceprzewodniczącego Rady został wybrany radny Marian Nieciecki.
Przewodniczący Rady Pan Robert Łada odczytał uchwałę Nr I/2/06 Rady Gminy Łomża
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łomża. (uchwała – zał. Nr 7 do protokołu).
Pkt. 9

Interpelacji i zapytań nie złożono.


Pkt. 10

Ponieważ interpelacji i zapytań nie złożono nie udzielono też odpowiedzi.


Pkt. 11

W sprawach różnych głos zabrali:

- radny Krzysztof Gałązka – zgłosił wniosek o naprawę jednej lampy oświetleniowej

w miejscowości Stare Chojny przy posesji Państwa Brulińskich,

- radna Beata Dębowska – w nawiązaniu do „obietnicy przedwyborczej Pana Jacka Nowakowskiego” zapytała, czy na rok 2007 będzie przygotowany projekt uchwały


związany ze zniesieniem opłaty stałej za pobieraną wodę na terenie Gminy?

Pan Wójt Kazimierz Dąbkowski wyjaśnił, że „opłata stała wynika z tego, że podatek od nieruchomości, który jest dochodem Gminy jest naliczany dla firmy prowadzącej gospodarkę wodociągową od wartości urządzeń, które gmina posiada. (stacji wodociągowych, rur zakopanych w ziemi). Podczas Walnego Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji dyskutowano w jaki sposób ten podatek ma być zbierany? Mógł być zbierany równie dobrze w cenie 1 m3 wody. (…) Były propozycje by Wodociągi Wiejskie zwolnić od tego podatku i byłaby to kwota ok. 100 000 zł z budżetu Gminy (…) . Większość Rady uznała, że będzie to znacząca kwota w budżecie jako dochód. Po długich dyskusjach na Walnym Zgromadzeniu ilość pobieranej wody nie ma żadnego wpływu na wielkość tego podatku ponieważ rura, która jest zakopana leży, a woda płynie. Niezależnie czy jest to 1 metr czy 100 metrów, podatek jest stały. Dlatego większość Walnego Zgromadzenia przegłosowała by w takiej formie był zbierany.(…) Jeżeli Rada Gminy zadecyduje, że w tym roku nie robimy 1 km drogi mniej, zwolni od opłaty stałej za pobieraną wodę, jeżeli to stanowi aż taki problem dla tej Gminy”.Radna Wanda Ostrowska zgłosiła problem hydroforów, które są otwarte i nikt nie zajmuje się ich konserwacją ( a jest to wliczone w podatek).

Radna Beata Dębowska nadmieniła, że według niej to Wodociągi Wiejskie powinny płacić 2% od urządzeń wodnych. Kończąc dyskusję w powyższym temacie Wójt Gminy Pan Kazimierz Dąbkowski poinformował, że w niedługim czasie na Sesji Rady Gminy będą
wybierani delegaci do pracy w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Łomży i każdy z obecnych radnych będzie mógł się zgłosić i rozwiązywać problemy.

Głos zabrał radny Powiatu Łomżyńskiego Henryk Krajewski. Złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady i jego Zastępcy. Zakomunikował, że razem z kolegami z Rady Powiatu służy pomocą radnym i kierownictwu Gminy.

Radna Krystyna Boguska zgłosiła wniosek o ustawienie lampy oświetleniowej
w miejscowości Jarnuty - droga równoległa ze strumykiem,

Radny Sławomir Zacharczyk – zapytał na jakim etapie jest wykonanie inwestycji drogowej w miejscowości Czaplice? (termin wykonania inwestycji już minął)

Radny Stanisław Wysmułek – czy będzie możliwość ustawienia przystanku autobusowego w Nowych Kupiskach?

Pan Wójt odpowiedział, że w kwestii inwestycji w miejscowości Czaplice sprawa się przeciągnęła, gdyż inspektor nadzoru nie pozwolił na położenie masy bitumicznej ze względu na nadmierną wilgotność powietrza. W najbliższych dniach sprawa będzie wyjaśniona.

Sprawa przystanku w Kupiskach – „problem polega na tym, że jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na wykupienie gruntu pod przystanek. W pasie drogi krajowej nie było możliwości ulokowania przystanku.”Radna Beata Dębowska – zgłosiła problem niszczejącego budynku po byłej szkole Podstawowej w miejscowości Modzele Wypycha. Na dzień dzisiejszy budynek jest pusty. Zostały zabrane ławki i krzesełka. „Czy istnieje możliwość ich przywrócenia do budynku po byłej SP?”

Pan Wójt odpowiedział, że były przejawy ze strony mieszkańców by coś w tym budynku zrobić. Jednak do konkretnych działań nie doszło. Rada Gminy ma możliwości ale muszą też być osoby chętne do współpracy z danej miejscowości.

Radna Jolanta Jałowiecka – zapytała co będzie z budynkiem Remizy OSP w Giełczynie? Mieszkańcy miejscowości Giełczyn nie mają pomieszczenia na zorganizowanie spotkania wiejskiego, nie ma w tej miejscowości żadnego pomieszczenia na ten cel.

Pan Wójt odpowiedział, że „ Giełczyn ma dużą szansę by powstał tam niewielki budynek, ale jak fachowcy ocenili budynek po byłej remizie nie nadaje się do remontu. Była propozycja by w roku 2007 przeznaczyć do sprzedaży działkę wraz z remizą oraz część terenu po byłej szkole i z uzyskanych środków można byłoby niewielki budynek pobudować.

Radana Jolanta Jałowiecka zapytała czy są już projekty budowy takiego budynku i czy budynek po byłej Remizie OSP jest wystawiony do sprzedaży?

Pan Wójt odpowiedział, że żadnych projektów nie ma. „To zadanie jest zadaniem dla „nowej” Rady Gminy i dla Pani radnej również.”
Pkt. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad I Sesji Rady Gminy Łomża Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Łada zamknął obrady o godzinie 1300.


Protokołowała: Przewodniczący Rady

Katarzyna Jastrzębska Robert Łada
Pobieranie 44.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna