Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach Nowych i MaryliniePobieranie 39.24 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar39.24 Kb.
Ogłoszenie z dnia 2010-01-21

Drawsko: Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie.

Data zamieszczenia 21.01.2010.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.gminadrawsko.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie.
Niniejsza inwestycja obejmuje:

a) Modernizację Stacji Uzdatniania Wody „ABISYNIA”:

- Modernizacja SUW (sieć - 319m, wykonanie dokumentacji geologicznej przed biciem studni, bicie drugiej studni głębinowej, opracowanie dokumentacji geologicznej powykonawczej z kartą otworu oraz montaż uzbrojenia, filtry ciśnieniowe z oprzyrządowaniem i sterowaniem automatycznym procesów uzdatniania, montaż pomp wirowych, montaż pomp dozujących, montaż hydroforów, montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej, montaż osuszacza powietrza, montaż dmuchaw, montaż sprężarek, ogrodzenie SUW itp. )

- Budowa zbiorników ( zbiorniki retencyjne V-100 m3 – 2 szt, zbiorniki wód popłucznych),

- Część elektryczna (wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacja wewnętrzna SUW),

- Roboty budowlane (rozbudowa pomieszczenia SUW dla urządzeń i wyposażenia w

armaturę, wykonanie pomieszczenia dla agregatu).
b) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chełście:

- Studnia głębinowa (wykonanie dokumentacji geologicznej przed biciem studni, bicie drugiej studni głębinowej, opracowanie dokumentacji geologicznej powykonawczej z kartą otworu oraz montaż uzbrojenia)


c) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Drawsko:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 3 746m, przyłącza 146m)

- Czyszczenie mechaniczno-chemiczne sieci ( sieć – 8 080 m)
d) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Pęckowo- Piłka:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 23 138m, przyłącza 2 487m)

- Hydrofornia P-1 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P1)


e) Budowa sieci wodociągowej Piłka – Marylin:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 1 500m)

- Hydrofornia P-2 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P2)


f) Budowa sieci wodociągowej Piłka - Kwiejce Nowe - Kwiejce - Chełst:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 24 348m, przyłącza 2 108m)

- Hydrofornia P-3 (1 szt)

- Roboty elektryczne (przyłącze i instalacja elektryczna P2)


g) Budowa sieci wodociągowej w Pęckowie:

- Sieć wodociągowa ( sieć – 1 909m, przyłącza 264m)


Szczegółowy przedmiot, wielkość, zakres znajduje się w załączonych do specyfikacji przedmiarach robót. Pełna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumenty są do odbioru w siedzibie zamawiającego oraz na wniosek wykonawcy przesłane na wskazany adres

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

 • Organizację terenu budowy,

 • Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,

 • Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

 • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez pracownie projektowe:

- Usługi Projektowo-Kosztorysowe i Inwestycyjne inż. Bogdan Fąferek

os. Parkowe 22/28, 64-700 Czarnków - „Rozbudowa SUW w m. Drawsko i

Chełst wraz z modernizacją wraz z budową sieci wodociągowej w m. Drawsko,

Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka, Chełst, Kwiejce, Kwiejce Nowe i Marylin w

Gminie Drawsko”. (Branża budowlana, sanitarna)

- Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD

Piła Sp. z o.o., Al. Poznańska 34, 64-920 Piła – „P.T.: Wewnętrzna linia zasilająca

i instalacje elektryczne wewnętrzne SUW Drawsko – Abisynia”,

„P.T.: Linia zasilająca dla zasilania pompowni strefowej P4 SUW Chełst”,

„P.T.: Wewnętrzne linie zasilająca wlz. dla zasilania pompowni strefowych P1Piłka,

P2 Piłka, P3 Kwiejce”,

- Biuro Usług Projektowych i Szacowania Nieruchomości „UNIKOM”

ul. Bema 15, 64-920 Piła – „Rozbudowa sieci wodociągowej w Pęckowie” • Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym,

 • Koordynację robót będących w kompetencji zakładu energetycznego w zakresie sieci i przyłączy,

 • Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Piła, Al. Poznańska 34, 64- 920 Piła

w celu załatwienia wszelkich czynności formalno-prawnych koniecznych do zawarcia

umów przyłączeniowych i innych wynikających z obowiązujących przepisów i

pokrycia wszelkich kosztów,


 • Uzyskanie decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na zajęcie pasów drogowych oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych i poniesienie kosztów z tym związanych,

 • Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem,

 • Złożenie wniosku, w imieniu Zamawiającego, do PINB w Czarnkowie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i pozytywne zatwierdzenie w ZUDP.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji. Pełna dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego Dokumenty są do odbioru w siedzibie zamawiającego oraz na wniosek wykonawcy przesłane na wskazany adres


UWAGA:

1. Ogólna cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej i przedmiarów robót, a także koszty wszystkich robót przygotowawczych, przygotowania placu budowy i organizacji robót, wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty związane z prawidłowym wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.

Cena nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.
2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Zaplecze budowy Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

3. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawcy zobowiązani są do weryfikacji przedmiarów robót pod względem zgodności z projektem budowlanym.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.23.21.50-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.51-5

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
I etapdo 30 października 2010 r obejmujący:
a) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „ABISYNIA”:

- Rozbudowa SUW(studnia głębinowa)

- Budowa zbiorników

- Część elektryczna

- Roboty budowlane

b) Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chełście:

- Studnia głębinowa

c) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Drawsko:

- Sieć wodociągowa

- Czyszczenie sieci

d) Budowa sieci wodociągowej Drawsko „ABISYNIA” – Pęckowo- Piłka:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-1

- Roboty elektryczne

g) Budowa sieci wodociągowej w Pęckowie:

- Sieć wodociągowaII etap do 30 czerwca 2011r obejmujący:
e) Budowa sieci wodociągowej Piłka – Marylin:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-2

- Roboty elektryczne

f) Budowa sieci wodociągowej Piłka - Kwiejce Nowe - Kwiejce - Chełst:

- Sieć wodociągowa

- Hydrofornia P-3

- Roboty elektryczne


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Przed przystąpieniem do przetargu oferent wniesie wadium w wysokości

60.000,00 zł.

Wadium może być wniesione we wszystkich formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Drawsko, Bank Spółdzielczy w Wieleniu Nr 41896000030000212120000040

Wadium wnoszone w innych formach przewidzianych w ustawie wnosi się w kasie Urzędu Gminy, pokój nr 14, I piętro w godzinach 8,00 – 15,00

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać nazwę zadania, którego przetarg dotyczy-„Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Drawsku i Chełście, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Drawsku, Drawskim Młynie i Pęckowie oraz budowa sieci wodociągowej w Piłce, Kwiejcach, Kwiejcach Nowych i Marylinie”.

Zamawiający sprawdza wpłynięcie wadium na konto bankowe lub do kasy przed upływem terminu składania ofert tj. w dniu 10.02.2010 r. Do tego czasu wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego, a w innej formie – w kasie Urzędu Gminy.

Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

W sprawach związanych z wadium i jego zwrotem zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.III. 2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy (oferenci), którzy spełnią poniższe warunki:

 1. złożą w wyznaczonym terminie formularz oferty wraz z załącznikami, w sposób określony w specyfikacji, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji,

 2. spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. złożą w ofercie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 9. SIWZ

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655) i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 5 do SIWZ

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca zapewnia nadzór kierownika budowy posiadającego

stosowne - niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności

wodno-kanalizacyjnej oraz osoby posiadające uprawnienia o specjalności

budowlanej i elektrycznej. Do oferty winny być dołączone dokumenty

potwierdzające kwalifikacje.

 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnych i przyłączy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w jednym zadaniu (sieć kanalizacyjna lub wodociągowa z przyłączami o łącznej długości powyżej 15.000 m) o wartości brutto nie niższej niż 1.500.000,00 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Załącznik nr 6 do SIWZ

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te (wyszczególnione w wykazie) zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru itp.) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę właściwą do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

 2. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, wraz z podaniem ich nazw i siedzib – jeśli dotyczy

 3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum, itp.)

 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 6. Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 7. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

12)Zaakceptowany, przez podpisanie każdej strony, bez dokonywania jakichkolwiek

zmian, wzór umowy ( projekt ) – załącznik nr 7 do SIWZ

13)Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej, następstw nieszczęśliwych wypadków i szkody na majątku osób

trzecich na kwotę 500.000,00 zł

14)Oświadczenie wykonawcy o przedstawieniu polis oraz dokumentów

ubezpieczeniowych (na okres trwania umowy i przedstawieniu ich w dniu

zawierania umowy) od zniszczenia i utraty wykonanych robót, materiałów, sprzętu

niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty nie niższej

niż wskazana w ofercie przetargowej brutto.
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów i oświadczeń spowoduje odrzucenie oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminadrawsko.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko, tel. 067 25 69 128,fax. 067 25 69 135

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy


IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli Zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2010 godzina 0945, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Drawsko – (pok. Nr 10- sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
: archiwum
archiwum -> Setery Irlandzkie
archiwum -> Spis treści 3/2021 artykułY Łukasz Sułkowski Emancypacyjna zmiana kultury organizacyjnej
archiwum -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści
archiwum -> Cena jednostkowa netto Wartość netto kol. (4x5)
archiwum -> Kosztorys ofertowy
archiwum -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
archiwum -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
archiwum -> Finaliści III mazowieckiego Konkursu Wiedzy Astronomicznej rok szkolny 2010/2011
archiwum -> Pracownia projektowo-usługowa „gama” s c. Zbigniew Gałuszka. Krzysztof Mularczyk
archiwum -> Projekt Wykonawczy dodatkowej windy przy przejściu południowo-zachodnim stacji A5- ursynów I linii metra w Warszawie

Pobieranie 39.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna