Rozdział 16 Jak projektować dla innych aplikacji korzystających z Active DirectoryPobieranie 81.89 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar81.89 Kb.

Rozdział 16

Jak projektować dla innych aplikacji korzystających z Active Directory

Jak już zostało wspomniane w pierwszych rozdziałach, usługi katalogowe są całkiem nową ideą w porównaniu z bazą użytkowników znaną z systemu Windows NT Server. Bardzo interesujące w Active Directory jest pojawienie się nowego zestawu jak dotąd niespotykanych opcji, dotyczących integracji innych aplikacji i usług używanych w przedsiębiorstwie. Choć prawdopodobnie tylko niewielka część niezależnych producentów oprogramowania (ISV – Independent Software Vendor) skorzysta w najbliższych latach z usług katalogowych, trzeba wziąć pod uwagę możliwości, jakie one przynoszą, aby móc skorzystać z nich mając ku temu sposobność — lub zaakceptować fakt, iż tak naprawdę na tych opcjach nie zyskamy.

Kto wie? Może się okazać, że integracja przyniesie tyle korzyści, iż opłaci się samemu ją zaaranżować za pomocą jakiegoś mechanizmu integracji katalogów. Lub — jeszcze lepiej — możemy znaleźć się w pozycji, pozwalającej na wywarcie łagodnego nacisku na bieżących dostawców aplikacji, aby dodali do swojego planu pozycję „Korzystanie z Active Directory” lub coś w tym rodzaju.

Integracja z Active Directory nie jest jednak decyzją „albo-albo”, jak wkrótce zobaczymy ze szczegółowych opisów integracji katalogów w dalszej części tego rozdziału. Jak wiele innych podobnych zagadnień, możliwości integracji obejmują bardzo szeroki wachlarz rozwiązań, wobec czego może ona posłużyć zarówno do zadań bardzo trywialnych, jak też mających bardzo głęboki wpływ dla administratora i przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, iż ten rozdział pomoże uniknąć nieistotnych rozwiązań i nauczyć się, jak zebrać w przyszłości zyski z Active Directory.


Czym jest integracja?


Można wymyślić mnóstwo różnorodnych scenariuszy integracji, lecz Microsoft ustalił już dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) pewne podstawowe kryteria odniesienia, z którymi należy się zapoznać.

Od najniższego poziomu integracji do najwyższego mamy: • Punkt połączenia usługi (SCP – Service Connection Point)

 • Istniejące obiekty katalogowe

 • Nazwę główną usługi (SPN – Service Principal Name)

 • Pojedynczy podpis (Single sign-on)

 • Pełną lub częściową integrację katalogu

Pierwsze dwa poziomy integracji są wymagane dla spełnienia wymogów specyfikacji „Application Specification for Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server & Datacenter Server, version 1.3” (Specyfikacja aplikacji dla Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server & Datacenter Server, wersja 1.3) , która pozwala niezależnym producentom na oznaczenie swojego produktu poszukiwanym logo Certified for Windows.

Uwaga


Niezależni producenci potrzebują punktów połączenia usług jedynie jeśli ich „aplikacja zawiera szereg składników uruchomionych w różnych komputerach” oraz istnieją „składniki klienckie” wymagające usług ze strony „składników serwerowych”. Podobnie, wymagania co do użycia istniejących obiektów katalogowych stosują się jedynie do sytuacji, gdy „klient przechowuje autorytatywne informacje w Active Directory a aplikacja używa tego typu informacji”.

Service Connection Point (SCP)


Publikowanie usług zawiaduje tworzeniem, składowaniem i utrzymaniem w bazie danych Active Directory informacji o usługach, które można znaleźć w aplikacjach innych dostawców. Informacje publikowane w Active Directory mogą być wykorzystane przez klienty sieciowe i administratorów sieciowych do znajdowania, łączenia się z usługą i zarządzania. Active Directory ponadto pozwala klientom i administratorom widzieć sieć rozproszoną jako kolekcję usług, nie tylko „jedynie” zbiór poszczególnych komputerów (tylko taka opcja jest dostępna w środowiskach bez usług katalogowych)

Aby opublikować usługę w Active Directory, minimalnym wymogiem jest opublikowanie przez tę usługę w Active Directory swoich informacji o powiązaniach. Powiązania usługi to informacje, których klient używa do podłączenia (powiązania) z egzemplarzem danej usługi. Informacje, potrzebne do powiązania usługi obejmują nazwę i położenie usługi. Na przykład, przeglądarka WWW łączy się z serwerem WWW za pomocą nazwy URL (Uniform Resource Locator) w taki sam sposób, w jaki tworzymy powiązanie z usługą plików za pomocą nazwy UNC (Uniform Naming Convention).

Określona usługa może opublikować samą siebie w Active Directory jednokrotnie lub wielokrotnie. Każda kopia usługi uruchomiona w jednym lub wielu komputerach w sieci może utworzyć obiekt punktu połączenia w Active Directory. Punkt połączenia jako taki reprezentuje jeden lub więcej kopii usługi dostępnej w sieci. Na przykład, jeśli usługa taka, jak Serwer certyfikatów Microsoftu dla Windows 2000 Server jest zainstalowana i uruchomiona w dwóch komputerach w sieci, mogą istnieć dwa obiekty punktu połączenia — jeden dla każdej kopii usługi w każdym komputerze.

Podobnie, usługa zainstalowana w wielu kopiach w pojedynczym komputerze może tworzyć odrębne obiekty punktów połączenia dla każdej kopii. Możliwe jest też opublikowanie wielu kopii replikowanej usługi w Active Directory za pomocą pojedynczego punktu połączenia. W tym przypadku punkt połączenia zawiera informacje, umożliwiające klientowi wybór kopii i powiązanie z nią.

Schemat Active Directory definiuje różnorodne klasy obiektów używane do publikowania usługi. Wszystkie obiekty reprezentujące zasoby, które akceptują połączenia, pochodzą od klasy obiektu Connection Point (punkt połączenia). Przykłady takich obiektów to Volume (wolumin), Print Queue (kolejka wydruku), RPC, Windows Sockets i serviceConnection Point (punkt połączenia usługi)

Punkty połączenia usług (Service Connection Point) są wykorzystywane przez usługi, które muszą opublikować się w Active Directory bezpośrednio zamiast korzystać z istniejącego oddzielenia (np. Usługa nazewnicza RPC czy RnR). Usługa, która używa punktu połączenia usługi, powinna udostępnić warstwę oddzielającą, aby ukryć szczegóły położenia usługi przed aplikacjami klientów. Oddzielenie to może być zaimplementowane w postaci biblioteki DLL lub składnika aplikacji klienta. Oddzielenie zapytuje Active Directory o obiekt punktu połączenia, reprezentujący usługę żądaną przez aplikację klienta i wykorzystuje informacje o powiązaniu tego obiektu, by połączyć aplikację klienta z usługą.

Aplikacja klienta znajduje obiekty Service Connection Point reprezentujące potrzebne jej usługi, szukając słów kluczowych w katalogu. Atrybut słów kluczowych SCP jest zawarty w GC, wobec czego klienty mogą po prostu przeszukać GC, by znaleźć odpowiednie punkty połączenia usługi w całym lesie. Z tego powodu klienta nie obchodzi, gdzie (w której domenie) Service Connection Point jest opublikowany. Klient wybiera następnie jeden z obiektów i używa jego informacji o powiązaniach aby połączyć się z usługą.

Uwaga


Usługi oparte na modelu COM nie używają do ogłaszania się punktów połączenia usług — są one publikowane w magazynie klas. Magazyn klas Windows 2000 jest katalogową składnicą dla aplikacji, interfejsów i API umożliwiających publikowanie i przydział aplikacji.

Aby wiedzieć, gdzie opublikować usługi w Active Directory, należy znać i stosować poniższe zasady: • Usługa powinna publikować swoje informacje w kontekście nazewniczym domeny, a nigdy w kontekście konfiguracji. Opublikowanie informacji w kontekście nazewniczym konfiguracji nie zwiększa dostępności usługi czy też łatwości dostępu. Powoduje za to zwiększony ruch sieciowy replikacji. Ponadto, jeśli klient ma dostęp do komputera z uruchomioną usługą, klient ten powinien też mieć dostęp do repliki domeny zawierającej ten komputer. Wobec tego wystarczy, jeśli usługa opublikuje informacje w domenie, zawierającej komputer, w którym jest uruchomiona.

 • Usługa powinna tworzyć obiekty związane z nią w tej samej domenie, w której znajduje się jej komputer, oraz w lokalizacjach wygodnych do zarządzania usługą i utrzymaniem tych obiektów. Zalecanym położeniem jest obiekt komputera, w którym usługa jest zainstalowana.

Obiekty związane z usługą mogą istnieć w trzech typach kontenerów kontekstu nazewniczego domeny:

 • Komputery

 • Jednostki organizacyjne

 • Kontener systemowy lub jego potomne

Rysunek 16.1 przedstawia fragment domyślnej hierarchii kontenerów w partycji domeny, który powinien dać pewne pojęcie, gdzie obiekty SCP (punkty połączenia usług) mogą być umieszczone.

Rysunek 16.1Gdzie umieścić punkty połączenia usługi

Domain

Domena

Computers

Komputery

System

System

Host1, 2

Host1, 2

Host-based service SCPs

Punkty połączenia usług w hostach

Winsock Services

Usługi Winsock

RPC Services

Usługi RPC

Replicated Service Container

Kontener usługi replikowanej

SCPs for replicas

Punkty połączenia usług dla replik

Korzystanie z istniejących obiektów katalogowych


Bardzo dobrze, jeśli aplikacje korzystające z informacji o elementach sieciowych — np. użytkownikach, komputerach czy urządzeniach — są w stanie pobrać te informacje z Active Directory, zamiast tworzyć odrębny katalog, zawierający spore ilości podwojonych informacji. Microsoft zaleca osiągnięcie tego na jeden z dwóch poniższych sposobów:

 • Aplikacje otrzymujące informacje bezpośrednio z Active Directory — do tego celu schemat Active Directory może wymagać rozszerzenia o kilka obiektów i atrybutów potrzebnych aplikacji, lecz nie znajdujących się w domyślnym schemacie. Patrz też podrozdział „Pełna lub częściowa integracja katalogów”.

 • Utrzymanie dodatkowej kopii informacji znajdujących się w Active Directory — w tym przypadku aplikacja musi udostępnić metodę synchronizacji swoich lokalnych danych katalogowych z danymi Active Directory: albo za pomocą mechanizmu synchronizacji wbudowanego w aplikację, albo przez wystawienie interfejsu API (lub czegoś podobnego) umożliwiającego zewnętrznemu meta-katalogowi lub produktowi synchronizującemu katalogi utrzymanie zgodności informacji zapisanych w katalogu aplikacji z informacjami Active Directory.

Nazwa główna usługi (SPN)


Windows 2000 — a co za tym idzie, Active Directory — obsługuje tzw. nazwy główne usług (SPN – Service Principal Name), które są składnikiem kluczowym dla wzajemnego uwierzytelniania. SPN jest unikatową nazwą, która identyfikuje egzemplarz usługi. Nazwy SPN są powiązane z wystawcami zabezpieczeń (czyli kontami użytkowników lub komputerów), w których kontekście zabezpieczeń wykonywana jest usługa. Każdy wystawca zabezpieczeń może posiadać wiele nazw głównych usług — można wykorzystać pojedynczego wystawcę zabezpieczeń do obsługi wielu usług, co pozwala ograniczyć uprawnienia przysługujące usługom do niewielkiej liczby kont, aby utrzymać je w ryzach.

Ustanowienie wzajemnego uwierzytelnienia

Główną zasadą wzajemnego uwierzytelniania jest to, że żadna ze stron nie „ufa” drugiej przed udowodnieniem tożsamości. W praktyce oznacza to, iż serwer musi być w stanie ustalić tożsamość klienta bez pytania klienta, zaś ten musi być w stanie ustalić tożsamość serwera bez pytania serwera, aby uniknąć ataków przez podszywanie.

Inaczej mówiąc, wzajemne uwierzytelnianie jest funkcją zabezpieczeń, w której klient musi udowodnić usłudze swoją tożsamość a usługa swoją tożsamość klientowi, zanim połączenie pomiędzy klientem i usługą zostanie użyte do przesyłu jakichkolwiek danych aplikacji. Zdolność klienta do uwierzytelniania usługi z którą się łączy, jest ważna w aplikacjach klient-serwer, które umożliwiają delegowanie kontekstu zabezpieczeń do klienta.

Tożsamość może być udowodniona przez zaufaną trzecią stronę i używać wspólnego klucza tajnego jak w Kerberosie, albo też za pomocą kryptografii, jak w infrastrukturze kluczy publicznych. Każda strona identyfikowana jest przez nazwę główną.


Podstawy zabezpieczeń usług

Usługi mogą działać w jednym z dwóch kontekstów zabezpieczeń: • Konto LocalSystem

 • Zwykłe konto Active Directory, zazwyczaj określane terminem konta usługi.

Kontekst zabezpieczeń, w którym usługa jest uruchomiona, wpływa na prawa dostępu usługi do lokalnego komputera i sieci.

LocalSystem jest specjalnym, wstępnie zdefiniowanym kontem lokalnym, dostępnym tylko dla procesów systemowych. Sporą zaletą tego konta jest brak hasła, dzięki czemu nie trzeba przechodzić od czasu do czasu nużącego procesu zmiany haseł, jak w przypadku kont usług (wszyscy Czytelnicy z doświadczeniem z Windows NT Server są do tego bez wątpienia przyzwyczajeni).

W komputerach Windows 2000 Server usługa uruchomiona w kontekście konta LocalSystem używa poświadczeń (credentials) komputera przy dostępie do zasobów w sieci i ma pełny dostęp do zasobów lokalnych. W DC oznacza to pełny dostęp do katalogu, ponieważ DC mieści replikę katalogu a LocalSystem ma do zasobów lokalnych pełny dostęp. Może się więc okazać, iż wykorzystując konto LocalSystem przyznamy usłudze zbyt dużą władzę.

Największa wada korzystania z konta LocalSystem ujawnia się, gdy usługa działa z tego konta w systemie będącym członkiem domeny — wówczas usługa kontaktując się z zasobami domeny (w tym Active Directory) pracuje w kontekście konta komputera, lecz konta komputerów zwykle posiadają bardzo niewiele przywilejów poza lokalnym systemem i nie należą do zbyt wielu grup.

Z drugiej strony, uruchomienie usługa w kontekście konta usługi ma dwie poważne wady:


 • Konto musi zostać utworzone przed uruchomieniem usługi. Jeśli program instalacyjny usługi tworzy konto, musi być on uruchomiony z konta o przywilejach wystarczających, aby tworzyć konta w usłudze katalogowej.

 • Hasła kont usług są składowane w każdym komputerze, w którym usługa jest zainstalowana. Jeśli hasło dla takiego konta ulegnie zmianie, usługa nie może zostać w tym komputerze uruchomiona, dopóki hasło dla tej usługi nie zostanie zmienione na nowe.

Ogólnie mówiąc, jeśli chcemy utworzyć bezpieczną konfigurację, wszystkie usługi w każdym systemie powinny być uruchamiane z odrębnych kont usług — należy szczególnie stosować się do tej reguły dla usług innych dostawców w kontrolerach domen; w przeciwnym razie usługi te otrzymają zbyt wysokie przywileje.

Składnia SPN wygląda tak: /:/, gdzie poszczególne składniki mają następujące znaczenie:

 • Typ usługi — np. „www” dla World Wide Web lub „ldap” dla Lightweight Directory Access Protocol.

 • Nazwa kopii — w zależności od typu usługi, może to być nazwa lub adres IP hosta w którym usługa się mieści

 • Numer portu — numer portu używanego przez usługę w hoście, jeśli różni się od domyślnego dla danego typu usługi.

 • Nazwa usługi — może to być nazwa DNS hosta, repliki usługi lub domeny, albo też nazwa wyróżniająca obiektu Service Connection Point lub obiektu usługi RPC.

Jeśli nazwa usługi i nazwa egzemplarza są takie same — jak dla większości usług bazujących w hostach — wówczas nazwę główną usługi można skrócić do dwóch składników: /.

Usługa (lub administrator w imieniu usługi) rejestruje podczas jej instalacji SPN (jeden lub więcej) w Active Directory.

Klienty ustalają lokalny kontekst zabezpieczeń, albo przez uruchomienie w uprzednio założonym kontekście — np. w sesji zalogowanego użytkownika — albo przedstawiając bezpośrednio poświadczenia dostawcy zabezpieczeń.

Klient uwierzytelnia się w serwerze, tworząc nazwę SPN w oparciu o informacje, które już zna dla danej usługi i przedstawia ją systemowi zabezpieczeń, żądając od serwera dowodu, iż może uwierzytelnić SPN. Jeśli serwer nie jest w stanie uwierzytelnić SPN, klient odmawia dalszej łączności. Jeśli do uwierzytelniania w serwerze używany jest Kerberos, klient żąda biletu sesji dla przedstawionej nazwy SPN. W przypadku uwierzytelniania opartego na certyfikatach SPN jest potwierdzany na podstawie zawartości pola SubjectName w certyfikacie serwera.


Pojedynczy podpis


Każdy przyzna, ze warto posiadać aplikacje, wykorzystujące dla uwierzytelniania infrastrukturę zabezpieczeń skonfigurowaną już w domenie Active Directory. Typowym przykładem tej sytuacji jest pozwolenie przez aplikację administratorowi na odwzorowanie kont Active Directory na wystawców zabezpieczeń lub role używane przez aplikację. W takim przypadku administrator będzie w stanie zastosować istniejącą konfigurację Active Directory (co zwykle oznacza grupy) do przydzielenia aplikacji uprawnień niezbędnych odpowiedniemu podzbiorowi użytkowników — oraz zaoszczędzić po drodze na pracy administracyjnej i zapewnić bardziej przejrzystą konfigurację zabezpieczeń. Użytkownicy też ogromnie na tym zyskają, otrzymując funkcjonalność pojedynczego podpisu (single sign-on), która oszczędza im kłopotów z zapamiętywaniem wielu kont użytkowników i haseł.

Pełna lub częściowa integracja katalogów


Ostatni — i najbardziej zaawansowany — poziom integracji katalogów uzyskiwany jest, jeśli spełnione zostaną poniższe twierdzenia:

 • Aplikacja używa Active Directory do przechowywania wszystkich swoich obiektów katalogowych — w konsekwencji wszelkie przyziemne prace administracyjne mogą być wykonywane przez pracę z bazą danych Active Directory. Dla większości aplikacji pociąga to za sobą wykorzystanie istniejących obiektów i atrybutów, oraz dodanie nowych atrybutów i obiektów do kontekstu nazewniczego domeny i (lub) kontekstu nazewniczego konfiguracji. Ponadto zwykle potrzebna będzie przystawka MMC, aby udostępnić administratorowi „rodzimy” widok obiektów i atrybutów należących do danej aplikacji (jak w przypadku Exchange 2000 Server).

 • Aplikacja polega na Active Directory w zakresie usług zabezpieczeń — znaczy to, iż administrator nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi zadaniami, związanymi z odrębnym katalogiem, co zwykle pociągnęłoby za sobą utworzenie całego nowego zbioru kont użytkowników, grup i tak dalej, potrzebnych do przydzielenia właściwych uprawnień. Zamiast tego administrator będzie w stanie po prostu dodać stosowne uprawnienia istniejącym w Active Directory wystawcom zabezpieczeń. Jak można sobie wyobrazić, różnica jest ogromna, zarówno przy wstępnej konfiguracji, jak przy codziennym zarządzaniu aplikacją.

Uwaga

Microsoft wymaga zarządzania z przystawki MMC zgodnie z dokumentem „Application Specification for Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server & Datacenter Server, version 1.3” (Specyfikacja aplikacji dla Microsoft Windows 2000 Server, Advanced Server & Datacenter Server, wersja 1.3), który pozwala niezależnym producentom na oznaczenie swojego produktu poszukiwanym logo Certified for Windows. Jednakże nie jest ważne, czy zarządzanie obiektami odbywa się ze standardowych narzędzi MMC, czy własnego narzędzia MMC aplikacji.

Na tym poziomie integracji aplikacja powinna również korzystać z danych lokacji Active Directory, jeśli informacje te jej mogą dotyczyć.

Stan obecny


Marketing produktów z serii Microsoftu .NET Enterprise Servers może łatwo zasugerować każdemu, iż wszystkie te aplikacje serwerowe funkcjonują na najwyższym poziomie integracji z Active Directory (to znaczy pełnej lub częściowej integracji katalogów). Niestety obecnie jest inaczej. Prawdę mówiąc, wsparcie Active Directory różni się dość znacząco pomiędzy poszczególnymi produktami Microsoft .NET Enterprise Server:

 • Exchange 2000 Server — pełna integracja katalogu. Exchange 2000 Server rezygnuje z własnego katalogu i korzysta zamiast niego z Active Directory. Exchange 2000 posiada wszystkie cechy funkcjonalne omówione w poprzednim podrozdziale. Aby uniknąć przeciążenia lokacji Active Directory, wprowadza własną definicję lokacji (zwanych Routing Groups – grupami trasowania), służących do trasowania komunikatów. Po szczegółowe omówienie serwera Exchange 2000 (oraz jego poprzednika, Exchange Server 5.5) użytego w połączeniu z Active Directory odsyłam do rozdziału 15.

 • SQL Server 2000 — udostępnia funkcjonalność pojedynczego podpisu, oraz obsługę SCP i SPN. Funkcjonalność pojedynczego podpisu jest dostępna, jeśli SQL Server działa w trybie uwierzytelniania systemu Windows (Windows Authentication Mode) — w tym przypadku administrator ma prawo tworzyć odwzorowania istniejących wystawców zabezpieczeń Active Directory na role w systemie SQL Server. SCP służy do publikowania kopii SQL Server 2000, w tym informacji o replikacji, publikacjach, bazach danych i serwerach SQL Server Analysis.

 • Host Integration Server 2000 — udostępnia funkcjonalność pojedynczego podpisu dla sesji emulacji 3270 i 5250 (APPC i CPI-C), oraz obsługę SCP – SPN.

 • Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 — pełna integracja katalogu. ISA Enterprise Edition pozwala na wykorzystanie Active Directory do skalowalnej i scentralizowanej administracji ISA Access Policies (Zasad dostępu ISA) oraz informacji ISA Server Configuration (Konfiguracji serwera ISA) z Active Directory. Ponadto, uprawnienia mogą być przyznawane użytkownikom i grupom Active Directory. W trakcie pisania tego tekstu ISA 2000 Server był dostępny jedynie w wersji RC1, więc powyższe informacje mogą jeszcze ulec zmianie.

Microsoft SMS

Obecna wersja 2.0 Microsoft Systems Management Server (SMS) zawiera bardzo ograniczone wsparcie Active Directory. SMS 2.0 z Service Pack 2 obsługuje platformę Windows 2000 (klienty i serwery) oraz większość integracji dostępnej w Windows NT 4 Server. Jednakże SMS widzi Active Directory jedynie jako kolejny typ bazy danych SAM, więc nie można tu mówić o jakiejkolwiek integracji z Active Directory.

Lecz Microsoft obiecał, iż następna wersja (obecnie pod nazwą Emerald) będzie zawierać głęboką integrację z Active Directory (być może na najwyższym poziomie integracji katalogów), w tym obsługę funkcji Dodaj/usuń programy.


Microsoft obecnie jest daleko przed peletonem w dziedzinie integracji z Active Directory. Praktycznie wszelkie aplikacje serwerowe, jakie dotąd napotkałem (oprócz kilku narzędzi utworzonych na potrzeby zarządzania i migracji do Active Directory) zawierają jedynie obsługę SCP i ewentualnie SPN. Sądząc z obecnego braku deklaracji zorientowania na Active Directory ze strony niezależnych producentów oprogramowania, można bezpiecznie zakładać, iż obraz ten w najbliższym czasie nie zostanie wywrócony do góry nogami.

Wskazówka

Przegląd aplikacji z certyfikatem dla Windows 2000 można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/windows2000/upgrade/compat/certified.asp. Raporty certyfikacji VeriTest można znaleźć pod www.veritest.com/mslogos/windows2000/certification/ServerApps.asp. Proszę zauważyć, iż raporty te są dość podstawowe, więc nie można na ich podstawie ustalić dokładnie poziomu integracji z Active Directory, lecz stanowią do tego niezły punkt wyjścia.

Warto jeszcze zauważyć, iż aplikacje klienckie i serwerowe nie są jedynymi obszarami, w których można dużo zyskać na integracji. Sporo korzyści można jeszcze odnieść przy zarządzaniu siecią.

Na przykład, mogliśmy wprowadzić odrębną bazę danych użytkowników dla instalacji wirtualnych sieci prywatnych (VPN – Virtual Private Network) opartej na sprzęcie sieciowym. To samo praktycznie dotyczy rozwiązań jakości usług (QoS – Quality of Service), wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) czy też zaawansowanych rozwiązań zapór sieciowych, których możemy używać lub planować na przyszłość. Należy zwrócić uwagę, iż dostępne opcje zależą od wyboru producenta sprzętu sieciowego:


 • Nortel Networks (dawniejsze Bay Networks) udostępnia obecnie bardzo niewielki poziom integracji z Active Directory — wsparcie ograniczone jest do tego, co oferują wiodące standardy, w tym L2TP, IPSec oraz dwa QoS – RSVP i DiffServ. Do chwili pisania tego tekstu firma Nortel Networks nie ujawniła żadnych zamiarów polepszenia integracji z Active Directory w najbliższej przyszłości, z wyjątkiem następnej wersji Optivity Policy Services (menedżer jakości usług Nortela), która obiecuje pewną integrację z Active Directory. Wygląda jednak na to, iż Nortel zamierza otworzyć swoje produkty używając LDAP, z czego można będzie skorzystać za pomocą MMS (patrz następny podrozdział).

 • Cisco Systems współpracuje ściśle z Microsoftem, od samego początku podróży Microsoftu w kierunku gotowego produktu Windows 2000. I chociaż Cisco nadal pracuje nad implementacją wszystkich obiecanych możliwości integracji, firma ujawniła już wiele interesujących punktów integracji, w tym zarządzanie VLAN, QoS, VPN i zaporami, jak również własnymi rozwiązaniami Cisco DHCP, DNS i PKI. Jednakże praca nad funkcjami integracji z Active Directory nadal trwa, więc rozsądnie będzie zapoznać się z faktycznie dostępnymi opcjami w chwili implementacji systemu.

Uwaga

Rynek był pełen pogłosek o gotowości Cisco do odwrotu od integracji z Active Directory, spowodowanej ostrzałem krytyk za skoncentrowanie się na Active Directory kosztem innych usług katalogowych. Chociaż Cisco dyskretnie wycofuje się z tego wyłącznego wsparcia, obiecując integrację swoich przełączników, ruterów i produktów zarządzających zasadami z szeregiem usług katalogowych, firma ta nie wycofuje się z obiecanej ścisłej integracji z Active Directory. Firma Cisco odłożyła jedynie plany opracowania wersji Active Directory dla systemów Unix, od początku mało zrozumiałe dla wielu osób.

Ostrzegam z góry, iż przekroczenie szerokiego dystansu pomiędzy fachowcami od Active Directory i fachowcami od infrastruktury sieciowej zwykle będzie trochę trudne — nie z powodu niechęci do rozmowy, lecz dlatego, iż obie grupy widzą świat z różnych pozycji. Jest jednak nakazem chwili, by obie grupy znalazły wspólny język przed rozpoczęciem planowania przyszłej integracji pomiędzy Active Directory i bazową infrastrukturą sieci, aby uniknąć w przyszłości nawracających kłopotów w tym krytycznym obszarze. Trzeba też zapewnić, by przedsiębiorstwo wykorzystało jak najwięcej z wielu możliwości redukcji przyziemnych robót administracyjnych, związanych z użytkownikami i ich komputerami w infrastrukturze sieciowej.

Integracja ogólnego zastosowania


Strategia integracji Microsoftu zbudowana jest na pragnieniu przekonania firm do umieszczenia Active Directory w roli osi przedsiębiorstwa (do składowania kont użytkowników i innych informacji ważnych dla integracji z aplikacjami innych producentów, sprzętem sieciowym i innymi systemami operacyjnymi). Microsoft chce umieścić Active Directory w sercu sieci — jako meta-katalog (metadirectory).

Jak wspomniano wcześniej, zapewne potrwa trochę zanim pojawi się większa liczba aplikacji zintegrowanych z Active Directory — w zależności od sukcesu systemu Windows 2000 Server z Active Directory, oraz woli i nacisku wywieranego na innych producentów przez Microsoft i klientów. Ponadto na pewno przez rok lub dłużej nie znajdziemy wsparcia dla Active Directory we wszystkich istniejących aplikacjach zaplecza biurowego.

Uwaga

Meta-katalog jest dedykowanym rozwiązaniem katalogowym, łączącym (skupiającym) informacje z różnych istniejących systemów i programów katalogowych, używanych w firmie, a następnie udostępniającym skonsolidowane informacje. Daje to klientom platformę służącą do zarządzania różnorodnymi informacjami i zmniejsza rosnące koszty zarządzania katalogami. Można myśleć o meta-katalogu jako o uniwersalnym narzędziu do tworzenia łączności między dowolnymi katalogami.Obecny stan rzeczy najwyraźniej nie bardzo pasuje do życzeń Microsoftu. Przyznając ten fakt, Microsoft wprowadził uniwersalne narzędzie służące do synchronizacji pomiędzy Active Directory i innymi katalogami: usługi meta-katalogowe Microsoft Metadirectory Services (MMS).

MMS pozwala na rozwiązanie niemal każdej potrzeby integracji z innymi katalogami, jaka może się pojawić. Niektóre z głównych powodów wprowadzenia integracji katalogów do bieżącej infrastruktury to: • Aplikacje globalnej książki adresowej — synchronizacja skrzynek pocztowych pomiędzy różnymi katalogami poczty elektronicznej używanymi w firmie.

 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników — szybka propagacja informacji o świeżo zatrudnionych pracownikach do wszystkich systemów wymagających danych osobowych, oraz szybkie wykonywanie odwrotnych procesów przy odejściu pracownika.

 • Inicjatywy pojedynczego podpisu — zarządzanie nazwami użytkowników, hasłami i informacjami o prawach dostępu z jednego miejsca.

 • Aplikacje handlu elektronicznego — synchronizacja informacji takich, jak cyfrowe certyfikaty dostawców i użytkowników sieci zewnętrznych z katalogami handlu elektronicznego znajdującymi się na zewnątrz zapór sieciowych.

Lecz powyższe powody to jedynie wierzchołek góry lodowej. W większości przedsiębiorstw znajdziemy mnóstwo okazji synchronizacji katalogów, które zapewnią godziwe zyski z inwestycji i zwiększą ogólne bezpieczeństwo.

Wskazówka

Microsoft udostępnia MMS bezpłatnie. Jednakże, podobnie jak każdy inny produkt meta-katalogowy, MMS do pomyślnego wdrożenia wymaga dość wyspecjalizowanych umiejętności. Z tego powodu MMS jest obecnie dostępny jedynie u wybranej liczby autoryzowanych partnerów w ramach zakupu czasu konsultacji.

Rozległy program szkoleniowy Microsoftu trwa od jakiegoś czasu (został udostępniony w postaci kursu Microsoft Official Curriculum w połowie roku 2000) i służy utworzeniu kanału wyszkolonych dostawców usług dla firm, którzy są w stanie dostarczyć MMS i związane z nim usługi. Wobec tego MMS prawdopodobnie w najbliższej przyszłości stanie się bardziej powszechnie znany (również tłumom konsultantów).

MMS jest przewidziany w przyszłości jako nieodłączna część Active Directory i stanowi najlepszą z możliwych opcji tworzenia synchronizacji katalogów z Active Directory. Ponadto MMS powinien stanowić okazję, ponieważ Microsoft udostępnia ten produkt bezpłatnie autoryzowanym partnerom MMS.

MMS w skrócie


Jak każdy dobry meta-katalog, MMS udostępnia możliwości przydatne w poniższych wyzwaniach zarządzania tożsamościami:

 • Łączność — umożliwia współdzielenie informacji o tożsamościach pomiędzy odmiennymi usługami katalogowymi, bazami danych i aplikacjami.

 • Pośrednictwo — dystrybucja zmian dokonanych w jednym katalogu lub aplikacji do innych magazynów tożsamości w przedsiębiorstwie, na które zmiany mają wpływ. Zdolność pośredniczenia jest całkowicie elastyczna, co oznacza, iż dane tożsamości mogą być składane razem z różnych źródeł.

 • Mechanizmy integralności — zapewnienie, iż powiązane informacje pozostają zgodne w całym przedsiębiorstwie, z zachowaniem reguł własności i integralności powiązań. Atrybut może być „opanowany” w dowolnym miejscu, co znaczy, że zmiany mogą występować w różnych katalogach źródłowych. W większości przypadków MMS obsługuje zarówno pełne jak różnicowe aktualizacje z i do przyłączonego katalogu.

 • Reguły i logika biznesu — daje klientom zdolność do zdecydowania, jak informacje meta-katalogowe będą zbudowane w ich środowisku.

Wskazówka

MMS nie jest jedynie kolejnym nowym produktem Microsoftu, który musi przejść kilka iteracji zanim osiągnie swoje złote lata. Jest to w istocie po prostu przepakowanie jednego z najlepszych dostępnych obecnie meta-katalogów (Zoomit VIA); Microsoft nabył Zoomit Corporation w czerwcu 1999. Aby utrzymać spójność z nazwami innych produktów, Microsoft zmienił nazwę Zoomit VIA na Microsoft Metadirectory Services (MMS) i wypuścił nową wersję w grudniu 1999.

MMS wypełnia te zadania w raczej przekonujący sposób. Ponad 100 klientów (dających razem ponad milion wpisów katalogowych) używało Zoomit VIA w chwili zakupu przez Microsoft. MMS działa również na poziomie atrybutów i zawiera obsługę dwukierunkowej synchronizacji oraz elastyczne opcje harmonogramów. Co najważniejsze, Zoomit VIA nie wymaga dodatkowego oprogramowania w podłączonych systemach katalogowych.

W chwili obecnej MMS pozwala na integrację informacji katalogowych z wszystkich najbardziej popularnych platform, obejmujących: • Banyan VINES

 • GMHS (BeyondMail, DaVinci)

 • Lotus Notes i Domino

 • Lotus cc:Mail

 • Microsoft Exchange

 • Microsoft Mail

 • Microsoft Windows NT

 • Microsoft Active Directory

 • Netscape Directory i Meta-Directory Server

 • Novell 3.x i bindery

 • Novell GroupWise

 • Novell NDS

 • Różnorodne bazy danych ODBC i SQL

 • Katalogi X.500 różnych producentów (w tym ISOCOR, ICL i Control Data) dostępne przez LDAP

 • Inne „meta-katalogowe” produkty, jak np. Netscape, Control Data czy ISOCOR

Podstawy MMS


Podstawowa funkcjonalność dostarczana przez MMS obejmuje łączoną przestrzeń nazw i harmonogramy katalogowe:

 • Łączona przestrzeń nazw pozwala na zarządzanie obiektami i atrybutami z wielu odizolowanych katalogów tak, jakby stanowiły jeden (i śledzenie przez MMS, który odizolowany katalog jest właścicielem którego atrybutu)

 • Harmonogramy katalogowe dotyczą zarządzania cyklem życia informacji o tożsamości. Na przykład, możemy chcieć aby zmiany dokonane w aplikacji siedziby głównej były dystrybuowane do innych katalogów w oparciu o zbiór reguł biznesowych wykonywanych w MMS.

Mówiąc prościej, MMS pozwala na przepływ informacji katalogowych (czyli obiektów i atrybutów) w obu kierunkach pomiędzy połączonymi katalogami i meta-katalogiem, w oparciu o zbór reguł ustalanych przez administratora (za pomocą konfigurowania odpowiednich agentów zarządzających i przestrzeni nazw meta-katalogu).

W modelu MMS struktura meta-katalogowa przedsiębiorstwa składa się z jednego lub wielu serwerów, agentów zarządzających i przyłączonych katalogów (patrz rysunek 16.2). Ściśle mówiąc, MMS wprowadza poniższe pojęcia: • Metadirectory Namespace (przestrzeń nazw meta-katalogu) — chociaż zawartość meta-katalogu zwykle jest przedstawiana w postaci pojedynczej struktury drzewa, w rzeczywistości składa się z dwóch logicznych przestrzeni nazw:

 • Przestrzeń łączników (Connector space) — ta część MMS ma za zadanie łączyć wszystkie przyłączone przestrzenie nazw w meta-katalog. Przestrzeń łączników jest miejscem, do którego wpisy z przyłączonego katalogu są najpierw importowane.

 • Metaverse — ta część MMS przedstawia globalny widok zjednoczonych wpisów pochodzących z różnych przyłączonych katalogów. MMS przyłącza wpis metaverse z jednym lub większą ilością wpisów przyłączonych katalogów za pomocą obiektów łączników, przechowywanych w przestrzeni łączników.

 • Przyłączony katalog (Connected Directory) — zasadniczo dowolny katalog, jaki chcemy zintegrować z meta-katalogiem. Jedynymi wymogami są organizacja zawartości katalogu w przynajmniej minimalną strukturę hierarchiczną oraz istnienie w nim metody wydobywania informacji katalogowych. Informacje wydobyte z przyłączonego katalogu są importowane do meta-katalogu za pomocą agenta zarządzającego. Można też wyeksportować informacje z meta-katalogu do przyłączonego katalogu.

 • Agent zarządzający — jego zadaniem jest faktyczne importowanie (i eksport) informacji z przyłączonych katalogów oraz, co za tym idzie, ustalanie, które informacje (obiekty lub atrybuty) uległy zmianie w przyłączonym katalogu. Dane katalogu są importowane do przestrzeni nazw konektorów i tam, gdzie chcemy, łączone z wpisami w metaverse. Agenty zarządzające utrzymują synchronizację informacji katalogowych, pozwalając na dwukierunkowy przepływ atrybutów. Dla każdego przyłączonego katalogu istnieje jeden agent zarządzający.

MMS jest dostarczany ze zbiorem wstępnie zdefiniowanych agentów zarządzających, zaprojektowanych do integracji informacji z określonych katalogów zewnętrznych. Obejmują one następujące katalogi:

 • Banyan VINES

 • Lotus cc:Mail

 • Lotus Notes i Domino

 • Microsoft Active Directory

 • Microsoft Exchange (na podstawie LDAP)

 • Microsoft Exchange (na podstawie MAPI)

 • Microsoft Windows NT

 • Netscape LDAP

 • Novell Groupwise API

 • Novell LDAP

 • Novell NetWare bindery

Rysunek 16.2

Składniki MMSCompass client

Klient Compass

LDAP-enabled apps.

Aplikacje wykorzystujące LDAP

Web browser

Przeglądarka WWW

The Metaverse

Metaverse

Connector Namespace

Przestrzeń nazw łączników

Management Agent

Agent zarządzania

Connected Directory

Dołączony katalog

Uwaga

MMC zawiera również generycznego agenta zarządzającego, który jest doskonałym miejscem startu, jeśli trzeba zbudować od podstaw własnego agenta zarządzającego.

Niektóre z tych katalogów są obsługiwane za pomocą generycznego agenta zarządzającego (np. obsługa NDS, Netscape i Exchange Server 5.5 biorą się z generycznego agenta LDAP). Chociaż agenty generyczne są w istocie zdolne do importowania i eksportowania informacji katalogowych, mogą okazać się mało wydajne przy importowaniu danych (na przykład, generyczny agent LDAP musi odczytać zawartość całego katalogu aby wywnioskować o zmianach zaszłych w katalogu opartym o standard LDAP), a wobec tego nie zawsze praktyczne w dużych środowiskach. Ale w końcu nie można mieć wszystkiego naraz.

Istnieje pięć podstawowych metod dostępu do MMS z klienta lub aplikacji: • Klient Compass — samodzielny klient o najpełniejszej funkcjonalności i interfejsie najbardziej wydajnym z wszystkich klientów MMS. Może służyć do zarządzania katalogiem.

 • Klient Active Compass — implementacja klienta Compass w ActiveX, którą można uruchomić w dowolnej przeglądarce obsługującej technologię ActiveX. Może służyć do zarządzania katalogiem.

 • Klient Java Compass — narzędzie oparte na języku Java, dające dostęp do katalogu z prawem do odczytu i zapisu. Nie pozwala na zarządzanie katalogiem.

 • Agent użytkownika zgodnego z LDAP — pozwala na stosowanie dowolnej aplikacji zgodnej z usługą LDAP w celu dostępu do katalogu (tylko do odczytu).

 • Agent użytkownika zgodnego z HTML — pozwala na stosowanie dowolnej aplikacji zgodnej z językiem HTML w celu dostępu do katalogu (tylko do odczytu).

Można dużo jeszcze mówić o MMS, lecz to wprowadzenie powinno na razie wystarczyć.

Wskazówka

MMS można zastosować także do replikacji obiektów Active Directory pomiędzy wieloma lasami Active Directory. Wobec tego MMS niesie olbrzymie możliwości udostępnienia przez firmę współpracy (oraz konsolidacji) odrębnych lasów Active Directory, co może zaradzić jednej z większych wad Active Directory.

To (mam nadzieję) dopiero początek


Jak wspomniałem na samym początku tego rozdziału, przypuszczalnie nie zobaczymy zbyt wielu aplikacji innych producentów ściśle powiązanych z Active Directory, dopóki większa część istniejących instalacji Windows NT Server nie ulegnie (lub będzie w trakcie) migracji do Active Directory. Nawet na tym etapie trudno odgadnąć, co się wydarzy, ponieważ po raz pierwszy spora część rynku sieciowych systemów operacyjnych może przejść do określonej usługi katalogowej. Wobec tego dopiero przekonamy się, czy potencjał usług katalogowych zostanie wykorzystany (patrz rozdział 3.). Jednakże bardzo odważne posunięcie Microsoftu w zakresie Exchange 2000 Server budzi nadzieję, iż w najbliższych latach czekają nas bardzo ciekawe czasy.

Jako były neofita NDS mam osobiście nadzieję, iż Microsoftowi powiedzie się z Active Directory. W końcu usługi katalogowe stanowią bardzo wymowną obietnicę konsolidacji danych użytkowników i zasobów (patrz rysunek 16.3), będącej niebiańską muzyką dla uszu w każdym przedsiębiorstwie.

Aby uniknąć dławienia konkurencji i przyszłego postępu w tej bardzo ważnej dziedzinie przez Active Directory, możemy mieć tylko nadzieję, iż więksi producenci będą w stanie dojść do porozumienia co do sposobu połączenia różnych katalogów. W przeszłości było kilka nieudanych prób osiągnięcia tego celu, lecz może się okazać, iż język DSML (Directory Services Markup Language) spełni to zadanie, ponieważ wielu znaczących graczy jest zaangażowanych w jego rozwój.

Rysunek 16.3Strategiczna pozycja usług katalogowych, którą Microsoft ma nadzieje wypełnić za pomocą Active Directory

Users ...

Użytkownicy

 • Informacje o koncie

 • Przywileje

 • Profil

 • Zasady

Clients ...

Klienty

 • Profil

 • Dane sieciowe

 • Zasady

Servers ...

Serwery

 • Profil

 • Dane sieciowe

 • Usługi

 • Drukarki

 • Udostępniane pliki

 • Zasady

Network Devices ...

Sprzęt sieciowy

 • Konfiguracja

 • Zasady zabezpieczeń

 • Zasady VPN

Firewalls ...

Zapory sieciowe

 • Konfiguracja

 • Zasady zabezpieczeń

 • Zasady VPN

Other directories ...

Inne katalogi

 • Inne usługi katalogowe

 • Inne systemy operacyjne

 • Mainframe

 • Mini

 • Unix

 • Inne

E-Mail Servers ...

Serwery pocztowe

 • Informacje o skrzynce pocztowej

 • Książka adresowa

Applications ...

Aplikacje

 • Konfiguracja

 • Pojedynczy podpis

 • Dane katalogowe zależne od aplikacji

 • Zasady

Standard DSML 1.0 jest opartym na języku XML standardem współdzielenia informacji między katalogami i aplikacjami, opracowanym wspólnym wysiłkiem Bowstreet, IBM, Microsoftu, Novella, Oracle i Sun-Netscape Alliance. Po skompletowaniu, specyfikacja DSML 1.0 została przekazana organizacji niedochodowej o nazwie Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) i przesłana do oceny World Wide Web Consortium (W3C).

Jednakże standard DSML 1.0 nie wystarcza w pełni, ponieważ jest ograniczony do definiowania schematu danych w katalogach. Jeśli więc nawet DSML stanie się standardem de facto lub de iure, wciąż będzie nam brakować standardowego języka zapytań dla wpisów katalogowych i standardów definiujących kontrolę dostępu. Wydaje się wobec tego, iż w najbliższych latach będziemy mieć mnóstwo powodów, by poważnie zająć się meta-katalogiem w rodzaju MMS.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna