Rozkład materiału dla klas 1-2 (grupy 4 i 5) Poziom zaawansowania : upper-intermediate Nauczyciele: mgr Anna Majewska-GrassPobieranie 124.6 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar124.6 Kb.Rozkład materiału dla klas 1-2 (grupy 4 i 5)
Poziom zaawansowania : upper-intermediate


Nauczyciele: mgr Anna Majewska-Grass

UPSTREAM UPPER-INTERMEDIATE – Rozkład materiału

Unit

Problematyka


Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie


Gramatyka

Moduł 1 – Express Yourself

1


wrzesień
 • popularność języka angielskiego
  na świecie;


 • nauka języka obcego;

 • język Internetu;

 • środki komunikacji;

 • szczęście i sposoby jego wyrażania;

 • świat ludzi głuchoniemych;

 • gestykulacja
  i język ciała
  (Zeszyt ćwiczeń);

 • Internet jako środek komunikacji (Zeszyt ćwiczeń)
 • dobre i złe strony zróżnicowania językowego
  w Internecie;

 • porównywanie różnych środków komunikacji (telefon, korespondencja, faks, e-mail, rozmowa);

 • źródła szczęścia
  i sposoby jego okazywania;

 • możliwości ułatwienia ludziom głuchoniemym funkcjonowania
  w słyszącym społeczeństwie
 • sugerowanie rozwiązań problemu
  i odpowiadanie
  na sugestie;

 • wnioskowanie;

 • wyrażanie własnych preferencji;

 • wyrażanie opinii;

 • dziękowanie
  i reagowanie
  na podziękowania (Zeszyt ćwiczeń)
 • typy listów: listy nieformalne, pół-formalne
  i formalne
Czytanie:

 • A Multilingual Internet? – artykuł na temat kierunków rozwoju językowego Internetu – rozumienie głównej myśli poszczególnych akapitów (dopasowywanie nagłówków), analiza tekstu;

 • Theatre for the Deaf – artykuł na temat angażowania tłumaczy języka migowego
  w teatrach – test wielokrotnego wyboru, analiza tekstu;

 • A World of Gestures – artykuł na temat języka gestów – uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami (Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • rozmowa na temat powszechności używania języka angielskiego we współczesnym świecie – uzupełnianie luk;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań);

 • raport na temat spadku popularności budek telefonicznych w Wielkiej Brytanii – uzupełnianie luk;

 • pięć wypowiedzi na temat korzystania z poczty internetowej – dopasowywanie
  (Zeszyt ćwiczeń) • przedimki
  (a, an, the);


 • zaimki nieokreślone (every, a few, both, etc.);

 • rzeczowniki policzalne
  i niepoliczalne;

 • słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników odczasowniko-wych;Unit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

2


wrzesień/październik
 • uczucia i nastroje;


 • szczęście – jak być szczęśliwym?;

 • stres;

 • bohaterowie Jane Austen
 • sposoby osiągania szczęścia;

 • określanie własnego usposobienia (optymizm/ pesymizm);

 • stresujące sytuacje, źródła stresu;

 • bohaterowie powieści Sense and Sensibility (Rozważna
  i romantyczna
  ) Jane Austin
 • pytanie o uczucia, wyrażanie
  i opisywanie emocji i uczuć;

 • składanie gratulacji
  i odpowiadanie
  na gratulacje (Zeszyt ćwiczeń)
 • list
  z zaproszeniem;

 • zażalenie;

 • uzyskiwanie informacji drogą koresponden-cyjną
  (Zeszyt ćwiczeń)

Czytanie:

 • Happy? – artykuł o sposobach osiągania szczęścia – wstawianie brakujących akapitów we właściwe miejsca w tekście, analiza tekstu;

 • Sense and Sensibility – fragment powieści Jane Austen – uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami, analiza tekstu;

 • Don’t worry in silence! – fragment autobiografii – test wielokrotnego wyboru (Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • trzy krótkie wypowiedzi – określanie stanu emocjonalnego osoby mówiącej;

 • pięć krótkich wypowiedzi na temat odczuć związanych z różnymi sytuacjami – dopasowywanie;

 • pięć wypowiedzi na temat różnych terapii pomagających przezwyciężać stres – dopasowywanie;

 • wywiad na temat języka kotów – test wielokrotnego wyboru;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań – Zeszyt ćwiczeń) • czasy teraźniejsze: prosty i ciągły;


 • czasowniki nieużywane
  w czasach ciągłych;

 • used to;

 • be/get used to;

 • słowotwórstwo: tworzenie przymiotników odczasowniko-wych

Utrwalenie materiału, test – październik
Unit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

Moduł 2 – Day in, day out

3


październik/listopad
 • dobre i złe strony różnych karier zawodowych;


 • wybór przyszłego zawodu;

 • cechy charakteru potrzebne różnym profesjonalistom;

 • jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej?;

 • satysfakcja z pracy;

 • chwile warte zapamiętania;

 • profesje odchodzące
  w przeszłość;

 • kariera za granicą (Zeszyt ćwiczeń);

 • praca sezonowa (Zeszyt ćwiczeń)
 • obowiązki związane
  z wykonywaniem różnych zawodów;

 • dobre i złe strony różnych profesji;

 • planowanie przyszłej kariery zawodowej;

 • cechy charakteru potrzebne przedstawicielom różnych zawodów;

 • źródła satysfakcji zawodowej
  (także Zeszyt ćwiczeń);

 • chwile, które długo się pamięta;

 • profesje odchodzące
  w przeszłość (mleczarz, kamerdyner itd.)
 • pytanie o opinię, wyrażanie opinii, reagowanie
  na wyrażoną opinię;

 • przekonywanie, bronienie własnego punktu widzenia (odgrywanie ról: rozmowa nastolatki
  z rodzicami
  na temat przyszłej kariery);

 • zachęcanie

 • i reagowanie
  na zachętę;

 • proszenie o radę
  i udzielanie rad;

 • prowadzenie
  i udzielanie wywiadu;

 • wyrażanie prośby i grzeczne sposoby odmawiania (Zeszyt ćwiczeń)
 • ocena bieżącej sytuacji
  i propozycja ulepszeń (report);

 • podanie
  o pracę
Czytanie:

 • Why don’t you get a proper job? – artykuł
  na temat współczesnego rynku pracy
  i konieczności zmian w sposobie przygotowania nastolatków do dorosłego życia – rozumienie głównej myśli poszczególnych akapitów (dopasowywanie nagłówków), analiza tekstu;

 • Great British Jobs – opis sześciu tradycyjnych, rzadko dziś spotykanych, profesji – wyszukiwanie informacji (dopasowywanie), analiza tekstu;

 • Working Around – artykuł na temat Brytyjczyków pracujących poza krajem ojczystym – wstawianie brakujących akapitów we właściwe miejsca w tekście
  (Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • odgadywanie zawodu wykonywanego przez wypowiadającą się osobę;

 • pięć wypowiedzi na temat przyczyn wyboru wykonywanego zawodu – dopasowywanie;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań);

 • program radiowy na temat właściwego zachowania podczas rozmowy
  kwalifikacyjnej – uzupełnianie luk;

 • rozmowa dwojga studentów z wykładowcą
  na temat pracy sezonowej – pytania otwarte (Zeszyt ćwiczeń) • konstrukcje czasownikowe
  z bezokolicz-nikiem
  i rzeczowni-kiem odczasow-nikowym;


 • mowa zależna;

 • słowotwórstwo: tworzenie antonimów przymiotników


Unit

Problematyka


Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

4


listopad/grudzień
 • opis pokoju;


 • wymarzone miejsce zamieszkania;

 • nietypowe miejsca zamieszkania
  (także Zeszyt ćwiczeń);

 • wynajmowanie mieszkania/domu;

 • przydatność różnych sprzętów gospodarstwa domowego;

 • dbanie o własny dom (także Zeszyt ćwiczeń);

 • rośliny w domu (Zeszyt ćwiczeń)
 • wymarzony dom;

 • przyszłe kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego;

 • wybór domu/ mieszkania
  do wynajęcia;

 • sprzęty gospodarstwa domowego – ich funkcje
  i przydatność;

 • własne miejsca zamieszkania, wprowadzane
  w nim zmiany, prace domowe itd. (także Zeszyt ćwiczeń)
 • opisywanie pokoju;

 • wyrażanie własnych preferencji;

 • składanie zażalenia;

 • unikanie odpowiedzi
  na pytanie;

 • zapraszanie, przyjmowanie
  i odrzucanie zaproszeń
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • formy pisane zawierające propozycje
  i porady (list, artykuł, ocena)
Czytanie:

 • Going Underground – artykuł na temat podziemnych domów – wstawianie brakujących zdań we właściwe miejsca
  w tekście, analiza tekstu;

 • Mr Wemmick’s Castle – fragment powieści
  C. Dickensa – test wielokrotnego wyboru, analiza tekstu;

 • All Shapes and Sizes – opisy nietypowych domów na sprzedaż – wyszukiwanie informacji – dopasowywanie (Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • dopasowywanie opisu pomieszczeń do zdjęć wnętrz;

 • pięć wypowiedzi na temat wspólnego wynajmowania mieszkania/domu – dopasowywanie;

 • wywiad na temat niezwykłych miejsc zamieszkania – pytania typu prawda/fałsz;

 • słuchowisko radiowe na temat roślin hodowanych w domu – uzupełnianie luk (Zeszyt ćwiczeń) • czasy teraźniejsze: Present Perfect i Present Perfect Continuous;


 • zestawienie czasu Present Perfect
  z czasem przeszłym (Simple Past);

 • słowotwórstwo – tworzenie przymiotników odrzeczowniko-wych;Utrwalenie materiału, test – grudzień
Unit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

Moduł 3 – Lifestyles

5


styczeń
 • cechy charakterystyczne współczesnego trybu życia (także Zeszyt ćwiczeń);


 • reality shows – „znak czasów”;

 • znaczenie wyglądu zewnętrznego – uleganie modom;

 • rola mediów
  we współczesnym świecie;

 • różne style życia;

 • rozrywka – kino, teatr itd.;

 • muzyka
  w miejscach publicznych
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • trendy charakterystyczne dla współczesnego życia (także Zeszyt ćwiczeń);

 • reality shows;

 • style ubierania się (także Zeszyt ćwiczeń);

 • rola kobiety
  we współczesnym społeczeństwie;

 • różne programy telewizyjnych
  i przyczyny ich popularności wśród różnych grup widzów;

 • style życia;

 • tradycyjne formy rozrywki
 • wyrażanie własnych opinii, argumentowanie;

 • opisywanie;

 • dzielenie się nowinami
  i reagowanie
  na nowe informacje;

 • zapraszanie, przyjmowanie
  i odrzucanie zaproszeń, składanie kontrpropozycji;

 • komplementowanie;

 • relacjonowanie wydarzeń
  (Zeszyt ćwiczeń);

 • przeprowadzanie rozmowy telefonicznej (Zeszyt ćwiczeń)
 • argumentacja
  i kontrargu-mentacja – esej
Czytanie:

 • Reality Show Fever – artykuł opisujący różne programy typu reality show – wyszukiwanie informacji (dopasowywanie);

 • The Magic of Pantomime – artykuł na temat pantomimy jako formy rozrywki – wstawianie brakujących akapitów we właściwe miejsce
  w tekście, analiza tekstu;

 • One Man’s Muzak is Another Man’s Noise – artykuł na temat muzyki w miejscach publicznych (sklepy, puby itd.) – test wielokrotnego wyboru


Słuchanie:

 • trzy wypowiedzi na temat współczesnych trendów – dopasowywanie;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań);

 • wywiad na temat roli kobiet we współczesnej Japonii – uzupełnianie luk;

 • pięć wypowiedzi na temat odstępstw
  od codziennej rutyny i ich skutków – dopasowywanie (Zeszyt ćwiczeń) • użycie przymiotników i przysłówków;


 • tworzenie przysłówków;

 • przysłówki mające formę przymiotników (hard, fast, etc.);

 • stopniowanie przymiotników i przysłówków;

 • słowotwórstwo: tworzenie przymiotników odrzeczowniko-wychUnit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

6


luty
 • różne sposoby spędzania wakacji (także Zeszyt ćwiczeń);


 • ekoturystyka;

 • miejsca warte zwiedzenia;

 • podróżowanie różnymi środkami transportu (także Zeszyt ćwiczeń);

 • planowanie udanych wakacji;

 • pamiątki z wakacji;

 • życie na wyspie
  (na podstawie fragmentu powieści S. Maughama);

 • gdzie się zatrzymać podczas wakacji? (Zeszyt ćwiczeń);

 • wakacje dla zdrowia – uzdrowiska
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • sposoby spędzania wakacji;

 • dobre i złe strony wakacji;

 • inwestycje związane
  z ekoturystyką;

 • miejsca warte zwiedzenia;

 • przedmioty konieczne podczas wakacyjnej wycieczki;

 • wakacyjne przygody;

 • pamiątki
  z wakacji;

 • podróżowanie morzem;

 • życie na wyspie;

 • różne środki transportu (także Zeszyt ćwiczeń)
 • wyrażanie własnych preferencji;

 • wyrażanie opinii;

 • opisywanie;

 • przekonywanie, wyrażanie zgody
  i sprzeciwu;

 • relacjonowanie wydarzeń;

 • argumentowanie;

 • składanie zażaleń, krytykowanie, przepraszanie;

 • zachęcanie
  do wyrażenia opinii, dziękowanie, komplementowanie;

 • robienie rezerwacji
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • opowiadanie;

 • pocztówka
  z wakacji
Czytanie:

 • Guilt-free Holidays – artykuł na temat ekoturystycznych inwestycji – wyszukiwanie informacji (dopasowywanie), analiza tekstu;

 • The Moon and Sixpence – fragment powieści S. Maughama – wstawianie brakujących zdań we właściwe miejsca w tekście, analiza tekstu;

 • Magical Waters Which Work Wonders – artykuł na temat uzdrowiska w Islandii – rozumienie głównej myśli poszczególnych akapitów (dopasowywanie nagłówków – Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • trzy wypowiedzi na temat wakacji – dopasowywanie;

 • pięć wypowiedzi na temat wyjazdów wakacyjnych – dopasowywanie;

 • wykład na temat planowania wakacji – pytania typu prawda/fałsz;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań – Zeszyt ćwiczeń) • czasowniki modalne: wyrażanie obowiązku
  i konieczności, wyrażanie pozwolenia, opisywanie umiejętności, wyrażanie prawdopodo-bieństwa
  (w teraź-niejszości
  i przyszłości);


 • słowotwórstwo: tworzenie rzeczowników, przymiotników i przysłówkówUtrwalenie materiału, test – marzec
Unit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

Moduł 4 – Live and Learn


7

marzec
 • słynne postaci historii (także Zeszyt ćwiczeń);


 • subiektywizm historii;

 • rola historii;

 • wojna i pokój;

 • walka kobiet
  o prawo
  do głosowania;

 • wielkie zagadki historii;

 • skuteczne nauczanie (także Zeszyt ćwiczeń);

 • formy protestu;

 • historia roweru (Zeszyt ćwiczeń)
 • słynne historyczne postaci;

 • współczesne znane postaci
  i ich szanse
  na przejście
  do historii;

 • znaczenie wiedzy historycznej;

 • nierozwiązana zagadka historyczna;

 • różne metody nauczania, skuteczne sposoby nauczania (także Zeszyt ćwiczeń);

 • formy społecznego protestu i ich skuteczność
 • relacjonowanie wydarzeń;

 • wyrażanie własnej opinii;

 • relacjonowanie osobistych przeżyć;

 • wyrażanie zaskoczenia
  i współczucia;

 • przeprowadzanie/ udzielanie wywiadu;

 • rozpowszechnia-nie plotek
  i reagowanie
  na plotki
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • retrospekcja
  w opowiadaniu
Czytanie:

 • History Lessons – artykuł na temat subiektywizmu w opisie dziejów – test wielokrotnego wyboru, analiza tekstu;

 • Amelia. Where are you? – biogram Amelii Earhart – rozumienie głównej myśli poszczególnych akapitów (dopasowywanie nagłówków);

 • The Penny Farthing – artykuł na temat historii roweru – wstawianie brakujących zdań
  we właściwe miejsca w tekście
  (Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • trzy wypowiedzi na temat słynnych postaci historycznych – dopasowywanie;

 • rozmowa córki z ojcem na temat walki kobiet
  o prawo do głosowania – pytania typu prawda/fałsz;

 • test wielokrotnego wyboru (osiem krótkich nagrań);

 • rozmowa na temat zagadki statku Marie Celeste – uzupełnianie luk;

 • wywiad z wykładowcą historii na temat przezwisk nadanych słynnym historycznym postaciom – pytania typu prawda/fałsz
  (Zeszyt ćwiczeń) • czasy przeszłe: prosty i ciągły, Past Perfect
  i Past Perfect Continuous;


 • użycie czasowników modalnych
  do wyrażania pewności
  i przypuszczeń dotyczących przeszłych wydarzeń;

 • użycie czasowników modalnych
  do wyrażania niezadowolenia z czyjegoś postępowania (should have, could have, etc);

 • needn’t have / didn’t need to;

 • słowotwórstwo: tworzenie czasowników odprzymiotni-kowych

Unit

Problematyka


Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

8


kwiecień
 • cechy dobrego nauczyciela;


 • cechy potrzebne
  do osiągnięcia sukcesu w szkole;

 • funkcja szkoły;

 • przyszłość edukacji;

 • systemy oświatowe w Wielkiej Brytanii i USA (także
  Zeszyt ćwiczeń);

 • okoliczności towarzyszące egzaminom;

 • wagarowanie – przyczyny i sposoby rozwiązania problemu;

 • nauka za granicą;

 • szkolny system kar;

 • przemoc w szkole;

 • szkoły alternatywne (Zeszyt ćwiczeń);

 • kursy wakacyjne (Zeszyt ćwiczeń);

 • metody uczenia się (Zeszyt ćwiczeń)
 • cechy dobrego nauczyciela;

 • cechy dobrego ucznia;

 • rola i znaczenie edukacji szkolnej;

 • przyszłe zmiany w systemie edukacji;

 • najbardziej pożądane zmiany w szkole, w której słuchacze się uczą;

 • porównanie polskiego systemu edukacji
  z brytyjskim i amerykańskim;

 • problematyka egzaminacyjna;

 • problem wagarowania;

 • przedmioty
  do zabrania
  ze sobą
  w przypadku podjęcia nauki
  za granicą;

 • nauka w obcym kraju;

 • kary w szkole;

 • szkolna przemoc wobec uczniów młodszych, słabszych itd.;

 • przewidywanie;

 • sugerowanie rozwiązań problemu;

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie wyboru;

 • składanie gratulacji/ pocieszanie;

 • reagowanie
  na typowe zwroty sytuacyjne;

 • opisywanie;

 • wyrażanie pewności/braku pewności
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • wyrażanie własnej opinii, argumentacja
  w listach
  i rozprawkach
Czytanie:

 • The Cyber School – artykuł na temat przyszłości szkolnictwa – wstawianie brakujących zdań we właściwe miejsca
  w tekście, analiza tekstu;

 • Tom Brown’s School Days – fragment powieści T. Hughesa – test wielokrotnego wyboru, analiza tekstu;

 • opisy sześciu szkół alternatywnych – wyszukiwanie informacji (dopasowywanie – Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • cztery wypowiedzi na temat roli szkoły – dopasowywanie;

 • wykład porównujący amerykański i brytyjski system oświatowy – uzupełnianie luk;

 • pięć wypowiedzi na temat egzaminów – dopasowywanie;

 • wywiad radiowy na temat problemu wagarowania – test wielokrotnego wyboru;

 • rozmowa rodziców na temat kursu wakacyjnego, na który chcą wysłać swojego syna – uzupełnianie luk (Zeszyt ćwiczeń) • strona bierna;


 • konstrukcje typu passive report;

 • formy sprawcze;

 • słowotwórstwo: przymiotniki zakończone
  na –ing i –ed
 • różne metody uczenia się (Zeszyt ćwiczeń)

Utrwalenie materiału, test – maj
Unit

Problematyka

Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

Moduł 5 – That’s Life

9


maj
 • problemy ekologiczne;


 • działalność naukowa
  na Antarktydzie;

 • działania na rzecz ochrony środowiska (także Zeszyt ćwiczeń);

 • zabezpieczanie ginących gatunków roślin i zwierząt;

 • promowanie działań na rzecz ochrony środowiska;

 • znaczenie moczarów
  (Zeszyt ćwiczeń)
 • powaga problemów ekologicznych (także Zeszyt ćwiczeń);

 • naukowe znaczenie Antarktydy;

 • typowy dzień naukowca
  na Antarktydzie;

 • przedsięwzięcia związane
  z ochroną środowiska;

 • postawy wobec problemów ekologicznych;

 • rola Banku Nasion;

 • promowanie działalności Banku Nasion;

 • wyprawa
  na moczary (Zeszyt ćwiczeń);

 • ocena przydatności różnych działań na rzecz ochrony środowiska (Zeszyt ćwiczeń)
 • zadawanie pytań pozornych, wyrażanie braku pewności
  i niewiedzy;

 • opisywanie;

 • przewidywanie;

 • wyrażanie własnego zdania;

 • wyrażanie niepokoju/troski/ dezaprobaty/ nadziei/frustracji;

 • prezentacja;

 • relacjonowanie wydarzeń
  (Zeszyt ćwiczeń);

 • składanie propozycji, wyrażanie wątpliwości, przekonywanie (Zeszyt ćwiczeń)
 • fragment dziennika Roalda Amundsena;

 • recenzje
  z książek, filmów, albumów muzycznych
Czytanie:

 • The Antarctic: Key to Planet Earth – artykuł
  o Antarktydzie – wstawianie brakujących zdań we właściwe miejsca w tekście;

 • Save Our Seeds – artykuł na temat działalności Banku Nasion – test wielokrotnego wyboru;

 • Making a Contribution to the Environment: the Bogs of Ireland – artykuł na temat moczarów, ich biologicznego znaczenia i konieczności ich ochrony – rozumienie głównej myśli poszczególnych akapitów (dopasowywanie nagłówków – Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • trzy wypowiedzi na temat wykorzystywania surowców wtórnych – dopasowywanie;

 • pięć opinii na tematy związane z problemami ekologicznymi – dopasowywanie;

 • test wielokrotnego wyboru – osiem krótkich nagrań;

 • wywiad na temat przedsięwzięcia związanego z edukacją proekologiczną – uzupełnianie luk;

 • pięć wypowiedzi na temat działań na rzecz ochrony środowiska – dopasowywanie
  (Zeszyt ćwiczeń) • sposoby wyrażania przyszłości: will, be going to, will be doing, will have done, be bound to, be sure to, be about to, be on the verge of, etc;


 • zdania warunkowe typu 1, 2 i 3;

 • zdania warunkowe mieszane;

 • zdania z wish oraz if only;

 • słowotwórstwo: przedrostkiUnit

Problematyka


Tematyka wypowiedzi

Funkcje językowe

Pisanie

Czytanie i słuchanie

Gramatyka

10


czerwiec
 • etapy ludzkiego życia (także
  Zeszyt ćwiczeń);


 • jak poprawić jakość naszego życia;

 • długowieczność (także
  Zeszyt ćwiczeń);

 • dobre i złe nawyki;

 • zdrowa dieta;

 • jak zmieni się nasze życie?;

 • dbałość o kondycję fizyczną;

 • życie rodzinne dziś i w przeszłości
 • etapy życia ludzkiego, związane z nimi wydarzenia, ich dobre i złe strony;

 • sposoby poprawiania jakości życia;

 • nawyki szkodliwe dla zdrowia;

 • korzyści, jakie starsi ludzie czerpią z życia
  w wielo-pokoleniowej rodzinie;

 • diety odpowiednie dla ludzi
  w różnym wieku
  i pracujących
  w różnych zawodach;

 • ocena słuszności przewidywań dotyczących zmian stylu życia w ciągu następnych pięćdziesięciu lat;

 • kluby fitness
  i oferowane przez nie usługi;

 • praca i relaks;

 • adaptacja filmowa powieści Małe kobietki;

 • życie młodych dziewcząt dziś
  i w przeszłości

 • podejmowanie decyzji, argumentowanie;

 • wyrażanie opinii;

 • udzielanie, przyjmowanie
  i odrzucanie porad;

 • wyrażanie rezygnacji, proponowanie działań
  (Zeszyt ćwiczeń);

 • opisywanie
 • praca nad formą, stylem
  i poprawnością językową różnych form pisanych
Czytanie:

 • Living for a Century – artykuł na temat sposobów opóźniania efektów starzenia się – test wielokrotnego wyboru, analiza tekstu;

 • Little Women – fragment powieści Louisy May Alcott – wstawianie brakujących zdań
  we właściwe miejsca w tekście, analiza tekstu;

 • We’re younger than we ever were – artykuł
  na temat różnych form relaksu dla osób starszych – wyszukiwanie informacji (dopasowywanie – Zeszyt ćwiczeń)


Słuchanie:

 • rozmowa na temat zmiany stylu życia
  na zdrowszy – pytania typu prawda/ fałsz;

 • pięć wypowiedzi na temat zmian stylu życia przewidywanych na najbliższe pięćdziesiąt lat – dopasowywanie;

 • wywiad na temat wyboru siłowni – test wielokrotnego wyboru;

 • test wielokrotnego wyboru – osiem krótkich nagrań (Zeszyt ćwiczeń) • zdania przydawkowe;


 • zdania podrzędne celu
  i przyzwolenia;

 • zwroty typu Question Tags;

 • słowotwórstwo: tworzenie rzeczowników, przymiotników i przysłówków

Utrwalenie materiału, test – czerwiec

Pobieranie 124.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna