Rozkład materiału dla klas IV, V i VI sp janczewo 2014/2015 „SŁowa na start”Pobieranie 291.66 Kb.
Strona1/4
Data28.04.2016
Rozmiar291.66 Kb.
  1   2   3   4
Rozkład materiału dla klas IV, V i VI SP JANCZEWO 2014/2015

SŁOWA NA START”


Treści nauczania – wymagania szczegółowe, które kształcone są w każdym bloku.

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho;

2) określa temat i główną myśl tekstu;

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, słuchacza);

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst [...] literacki [...];

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych;

7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz);

10) dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity).
2. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii, słowniku ortograficznym, słowniku języka polskiego (małym lub podręcznym), słowniku wyrazów bliskoznacznych.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

1) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);

2) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;

3) wyraża swój stosunek do postaci.
2. Analiza. Uczeń:

1) dostrzega swoistość artystyczną dzieła;

2) odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;

4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role;*

5) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały);*

9) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia;

10) charakteryzuje i ocenia bohaterów.
* W klasie IV zostały wprowadzone wszystkie pojęcia z wyjątkiem przenośni i wiersza nierymowanego (kl. V), co zostało zaznaczone
w tabelach. W VI klasie, gdy wprowadzone zostały wszystkie pojęcia z podstawy, umiejętność ich rozpoznania w tekstach literackich będzie kształcona w każdym bloku.
3. Interpretacja. Uczeń:

1) odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym;


4. Wartości i wartościowanie. Uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda – kłamstwo, wierność – zdrada).
III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury;

2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu;

3) formułuje pytania do tekstu;

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi oraz (w wypowiedzi ustnej) mimiką, gestykulacją, postawą ciała;

6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity);

8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;

9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację;

10) recytuje teksty poetyckie oraz fragmenty prozy, podejmując próbę ich głosowej interpretacji.


2. Świadomość językowa. Uczeń:

5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym [...]; **

6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, cudzysłowu, dwukropka, nawiasu, znaku wykrzyknika;

7) operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina, szkoła i nauka, środowisko przyrodnicze i społeczne).

** Nawyk dbałości o poprawność ortograficzną powinien być kształcony na każdej lekcji, w tabeli podano tylko szczegółowe informacje dotyczące konkretnych reguł.


Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start!” dla klasy IVRozdział

Blok

Teksty kultury

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej – inne niż podane powyżej

Definicje pojęć z podstawy II etapu edukacyjnego wprowadzane w bloku

Pojęcia spoza podstawy wprowadzane w bloku

Wyróżniki programu – wychowanie do udziału
w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym

Uczeń:

Rozdział I: Wrześniowe i październikowe wędrówki

Zaczyna się jesień

J. Papuzińska, Koniec lata
T. Kubiak, Wracamy
C. Janczarski, Wrzesień
J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa (fragment)
J. Kulmowa, Wiewiórki jesienią
M. Cuisin, Tajemnice zwierząt (fragment)
T. Śliwiak, Kwiaty dla nauczycieli

Rady dla... piszących zaproszenie
J. Brzechwa, Październik

I. Sikirycki, Zoologiczny talentI.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

II.2.4) rozpoznaje w tekście literackim: [...] porównanie, [...] epitet [...]

II.2.5) rozpoznaje: wers [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis [...], zaproszenie, prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: osoba mówiąca (podmiot liryczny), bohater, epitet, wers, porównanie

Moja rodzina i ja

W. Woroszylski, Czas miłości
J. Twardowski, Patyki i patyczki (fragment)
J. Olech, Dynastia Miziołków (fragment)
J. Tuwim, Spóźniony słowik
A.A. Milne, Grzeczna dziewczynka

Rady dla... tych, którzy chcą pięknie czytać

III.1.5 ) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis [...], prosta notatka
definicje pojęć z podstawy: wyrazy bliskoznaczne
pojęcia spoza podstawy: chronologia, zdrobnieniazgrubienia, wyrazy neutralne

O przyjaźni

i koleżeństwieM. Dańkowska, Nastolatki i bon ton (fragment)
J. Baran, Hymn o sobie samym – najwierniejszym przyjacielu (fragment)
J. Grabowski, Reksio i Pucek i inne opowiadania (fragment)

Rady dla... piszących ogłoszenie

Ankieta
E. Lindo, Jestem super-Mateuszek (fragment)
J.-J. Sempé i R. Goscinny, Mikołajek (fragment)
S. Wyspiański, Portret dziewczynki

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny […]

II.2.11) identyfikuje: [...] przysłowie [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis [...], ogłoszenie, [...] prosta notatka

definicje pojęć z podstawy: cytat (zapis za pomocą cudzysłowu), narrator, proza, świat przedstawiony
pojęcia spoza podstawy: ankieta
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura


Bohaterowie naszych lektur są zagubieni

W. Zechenter, Moje książeczki
A. Onichimowska, Najwyższa góra świata (fragment)
J. Olech, Dynastia Miziołków (fragment)

Poczta internetowa

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] list [...], opis [...], prosta notatka


pojęcia spoza podstawy: inicjał, język potoczny
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: poczta internetowa, e-mail

Na tropie ortografii: Wielką czy małą literą?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: [...]

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitychRozdział II: Listopadowe

i grudniowe wędrówkiNiedługo zima

J. Kulmowa, Czerń
D. Wawiłow, Znicze
J. Ficowski, Szron
J.E. Kucharski, Moja babcia czarownica (fragment)
K. Dzikowski, Dzień jeden w roku
J. Kornhauser, Gwiazdka
L.J. Kern, Choinka

II.2.5) rozpoznaje: [...] rytm, refren [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...],opis [...], prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: rytm, refren, rym
pojęcia spoza podstawy: wyrazy pokrewne

O dobrym wychowaniu

M. Dańkowska, Nastolatki i bon ton (fragment)
J. Sztaudynger, Nie trzeba w lesie kląć
A. Marianowicz, Bawimy się w rymy

J. Brzechwa, Kwoka

C. Collodi, Pinokio (fragment)
J. Twardowski, Patyki i patyczki (fragmenty)
K. Pokorska, Ewka-Marchewka

J. Tuwim, List do dzieci

R. Skarżycki, T.L. Leśniak, Tymek i Mistrz (fragment)

H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre (fragment)


R. Pisarski, Zagadka

T. Gainsborough, Błękitny chłopiecI.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

II.2.4) rozpoznaje w tekście literackim: [...] ożywienie, uosobienie* [...]

II.2.5) rozpoznaje: [...] rym [...]

II.2.11) identyfikuje: [...] komiks

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...],opis [...], prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] życzenia [...])


definicje pojęć z podstawy: rym, dialog, ożywienie, uosobienie
pojęcia spoza podstawy: monolog (PP do gimnazjum), wyrazy przeciwstawne (antonimy (PP do gimnazjum)
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: wiadomość tekstowa SMS, kolorystyka dzieła, tło, pierwszy plan, komiks
* jako formę przenośni

Polska, mój kraj

T. Różewicz, „***
A. Słonimski, Polska
J. Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

Rady dla... recytatorów
S. Marciniak, Legiony Polskie (fragment)
J. Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
Mazurek Dąbrowskiego


III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis przedmiotu [...], prosta notatkaBohaterowie naszych lektur obchodzą święta

J. Papuzińska, Wędrowcy (fragment)
C.S. Lewis, Lew, Czarownica
i stara szafa
(fragment)

O reklamach

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst [...] reklamowy

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis przedmiotu [...], prosta notatkaNa tropie ortografii: Nie łącznie czy osobno?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o: [...]

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikamiRozdział III: Styczniowe

i lutowe wędrówkiZimowy czas

J. Kulmowa, Zasypianie lasu
E. Szymański, Mróz
A. Kamieńska, Babcia
J. Twardowski, Patyki i patyczki (fragment)
W. Chotomska, Dzień Dziadka
J. Papuzińska, Wędrowcy (fragment)

R. Dahl, Charlie i fabryka czekolady (fragment)III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, [...] list [...], [...] prosta notatka


W krainie baśni

J. Kulmowa, List do Andersena
M. Berowska, Najpiękniejsze bajki polskie (fragment)
M. Niklewiczowa, Bajarka opowiada. Zbiór baśni całego świata (fragment)
W. Chotomska, Kopciuszek

Słowniczek teatralny
M. Samozwaniec, Pantofelki Kopciuszka
H. Sienkiewicz, Bajka
J. Ratajczak, Pożegnanie baśni
Ch. Perrault, Wróżki (fragment)

II.1.6) wyodrębnia elementy składające się na widowisko teatralne (gra aktorska, reżyseria, dekoracje, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty)

II.2.3) odróżnia realizm od fantastyki

II.2.11) identyfikuje: [...] baśń [...]

II.3.2) [...] samodzielnie formułuje przesłanie baśni

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis postaci, przedmiotu [...] list [...], prosta notatka
definicje pojęć z podstawy: wydarzenia realistyczne, wydarzenia fantastyczne, gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, adresat, baśń


Prawda i fantastyka

w legendzieM. Grądzka, Legendy polskie (fragmenty)
J. Ratajczak, Legenda
J. Tuwim, Warszawa

II.2.3) odróżnia realizm od fantastyki

II.2.11) identyfikuje: [...] legendę [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis [...] przedmiotu [...], prosta notatka
definicje pojęć z podstawy: legenda
pojęcia spoza podstawy: herb, godło, godło państwowe, heraldyka, herbarz


Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne zdarzenia

T. Jasson, Opowiadania z Doliny Muminków (fragment)
J.-J. Sempé i R. Goscinny, Mikołajek (fragment)

Plakat teatralny

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] proste sprawozdanie* [...], [...], prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: plakat teatralny
* bez użycia terminu

Na tropie ortografii: U czy ó?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennychRozdział IV: Marcowe

i kwietniowe wędrówkiNareszcie wiosna

J. Kulmowa, Kotki marcowe
A. Szarska, Wiatr i słońce

Przysłowia mądrością narodów
J. Ficowski, Kwiecień
A. Lindgren, Dzieci z Bullerbyn (fragment)
J. Olech, Dynastia Miziołków (fragment)

Rady dla... piszących pamiętnik
A. Mucha, Wiosna

P.-A. Renoir, WiosnaII.2.11) identyfikuje: [...] przysłowie [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], pamiętnik [...], opis postaci, przedmiotu [...], [...] prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: przysłowie
pojęcia spoza podstawy: dowcip, humor, atrybut
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: grafika, pastele, abstrakcja

Szkoła dawniej i dziś

J. Twardowski, W klasie
K. Makuszyński, O dwóch takich, co ukradli księżyc (fragment)
R. Pisarski, Przyjemna lekcja
Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie.
Notatki Isabelle Chavannes
z 1907 roku
(fragment)
J. Olech, Dynastia Miziołków (fragment)
H. Ożogowska, Chłopak na opak.
Raz, gdy chciałem być szlachetny
(fragment)

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis przedmiotu, postaci, [...] prosta notatka

II.2.8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

pojęcia spoza podstawy: puenta


Wielkie problemy małych ludzi

J. Korczak, Król Maciuś Pierwszy (fragment)
A. Onichimowska, Najwyższa góra świata (fragment)

Rady dla... opisujących postać
B. Sabath, Dzieciom z Domów Małego Dziecka
A. Lindgren, Bracia Lwie Serce (fragment)
J. Iwaszkiewicz, Do prawnuczki

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie, [...] opis postaci, krajobrazu [...], prosta notatka
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: artykuł prasowy, kolaż

Bohaterowie naszych lektur i szkolne rozterki

C. Collodi, Pinokio (fragment)
J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa (fragment)
Pogadajmy o czatach (fragment),
„Victor Junior” nr 13/04

Słowniczek internauty

M.L.B. Vautier, Po lekcjach

T. Makowski, Powrót ze szkoły


I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatka


wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: olej na płótnie, czat, emotikony, portal, serwis społecznościowy

Na tropie ortografii: Ż czy rz?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennychRozdział V: Majowe

i czerwcowe wędrówkiNadchodzi lato

S. Szuchowa, Majowy deszcz

C. Janczarski, Ranek w lesie

B. Lewandowska, Cała łąka dla Mamy
H. Ożogowska, Chłopak na opak.
Raz, gdy chciałem być szlachetny
(fragment)
M. Terlikowska, Czego Wam życzyć? (fragment)

J. Mehoffer, Słońce majoweII.2.4) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy i objaśnia ich role

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis postaci, przedmiotu, krajobrazu, [...] prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] życzenia [...])
definicje z podstawy: wyraz dźwiękonaśladowczy
wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: kolorystyka dzieła, głębia w obrazie


W świecie telewizji

S. Grochowiak, Telewizor
L.J. Kern, Historia wynalazcy
A. Sójka, Najlepszy program (fragment), „Świerszczyk” nr 3/2004
J.K. Rowling, Harry Potter i kamień filozoficzny (fragment)


I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny [...]

II.2.7) wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego [...]

II.2.8) wskazuje cechy charakterystyczne przekazów audiowizualnych ([...] programu informacyjnego [...]) [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatka


wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: świadome korzystanie z zasobów różnych mediów i ich krytyczna ocena, analiza oferty mediów i wybór programów korzystnych z punktu widzenia własnego rozwoju, kryteria oceny wartościowych programów, kształcenie zmysłu
estetycznego oraz umiejętności wyboru najbardziej wartościowych audycji

Wynalazki

J. Papuzińska, Wędrowcy (fragment)
W. Ścisłowski, Parowóz
H.J. Chmielewski, komiks Tytus, Romek i A'Tomek. Księga XIII (fragment)
L.J. Kern, Wynalazek na piątkę z plusem

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: [...] prosta notatka


Przygody, wędrówki, podróże

K.I. Gałczyński, Kronika olsztyńska, część XIX
A. Onichimowska, Daleki rejs (fragment)
C. Miłosz, Ojciec objaśnia
M. Wojtyszko, Bromba i inni (fragment)

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatka


Bohaterowie naszych lektur wyruszają z pomocą

S. Pagaczewski, Porwanie Baltazara Gąbki (fragment)
J. Broszkiewicz, Wielka, większa i największa (fragment)

II.2.11) identyfikuje: [...] legendę [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] prosta notatkapojęcia spoza podstawy: notka biograficzna

wychowanie do udziału w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym: alfabet Morse'a

Na tropie ortografii: H czy ch?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych
Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego „Słowa na start!” dla klasy V

Rozdział

Blok

Teksty kultury

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej – inne niż podane powyżej

Definicje pojęć z podstawy II etapu edukacyjnego wprowadzane w bloku

Pojęcia spoza podstawy wprowadzane w bloku

Wyróżniki programu – wychowanie do udziału
w kulturze i życia w społeczeństwie informacyjnym

Uczeń:

Rozdział I: Wrześniowe i październikowe wędrówki


Nadchodzi jesień

Rady dla... opowiadających

J. Tuwim, Strofy o późnym lecie (fragment)


A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (fragment)
S. Grochowiak, Na słotę
P. James, N. Thorpe, Dawne wynalazki (fragment)

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] opis postaci, przedmiotu, [...] prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: strofa (zwrotka), zdrobnienie (przypomnienie), wyrazy pokrewne (przypomnienie), narrator (przypomnienie), argumenty

Szkolne sprawy

J. Kulmowa, Marzenia
M. Orłoś, Kuba i Mela. Dodaj do znajomych (fragment)

Rady dla... piszących list

E. Niziurski, Księga urwisów (fragment)

M. Musierowicz, Sprężyna (fragment)
J. Jesionowski, Egzamin
J. Rudniański, Jak się uczyć? (fragment)

Korzystamy z encyklopedii

L. Szkutnik, Jak się uczyć obcego języka? (fragment), „Wiedza i Życie”, nr 11/1997I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], [...] list oficjalny, [...], opis postaci, przedmiotu [...], ogłoszenie, [...], prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: osoba mówiąca, podmiot liryczny (przypomnienie), akapit, encyklopedia, tekst informacyjny, tekst literacki
samokształcenie: techniki uczenia się

Tak było na początku

Księga Rodzaju (fragment)

J. Kulmowa, Człowiek żeby patrzał


A. Kamieńska, Książka nad książkami (fragment)

J. Parandowski, Mitologia (fragment)


A. Gieysztor, Mitologia Słowian (fragment)

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie [...], opis postaci, [...] krajobrazu, [...] prosta notatka


definicje pojęć z podstawy: świat przedstawiony (przypomnienie)
pojęcia spoza podstawy: Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, związek frazeologiczny
samokształcenie: techniki uczenia się


Pobieranie 291.66 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna