Rozkład materiału dla klas IV, V i VI sp janczewo 2014/2015 „SŁowa na start”


Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na start!” dla klasy VPobieranie 291.66 Kb.
Strona4/4
Data28.04.2016
Rozmiar291.66 Kb.
1   2   3   4

Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na start!” dla klasy V


Część I


Rozdział

Temat

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej

Uczeń:

Rozdział I:

Jak się porozumiewać?Umiem przepraszać

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do [...] zamierzonego celu

I.3.5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

III.1.8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą
wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne
zdanie i uzasadnia je

II.2.10) charakteryzuje i ocenia bohaterów

I.1.9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

II.4. [...] odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury ([...] prawda – kłamstwo [...]).


Mówię prawdę, nie kłamię

Informuję czy komentuję?

Uczę się odmawiać

Rozdział II:

Do czego służą części mowy?Co już wiem o czasowniku?

I.3.3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe
części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik [...]) i wskazuje różnice między nimi

III.2.4) [...] używa [...] [przymiotników i przysłówków] we właściwych kontekstach

I.3.4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami
językowymi [...]

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się [...] do zamierzonego celu

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w [...] tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, [...]

d) sposobach pisania nazw własnych i nazw pospolitych

III.2.6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych:
kropki, przecinka, znaku zapytania, [...] znaku wykrzyknikaPisownia czasowników z ch i h

Odmieniam czasowniki przez rodzaje w liczbie mnogiej

Pisownia cząstek bym, byś, by...

Akcentuję różne formy czasowników

Co już wiem o rzeczowniku?

Pisownia rz i ż w zakończeniach rzeczowników

Tworzę rzeczowniki nazywające czynności i cechy

Pisownia u i ó w czasownikach i rzeczownikach

Potrafię się posługiwać różnymi formami przymiotników

Łączę przymiotniki z rzeczownikami

Pisownia wielką i małą literą rzeczowników oraz przymiotników

Stosuję przysłówki w swoich wypowiedziach

Łączę przysłówki z czasownikami

Poznaję liczebnik

Odróżniam liczebniki główne od porządkowych

Używam liczebników zbiorowych

Poprawnie zapisuję daty

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Piszę zawiadomienia i gratulacje

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz 


do zamierzonego celu

III.1. 5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), [...] prosta notatka

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] gratulacje, zawiadomienie [...])

III.1.7) sporządza plan odtwórczy wypowiedzi (ramowy i szczegółowy)

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

I.1.1) sprawnie czyta teksty głośno i cicho
Sporządzam plan

Streszczam teksty

Tworzę opowiadanie z dialogiem


Część II


Rozdział I:

Jak budować zdania?Co już wiem o zdaniu?

I.3.1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik)

I.3.2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje

III.2.1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się [...] do zamierzonego celu

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami
językowymi [...]

III.2.6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych:


kropki, przecinka, znaku zapytania, [...] znaku wykrzyknika


Odróżniam zdanie od równoważnika zdania

Oznajmiam, pytam, rozkazuję – rodzaje zdań

Poprawnie stawiam przecinek w zdaniu pojedynczym

Rozpoznaję podmiot i orzeczenie

Wiem, co określa przydawka

Rozpoznaję dopełnienie i okolicznik

Tworzę zdania złożone

Buduję zdania złożone podrzędnie

Używam zdań złożonych współrzędnie

Poprawnie stawiam przecinek w zdaniu złożonym

Rozdział II:

Jak zapisywać głoski?Co już wiem o głoskach, literach i sylabach?

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,

b) różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych [...]

III.1.9) czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonacjęOdróżniam głoski dźwięczne od bezdźwięcznych

Pisownia głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych w wyrazach

Odróżniam głoski ustne od nosowych

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em i en

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Sporządzam przepis

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane
na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1. 5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: [...] opis postaci, przedmiotu, krajobrazu [...]

I.1.5) rozpoznaje formy gatunkowe ([...] instrukcję, w tym przepis)

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do [...] zamierzonego celu

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

Tworzę instrukcję

Opisuję krajobraz

Opisuję dzieło sztuki


Podręcznik do kształcenia językowego „Słowa na start!” dla klasy VICzęść I

Rozdział

Temat

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej

Uczeń:

Rozdział I:

Jak się porozumiewać?
Tworzę wypowiedzi oficjalne i nieoficjalne

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

I.3.5) rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)

III.1.8) uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

I.1.3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora [...], czytelnika, słuchacza)

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury


Uczę się kulturalnie dyskutować

Potrafię przemawiać

Porozumiewam się przez internet i telefonRozdział II:

Do czego służą części mowy?
Co już wiem o czasowniku?

I.3.3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi

III.2.4) poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki i używa ich we właściwych kontekstach

I.3.4) rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami
językowymi [...]

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.2.5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o:

a) wymianie głosek [...] w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych, [...]

c) zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami


Co już wiem o rzeczowniku?

Poprawnie posługuję się rzeczownikami o nietypowej odmianie

Pisownia rzeczowników zakończonych na -ia i -ja

Co już wiem o przymiotniku?

Stopniuję przymiotniki

Co już wiem o przysłówku?

Stopniuję przysłówki

Co już wiem o liczebniku?

Używam liczebników wielowyrazowych

Poznaję zaimek

Co już wiem o przyimku?

Używam przyimków złożonych

Co już wiem o spójniku?

Pisownia nie z różnymi częściami mowy

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Uczę się pisać sprawozdanie

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością [...]

III.1.5) tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: [...] list oficjalny, proste sprawozdanie


(np. z wycieczki, z wydarzeń sportowych) [...]

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do [...] zamierzonego celu

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami


językowymi [...]

Redaguję list oficjalny


Część II

Rozdział I:

Jak budować zdania?
Co już wiem o zdaniu pojedynczym i równoważniku zdania?

I.3.1) rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik)

I.3.2) rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte, pojedyncze i złożone (współrzędnie i podrzędnie), równoważniki zdań – i rozumie ich funkcje

III.2.1) rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami
językowymi [...]

III.2.6) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych:


kropki, przecinka, znaku zapytania, [...] znaku wykrzyknika

Rozumiem funkcje głównych części zdania

Rozpoznaję przydawkę, dopełnienie, okolicznik

Co już wiem o zdaniu złożonym?

Interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych

Rozdział II:

W jaki sposób tworzy się wyrazy?Odróżniam wyraz podstawowy od wyrazu pochodnego

III.2.5 a) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych [...]

I.3.3) rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek [...]) i wskazuje różnice między nimi

III.2.3) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do [...] zamierzonego celuWiem, jak zbudowane są słowa

Rozdział III:

Jak tworzyć wypowiedzi?Świadomie odbieram teksty reklamowe

I.1.4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, [...] reklamowy

I.1.6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych

I.1.7) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

I.1.9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście (w tym rozpoznaje w nim prawdę lub fałsz)

I.1.2) określa temat i główną myśl tekstu

I.1.3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, [...] czytelnika [...])

III.1.1) tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane z otaczającą rzeczywistością [...]

III.1.2) dostosowuje sposób wyrażania się do [...] zamierzonego celu

III.1.6) stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej [...]

III.1.4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi [...]Jestem dziennikarzem

Pobieranie 291.66 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna