Rozkład materiału I plan dydaktyczny z geografii „Planeta Nowa” dla klasy I w gimnazjum na cykl nauczania 2013/2016 zgodny z nową podstawą programową Rozkład materiału I plan dydaktyczny „Planeta Nowa 1”Pobieranie 0.68 Mb.
Strona1/5
Data03.05.2016
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4   5
Rozkład materiału i plan dydaktyczny

z geografii „Planeta Nowa”

dla klasy I

w gimnazjum

na cykl nauczania 2013/2016

zgodny z nową podstawą programową


Rozkład materiału i plan dydaktyczny „Planeta Nowa 1”


Nr

lekcji

Temat lekcji

Treści nauczania

Główne cele lekcji 
w postaci wymagań edukacyjnych


Zapis w nowej podstawie programowej

Proponowane środki dydaktyczne

i procedury osiągania celów

I. Podstawy geografiiCzym zajmuje się geografia?

• Geografia jako nauka

• Źródła informacji geograficznej

• Kształt i wymiary Ziemi


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „geografia”

• przedstawia podział nauk geograficznych

• wymienia dyscypliny geografii

• wymienia źródła informacji geograficznej

• wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna

• wymienia sfery Ziemi

• podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu

• wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą

• omawia historię poznawania kształtu i rozmiarów Ziemi
2.1

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• globus szkolny

• albumy, czasopisma, postery, fotografie

• metody aktywizujące (np. burza mózgów „Przydatność różnych źródeł informacji geograficznej” lub „Interdyscyplinarny charakter nauk geograficznych”)

• zasoby internetu, np.: http://uriasz.am.szczecin.pl/naw_bezp/Powierzchnie.html

• wyszukiwanie informacji geograficznych w różnych źródłach (np. w internecie, atlasach geograficznych, encyklopediach, rocznikach statystycznych, czasopismach) oraz ocena ich przydatności i wiarygodności

• przygotowanie prezentacji „Poglądy na kształt Ziemi”

• analizowanie tabel statystycznych oraz różnych typów wykresów i diagramów zamieszczonych w podręczniku i roczniku statystycznym
Współrzędne geograficzne

• Cechy południków i równoleżników

• Określanie długości i szerokości geograficznej

• GPS


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”, „siatka geograficzna”

• wymienia cechy południków i równoleżników

• określa położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie

• określa położenie matematyczno-
-geograficzne punktów i obszarów na globusie oraz na mapie

• odszukuje obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych

• podaje zasady działania oraz możliwości wykorzystania odbiornika GPS

• oblicza odległość (rozciągłość) między dwoma punktami na mapie1.6

1.7

2.1

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• globus szkolny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Współrzędne geograficzne” zamieszczonej w podręczniku

• określanie współrzędnych geograficznych na podstawie map ogólnogeograficznych oraz samouczka zamieszczonego w podręczniku

• obliczanie odległości (rozciągłości) między dwoma punktami na mapie, korzystając z zależności 1° = 111,2 km

• zajęcia terenowe z wykorzystaniem odbiornika GPS  1. 3

Mapa i jej skala

• Elementy mapy

Skala mapy

• Przekształcanie skali

• Obliczanie odległości na mapie
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „skala”, „siatka kartograficzna”

• wymienia rodzaje skal i ich przykłady

• wymienia elementy mapy

• wyjaśnia różnice między siatką kartograficzną a geograficzną

• podaje różnice między planem a mapą

• posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie i na mapie

• oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą między obiektami przedstawionymi na mapie

• posługuje się w terenie mapą topograficzną i planem miasta


1.1

1.4

1.5

1.7

1.8

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• zestaw map ściennych, mapy topograficzne

• metody aktywizujące

• ćwiczenia w przeliczaniu skali oraz obliczaniu odległości na mapie i w terenie na podstawie samouczka zamieszczonego w podręczniku

• analizowanie treści map wykonanych w różnych skalach

• identyfikowanie obiektów na planie, mapie i zdjęciach, np. satelitarnych
Rodzaje map. Generalizacja

• Podział map

• Generalizacja

• Plan


• dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść

•wyjaśnia znaczenie terminu „generalizacja mapy”

• wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność

• wyjaśnia różnice między mapą i planem

• posługuje się planem miasta


1.1

1.4

1.5

1.7

1.8

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• zestaw map ściennych, mapy topograficzne, plany miast

• metody aktywizujące

• analiza schematu „Generalizacja” zamieszczonej w podręczniku

• analiza porównawcza fragmentów map zamieszczonych w podręczniku

• analizowanie treści planu centrum Krakowa zamieszczonego w podręczniku
Przedstawianie zjawisk na mapach

• Metody przedstawiania zjawisk na mapach

• Wysokość względna
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „wysokość względna”, „wysokość bezwzględna”, „poziomica”

• wymienia i charakteryzuje metody przedstawiania zjawisk na mapach

• charakteryzuje sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach

• odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych


1.2

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• zestaw map ściennych, mapy topograficzne

• metody aktywizujące

• analiza schematu „Metody przedstawiania zjawisk na mapie” zamieszczonego w podręczniku

• analiza schematu „Metody prezentacji rzeźby terenu na mapie” zamieszczonego w podręczniku

• analizowanie różnych metod prezentacji rzeźby terenu na mapach ściennych i zamieszczonych w atlasie geograficznym

• obliczanie wysokości względnej na podstawie mapy hipsometrycznej

Czytamy mapę

• Praca z mapą

Orientowanie mapy

• Mapy samochodowe i turystyczne


Uczeń poprawnie:

• identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych

• analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych i turystycznych

• dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych

• posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną i samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)

• projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych1.3

1.7

1.8

1.9

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• metody aktywizujące (np. prezentacja „Wycieczka w Karkonosze” – projekt trasy wycieczki oraz atrakcji na trasie)

• analiza porównawcza zdjęcia lotniczego i mapy topograficznej zamieszczonych w podręczniku

• czytanie i analizowanie map o różnorakiej treści, np. mapy samochodowej, ogólnogeograficznej, turystycznej, tematycznej

• analizowanie mapy turystycznej zamieszczonej w podręczniku

• zajęcia terenowe „Orientowanie mapy topograficznej, planu miasta”


7.

Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału „Podstawy geografii”

II. Ziemia we wszechświecie

8.

Ruch obiegowy Ziemi

• Układ Słoneczny

• Ruch obiegowy Ziemi

• Astronomiczne pory roku

• Oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach astronomicznych pór roku

• Strefy oświetlenia Ziemi

• Zaćmienie Słońca i Księżyca
Uczeń poprawnie:

• wymienia nazwy ciał niebieskich znajdujących się w Układzie Słonecznym

• wyjaśnia różnicę między teorią geocentryczną a heliocentryczną

• korzystając z danych liczbowych, porównuje planety Układu Słonecznego

• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obiegowy Ziemi”, „równonoc wiosenna”, „równonoc jesienna”, „przesilenie zimowe”, „przesilenie letnie”, „dzień i noc polarna”

• podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi

• charakteryzuje najważniejsze następstwa ruchu obiegowego Ziemi

• wyjaśnia przyczyny występowania dnia polarnego i nocy polarnej

• wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca na podstawie schematu

• charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi
2.1

2.3

2.4

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 2)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, slajdy o tematyce astronomicznej, film edukacyjny

• metody aktywizujące (np. mapa mentalna „Bezpośrednie i pośrednie skutki ruchu obiegowego Ziemi”)

• pokaz przy pomocy tellurium (ew. innych dostępnych modeli), plansz dydaktycznych lub foliogramów ruchów Ziemi i Księżyca oraz zaćmienia Słońca i Księżyca

• analizowanie infografiki „Ruch obiegowy Ziemi” zamieszczonej w podręczniku

• analizowanie schematu „Układ Słoneczny” zamieszczonego w podręczniku

• przygotowanie prezentacji „Ziemia we wszechświecie”, „Budowa Układu Słonecznego” lub „Poglądy na budowę wszechświata”

• wycieczka do planetarium


9.

Ruch obrotowy Ziemi

• Ruch obrotowy Ziemi

• Górowanie Słońca na różnych szerokościach geograficznych

• Czas słoneczny

• Czas uniwersalny

• Czas strefowy

Czas urzędowy

• Linia zmiany daty


Uczeń poprawnie:

• wymienia cechy ruchu obiegowego Ziemi

• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruch obrotowy Ziemi”, „południe słoneczne”, „doba”, „górowanie Słońca”, „południk miejscowy”, „gnomon”, „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas urzędowy”

• opisuje najważniejsze następstwa ruchu obrotowego Ziemi

• przedstawia (korzystając również z własnych obserwacji) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku

• omawia zastosowanie gnomonu

• demonstruje ruch obrotowy Ziemi, posługując się tellurium lub globusem

• wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i międzynarodowa linia zmiany daty

• oblicza miejscowy czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno-
-geograficznego

• omawia przebieg linii zmiany daty

• ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty


2.2

2.4

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 2)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza o tematyce astronomicznej, film edukacyjny

• metody aktywizujące (np. mapa mentalna bezpośrednie i pośrednie skutki ruchu obiegowego Ziemi”, dyskusja „Przyczyny i skutki wprowadzenia czasu strefowego i urzędowego na Ziemi”

• rozwiązywanie zadań matematyczno-geograficznych dotyczących czasu słonecznego i strefowego na podstawie samouczków zamieszczonych w podręczniku

• przygotowanie prezentacji „Ruch obrotowy Ziemi”

• zajęcia terenowe „Wyznaczanie miejscowego południka geograficznego”

• zajęcia terenowe „Obserwacja zmian wysokości Słońca nad widnokręgiem w ciągu dnia”  1. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości „Ziemia we wszechświecie”

III. Atmosfera i hydrosferaAtmosfera. Temperatura powietrza

• Skład powietrza atmosferycznego

• Warstwy atmosfery

• Temperatura powietrza

• Czynniki warunkujące temperaturę powietrza na Ziemi
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „atmosfera”, „troposfera”, „izoterma”

• podaje skład chemiczny powietrza atmosferycznego

• wymienia nazwy oraz charakteryzuje warstwy atmosfery, zaczynając od nazwy warstwy znajdującej się najbliżej powierzchni Ziemi

• omawia czynniki geograficzne wpływające na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi

• analizuje przebieg temperatury powietrza w wybranych miejscach na podstawie map klimatycznych lub klimatogramów

• oblicza średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz średnią roczną temperaturę powietrza

• sporządza klimatogram
3.2

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 3)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące (np. mapa mentalna „Znaczenie atmosfery dla życia na Ziemi”)

• analizowanie infografiki „Budowa atmosfery” zamieszczonej w podręczniku

• obliczanie średniej rocznej temperatury powietrza i średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza na podstawie samouczków zamieszczonych w podręczniku

• sporządzenie klimatogramu na podstawie samouczka zamieszczonego w podręczniku
Ciśnienie atmosferyczne i wiatr

• Ciśnienie atmosferyczne

• Wiatry stałe

• Wiatry okresowo zmienne

• Wiatry lokalne

• Cyklony tropikalne


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „ciśnienie atmosferyczne”, „izobara”, „niż baryczny”, „wyż baryczny”

• sporządza schemat wyżu i niżu barycznego

• wyjaśnia przyczynę powstawania wiatru

• wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych oraz lokalnych, występujących na kuli ziemskiej

• charakteryzuje rodzaje wiatrów na podstawie schematów

• wskazuje na mapie świata obszary występowania określonych rodzajów wiatrów


3.2

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 3)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• analizowanie infografiki „Wiatr” zamieszczonej w podręczniku

• metody aktywizujące

• analizowanie globalnej cyrkulacji powietrza w troposferze na podstawie ilustracji zamieszczonej w podręczniku

• przygotowanie prezentacji „Cyklony tropikalne”
Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne

• Wilgotność powietrza

• Osady atmosferyczne

• Opady atmosferyczne

• Rodzaje chmur

• Rodzaje opadów


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „wilgotność powietrza”, „wilgotność względna”, „kondensacja”

• wymienia i charakteryzuje rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych

• rozpoznaje przedstawione na fotografiach i ilustracjach chmury oraz opady i osady atmosferyczne

• wyjaśnia procesy powstawania chmur oraz opadów atmosferycznych na kuli ziemskiej na podstawie schematu

• omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemi

• wskazuje na mapie obszary charakteryzujące się nadmiarem lub niedoborem opadów atmosferycznych


3.2

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 3)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Rodzaje chmur” zamieszczonej w podręczniku

• analizowanie zróżnicowania opadów na kuli ziemskiej na podstawie map tematycznych

• przygotowanie prezentacji „Skutki nadmiaru i niedoboru opadów atmosferycznych”

• zajęcia terenowe „Obserwacja chmur”Klimaty kuli ziemskiej

• Klimat

• Czynniki klimatotwórcze

• Strefy klimatyczne na kuli ziemskiej

• Klimat górski
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „klimat”

• wymienia geograficzne czynniki klimatotwórcze

• wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi

• charakteryzuje wpływ czynników klimatotwórczych na klimat

• wskazuje zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi na podstawie map tematycznych

• charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych

• wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasięg na mapie

• charakteryzuje klimat górski


3.1

3.3

3.4

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 3)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie map klimatycznych i klimatogramów

• analiza porównawcza klimatogramów charakterystycznych dla różnych typów klimatu


Zasoby wodne Ziemi

• Zasoby wody na Ziemi

• Podział wszechoceanu

• Typy mórz

• Zasolenie wody morskiej

Ruchy wody morskiej

• Wody podziemne
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „wody podziemne”, „źródło”, „gejzery”’ „wody termalne”, „cieplice”

• omawia na podstawie wykresu zasoby wody Ziemi

• rozpoznaje typy mórz na schemacie i na mapie świata

• wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi a zasoleniem wody morskiej

• omawia przykłady ruchów wody morskiej

• wskazuje wybrane prądy morskie na mapie świata oraz wymienia ich nazwy

• wymienia rodzaje wód podziemnych

• omawia uwarunkowania tworzenia się wód mineralnych

• wskazuje obszary występowania gejzerów na mapie świata
II.

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 3)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące (np. analiza SWOT „Wykorzystanie wód podziemnych”

• analizowanie danych oraz wykresów przedstawiających zasoby wody na Ziemi

• analizowanie mapy ogólnogeograficznej i rozpoznawanie typów mórz

• analizowanie mapy rozmieszczenia prądów morskich

• analizowanie mapy klimatycznej i mapy zasolenia oceanów

• przygotowanie prezentacji „Woda źródłem życia” lub „Cuda hydrosfery”


  1. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości „Atmosfera i hydrosfera”

V. Wnętrze ZiemiBudowa wnętrza Ziemi

• Budowa wnętrza Ziemi

• Metody badania wnętrza Ziemi

• Skały i minerały

• Podział skał

• Skały magmowe

• Skały osadowe

• Skały przeobrażone


Uczeń poprawnie:

• opisuje metody badania wnętrza Ziemi

• wymienia i charakteryzuje warstwy wnętrza Ziemi

• omawia na podstawie schematu budowę wnętrza Ziemi

• omawia zróżnicowanie temperatury wnętrza Ziemi

• wyjaśnia znaczenie terminów: „prądy konwekcyjne”, „skała”, „minerał”

• podaje różnice między litosferą a skorupą ziemską

• wymienia nazwy wybranych skał i minerałów

• wskazuje różnice między minerałem a skałą

• rozpoznaje skały i określa ich rodzaj

• charakteryzuje wybrane skały i warunki ich powstawania

• omawia przykłady gospodarczego wykorzystania skał
3.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 4)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Skały i miejsca ich powstania” zamieszczonej w podręczniku

• rozmowa nauczająca „Metody badania wnętrza Ziemi”

• analiza budowy wnętrza Ziemi na podstawie ilustracji zamieszczonej w podręczniku

• rozpoznawanie wybranych minerałów i skał

• przygotowanie prezentacji „Znaczenie gospodarcze skał”
Płytowa budowa Litosfery

• Płyty litosfery

•Trzęsienia ziemiUczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „płyta litosfery”, „hipocentrum”, „epicentrum”

• wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi

• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej świata wybrane rowy oceaniczne i grzbiety śródoceaniczne

• omawia płytową budowę Ziemi na podstawie schematu i mapy płyt litosfery

• wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie

• wykazuje związki między płytową budową litosfery a występowaniem trzęsień ziemi

• omawia skutki trzęsień ziemi
3.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 4)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• rozmowa nauczająca o podstawowych założeniach teorii płyt litosfery z wykorzystaniem schematów płyt litosfery

• analiza rozmieszczenia stref sejsmicznych na Ziemi na podstawie map tematycznych

• analiza występowania, przebiegu i skutków trzęsień ziemi na podstawie dostępnych źródeł

• przygotowanie portfolio „Katastrofalne trzęsienia ziemi”

Wulkanizm

• Wulkany

• Skutki erupcji wulkanicznych
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „wulkan”, „lawa”, „magma”, „Ognisty Pierścień Pacyfiku”

• wskazuje obszary wzmożonej aktywności wulkanicznej na mapie świata

• wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych

• wymienia elementy budowy wulkanu na podstawie schematu

• wymienia produkty erupcji wulkanicznej

• wymienia nazwy wulkanów i wskazuje je na mapie świata

• omawia skutki wulkanizmu
3.5

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 4)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Wulkan” zamieszczonej w podręczniku

• analiza rozmieszczenia stref wulkanicznych na Ziemi na podstawie map tematycznych

• analiza występowania, przebiegu i skutków zjawisk wulkanicznych na podstawie dostępnych źródeł

• przygotowanie portfolio „Katastrofalne wybuchy wulkanów”

Powstawanie gór

• Geneza gór

• Góry fałdowe

• Góry zrębowe

• Krajobraz górski

• Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi i dna wszechoceanu


Uczeń poprawnie:

• wymienia nazwy orogenez i rodzaje gór

• wyjaśnia znaczenie terminów: „ruchy górotwórcze”, „góry fałdowe”, „góry zrębowe”

• wymienia i charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

• wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, wulkanicznych i zrębowych

• omawia różnice między górami fałdowymi a zrębowymi

• określa na podstawie danych statystycznych ukształtowanie powierzchni kontynentów


3.5

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 4)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• omówienie rozmieszczenia gór na Ziemi na podstawie mapy ogólnogeograficznej

• analiza porównawcza schematów gór fałdowych, zrębowych i wulkanicznych zamieszczonych w podręczniku

• określanie na podstawie danych statystycznych ukształtowania powierzchni kontynentów i dna wszechoceanu

• analiza rozmieszczenia wielkich form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanicznego na podstawie mapy

• przygotowanie prezentacji „Góry świata” lub „Korona Ziemi”


  1. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości „Wnętrze Ziemi”

V. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ZiemiWietrzenie

• Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

• Rodzaje wietrzenia

• Ruchy masoweUczeń poprawnie:

• wymienia nazwy procesów zewnętrznych kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi

• wyjaśnia znaczenie terminów: „wietrzenie”, „erozja”, „ruchy masowe”

• wymienia i charakteryzuje rodzaje wietrzenia oraz formy powstałe w ich wyniku

• rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe na skutek wietrzenia

• opisuje wybrane przykłady ruchów masowych

• omawia uwarunkowania wietrzenia i ruchów masowych


3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 5)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• omówienie genezy, przebiegu i efektów wybranych procesów egzogenicznych na podstawie dostępnych źródeł

• zajęcia terenowe „Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów wietrzenia i ruchów masowych w swoim regionie”

• przygotowanie prezentacji „Wietrzenie i ruchy masowe” lub „Formy powstałe wskutek wietrzenia”
Procesy krasowe

• Procesy krasowe

• Formy krasu powierzchniowego

• Formy krasu podziemnego


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „krasowienie”

• wymienia nazwy skał, które ulegają krasowieniu

• omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe

• rozpoznaje przykłady form krasowych występujących na powierzchni i w głębi Ziemi

• wskazuje na mapie ogólnogeograficznej regiony, w których występują zjawiska krasowe

• charakteryzuje na podstawie schematu budowę jaskini oraz występujące w niej formy krasowe


3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 5)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Rzeźba krasowa” zamieszczonej w podręczniku

• omówienie genezy, przebiegu i efektów procesów krasowych na podstawie dostępnych źródeł

• przygotowanie prezentacji „Formy krasowe”

• zajęcia terenowe „Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów krasowych oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie”


Rzeźbotwórcza działalność rzek

• System rzeczny

• Działalność rzeki

• Górny odcinek rzeki

• Środkowy odcinek rzeki

• Dolny odcinek rzeki


Uczeń poprawnie:

• omawia system rzeczny na podstawie schematu

• wyjaśnia znaczenie terminów: „erozja wgłębna”, „erozja boczna”, „akumulacja”

• wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających ujście deltowe i lejkowate

• wyjaśnia proces powstawania meandrów

• podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej

• omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść lejkowatych

• przedstawia rzeźbotwórczą działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym odcinku

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe w wyniku działalności rzeki


3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 5)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Z biegiem rzeki” zamieszczonej w podręczniku

• omówienie genezy, przebiegu i efektów pracy rzeki

• rozpoznawanie typów ujść rzek na podstawie mapy ogólnogeograficznej

• zajęcia terenowe „Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, akumulacji i transportu rzeki oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie”

• przygotowanie prezentacji „Praca rzeki”
Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów

• Powstawanie i ruch lodowca górskiego i lądolodów

• Formy polodowcowe

• Lodowce górskie

• Działalność lądolodów

• Zlodowacenia


Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „granica wiecznego śniegu”

• wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów

• podaje różnice między lodowcem górskim a lądolodem

• dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a występowaniem lodowców górskich i lądolodów na kuli ziemskiej

• rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy polodowcowe

• wymienia przykłady form powstałych w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów

• charakteryzuje rzeźbotwórczą działalność lodowców górskich i lądolodów

3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 5)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografik „Lodowce górskie” i „Działalność lądolodów” zamieszczonych w podręczniku

• omówienie genezy, przebiegu i efektów pracy lodowców i lądolodów

• zajęcia terenowe „Rozpoznawanie form polodowcowych w swoim regionie”

• porównanie rzeźby polodowcowej w górach i na nizinach na podstawie ilustracji i fotografii zamieszczonych w podręczniku

• przygotowanie prezentacji „Działalność lodowców i lądolodów”
Rzeźbotwórcza działalność morza

• Niszcząca działalność morza

• Abrazja

• Powstawanie klifu

• Budująca działalność morza

• Powstawanie mierzei

• Typy wybrzeżyUczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminu „abrazja”

• omawia przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza

• omawia na podstawie ilustracji proces powstawania klifu i mierzei

• wymienia najważniejsze typy wybrzeży morskich i wskazuje je na mapie świata

• wyjaśnia genezę poszczególnych typów wybrzeży morskich
3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 5)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografiki „Typy wybrzeży” zamieszczonej w podręczniku

• omówienie uwarunkowań powstania klifu i mierzei na podstawie ilustracji zamieszczonych w podręczniku

• rozpoznawanie typów wybrzeży na mapie ogólnogeograficznej

• przygotowanie prezentacji „Typy wybrzeży morskich” lub „Morskie cuda”

• zajęcia terenowe „Rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, transportu i akumulacji oraz form powstałych w wyniku działalności morza”
Rzeźbotwórcza działalność wiatru

• Działalność wiatru

• Wydmy


• Pustynie

• Pustynne formy terenu
Uczeń poprawnie:

• wyjaśnia znaczenie terminów: „korazja”, „niecka deflacyjna”, „wydma paraboliczna”, „barchan”, „grzyb skalny”

• omawia niszczącą i budującą działalność wiatru oraz wymienia formy powstałe w ich wyniku

• wskazuje różnice między barchanem a wydmą paraboliczną

• wskazuje na mapie świata wybrane pustynie

• wymienia rodzaje pustyń ze względu na budowę i położenie

• omawia wpływ szaty roślinnej na rzeźbotwórczą działalność wiatru


3.6

3.7

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 1)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• analizowanie infografik w podręczniku

• metody aktywizujące

• praca z podręcznikiem, schematem, materiałem fotograficznym i mapą – omówienie genezy, przebiegu i efektów działalności wiatru

• zajęcia terenowe – rozpoznawanie aktualnie zachodzących procesów erozji, akumulacji i transportu wskutek działalności wiatru oraz form powstałych w ich wyniku w swoim regionie

• porównanie krajobrazów pustyń na podstawie filmów, fotografii i ilustracji

• prezentacja „Działalność wiatru” lub „Pustynie świata”


  1. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości „Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi”

VI. Pedosfera i biosferaGleby i roślinność na Ziemi

• Budowa profilu glebowego

• Rozmieszczenie gleb

• Biosfera

• Strefy roślinne na ZiemiUczeń poprawnie:

• wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi

• wyjaśnia znaczenie terminów: „gleba”, „żyzność gleby”

• wymienia czynniki glebotwórcze

• wymienia najważniejsze rodzaje gleb strefowych i astrefowych na Ziemi

• wskazuje i charakteryzuje poziomy glebowe na podstawie schematu profilu glebowego

• wymienia i charakteryzuje główne strefy roślinne na kuli ziemskiej oraz wskazuje je na mapie świata


3.4

• podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Planeta Nowa 1”

• atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”

• komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym (w miarę możliwości szkoły)

• multimedialne programy edukacyjne, np. CD-ROM „Planeta Nowa 1” (zagadnienie 6)

• albumy, czasopisma, postery, fotografie, przeźrocza, film edukacyjny

• metody aktywizujące

• analizowanie infografik „Poziomy glebowe” i „Strefy roślinne” zamieszczonych w podręczniku

• analiza rozmieszczenia stref roślinno-glebowych na Ziemi na podstawie map tematycznych

• analiza porównawcza mapy klimatycznej i stref roślinno-glebowych oraz wykazanie uwarunkowań rozmieszczenia stref klimatyczno-roślinno-glebowych

• analiza profili glebowych

• przygotowanie prezentacji „Strefy roślinno-glebowe na Ziemi”

• zajęcia terenowe „Roślinność i gleba najbliższej okolicy”

Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości

: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna