Rozkład materiału nauczania języka francuskiego kl. II gimnazjum poziom III. 0 – dla początkującychPobieranie 174.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar174.75 Kb.

www.nowela.plROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
KL. II GIMNAZJUM poziom III.0 – dla początkujących
Materiał nauczania zaplanowano na 60 godz. lekcyjnych, na podstawie podręcznika Colette Samson "Amis et compagnie 2",

wyd. CLE INTERNATIONAL 2008,

do realizacji w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo.

Uwaga: Poniższy rozkład materiału jest propozycją planu dydaktycznego. Nauczyciel powinien potraktować go krytycznie, nanosząc
w nim poprawki uwzględniające:


  • własne pomysły i projekty;

  • oczekiwania i możliwości zespołu klasowego;

  • warunki zapewniające jego realizację;

  • tematy okazjonalne, np. związane ze świętami lub proponowane przez instytucje kulturalne;

  • zadania dla uczniów zdolnych (przygotowujące do egzaminów i konkursów: języka francuskiego, prozy i poezji francuskiej, piosenki francuskiej itp.).

W planie zamieszczono propozycje prac projektowych dla grup (PP 10) oraz adresy stron internetowych z ciekawymi źródłami informacji w języku francuskim (PP 11).

Przed przystąpieniem do modyfikacji planu należy koniecznie zapoznać się z nową podstawą programową (PP), do której również odwołujemy się w poniższym rozkładzie materiału oraz dokonać bilansu czasu w danym roku szkolnym, a na jego podstawie wskazać terminy realizacji zadań (np. w drugiej kolumnie).


Wśród materiałów do wykorzystania w pracy na lekcji uwzględniono obudowę metodyczną książki „Amis et compagnie 2":

  • podręcznik „Amis et compagnie 2" (Livre),

  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia (Cahier d'activités),

  • przewodnik metodyczny dla nauczyciela (Guide pédagogique),

  • oraz płyty audio do pracy w klasie (CD).Ewa Brzuska

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KL. II GIMNAZJUMTematyka zajęć
Treści nauczania

z „Podstawy programowej”

(PP)
Liczba godzin

Cele komunikacyjne

Materiał leksykalny


Materiał

gramatyczny,

ortograficzny
i fonetyczny


Elementy wiedzy

o Francji

z uwzgl. kontekstu międzykulturowego (interculturel)

(PP 1.14)

Materiały dydaktyczne

do wykorzystania

Współdziałanie
w grupie –
prace projektowe


(PP 10)

Inne źródła informacji
w j. francuskim


(PP 11)


Unité 1
Powtórzenie materiału
z klasy I

C’est moi”
Człowiek -
np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia, emocje, zainteresowania

(PP 1.1)


Uczeń:


- przedstawia się
- udziela informacji na temat swojego wieku i pyta o wiek rozmówcy
- przedstawia członków rodziny, przyjaciół, zwierzęta domowe
- wyraża swoje upodobania i uczucia
- uzyskuje i udziela informacji o zajęciach

i rozrywkach

- opisuje siebie i inną osobę

- określa swoje samopoczucie

Nazwy członków rodziny, zwierząt, rzeczy osobistych, kolorów, produktów żywnościowych, przedmiotów szkolnych


Czasowniki nazywające ulubione zajęcia i rozrywki

Opis wyglądu zewnętrznego


Określanie samopoczucia
♪ Piosenka

Rap de Théo« Tu veux regarder la télé ? »

Odmiana czasownika:devoir, pouvoir, vouloir + bezokolicznik
Tryb conditionnel de politesse
Podręcznik:

s. 2-4
Zeszyt ćwiczeń:

s. 2-3
CD


Fiches

fotocopiables

n° 1 i 2 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)Unité 1

C’est moi”

Miejsce zamieszkania

(PP 1.2)


Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)2

2

Uczeń potrafi:

- uzyskać informacje
o miejscu zamieszkania, pochodzeniu i ich udzielić
J’habite à (en, au, aux…)

Je viens de…
- przeprosić: Pardon ! Désolé(e) !
- zaprosić:
Tu es le bienvenu.
-wyrazić rozkaz
i życzenie:

Va-t-on !

Bonne nuit !

Nazwy państw: Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Canada, Chine, Espagne, États- Unis, Finlande, France, Japon, Kenya, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, Russie, UruguayNazwy państw:

rodzaj rzeczowników - la France,
le Portugal,
l’Allemagne,
les Etats Unis

Przyimki en, au, aux przed nazwami państw:

en France,
au Portugal,
en Allemagne,
aux États-Unis

Przyimki du, de , d’, des wyrażające pochodzenie:
Il vient de France,
du Portugal,
d’Allemagne,
des États-Unis

Rytm i akcent
Wymowa głosek :
[ ʒ ] Japon

[ dʒ ] jogging


Powieściopisarz

Victor Hugo,

autor m.in. powieści „Les Misérables”


Les Misérables”:

- postacie

- opis wyglądu Jean Valjean
Miasta francuskie:
Paris, Versailles, Digne, Toulon

Podręcznik:

s. 5-9
Zeszyt ćwiczeń:

s. 4-5


Portfolio i test s. 6 i7
CD

Plakaty lub prezentacje w Power Paint o w/w miastach francuskich


http://fr.wikipedia.org/

wiki/Victor_Hugo
http://fr.wikipedia.org/

wiki/Les_Misérables


http://fr.wikipedia.org/

wiki/Paris


http://fr.wikipedia.org/

wiki/Versailles


http://fr.wikipedia.org/

wiki/Digne-les-Bains


http://fr.wikipedia.org/

wiki/Toulon


http://www.toulon.com/


Unité 2
« Mes achats
et mon argent
de poche »

Zakupy
i usługi
(np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie

i kupowanie)

(PP 1.7)

Samoocena ucznia


przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

Uczeń potrafi:

- wyrazić prośbę, życzenie: Je voudrais des gants !

- udzielić rady: Tu pourrais économiser un peu plus !


- zapytać o cenę i podać ją: Combien ça coûte ? Ça coûte…
- udzielić informacji: C’est à moi.
- złożyć obietnicę:
C’est promis !

Rzeczowniki

- nazwy związane
z zakupami:

argent de poche, cadeau, euro, prix, promotion, soldes, vendeur, vendeuse
Nazwy sklepów:

boucherie, boulangerie, centre commercial, librairie, magasin, marché, pâtisserie, pharmacie, poissonnerie, supermarché...
Nazwy odzieży i in. przedmiotów:

bonnet, botte, chaussure, chemise, gant, jupe, lunettes, manteau, montre, pantalon, pull, robe, tee-shirt, veste
Czasowniki: acheter, router, donner, économiser, prendre...
Przymiotniki:
bon marché, cher, nouveau...

Odmiana czasowników: prendre, acheter


Conditionnel présent
Pronoms possessifs COD (3 osoba l.poj.): le, la, l’, les
Miejsce przymiotnika: nouveau/nouvel

nouvelle

nouveaux

nouvelles

przed rzeczownikiem:une nouvelle montre, un nouvel achat...

Łączenia międzywyrazowe (liasons)
Zakupy we Francji


Waluta: euro, cent

Podręcznik:

s. 10-17

Zeszyt ćwiczeń:

s. 8-11

Portfolio i test s. 12-13

Corrigé du test s. 86

Gra planszowa:


Jeu de l’oie des magasins s. 14-15
CD
Fiches fotocopiables

n° 3, 4, 5, 6 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Projekt « Ma recherche » -« L’histoire de l’euro »
(Zeszyt ćwiczeń: s. 15)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro

Unité 3

« Mon caractère »
Człowiek
(np. dane personalne, wygląd zewnę-trzny, zaintere-sowania)

(PP 1.1)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

Uczeń potrafi:

- opisać siebie i drugą osobę: Je suis sympathique.
Il est timide.
- ułożyć krótką wypowiedź:

D’abord…., ensuite, et puis…
- opisać plany na przyszłość:

Je vais faire plus de sport.
- zwrócić się o pomoc:

Au secours !
Aidez-moi !Przymiotniki określajace cechy zewnętrzne i cechy charakteru: calme, courageux, fort, généreux, gentil, grand, gros, heureux, hypocrite, idiot, intelligent, maigre, nerveux, paresseux, petit, peureux, stressé, têtu, timide...


Czasowniki: aller chercher, comprendre, connaître...
♪ Piosenka:

Chanson de Théo« Je suis timide... »


Futur proche – powtórzenie
Odmiana czasownika connaître
Uzgadnianie przymiotnika z rzeczownikiem. Miejsce przymiotnika w zdaniu:

C’est une femme courageuse.
Przysłówki:
un peu, beaucoup, très, trop, (pas) assez, plus et moins...


Je travaille un peu.

Tu as un peu d’argent ?

Il est un peu timide.

Wymowa głosek :

[Ø] heureux

[y ] têtu

[i ] timide

Postacie literackie: Cosette, Jean Valjean


( « Les Misérables ») oraz d’Artagnan, Milady (« Les Trois Mousquetaires »)
Postacie historyczne:

Napoléon,

Jeanne d’Arc

Podręcznik:

s. 18-25

Zeszyt ćwiczeń:

s. 16-19

Portfolio i test s. 20-21

Corrigé du test s. 86
CD
Fiches fotocopiables

n° 7, 8 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)Devinettes
« Qui est-ce? »

(opis postaci)
On révise et on s’entraîne pour le DELF A1


Lekcja powtórzeniowa i sprawdzian umiejętności (2 h)

Podręcznik:

s. 26-27

Unité 4

« Mon collège »
Szkoła (np. przedmioty,

życie szkoły)

(PP 1.3)

Praca (np. popularne zawody i związane


z nimi czynności, miejsce pracy)

(PP 1.4)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

Uczeń potrafi:

- mówić o tym, co aktualnie robi:

Je suis en train de…
- mówić o obowiązkach lub normach

Pour apprendre, il faut bien écouter.
- wyrazić zdziwienie: Comme il est triste.

Rzeczowniki

- nazwy pomieszczeń
w szkole: bureau, CDI, cantine, cour de récréation, gymnase, hall, infirmierie, loge, salle des professeurs
- nazwy osób: concierge, délégué(e), directeur/directrice, documentaliste, élève, infirmier/infirmière, professeur...
- przedmioty: anglais, chimie, dessin, devoir, français, géographie, histoire, musique, mathémathiques, physique, sciences, sport, technologie...
Czasowniki: apprendre, dessiner, s’entraîner, écrire, faire une exercice, faire une expérience, faire un projet, lire, parler, savoir...
Przymiotniki:

bon / bonne (en)

fier / fière (de)

fort / forte (en)

nul / nulle (en)

Odmiana czasownika: apprendre


Czas teraźniejszy
le présent continu (progressif) :

Je suis en train de lire.
Wyrażenie:
Il faut + nom ou l’infinitif

Miejsce przymiotnika

bon, bonne , bons, bonnes przed rzeczownikiem: une bonne note, un bon élève...
Przysłówek comme:

Comme je suis malheureux !

Zapis głoski [k]:
c → collège, crêpe

qu → musique

k → kilo

q → cinq


cc → occasion

ck → racket

ch → technoSzkolnictwo we Francji


Podręcznik:

s. 28-35

Zeszyt ćwiczeń:

s. 22-25

Portfolio i test s. 26-27
CD

Fiches fotocopiables

9, 10 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Propozycje projektów zespołowych:


1. Prezentacja

« Vie dans un collège »

2. Prezentacja« Notre collège »
3. « Fête de notre école » – plan Dnia Francuskiego
(zeszyt ćwiczeń
s. 28-29)
Unité 5

« Mes amis »
Życie rodzinne i towarzyskie (np. przyjaciele, formy spędzania wolnego czasu)

(PP 1.5)


Technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych)

(PP 1.12)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)

4

Uczeń potrafi:


- uczestniczyć
w rozmowie telefonicznej:
Allô ? Je pourrais parler à…, s’il vous plaît ?
Un instant, ne quittez pas.
- zapytać o przyczynę
i wyjaśnić ją: Pourquoi ? Parce que...
- pożegnać się:
À bientôt ! À demain ! À plus tard !
- wyrazić zadowolenie:

Quel joli sourire !
- potrafi odczytać
i napisać niektóre skróty stosowane
w sms-ach, np.

Tu vi1 2m1 ?
(Tu viens demain ?)

Dak ! A+
(d’accord ! A plus tard)

Rzeczowniki 

- nazwy wartości moralnych
i uczuć:

amour, amitié, confiance, égalité, fraternité, harmonie, justice, liberté, respect, sourire, tolérance...
Nazwy dni tygodnia - powtórzenie
Czasowniki: s’en aller, avoir besoin de, se confier, parler à, se voir...
Przymiotnik: beau/bel, belle, beaux, belles

Odmiana czasowników: voir


i s’en aller
Wyrażenie:
avoir besoin de…

Spójniki: pourquoi
i parce que
Miejsce przymiotnika
beau, bel, beaux,
belle, belles

przed rzeczownikiem:un beau sourire,

un bel homme,

une belle femme...

Zaimek:Quel ! Quelle !

Quels ! Quelles !

Zapis głoski [s]:


s → salut

ss → ruisseau

c → cinéma

ç → leçon

t →promotion

sc → piscine

x → six, dix

Znani przyjaciele (literatura, komiks, seriale telewizyjne), np. Asterix i Obelix,


Trois mousquetaires
i in.

Hasło:


Liberté ! Egalité ! Fraternité !


Podręcznik:

s. 36-43

Zeszyt ćwiczeń:

s. 30-33

Portfolio i test s. 34-35

Corrigé du test
s.86 i 87

CDOdczytywanie i pisanie smsów


http://www.sos-sms.net/dico_sms.htm


http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_SMS
http://www.aidoforum.com/traducteur-sms.php
Unité 6

« Au secours »
Zdrowie
(np. samopoczucie)

(PP 1.11)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

+

1

Uczeń potrafi:

- wyrazić potrzebę
i konieczność:

On a besoin d’agent.

Il faut appeler la police.
- wyjaśnić przyczynę

Il est agressif parce qu’il joue à jeux vidéo violents.
- prosić o pomoc
Au secours !
Aidez-moi !


Arrêtez-le !
- przedstawić swój punkt widzenia

Je suis d’accord. Je ne suis pas d’accord.
- prosić kogoś
o wykonanie czynności

Arrêtez-le ! Entrez !

Rzeczowniki


- nazwy związane
z nagłym wypadkiem
i przemocą: bandit, héros, médecin, police, policier, pompier, racket, racketteur, secours, victime, violence, voleur
Czasowniki: agresser, aider, appeler, arrêter,arriver, se bagarrer, discuter, entendre, se moquer, obéïr, punir
Przymiotniki: agressif, violent...
Liczebniki do miliona: cent, cent milles etc.

Odmiana czasowników: obéïr, attendre


Zaimki osobowe
w funkcji dopełnienia bliższego COD (1. i 2. osoba) me, te, nous, vous:

Tu me comprends ?

Przeczenia: ne…rien, ne…plus

Zapis liczebników
do 1 000 000

Zapis głoski [ʒ ]:


g → concierge, gymnase

j → jamais

Pomoc we Francji

Nr telefonów:

15 pogotowie (SAMU) 17 policja (POLICE )


18 straż pożarna (POMPIERS)
Skrót SAMU:

Service d’ Aide Médicale d’ Urgence
Nr telefonu w UE: 112

Nr tel. w komórce opisany jako:


I.C.E. lub ICE
(ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku) – międzynarodowy skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku.

Podręcznik:

s. 44-51

Zeszyt ćwiczeń:

s. 36-39

Portfolio i test s. 40-41

Corrigé du test s.87
CD
Fiche fotocopiable

n° 11 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Projekt


On fait du théâtre” - przedstawienie teatralne cz.1

Les Thénardiers”

na podstawie „Les Misérables”

(zeszyt ćwiczeń


s.42-43)

http://www.secourisme.info/fichespratiques/fichiers/numeroappelsurgence32.pdf


On révise et on s’entraîne pour le DELF A1


Lekcja powtórzeniowa i sprawdzian umiejętności (2 h)

Podręcznik:

s. 52-53

Unité 7

« Mes paysages »

Świat przyrody


(np. rośliny, zwierzęta, krajobraz)

(PP 1.13)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4


Uczeń potrafi:

- zapytać o coś lub
o kogoś ?

Tu penses à quoi ?

Tu regardes quel écureuil ?
- rozpoznać i nazwać coś lub kogoś:
Je regarde cet écureuil roux.

- uspokoić rozmówcę: N’aie pas peur !
- porównać:

Il est comme toi.
- określić kolejność: Mon deuxième choix.

Rzeczowniki – nazwy roślin, zwierząt i krajobrazu: araignée, chauve-souris, écureuil, escargot, insecte, oiseau, papillon, renard, souris, tortue, arbre, biodiversité, bouquet, campagne, cascade, désert, fleur, forêt, jardin, lac, montagne, nature, parc, plante, prairie, rose, ruisseau...


Czasowniki: découvrir, goûter, menacer, protéger, respecter, sentir, toucher...

♪ Piosenka:

Rap de Théo
« La nature est menacée »

Odmiana czasownika: mettre


Liczba mnoga rzeczowników zakończonych na
- eau:
chapeau – chapeaux

Liczebniki porządkowe: premier/première, deuxième…
Zaimki pytające:
quel ? quelle ?
quels ? quelles ?

Zaimki wskazujące:

ce, cet, cette, ces

Zapis głoski [z ]:
s → rose

z → zoo, onze

x → sixième


oraz w łączeniach:
les amis, deux enfants

Malarze francuscy XIX wieku:Monet, Renoir, van Gogh, Gauguin i in.
Ogrody i parki w Paryżu: Jardin des plantes, bois de Boulogne, bois de Vincennes, parc de Bagatelle

Podręcznik:

s. 54-61
Zeszyt ćwiczeń:

s. 44 - 47Portfolio i test s.48- 49

CD
Fiches fotocopiables

n°12, 13 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Propozycje projektów zespołowych:

1. « Des peintres en France au XIX siècle » zeszyt ćwiczeń s.56-57
2. « La nature et les impressionistes » – prezentacja multimedialna

3. « Des bois, des parcs, des jardins à Paris » – prezentacja multimedialna


4. « Les écogestes » – plakat 

http://www.impressionniste.net/


http://www.intermonet.com/monet.htm
http://www.parisinfo.com/visite-paris/parcs-et-jardins/
www.paris.fr/portail/loisirs/Portal.lut?page_id=104

http://www.mes-ecogestes.org/Unité 8

« Mes sorties »

Kultura


(np. dziedziny kultury, uczestnictwo
w kulturze)

(PP 1.9)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

Uczeń potrafi:

- wyrazić opinię
Tu as raison. Tu as tort. Ça me plaît. Ça ne me plaît pas.

- wyrazić zamiar wykonania czynności: J’ai envie d’aller au musée.


-wyrazić zainteresowanie:

Ça m’intéresse.
- podziękować:
Merci ! De rien !

Rzeczowniki – nazwy obiektów kultury i rozrywki: cinéma, cirque, koncert, fête foraine, musée, piscine, stade, théâtre, zoo...


Czasowniki: avoir besoin de, avoir envie de, avoir peur de, avoir tort de, avoir raison de, énerver, exagérer, intéresser, plaire, se promener, sortir...
Przymiotniki: intéressant -intéressante,

dangereux - dangereuse

Odmiana czasowników: sortir, plaire

Wyrażenia:

avoir envie de,

avoir peur de,

avoir besoin de,

avoir raison de,

avoir tort de
Okoliczniki czasu:
le matin, ce matin,
ce soir


Zapis głoski [o]:

otrop


ô → fantôme

au →chaud

eau→ beaucoup
Gavroche – postać literacka z powieści „Les Misérables”
Obiekty kultury
rozrywki w Paryżu:

Olympia

Cirque du Soleil

Comédie Française

Foire du Trône

Podręcznik:

s. 62-69

Zeszyt ćwiczeń:

s. 50-53

Portfolio i test s.54- 55

Corrigé du test s. 87
CD

Fiche fotocopiable

n° 14 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)Jeu-test
Tu as envie de sortir ce week-end ?

(podręcznik s.65) – układanie nowych pytań i odpowiedzi do testu.http://fr.wikipedia.org/wiki/Gavroche


http://www.cirquedusoleil.com
http://www.olympiahall.com/
http://www.comedie-francaise.fr/
http://www.foiredutrone.com/

Unité 9

« Mes recherches sur Internet »

Technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych)

(PP 1.12)

Samoocena ucznia


przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)4

Uczeń potrafi:

- prosić o wyjaśnienie sytuacji:


Qu’est-ce qui ne va pas ?Qu’est-ce qui se passe ?
- wyrazić emocje, oskarżyć i odeprzeć zarzut: C’est ta faute !
- mówić o czynności
w czasie przeszłym: J’ai surfé sur Internet.
- wyrazić ostrzeżenie: Fais attention ! Attention !
- wyrazić rozczarowanie:

Zut !Rzeczowniki

nazwy związane z historią i rewolucją: aristocratie, arme, barricade, blessé, droits de l’homme, devise, droits de l’homme,hymne national, insurrection, mort, monarchie, peuple, prison, privilèges, république, révolution, symbole,


- nazwy związane
z nośnikami informacji:

bibliothèque, dossier, émission, information, encyclopédie, exposé, mairie, site, tableau...
Czasowniki: attaquer, avoir l’air, chercher, commencer, construire, expliquer, faire des recherches, guillotiner, mourir, oublier, préparer, proclamer, trouver, voir...

Odmiana czasownika: commencer
Wyrażenie: avoir l’air
Czas przeszły
passé composé
(z czasownikiem posiłkowym avoir). Participe passé czasowników zakończonych na - er
Przysłówki: d’abord, après, ensuite, puis, enfin

Wymowa głosek:

[ə] : je

[e] : méchant, pied

[ɛ] : je sait, je paye,

mère, fête, Noël,

treize, bonnet, mer


Rewolucja francuska
Marianna – symbol Republiki Francuskiej

♪ Hymn Francji „Marsylianka”Podręcznik:

s. 70-79
Zeszyt ćwiczeń:

s. 58-61

Portfolio i test s. 62-63

Corrigé du test s.88
CD

Fiche fotocopiable

n° 15 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)


Exposé
„Symboles de France”

http://www.herodote.net/

http://www.louvre.fr


http://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Francji
Mireille Mathieu śpiewa hymn Francji:

http://www.youtube.com/watch?v=GtoHs0Ua_Tg&feature=related


Mireille Mathieu + słowa hymnu:

http://www.youtube.com/watch?v=7dZedEXikg8&feature=related

On révise et on s’entraîne pour le DELF A2


Lekcja powtórzeniowa i sprawdzian umiejętności (2 h)

Podręcznik:

s.76-77


Unité 10

Les endroits bizzares”

Podróżowanie
i turystyka
(np. środki transportu, orientacja
w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie)

(PP 1.8)
Samoocena ucznia

przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)4
+
1

Uczeń potrafi:

- mówić o czynności
w czasie przeszłym:

J’ai visité les catacombes.
- wyrazić upływ czasu: depuis cinq ans, il y a cinq ans
- wyrazić zdziwienie
i niezadowolenie:
Tiens, tenis ! C’est malin !

- wyrazić niepokój:

C’est un vrai cauchemar !
- wyrazić rozczarowanie:
Quel dommage !
- porównywać:
Je l’aime comme un père.


Rzeczowniki – nazwy związane z niezwykłymi miejscami:bruit, catacombes, cimetière, cauchemar, égout,
loup-garou, rat, sorcier…

Czasowniki:

découvrir, finie, offrir, ouvrir, réussir...
Przymiotniki:

bizarre, cool, dangereux, dégoûtant, effrayant, fantastique, fascinant, horrible, libre, merveilleux
♪ Piosenka:

Chanson de Théo

Il y a des endroits terribles... »

Odmiana czasowników: ouvrir, offrir, découvrir

Czas przeszły
passé composé
(z czasownikiem posiłkowym avoir). Participe passé czasowników zakończonych na
-oir, -re, -ir.
Przeczenia: ne…personne,

ne…pas encore, ne...jamais
Zwroty: il y a i depuis

Wymowa głosek:


[y]: vu, plu, entendu

[u]: égout, loup-garou


Niezwykłe miejsca


w Paryżu:
Cimetière Père-Lachaise,

Égouts de Paris, Catacombes de Paris

Podręcznik:

s. 80-87

Zeszyt ćwiczeń:

s. 64-67

Portfolio i test s. 68-69

Corrigé du test s.88
CD

Fiches fotocopiables

n° 11,12, 14 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Projekt


On fait du théâtre” –przedstawienie teatralne cz.2

Jean Valjean et Javert” na podstawie „Les Misérables”

(zeszyt ćwiczeń
s.70-71)

http://www.pere-lachaise.com/


http://www.catacombes-de-paris.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Egouts_de_Paris
http://www.paris.org/Musees/Egouts/info.html

Unité 11

On se prépare”

Żywienie
(np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne)

(PP 1.6)

Samoocena ucznia
przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4

Uczeń potrafi:- mówić o czynności
w czasie przeszłym (cd):

Je suis entrée chez le fleuriste.

Hier, c’était dimanche.
- określić ilość:

un paquet de riz,
une tablette de chocolat...

- wyrazić zdziwienie:
C’est pas possibile !
- wyrazić życzenie:

Bon appétit !

Rzeczowniki – określenia pojemności i ilości:boîte, bouteille, brique, canette, casserole, gramme, kilo, paquet, sachet, tablette
- nazwy naczyń:

assiette, couteau, cuillère, fourchette, plat, serviette, tasse, verre
- nazwy produktów żywnościowych: farine, riz, sel, thon, pièce montée
Czasowniki: aller voir, apporter, descendre, entrer, monter, passer, rester, sauver, tomber...

Przedrostek re-


w czasownikach:
voir - revoir,
descendre -
redescendre
Czas przeszły
passé composé
(z czasownikiem posiłkowym aller).

Passé composé czasowników: aller, venir, arriver, partir, monter, descendre, entrer, sortir, rester, etc.
Zdania pytające z
est-ce que ?

Quand est-ce qu’elle est arrivée, Pauline ?
Zaimki przymiotne nieokreślone:
tout le..., toute la..., tous les…, toutes les...
Zapis głoski [j]:

i → idiot

il → soleil

ill → habille

hi →cahier

y → essayerKuchnia francuska –przepisy


Podręcznik:

s. 88-95

Zeszyt ćwiczeń:

s. 72-75

Portfolio i test s.76-77
CD
Fiches fotocopiables

n° 4, 5, 16, 17 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Projekt
« Ma recherche » :


« Recettes de cuisine française»

(Zeszyt ćwiczeń: s. 85)http://www.cuisineaz.com/


http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_française

Unité 12

On a fini”


Kultura


(np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze)

(PP 1.9)

Samoocena ucznia przy użyciu portfolio językowego
(PP 9)
4
+
2

Uczeń potrafi:- wyrazić opinię

Je pense que tu as tort.
- wyrazić przypuszczenie:

Si..., c’est pour…
- wyrazić, że nie zgadza się z kimś lub z czymś:

Non, pas du tout.
- poinformować
o zakończeniu czynności:

Ça y est !
- wyrazić życzenie: Bonne chance !

Rzeczowniki – nazwy

związane z filmem
i teatrem:

avis, décor, personnages, scène, scénario, secret
Czasowniki:

s’aider, s’amuser, croire, s’entendre, enregistrer, explorer, se fâcher, filmer, inviter, organiser, penser, pleurer, réaliser, se réconcilier, repérer, souhaiter...

Czas przeszły l’imparfait


Spójnik que:
Je crois que oui.

Zdania warunkowe si+présent+présent :

S’il fait beau demain, on va à la piscine.

si+présent+impératif

Si tu as faim, mange un sandwich.

si+présent+c’est que...

Si je vais à la piscine, c’est pour m’entraîner avec mes copains.
Stopniowanie przymiotników:
C’est la scène la plus romantique.

Wymowa głoski „e muet” [ə]:


je, bonne chance, le rêve

♪ Piosenka « On s’est


souvent fâchés... »Les Misérables – na scenie i ekranie

Podręcznik:

s. 96-103
Zeszyt ćwiczeń:

s. 78-81


Portfolio i test s. 82-83

Corrigé du test s. 88

Gra planszowa:Jeu de l’oie des sorties insolites s. 84-85
CD

Fiche fotocopiable

n° 18 („Przewodnik metodyczny dla nauczyciela”)

Projekt:


Przedstawienie lub sfilmowanie scen przygotowanych na podstawie
„Les Misérables”

(Unité 6 i 10)

« Les Misérables » – 1957, fragmenty filmu z Jean Gabin :

http://www.youtube.com/watch?v=uUuMbxrxUI4&feature=related

„Nędznicy” Francja, 2000 , film DVD


reż. Jocée Dayan, obsada : Gérard Dépardieu , John Malkovich i in.On révise et on s’entraîne pour le DELF A2


Lekcja powtórzeniowa i sprawdzian umiejętności (2 h)

Podręcznik:

s. 104-105
Amis et compagnie 2

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna