Rozkład materiału w układzie gramatycznym oraz propozycja planu wynikowegoPobieranie 155.98 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar155.98 Kb.

ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE GRAMATYCZNYM

oraz
PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGOLONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY

PODRĘCZNIK I REPETYTORIUM Z TESTAMI1

PRESENT SIMPLE – TO BE

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 132

Książka nauczyciela: strona 74 – Test 1MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasownik to be

Pytania z who, what i where

Opisywanie osób: określanie wieku i narodowości

Opisywanie osób i przedmiotów, określanie ich położenia

Formułuje zdania, stosując formy is, isn’t, are, aren’t i używając podanych informacji.

Pisze dialogi według wzoru.

Uzupełnia dialog wyrazami: who, what lub where oraz odpowiednią formą czasownika to be.


2

HAVE GOT – POSIADANIE

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 133

Książka nauczyciela: strona 74 – Test 2MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytania

Pytania z who i what

Użycie some i any z czasownikiem have gotOpisywanie osób: wygląd zewnętrzny

Opisywanie miejsc: opis pokoju

Opisuje osoby na podstawie podanych informacji.

Na podstawie rysunków uzupełnia dialog wyrazami some i any lub odpowiednią formą czasownika have got.

3

CZAS PRESENT SIMPLE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony134-135

Książka nauczyciela: strona 75 – Test 3MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytania

Pytania z where, when what

Pytania z who

Przysłówki częstotliwości: always, usually, often, not often, sometimes, never

Opisywanie wydarzeń życia codziennego: wyrażanie czynności rutynowych lub powtarzających się

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji: zadawanie pytań

Pisze zdania o codziennych zajęciach, używając przysłówków częstotliwości.

Opisuje codzienne zajęcia osób na podstawie obrazków i podanych wyrazów/zwrotów.

Pisze pytania do zaznaczonych części zdań, używając where, when i what.

Dopasowuje odpowiedni czasownik z ramki do podanych wyrażeń i pisze zdania według wzoru.

Uzupełnia list brakującymi czasownikami.4

CZAS PRESENT CONTINUOUS

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 136-137

Książka nauczyciela: strona 75 – Test 4MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytania

Pisownia czasowników w czasie Present Continuous

Pytania z zaimkami (who, what, where, how)Opisywanie czynności: wyrażanie czynności odbywających się w chwili mówienia lub odbywających się w danym przedziale czasowym


Pisze zdania na podstawie obrazków.

Pisze pytania, używając wyrazów: what, where why.

Pisze pytania i odpowiedzi na podstawie obrazków, wykorzystując podane słowa.

Formułuje pytania, wykorzystując podane czasowniki.

Uzupełnia dialog.

5

RODZAJNIKI

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 138

Książka nauczyciela: strona 76 – Test 5MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Rodzajnik określony –the

Rodzajniki nieokreślone – a/an

Brak rodzajnika – zero article


Wpisuje w luki: a/an, the lub – (zero article).


6

ZAIMKI WSKAZUJĄCE I DZIERŻAWCZE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 139-140

Książka nauczyciela: strona 76 – Test 6MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zaimki wskazujące: this, that, these, those

Zaimki osobowe: I, you, he, she, it, we, they

Zaimki osobowe w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, them

Zaimki dzierżawcze: my/mine, your/yours, his/his, her/hers, its/its, our/ours, their/theirs

Nawiązywanie kontaktów towarzyskich: przedstawianie się, witanie i żegnanie


Pisze zdania, stosując zaimki wskazujące oraz podane rzeczowniki.

Zakreśla poprawne zaimki wskazujące.

Uzupełnia teksty.

Uzupełnia dialogi.

Przepisuje zdania, używając zaimków dzierżawczych występujących samodzielnie; następnie formułuje odpowiednie pytania ze słowem those.

Przepisuje zdania, używając zaimków dzierżawczych występujących samodzielnie.
7

KONSTRUKCJA THERE IS/ARE

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 141

Książka nauczyciela: strona 77 – Test 7MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytania

Pytanie zaczynające się od how many

Zdania z some i any
Opisywanie osób i przedmiotów: określanie ich położenia

Opisywanie miejsc: opis domu, pokoju

Uzupełnia zdania, używając odpowiednich form konstrukcji there is/there are.

Układa zdania z konstrukcją there is/are.

Układa zdania na temat obrazka, opisując pokój; następnie określa, co się znajduje na obrazku, a czego na nim brak.


8

PRZYIMKI CZASU I MIEJSCA

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 142-143

Książka nauczyciela: strona 77 – Test 8MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Przyimki czasu: in, on, at

Przyimki miejsca: in, on, behind, in front of, next to, near, opposite, under, above, between

Przekazywanie informacji: wskazywanie drogi

Opisywanie miejsc: opis pokoju


Uzupełnia zdania właściwymi przyimkami czasu; następnie pisze zdania związane z datą swoich urodzin.

Wskazuje drogę (na podstawie załączonej mapki).

Uzupełnia zdania właściwymi przyimkami miejsca.

Uzupełnia opis pokoju.

Uzupełnia dialog.

Uzupełnia list odpowiednimi przyimkami i rodzajnikiem określonym the.
9

CZAS PAST SIMPLE – TO BE

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 144

Książka nauczyciela: strona 78 – Test 9MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasownik to be w czasie przeszłym

Konstrukcja there was/there were

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłościPisze pytania i odpowiedzi.

Uzupełnia opowiadanie formami czasownika to be.

10

CZAS PAST SIMPLE –

CZASOWNIKI REGULARNE I NIEREGULARNE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 145-146

Książka nauczyciela: strona 78 – Test 10MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasowniki regularne i nieregularne

Zdanie twierdzące, przeczące i pytania

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłościUzupełnia zdania, stosując podane czasowniki w czasie przeszłym.

Uzupełnia zdania wybranym czasownikiem w formie przeczącej czasu Past Simple.

Pisze pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple.

Uzupełnia fragment tekstu odpowiednimi czasownikami z ramki, stosując poprawne formy w czasie Past Simple.

Udziela odpowiedzi na podane pytania.

Układa zdania w czasie przeszłym z zastosowaniem podanych określeń czasowych.
11

CZAS PAST CONTINUOUS

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 147

Książka nauczyciela: strona 79 – Test 11MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytania

Słowo: still

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłościOpisuje wydarzenie w określonym punkcie czasu w przeszłości.

Uzupełnia dialog.

Odpowiada na pytania.


12

CZASY PAST SIMPLE I PAST CONTINUOUS

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 148

Książka nauczyciela: strona 79 – Test 12MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasowniki, które nie występują w formie czasu Past Continuous

Słowa: when i while

Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości


Uzupełnia opowiadanie podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu


Past Simple i Past Continuous.

Łączy w pary czynności i wydarzenia, używając słów while i when oraz czasowników w czasie Past Simple lub Past Continuous.


13

PRZYMIOTNIKI W STOPNIU WYŻSZYM I NAJWYŻSZYM

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 149-150

Książka nauczyciela: strona 80 – Test 13MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników regularnych i nieregularnych

Konstrukcja: not as (big) as

Wyrażanie opinii: porównywanie przedmiotów i zjawiskUzupełnia formy przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

Pisze zdania porównujące typy wakacji i miejsca, w których je spędzamy.

Formułuje zdania w stopniu najwyższym i uzasadnia swoją opinię.

Wyraża opinię używając słów: the best i the worst.

Uzupełnia tekst, tworząc i używając podanych przymiotników w stopniu wyższym lub najwyższym.

Przepisuje zdania, używając konstrukcji not as…as.

14

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI – GOING TO

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 151

Książka nauczyciela: strona 80 – Test 14MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA


Going to – zamiary, plany, przewidywanie przyszłości

Przedstawianie intencji i planów na przyszłość
Opisuje wakacyjne plany poszczególnych osób, używając odpowiednich wyrażeń.

Opisuje swoje plany wakacyjne.
15

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI

CZAS PRESENT CONTINUOUSMATERIAŁY

Repetytorium: strona 152

Książka nauczyciela: strona 81 – Test 15MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czas Present Continuous – wyrażanie planów i ustaleń


Przedstawianie intencji i planów na przyszłośćUzupełnia zdania odpowiednią formą czasu Present Continuous.

Uzupełnia dialog czasownikami podanymi w ramce.

Uzupełnia rozmowę na podstawie podanych informacji.16

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI – WILL

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 153

Książka nauczyciela: strona 81 – Test 16MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasownik will – przewidywanie przyszłości, decyzja podejmowana w momencie mówienie, obietnice, ostrzeżenia, propozycje i sugestiePrzedstawianie intencji i planów na przyszłość

Wyrażanie propozycji i sugestii

Pisze przewidywania co do przyszłości, używając podanych czasowników.

Łączy dwie części rozmów.

Uzupełnia zdania formami will lub won’t i odpowiednimi czasownikami z ramki.


17

WYRAŻANIE PRZYSZŁOŚCI – GOING TO, PRESENT CONTINUOUS, WILL

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 154

Książka nauczyciela: strona 82 – Test 17MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Formy: going to, Present ContinuouswillPrzedstawianie intencji i planów na przyszłośćUżywa odpowiednich konstrukcji, by przewidywać przyszłość, wyrażać intencje itp.18

CAN, COULD – WYRAŻANIE UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI, PRZYZWOLENIA, PRÓŚB

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 155

Książka nauczyciela: strona 82 – Test 18MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasowniki can, could używane dla wyrażenia możliwości, przyzwolenia i próśb


Opisywanie osób: opisywanie umiejętności

Pytanie o pozwolenie, udzielanie zgody, odmawianie

Uzupełnia zdania, używając form can/can’t oraz właściwego czasownika podanego w ramce.

Opisuje, co potrafią zwierzęta.

Pisze pytania, zaczynające się od słów what, where, when lub who do podanych zdań twierdzących.19

MUST, MUSTN'T – WYRAŻANIE OBOWIĄZKU I ZAKAZU

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 156

Książka nauczyciela: strona 83 – Test 19MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasowniki must, mustn't używane dla wyrażania obowiązku i zakazu


Przedstawianie faktów z teraźniejszości: wyrażanie obowiązku i zakazuPisze zdania z czasownikami must lub mustn’t, wykorzystując rysunki i czasowniki w ramce.

Przepisuje regulamin hotelowy, używając must lub mustn’t.
20

HAVE TO – WYRAŻANIE OBOWIĄZKU

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 157

Książka nauczyciela: strona 83 – Test 20MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasownik have to używany do wyrażanie obowiązkuPrzedstawianie faktów z teraźniejszości: opisywanie czynności rutynowych i obowiązujących zasadOpisuje obowiązki, używając podanych wyrażeń i odpowiednich czasowników.

Pisze pytania do podanych zdań, stosując operatory do lub does.

21

SHOULD – WYRAŻANIE POWINNOŚCI, SUGESTII I RAD

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 158

Książka nauczyciela: strona 84 – Test 21MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Czasownik should używany do wyrażania powinności, sugestii i radPytanie o radę, udzielanie radŁączy zdania z odpowiednią radą.

Uzupełnia zdania, używając should lub shouldn’t i jednego z podanych wyrażeń.

Pisze pytanie i udziela rady.22

TRYB ROZKAZUJĄCY, WYRAŻANIE PROPOZYCJI I SUGESTII

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 159

Książka nauczyciela: strona 84 – Test 22MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii


Wyrażanie propozycji i sugestii

Akceptowanie i odrzucanie propozycji i sugestii

Wybiera odpowiednie wyrażenia z ramki i pisze zdania w trybie rozkazującym.

Uzupełnia rozmowę telefoniczną na podstawie informacji w ramce.
23

RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 160-161

Książka nauczyciela: strona 85 – Test 23MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Słowa: some, any

Wyrażenia typu: a piece of, a bit of, a slice of

Pytania: How much? How many?


Wpisuje a/an przed rzeczownikami policzalnymi lub (–) przed niepoliczalnymi.

Uzupełnia zdania, używając a/an, some lub any.

Określa ilość rzeczowników niepoliczalnych, używając wyrażeń typu a bowl of yoghurt.

Uzupełnia pytania wyrażeniami: how much lub how many.

24

KONSTRUKCJE CZASOWNIKOWE Z FORMĄ GERUND LUB BEZOKOLICZNIKIEM

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 162

Książka nauczyciela: strona 85 – Test 24MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Konstrukcje czasownikowe z formą gerund i bezokolicznikiemWyrażanie opinii i upodobań


Opisuje osoby, stosując czasowniki love, like, not, like lub hate.

Uzupełnia list.

Tworzy formy gerund od podanych czasowników i uzupełnia nimi zdania.

Uzupełnia zdania odpowiednimi formami gerund lub infinitive.
25

ZAIMKI SOME-, ANY-, NO-, EVERY-

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 163

Książka nauczyciela: strona 86 – Test 25MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zaimki typu: some-, any-, no-, every-


Zakreśla poprawne słowo w zdaniu.

Odpowiada na pytania, używając form: nobody, nothing, nowhere.

Pisze pełne odpowiedzi na pytania, używając słów anybody, anything, anywhere.

Uzupełnia zdania odpowiednim zaimkiem: some-, any-, no- lub every-.

26

ZDANIA PRZYDAWKOWE DEFINIUJĄCE

WHO, WHICH, WHEREMATERIAŁY

Repetytorium: strona 164

Książka nauczyciela: strona 86 – Test 26MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania przydawkowe zawierające: who, which lub where
Opisywanie osób, przedmiotów i miejsc: użycie zdań przydawkowych
Łączy części zdań.

Uzupełnia zdania, używając słów who, which lub where.

Przepisuje pary zdań, używając słów who, which lub where.

Uzupełnia zdania podanymi zdaniami przydawkowymi, łącząc je za pomocą słów who, which lub where.
27

CZAS PRESENT PERFECT SIMPLE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 165-166

Książka nauczyciela: strona 87 – Test 27MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytaniasince i for, ever i never, just, already i yet

Opisywanie doświadczeń własnych i innych osób


Reaguje na wypowiedzi, używając already lub yet oraz podanych czasowników.

Mówi o czynnościach, których nigdy nie wykonywał, używając słowa never.

Układa pytania, a następnie udziela na nie odpowiedzi.

Odpowiada na pytania, używając for i since.

Uzupełnia dialog, używając czasowników w formach czasu Present Perfect lub


Past Simple.

28

ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH CZASÓW

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 167

Książka nauczyciela: strona 87 – Test 28MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Powtórzenie poznanych czasów gramatycznych


Poprawnie stosuje poznane czasy gramatyczne.29

PIERWSZY I DRUGI STOPIEŃ WARUNKOWY

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 168

Książka nauczyciela: strona 88 – Test 28MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA


1st conditional

2nd conditional

Uzupełnia zdania poprawną formą czasowników w nawiasach.

Opisuje podane sytuacje, używając form drugiego stopnia warunkowego.

30

PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI

MATERIAŁY

Repetytorium: strona 169

Książka nauczyciela: strona 88 – Test 30MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Przysłówki – formy regularne i nieregularne


Opisywanie czynności: użycie przysłówków
Tworzy przysłówki od podanych przymiotników.

Przepisuje zdania, używając przysłówków.

Uzupełnia tekst podanymi przymiotnikami oraz przysłówkami, utworzonymi od tych przymiotników.31

STRONA BIERNA – PRESENT SIMPLE I PAST SIMPLE

MATERIAŁY

Repetytorium: strony 170-171

Książka nauczyciela: strona 89 – Test 31MATERIAŁ GRAMATYCZNY

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009

FUNKCJE JĘZYKOWE

CELE OSIĄGANE PRZEZ UCZNIA

Formy strony biernej w czasach Present Simple oraz Past Simple

Pytania z when i where

Słowo: by


Przedstawianie faktów z teraźniejszości i przeszłości: opisywanie wydarzeń z roku 1900.


Pisze zdania w stronie biernej z podanych wyrazów.

Zamienia zdania w stronie czynnej na bierną, używając słowa by.

Pisze pytania w stronie biernej i odpowiada na nie.

Uzupełnia informacje, używając czasowników w odpowiedniej formie strony biernej.

Uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasowników w stronie biernej.

Oprac. Aleksandra Otlewska, Bartosz Michałowski


: images -> uploads -> weblog files
weblog files -> Zakład pedagogiki ogólnej I metodologii badań
weblog files -> Ćwiczenia + warsztat
weblog files -> WFz. D. Ips-05 Modele statystyczne w badaniach naukowych. Cz. Ogólny model liniowy – mgr Mariusz Trejtowicz warsztaty 30 godzin, 3 ects, semestr 1, sobota I niedziela wfz. D. Ips-05a
weblog files -> Procedura antyplagiatowa w instytucie pedagogiki uj
weblog files -> Zagadnienia do egzaminu magisterskiego ask
weblog files -> SzczegóŁowy rozkład materiałU
weblog files -> Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
weblog files -> Zaburzenia funkcjonowania społecznego
weblog files -> Program konferencji
weblog files -> Wymagania wstępne: Zaliczone kursy „Podstawy psychologii reklamy”
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna