Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3B, 3C Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie w roku szkolnym 2014/2015.Numer i temat lekcji

Środki dydaktyczne

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin

Odniesienia

do podstawy programowej

1. Organizujemy pracę na lekcjach

j. polskiego.Podręczniki

Podręczniki przedmiotowe
- zapoznaje się z podręcznikami,

- zapoznaje się z kanonem lektur- tworzy skrócony opis bibliograficzny

- opisuje szatę graficzną podręcznika1
2. i 3.

Świat między wojnamiPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym s. 10–13– „Dlaczego dwudziestolecie międzywojenne?”

– „Filozoficzne podłoże epoki”

– „Od kiedy do kiedy?”

– „Świat kawiarni”

– „Psychologia

w literaturze”

– „Jak ukazać piękno?”

– Józef Rapacki,

„W Ziemiańskiej”

– Salvador Dalí, „Trwałość pamięci”

– Wassily Kandinsky, „Przekątna”

– Pablo Picasso, „Trzej muzykanci”

– Ernest Ludwig Kirchner, „Pięć kobiet na ulicy”


dwudziestolecie międzywojenne, totalitaryzm, egzystencjalizm, psychoanaliza, behawioryzm, abstrakcjonizm, kubizm, surrealizm, ekspresjonizm

– opowiada o ważnych wydarzeniach

i zjawiskach, które ukształtowały charakter międzywojnia

– przedstawia poglądy Oswalda Spenglera i Zygmunta Freuda

– wymienia główne cechy abstrakcjonizmu, kubizmu, surrealizmu, ekspresjonizmu

– wyjaśnia, czym charakteryzowała się architektura dwudziestolecia międzywojennego

– odszukuje we wskazanych źródłach informacje dotyczące rozwoju muzyki w latach 20. i 30. XX w. i sporządza na ten temat notatkę w formie mapy myśli– tłumaczy, jakie znaczenie ma dwudziestolecie międzywojenne dla kultury europejskiej

– wyraża opinię na temat poglądów myślicieli epoki i uzasadnia swoje zdanie

– omawia różnice w ukazywaniu świata przez ekspresjonistów, kubistów, abstrakcjonistów

i surrealistów

– charakteryzuje życie artystyczne epoki

– określa, w jaki sposób psychologia wpłynęła na literaturę międzywojnia

– odszukuje w różnych źródłach informacje o rozwoju muzyki

w latach 20. i 30. XX w. i sporządza na ten temat notatkę2

I.1.2

I.2.1


II.1.1

II.1.2


II.2.11

II.3.1


II.4.1

III.1.1


III.2.11

4.

Patriotyczny obowiązek dawniej i dziśPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym

s. 14–16


– Witold Barbacki, „Mój najświętszy obowiązek”

– Christopher Richard Wynne Nevinson, „Ścieżki chwały”Legiony Polskie, dziennik

– wyjaśnia, co znaczy wyrażenie patriotyczny obowiązek

– zapisuje swoje wrażenia

po lekturze

– wskazuje w tekście wyrażenia określające emocje narratora przed walką i podczas potyczki

– zaznacza fragmenty zawierające samoocenę

– wymienia działania legionisty, które były rezultatem kierowania się rozumem oraz te wynikające

z poddania się uczuciom

– określa, w jaki sposób udział

w wojnie wpłynął na chłopca

– redaguje krótki opis obrazu „Ścieżki chwały”

– podaje cechy gatunkowe dziennika

– przedstawia jeden dzień ze swojego życia w postaci zapisu

w internetowym blogu


– wyjaśnia, jak rozumie wyrażenie patriotyczny obowiązek i porównuje własne spostrzeżenia

z wypowiedziami innych osób

zapisuje swoje wrażenia

po lekturze, odnosząc się do kontekstu historycznego

– omawia, jak zmieniały się emocje narratora w trakcie opowiadania

– na podstawie zaznaczonych fragmentów wymienia cechy osobowości narratora

– uzasadnia, że przeczytany tekst jest dziennikiem

– przedstawia jeden dzień ze swojego życia w postaci zapisu

w internetowym blogu, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych

– przygotowuje w formie plakatu prezentację dzieła, które mogłoby stanowić ilustrację tekstu Witolda Barbackiego1

I.1.2

II.1.1.


II.1.2

II.2.3


II.2.7

II.3.2


II.4.1

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.1.2

III.1.6


III.1.8

III.2.11


5.

Poezja skamandrytówPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym

s. 17


– Kazimierz Wierzyński, „Zielono mam w głowie”

postać Kazimierza Wierzyńskiego, Skamander, przerzutnia poetycka, liryka bezpośrednia

– wymienia tytuły tomów wierszy Kazimierza Wierzyńskiego

– opowiada, po czym można poznać, że ktoś jest szczęśliwy

– określa nastrój utworu

– podaje, do jakiego rodzaju liryki, należy omawiany wiersz

– uzupełnia tabelę wyrazami z tekstu przywołującymi barwy i nazywa kolory

– wyszukuje w utworze metafory

– wyjaśnia, czym jest przerzutnia poetycka

– opisuje kolorystykę i nastrój pory roku, która odzwierciedla jego typ osobowości– krótko omawia postać Kazimierza Wierzyńskiego

– określa nastrój wiersza, wskazując uczucia podmiotu lirycznego

– uzasadnia, że utwór należy

do liryki bezpośredniej

– uzupełnia tabelę wyrazami z tekstu przywołującymi barwy, nazywa kolory i podaje ich sens przenośny

– wyjaśnia znaczenie wskazanych

w wierszu metafor

– omawia funkcję przerzutni

w utworze

– opowiada o powiązaniach kolorystyki i nastroju poszczególnych pór roku z różnymi typami osobowości

– odszukuje w albumach malarstwa lub internecie reprodukcje obrazów, które oddają atmosferę radości poezji skamandrytów i wskazuje,

co łączy wybrane dzieła1

I.1.2

II.1.2


II.2.2

II.2.4


II.2.6

II.3.1


II.3.2

III.1.1


III.2.11

6.

Między wzorcową a użytkową normą językowąPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 1:

Język pod kontrolą

Temat: Język w normie

s. 6–10

norma językowa, rozróżnianie normy wzorcowej i użytkowej, kwalifikatory słownikowe, związki frazeologiczne

– wymienia przykłady sytuacji oficjalnych i nieoficjalnych,

w których należy wypowiadać się zgodnie z normą wzorcową

– podkreśla odpowiednie wyrazy tak, aby wypowiedzi postaci były zgodne z normą wzorcową

– określa, czy dana forma mieści się w normie wzorcowej, czy należy do form potocznych lub błędnych

– korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny

– z podanych słów tworzy poprawne związki frazeologiczne

– zapoznaje się z hasłami słownikowymi i wyjaśnia,

co oznaczają użyte kwalifikatory– wie, do jakiego słownika sięgnąć w razie wątpliwości dotyczących poprawności językowej

– korzysta z internetowej poradni językowej

– odnajduje w internecie dwie publikacje inne niż słowniki,

z których można czerpać wiedzę

na temat poprawnej pisowni

– świadomie używa związków frazeologicznych do ułożenia spójnego tekstu

– odszukuje w słowniku przykłady użycia wszystkich kwalifikatorów


1

I.1.2

I.2.1


I.2.3

I.3.3


III.2.1

III.2.47. i 8.

Krytyczny obraz mieszczaństwaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym

s. 18–19


– Julian Tuwim, „Mieszkańcy”

postać Juliana Tuwima, prozaizm, wiersz sylabiczny, średniówka, konsumpcjonizm

– wymienia tytuły tomów wierszy Juliana Tuwima

– dzieli tekst na obrazy poetyckie

– wypisuje z utworu nazwy czynności, które wypełniają życie mieszczan

– tłumaczy, czym jest konsumpcjonizm

– wskazuje sposoby zdobywania przez bohaterów informacji o świecie

– podkreśla w utworze wyrazy potoczne i nazywa środek stylistyczny, który tworzą

– podaje liczbę sylab w każdym wersie pierwszej strofy oraz zaznacza akcenty i nazywa ten rodzaj wiersza

– zaznacza fragmenty, w których ujawnia się podmiot liryczny

– przedstawia na plakacie sposoby walki ze współczesnym konsumpcjonizmem


– opowiada, jak młodopolscy artyści oceniali mieszczan

– krótko omawia postać Juliana Tuwima

– nadaje tytuły poszczególnym obrazom poetyckim

– wyjaśnia, w jaki sposób uzyskana przez bohaterów wiedza o świecie wpływa na kształtowanie osobowości mieszczan

– określa funkcję wyrazów potocznych w utworze

– omawia rolę zastosowanych

w tekście powtórzeń

– zaznacza średniówkę w wersach

– opisuje nastawienie podmiotu lirycznego do postaci, przytaczając odpowiednie cytaty

– redaguje dłuższą wypowiedź na temat ponadczasowego charakteru wiersza Juliana Tuwima

– porównuje świat wartości bohaterów ukazanych w tekście

z postawą dzisiejszych mieszkańców miast2

I.1.2

I.1.7


II.1.2

II.2.2


II.2.4

II.4.1


II.4.3

III.1.1


III.2.11

9.

O poezji kobiecejPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym

s. 21
Szkolny słownik terminów literackich


– Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska, „Miłość”postać Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej, miniatura poetycka, poezja miłosna, epigramat– wymienia tytuły utworów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– określa tematykę wiersza

wskazuje wyrazy, które najlepiej oddają emocje zawarte w tekście

– nazywa rodzaje rymów oraz wskazuje wykrzyknienie

– odnajduje w słowniku wyjaśnienie pojęcia epigramat

– udowadnia na podstawie przeczytanego utworu, że miłość niejedno ma imię

– redaguje notatkę do gazetki szkolnej, zachęcającą do czytania poezji Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej– krótko omawia postać Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

– wskazuje wyrazy, które najlepiej oddają emocje zawarte w tekście

i uzasadnia swój wybór

– podaje charakterystyczne cechy języka, którym posługuje się osoba mówiąca w wierszu

– gromadzi argumenty uzasadniające, że utwór jest epigramatem

– udowadnia na podstawie przeczytanego wiersza oraz innych tekstów literackich, że miłość niejedno ma imię

– redaguje notatkę do gazetki szkolnej, zachęcającą do czytania poezji Marii Pawlikowskiej-

-Jasnorzewskiej, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych1

I.1.2

I.2.3


II.1.2

II.2.4


II.2.5

II.2.6


II.3.1

II.4.2


III.1.1

III.1.2


10.

Spotkanie z Awangardą KrakowskąPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym s. 22


Słownik języka polskiego

– Julian Przyboś, „Gmachy”

postać Juliana Przybosia, awangarda, Awangarda Krakowska, wiersz wolny

– przy użyciu słownika wyjaśnia termin awangarda

– określa tematykę wiersza

– opisuje przestrzeń ukazaną

w tekście

– wskazuje środki stylistyczne, których poeta użył do opisu gmachów

– wymienia cechy wiersza wolnego

– redaguje kilkuzdaniową wypowiedź na temat jednego

z wybranych cytatów– krótko omawia postać Juliana Przybosia

– wymienia cechy charakterystyczne zjawisk określanych jako awangarda

– wyjaśnia, jaki efekt uzyskał autor wiersza dzięki nagromadzeniu określonej metaforyki

– tłumaczy, dlaczego poeta został nazwany wykrzyknikiem ulicy

– uzasadnia, że „Gmachy” to wiersz wolny

– opowiada o skojarzeniach, jakie wywołuje graficzne przedstawienie wiersza Juliana Przybosia1

I.1.2

I.2.3


II.1.1

II.1.2


II.2.4

II.2.6


III.1.1


11.

O etyce słowaPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 1:

Język pod kontrolą

Temat: Kultury nigdy za wiele

s. 11–16

etyka słowa i jej zasady, agresja słowna, brutalność

w zachowaniach językowych– omawia znaczenie podanych sentencji

– układa dialog, w którym rozmówcy przestrzegają zasad etyki słowa

– wyjaśnia, dlaczego przytoczone wypowiedzi nie spełniają zasad etyki słowa

– przekształca podane wypowiedzi tak, aby przekazywały zbliżoną treść w sposób zgodny z zasadami etyki słowa

– proponuje, w jaki sposób można spokojnie i stanowczo zareagować

na agresję

– redaguje 4 punkty poradnika „Jak można przeciwdziałać agresji językowej?”

– pracując w grupie, wykonuje plakat propagujący porozumiewanie się bez wulgaryzmów

– formułuje wypowiedź na forum, zapobiegającą agresji podczas dalszej dyskusji


– opowiada o sytuacji z życia codziennego potwierdzającej prawdziwość wybranego aforyzmu

– zapisuje propozycje innych zakończeń dialogów

– podaje przykłady sytuacji ukazujące, że osoby grzeczne mogą osiągnąć więcej niż ci, którzy krzyczą

– redaguje 5–6 punktów poradnika „Jak można przeciwdziałać agresji językowej?”

– organizuje w szkole akcję walki

z wulgaryzmami2

I.1.2

I.1.6


I.1.7

I.1.8


I.3.3

II.4.3


III.1.1

III.1.612.

Zjesieniałe zmrocze, czyli o neologizmach poetyckich

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym

s. 23


– Bolesław Leśmian, „*** [Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze]”

postać Bolesława Leśmiana, neologizmy poetyckie

– opisuje swoje wrażenia po przeczytaniu wiersza

– wynotowuje wyrazy dotyczące postaci występujących w utworze

– wyjaśnia, co to jest neologizm

– tłumaczy sens ostatniej zwrotki wiersza

– określa, czym charakteryzuje się opis rzeczywistości

– wykonuje ilustrację do utworu, stosując dowolną technikę– krótko omawia postać Bolesława Leśmiana

– charakteryzuje postać występującą w tekście, używając bogatego słownictwa

– przedstawia, jak wygląda świat,

w którym żyje niezwykła istota

– określa funkcję neologizmów

w utworze

– wykonuje ilustrację do wiersza techniką kolażu


1

I.1.2

II.1.1


II.1.2

II.2.4


II.2.6

II.3.1


III.1.113.

Przyjaźń – uczucie, o które warto zabiegaćPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym s. 24–26– Maria Dąbrowska, „Prawdziwy przyjaciel”

postać Marii Dąbrowskiej, powieść psychologiczna, opowiadanie psychologiczne, analiza psychologiczna

– podaje tytuły utworów Marii Dąbrowskiej

– rozwiązuje krzyżówkę związaną

z treścią tekstu

– wymienia główne wyróżniki powieści i opowiadań psychologicznych

– zapisuje w punktach kolejne etapy znajomości chłopców

– charakteryzuje Karola, biorąc pod uwagę jego przemianę wewnętrzną

– wskazuje cechy charakteru Stefana

– porównuje sposób mówienia obu postaci

– wypowiada się na temat roli przyjaźni w życiu

– ustala, czy możliwa jest przyjaźń między osobami z różnych środowisk

i podaje dwa argumenty na poparcie swojej opinii

– redaguje opowiadanie o ważnym wydarzeniu związanym z bliską osobą, opisując swoje zachowanie, myśli i uczucia– krótko omawia postać Marii Dąbrowskiej

– wyjaśnia znaczenie hasła krzyżówki

– ocenia postępowanie Stefana

– redaguje wnioski dotyczące różnic i podobieństw w sposobie mówienia obu postaci

– rozważa, czy możliwa jest przyjaźń między osobami z różnych środowisk i podaje cztery argumenty na poparcie swojego zdania

– układa opowiadanie o ważnym wydarzeniu związanym z bliską osobą, opisując swoje zachowanie, myśli i uczucia oraz dbając

o poprawność ortograficzną

i interpunkcyjną2

I.1.2

II.1.2


II.2.1

II.2.6


II.4.2

III.1.1


III.1.4


14, 15, 16, 17, 18 A. de Saint-Exupery

Mały Książę”
19.

Być przyzwoitym człowiekiemPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: W dwudziestoleciu międzywojennym s. 27–29– Francis Scott Fitzgerald, „Czy warto być dobrym?”

elementy świata przedstawionego, wielki kryzys, zażenowany

– wymienia tytuły utworów Francisa Scotta Fitzgeralda

– sporządza krótką notatkę na temat wielkiego kryzysu w latach 30.

XX w.

– wyjaśnia, co oznacza wyrażenie przyzwoity człowiek– wskazuje głównego bohatera tekstu

– charakteryzuje jedną z postaci

– wymienia problemy poruszane

w utworze

– proponuje inną wersję zakończenia historii

– uczestniczy w dyskusji na temat granic udzielania pomocy innym ludziom– krótko opisuje postać Francisa Scotta Fitzgeralda

– przygotowuje referat na temat wielkiego kryzysu w latach 30.

XX w.

– redaguje charakterystykę porównawczą dwóch wybranych bohaterów– uzasadnia ponadczasowość omawianego tekstu

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat granic udzielania pomocy innym ludziom2

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.6


II.3.1


20.

W kręgu mody językowejPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 1:

Język pod kontrolą

Temat: Modne nie zawsze dobre

s. 17–21

wyrazy modne, moda językowa, szablon językowy, peryfraza

– określa znaczenie podanych wyrazów, odwołując się do słownika poprawnej polszczyzny

– łączy wyrazy modne z ich synonimami oraz uzupełnia zdania

– odnajduje w wypowiedzi wyrazy modne, będące synonimami podanych słów

– wyszukuje w tekście szablony językowe

– redaguje list oficjalny przy użyciu podanych szablonów językowych

– zastępuje utarte peryfrazy innymi omówieniami– wyjaśnia, na czym polega zjawisko mody językowej

– przekształca wypowiedzi tak,

aby uniknąć modnych sformułowań

– omawia rodzaje szablonów językowych

– wykorzystując podane szablony językowe, redaguje list oficjalny

i dba o właściwy układ graficzny pisma2

I.1.2

I.2.3


III.1.1

III.1.2


III.1.4


21.

Wariacje na temat jazzuPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Co zostało z tamtych lat...

s. 30–31


– Debra Hurd, „Dziki jazz”

– Tadeusz Makowski, „Jazz”jazz, gama barwna

– sporządza notatkę w punktach na temat historii jazzu

– słucha kompozycji dwóch wybranych twórców jazzowych z lat 20. i 30. XX w. oraz współczesnych,

a następnie porównuje nastrój utworów

– omawia tematykę obrazów Debry Hurd i Tadeusza Makowskiego

– opisuje wygląd postaci, ich strojów oraz instrumentów

– charakteryzuje gamę barwną zastosowaną przez malarzy

– redaguje własną ocenę obu obrazów


– porównuje nastrój wysłuchanej muzyki z atmosferą obejrzanych dzieł plastycznych

– redaguje własną ocenę obu obrazów i uzasadnia swoją opinię1

I.1.1

I.2.1


II.1.1

II.1.2


II.2.11

II.3.1


III.1.1


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna