Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona2/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

22.

Miejsce, gdzie powstają wierszePodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Co zostało z tamtych lat...

s. 32–33


– Andrzej Zawada, „Atmosfera artystyczna”

skamandryci, kawiarnia artystyczna, snobizm

– przypomina, kim byli skamandryci

– charakteryzuje towarzystwo, które zbierało się w Ziemiańskiej

– opisuje atmosferę panującą

w kręgach artystycznych dwudziestolecia międzywojennego

– opowiada anegdotę związaną

z Antonim Słonimskim

– wymienia źródła, z których można czerpać informacje o życiu współczesnych artystów

– wykonuje portfolio na temat ulubionego artysty– określa, jaką pozycję skamandryci zajmowali wśród poetów dwudziestolecia międzywojennego

– omawia funkcje, jakie pełniła kawiarnia w okresie międzywojnia

– tłumaczy, na czym polegała etykieta stolika na pięterku

– przygotowuje w grupie występ kabaretowy1

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.3.2


III.1.1


23.

Mały, szary człowiek

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Co zostało z tamtych lat...

s. 34


– Andrzej Bursa, „Uwaga dramat”

– Alfons Karpiński, „Ulica paryska”sytuacja liryczna, bohater liryczny, środki stylistyczne

– określa nastrój wiersza

– opowiada o sytuacji przedstawionej w utworze

– wyszukuje w tekście epitety określające człowieka

– wskazuje powtórzenia w wierszu

wyjaśnia, na czym polega dramat małego, szarego człowieka

– porównuje utwór Andrzeja Bursy

z wierszem Juliana Tuwima „Mieszkańcy”

– gromadzi argumenty na wskazany temat– wyjaśnia, jaką funkcję pełnią zastosowane w wierszu powtórzenia

– interpretuje tytuł utworu

– porównuje wiersz Andrzeja Bursy

z utworem Juliana Tuwima „Mieszkańcy” i zapisuje wnioski

– ustala, czy obraz Alfonsa Karpińskiego można uznać

za ilustrację wiersza „Uwaga dramat” i uzasadnia swoją opinię

– redaguje opowiadanie na podany temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych


1

I.1.2

II.1.1


II.1.2

II.2.4


II.2.5

II.2.11


III.1.1

III.1.2


III.1.4


24.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – ćwiczenia, testPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 1:

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 23–24

kwalifikatory słownikowe, szablony językowe, wyrazy modne, norma językowa

– określa temat tekstu

– wyjaśnia, o czym informują kwalifikatory słownikowe

– tłumaczy, co współcześnie oznacza słowo ewolucja

– wymienia sytuacje, w których szablony językowe ułatwiają skuteczną komunikację

– wskazuje modne wyrażenia

– uzasadnia, dlaczego należy przestrzegać normy językowej, podając pięć argumentów– uzasadnia, dlaczego należy przestrzegać normy językowej, formułując co najmniej sześć argumentów

1

I.1.2

III.2.125.

Miłość i śmierć – siostry dwiePodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Co zostało z tamtych lat...

s. 35
Słownik symboli


– Mirosław Kuźniak, „Lechoń”

– Edward Munch, „Taniec życia”
obraz poetycki, zasada kontrastu

– na podstawie słownika wyjaśnia symbolikę koloru czarnego i białego

– wymienia elementy składające się na obraz poetycki

– tłumaczy, kim są dwie siostrzyce

– opisuje nastrój wiersza

– uzasadnia, że utwór został zbudowany na zasadzie kontrastu

– wskazuje wers zawierający przesłanie utworu– samodzielnie wyjaśnia symbolikę koloru czarnego i białego

– określa, w jaki sposób wiersz Mirosława Kuźniaka nawiązuje

do utworu Jana Lechonia

– wskazuje środki stylistyczne,

które tworzą nastrój wiersza

– redaguje wypowiedź na podany temat, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych1

I.1.2

I.2.1


II.1.1

II.1.2


II.2.4

II.3.1


II.4.2

III.1.1


III.1.2

III.1.426.

Zrozumieć surrealizm...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Co zostało z tamtych lat...

s. 37–39


– Boris Vian, „Niezwykła podróż”

postać Borisa Viana, surrealizm, elementy świata przedstawionego, absurd, komizm

– wymienia tytuły powieści Borisa Viana

– gromadzi informacje o głównym bohaterze

– uzupełnia schemat dotyczący podróży Amadeusza

– dzieli elementy świata przedstawionego na realistyczne

i nierealistyczne

– zaznacza zabawne fragmenty tekstu

– określa, jakimi prawami rządzi się opisana w utworze rzeczywistość

– przedstawia najważniejsze założenia surrealizmu

– opowiada swój najciekawszy sen


– krótko omawia postać Borisa Viana

– porządkuje zebrane informacje

o głównej postaci

– wskazuje środki, za pomocą których autor uzyskał w utworze efekt komizmu

– udowadnia, że przeczytane fragmenty odwołują się do założeń surrealizmu

– opowiada swój najciekawszy sen i proponuje jego interpretację1

I.1.2

II.1.2


II.2.1

III.1.127. i 28.

Tworzenie wyrazówPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów Temat: Wyraz od podstaw

s. 26–31

podstawa słowotwórcza, wyraz pochodny, wyrazy niepodzielne słowotwórczo, rodzina wyrazów, rdzeń, wyrazy pokrewne, zasady pisowni wyrazów zakończonych na -aż i -arz

– uzupełnia zdania wyrazami utworzonymi od podanych słów

– wyjaśnia znaczenie wyrazu

z wykorzystaniem podstawy słowotwórczej

– tworzy wyrazy pochodne

od bezokoliczników

– podaje podstawy słowotwórcze wyrazów

– wypisuje z tekstu pięć rzeczowników niepodzielnych słowotwórczo

– podkreśla właściwe formy wyrazu

– wymienia zasady pisowni rzeczowników zakończonych na

-aż i -arz

– do podanych słów dopisuje wyrazy pokrewne

– uzupełnia schemat rodziny wyrazów i zaznacza rdzeń


– uzupełnia związki frazeologiczne

– samodzielnie tworzy schemat rodziny wyrazów2

I.1.2

I.3.9


III.2.4


29.

Jakie tajemnice skrywa rodzinny dom?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Motyw domu i bezdomności

s. 42–43


– Hanna Kowalewska, „Dom babci”

rodzaje narracji, pamiętnik

– wskazuje fragmenty świadczące

o tym, kim jest narrator i do kogo się zwraca

– nazywa uczucia Matyldy

– charakteryzuje za pomocą przymiotników atmosferę panującą

w Zawrociu

– określa, co, według autorki, czuła babcia przed śmiercią

– nadaje tekstowi inny tytuł

– bierze udział w dyskusji na temat korzyści, jakie może czerpać młody człowiek ze spotkania z przeszłością– nazywa typ narracji i określa jej funkcję w utworze

– gromadzi informacje o bohaterce na podstawie jej pamiętnika

– określa, czy dawni mieszkańcy odziedziczonego domu byli szczęśliwi

– aktywnie uczestniczy w burzy mózgów na temat korzyści, jakie może czerpać młody człowiek

ze spotkania z przeszłością


1

I.1.2

II.1.2


II.2.3

II.2.7


II.4.2

II.4.3


III.1.5


30.

Pielęgnujmy tradycje rodzinne!Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Motyw domu i bezdomności

s. 44–45


– ksiądz Jan Twardowski, „Świętej pamięci dom rodzinny”

postać księdza Jana Twardowskiego, tradycja, dom rodzinny

– opowiada o pierwszym wspomnieniu ze swojego dzieciństwa

– określa, w ilu miejscach mieszkał w dzieciństwie ksiądz Jan Twardowski

– wymienia postacie i zdarzenia, które autor wspomina po latach

– wyjaśnia, co dla poety oznacza wyrażenie typowy dom

– wymienia tradycje pielęgnowane

w domu rodzinnym autora wspomnień

– odszukuje w różnych źródłach relacje sławnych ludzi o ich dzieciństwie


– omawia krótko postać księdza Jana Twardowskiego

– wyjaśnia, które z miejsc autor uznał za swój dom

– tłumaczy, w jaki sposób wydarzenia historyczne zadecydowały o atmosferze domu rodzinnego poety

– porównuje własne rozumienie pojęcia typowy dom z pojmowaniem tego wyrażenia przez Jana Twardowskiego

– interpretuje tytuł tekstu

– określa rolę tradycji w swoim domu rodzinnym

– przedstawia w ciekawej formie zgromadzony materiał na temat wspomnień sławnych ludzi

z dzieciństwa1

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.5


II.3.2

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.1.3


31.

Bezdomność – cichy problemPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Motyw domu i bezdomności

s. 46–47
Nagranie piosenki Roberta Kasprzyckiego „Niebo do wynajęcia”


– Magdalena Bogdańska-Maciak, „Piekło na ziemi”

problem bezdomności, charakterystyka, frazeologizmy

z wyrazem szczęście i nieszczęście, streszczenie– rozwiązuje krzyżówkę związaną

z treścią tekstu i odczytuje hasło

– wymienia w kolejności chronologicznej nieszczęścia,

które spotkały rodzinę bohatera

– nazywa emocje towarzyszące chłopcu od chwili tragicznego wydarzenia

– redaguje krótką charakterystykę postaci Radka

– wypisuje z utworu zwroty

i wyrażenia potoczne

– wskazuje związki frazeologiczne odpowiadające sytuacji przedstawionej w tekście

– redaguje streszczenie omawianego fragmentu– redaguje charakterystykę postaci Radka, dbając o poprawność językową, ortograficzną

i interpunkcyjną

– określa funkcję użytych w artykule zwrotów i wyrażeń potocznych

– wykorzystuje związki frazeologiczne do napisania streszczenia tekstu

– opowiada o swoim prawdopodobnym zachowaniu

w obliczu cudzej tragedii

– wyjaśnia, w jaki sposób tekst piosenki Roberta Kasprzyckiego nawiązuje do tematu artykułu


2

I.1.1

I.1.2


II.1.2

II.2.1


II.4.3

III.1.1


III.1.4

III.2.432.

Rodzaje formantówPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Temat buduje, formant modeluje

s. 32–36

temat słowotwórczy, formant, oboczności, rodzaje formantów (przedrostek, przyrostek, formant zerowy), zasady pisowni przyrostków -dztwo i -ctwo oraz

-dzki i -cki

– oddziela formant od tematu słowotwórczego

– tworzy wyrazy pochodne od podanych słów, oddziela formanty

i zapisuje oboczności

– nazywa oddzielone formanty

– zna zasady pisowni przyrostków

-dztwo i -ctwo oraz -dzki i -cki

– dopisuje odpowiednie przedrostki do podanych czasowników– wskazuje wyrazy z formantem zerowym

– poprawnie zapisuje wyrazy pokrewne z jak największą liczbą przedrostków1

I.1.2

I.3.9


III.2.4


33.

Dom EuropejczykówPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Motyw domu i bezdomności

s. 50–51
Encyklopedia, słownik języka polskiego


Norman Davies, „Nasza Europa”

postać Normana Daviesa, ONZ,

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego

i Przyrodniczego UNESCO


– na podstawie encyklopedii

i słownika języka polskiego wyjaśnia, co oznaczają wyrażenia żelazna kurtyna oraz zasada ponadnarodowości

– tłumaczy, w jakim znaczeniu został użyty w tekście wyraz dom

– wymienia ideały, które zaprezentował w swoim przemówieniu Winston Churchill

– określa, co to znaczy być Europejczykiem

– odszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz sporządza krótką notatkę– krótko omawia postać Normana Daviesa

– opowiada, kim byli: Winston Churchill, Harry Truman i Konrad Adenauer

– samodzielnie wyjaśnia znaczenie wyrażeń: żelazna kurtyna i zasada ponadnarodowości,

– omawia związek między poglądami Winstona Churchilla

a jego dążeniem do zjednoczenia Europy

– wie, do jakiego dzieła nawiązuje zwrot Fiat Europa

– odszukuje w różnych źródłach informacje na temat Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz przygotowuje prezentację multimedialną

o wybranym zabytku z Polski, znajdującym się w tym spisie1

I.1.2

I.2.1


I.2.3

II.2.4


II.3.2

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.2.11

34.

Aby wszystko na scenie było jak żywe...Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Teatr a film

s. 54–55


– Krzysztof Teodor Toeplitz, „Z teatru do filmu”

postać Goerges’a Mélièsa, postacie braci Lumière, teatr akademicki, teatr ludowy

– wyjaśnia, w jaki sposób bracia Lumière i Georges Méliès oceniali przyszłość kinematografu

– odnajduje w utworze opinię na temat relacji między teatrem

a filmem

– tłumaczy, co sprzyjało popularyzacji filmu pod koniec

XIX w.

– wymienia różnice między teatrem akademickim a teatrem ludowym– przeprowadza ankietę dotyczącą popularności teatru oraz filmu

i opracowuje jej wyniki– omawia cechy łączące teatr ludowy z filmem

– określa cechy charakteru, które pomogły Georges’owi Mélièsowi

w rozpowszechnieniu filmu

– porównuje środki wyrazu używane we współczesnym filmie i teatrze

– przeprowadza ankietę na temat popularności teatru i filmu oraz opracowuje jej wyniki na wykresie słupkowym

– przygotowuje plakat prezentujący krótką historię kina oraz teatru1

I.1.2

I.2.1


II.2.10

II.2.11


III.2.11

35.

Rodzaje formantówPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Jaki formant, takie znaczenie

s. 37–41

funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym

– rozpoznaje formanty, które

są charakterystyczne dla poszczególnych grup znaczeniowych

– redaguje opis obrazu, wykorzystując zgromadzone wcześniej słownictwo

– tworzy nazwy wykonawców czynności od bezokoliczników

– wypisuje z tekstu nazwy czynności z różnymi formantami

– pracując w grupie, wymyśla nazwy dla nowych zawodów– przeredagowuje tekst tak,

aby rzeczowniki zastąpić odpowiednimi czasownikami

– wyjaśnia, na czym polega humor w zamieszczonych żartach rysunkowych i podaje podobne przykłady komizmu językowego


1

I.1.2

I.3.9


III.1.1


36.

Reżyser teatralny a filmowyPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Teatr a film

s. 56–57


– Andrzej Wajda, „Dlaczego pracuję w teatrze?”

reżyser teatralny, reżyser filmowy, aktor, adaptacja teatralna, imitować

– dzieli tekst Andrzeja Wajdy na logiczne części i nadaje im tytuły

– przytacza opinię reżysera na temat aktorów

– wymienia różnice między filmem

a teatrem

– opisuje relację reżyser – aktor

w teatrze lub filmie

– uzasadnia, podając dwa argumenty, kto ma trudniejsze zadanie do wykonania: reżyser teatralny czy filmowy


– opisuje relację reżyser – aktor

w teatrze oraz filmie

– uzasadnia, podając cztery argumenty, kto ma trudniejsze zadanie do wykonania: reżyser teatralny czy filmowy

– ogląda spektakl teatralny oraz filmową adaptację wybranego tekstu i dokonuje krytycznej oceny obu dzieł1

I.1.1

I.1.2


II.1.2

II.2.11


II.3.1

III.2.11


37.

Dla kogo teatr?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Teatr a film s. 60–61


„Słownik mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego,

słownik frazeologiczny– Ludwik Flaszen, „To koniec teatru?”

plakat teatralny

i filmowy– na podstawie słownika Władysława Kopalińskiego wyjaśnia, z jakimi wydarzeniami historycznymi wiążą się słowa Rubikon i Atylla

– opowiada, w jaki sposób widzowie przeżywają film, a jak – przedstawienie teatralne

– uzupełnia schemat określeniami teatru użytymi w tekście

– podaje, jaki rodzaj więzi wytwarza się podczas spektaklu

– uzasadnia, podając dwa argumenty, że teatr jest najbardziej społeczną

z zabaw

– przy użyciu słownika frazeologicznego wyjaśnia zwrot przekroczyć Rubikon

– wymienia wydarzenia historyczne, o których wspomina autor tekstu

– tworzy plakat zachęcający do obejrzenia sztuki teatralnej lub filmu opartego na lekturze szkolnej– uzasadnia, podając cztery argumenty, że teatr jest najbardziej społeczną z zabaw

– omawia wydarzenia historyczne,

o których wspomina autor tekstu

– wyjaśnia, jak rozumie przytoczone słowa francuskiego reżysera Jeana-

Pierre’a Dardenna


1

I.1.2

I.2.3


II.1.2

II.2.11


III.1.1

III.2.4


38.

Grać czy nie grać w teatrze? – o trudnej sztuce wyboruPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Blok: Teatr a film

s. 62–65
Film „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”


– Nancy Horowitz Kleinbaum, „Być aktorem”

carpe diem, elementy świata przedstawionego, list

– charakteryzuje bohaterów przeczytanego tekstu

– nazywa emocje Neila w podanych sytuacjach

– opisuje relacje łączące syna

z ojcem


– tłumaczy, dlaczego ojciec chłopca nie akceptuje jego pasji

– wyjaśnia, dlaczego bohater zwraca się ze swoimi problemami do nauczyciela

– opowiada w kilku zdaniach,

jak mogłaby zakończyć się omawiana historia

– redaguje list, w którym radzi Neilowi, w jaki sposób może przekonać ojca do swojej pasji


– omawia atmosferę panującą

w rodzinie bohatera

– ocenia argumenty użyte przez ojca głównej postaci

– przedstawia w kilkunastu zdaniach, jak mogłaby zakończyć się omawiana historia

– redaguje sprawozdanie z filmu, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo


1

I.1.1

I.1.2


II.1.2

II.2.11


II.3.1

II.4.1


II.4.3

III.1.1


III.1.2


39.

Pamiątki przeszłości – dwudziestolecie międzywojennePodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

s. 66–67


„Śladami epoki”

postać Coco Chanel, najważniejsze odkrycia

i wydarzenia związane

z międzywojniem


– wymienia najważniejsze odkrycia

i wydarzenia międzywojnia

– w kilku zdaniach prezentuje sylwetkę Coco Chanel

– określa rolę dekretu przyznającego prawa wyborcze kobietom

– gromadzi informacje o Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów

– wypowiada się na temat znaczenia nagrody amerykańskiej Akademii Filmowej – Oscara– omawia najważniejsze odkrycia

i wydarzenia międzywojnia

– w kilkunastu zdaniach prezentuje sylwetkę Coco Chanel


1

I.1.2

I.2.1


III.1.1


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna