Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona3/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

40.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – ćwiczenia.Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 1

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 69–70

skamandryci, psychologia, pedagogika, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, surrealizm, dziennik, pamiętnik, przerzutnia poetycka, prozaizm, wiersz wolny, średniówka, neologizmy poetyckie, film, teatr, opis przeżyć, rozprawka

– rozpoznaje nazwiska pisarzy wchodzących w skład grupy Skamander

– wskazuje dowody systematycznej pracy skamandrytów

– przyporządkowuje tytuły utworów nazwiskom ich twórców

– wyjaśnia znaczenie pojęć: katastrofizm, empiryzm, psychologia, pedagogika, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, kubizm, surrealizm

– podaje synonimy słowa dom

– formułuje co najmniej trzy argumenty uzasadniające, że dom zaspokaja najważniejsze potrzeby człowieka

– wyjaśnia, jakim dokonaniem bracia Lumière zapisali się w historii

– wymienia trzy różnice między filmem a teatrem

– redaguje wypracowanie na jeden

z podanych tematów– redaguje wypracowanie na jeden

z podanych tematów, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


1

I.1.2

I.3.3


II.1.2

II.2.4


II.2.11

II.4.2


III.1.1

III.1.2


III.1.4


41.- 42

Literatura i sztuka czasów pogardyPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Czasy wojny i okupacji

s. 72–75


– „Czasy wojny i okupacji”

– „Epoka pieców i krematoriów”

– „Od kiedy do kiedy?”

– „Za murami getta”

– „Życie Polaków pod okupacją”

– „Historia a literatura”

– „Sztuka w czasach pogardy”

– „Teatry i kabarety”getto, kacet, łagry, lagry, ruch oporu

– wymienia wyrażenia odnoszące się do czasów II wojny światowej, które odzwierciedlają tragizm tamtych wydarzeń

– określa daty graniczne epoki

– opowiada, w jaki sposób ruch oporu walczył z okupantem

– przedstawia, jak rozwijała się sztuka w getcie– podaje najważniejsze wydarzenia łączące się z datami granicznymi epoki

– charakteryzuje życie Polaków pod okupacją

– omawia problematykę dzieł powstających w czasie II wojny światowej


1

I.1.2

II.2.11


II.3.2

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.2.443.

Wyrazy złożonePodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Dobrze się składa – o wyrazach złożonych

s. 42–46

wyrazy złożone (złożenia i zrosty), zestawienia, zasady pisowni zestawień wielką i małą literą

– zaznacza wyrazy utworzone od wyrażeń przyimkowych

– wpisuje do krzyżówki odpowiednie wyrazy złożone

– łączy w pary podstawy słowotwórcze tak, aby powstały odpowiednie zrosty i złożenia

– wskazuje w podanych przykładach zestawienia

– zna zasady pisowni zestawień wielką i małą literą

– uzupełnia tekst wielkimi lub małymi literami

– z wymienionych słów tworzy sześć wyrazów złożonych i układa

z nimi zdania

– z zaproponowanych słów tworzy wyrazy złożone i dzieli je na zrosty, złożenia oraz wyrazy utworzone od wyrażeń przyimkowych


– z podanych słów tworzy sześć wyrazów złożonych i układa z nimi zdania

– z zaproponowanych słów tworzy jak najwięcej wyrazów złożonych

i dzieli je na zrosty, złożenia oraz wyrazy utworzone od wyrażeń przyimkowych


1

I.1.2

I.2.3.


I.3.9.


44.

Pamiętajmy o tych, co oddali życie za ojczyznęPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Czasy wojny i okupacji

s. 77
Film Andrzeja Wajdy „Katyń”


– Kazimiera Iłłakowiczówna, „Kolęda katyńska”

podmiot liryczny, metafora, budowa stroficzna wiersza

– podaje określenia do słowa kolęda

– prezentuje krótką wypowiedź na temat wydarzeń w Katyniu podczas II wojny światowej

– określa tematykę wiersza

– zaznacza metafory zawarte

w utworze

– opisuje nastrój wiersza

– analizuje budowę zwrotek

i odnajduje miejsce, w którym została zaburzona regularność konstrukcji utworu– przygotowuje wyczerpującą wypowiedź na temat wydarzeń

w Katyniu podczas II wojny światowej

– omawia sens metafor użytych przez poetkę

– wyjaśnia, dlaczego wyrazy: prawda, duch, słowo zostały napisane wielkimi literami

– wymienia środki stylistyczne, które budują nastrój w utworze

– określa związek między zaburzeniem regularności budowy wiersza a ideą utworu

– wskazuje środki, które zastosował Andrzej Wajda w filmie „Katyń”, aby nakłonić widza do refleksji nad historią


1

I.1.1

I.1.2


I.2.1

II.1.1


II.1.2

II.2.4


II.2.5

II.3.1


II.3.2


45, 46, 47, 48

A. Fiedler „Dywizjon 303”


49.

Janusz Korczak – opiekun sierotPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Czasy wojny i okupacji

s. 81–82


– Władysław Szlengel, „Kartka z dziennika Akcji

postacie Władysława Szlengela i Janusza Korczaka, podmiot liryczny, język poetycki

– odszukuje w różnych źródłach informacje o Januszu Korczaku

– określa, o jakim wydarzeniu jest mowa w utworze

– zaznacza fragmenty, w których ujawnia się podmiot liryczny

– nazywa uczucia osoby mówiącej

w wierszu

– wskazuje w utworze fragmenty dotyczące Janusza Korczaka

– wyjaśnia sens słów ostatniej zwrotki

charakteryzuje język, jakim posługuje się poeta

– uczestniczy w dyskusji na temat: Czy warto poświęcać się dla dobra innych ludzi?


– krótko omawia postać Władysława Szlengela i Janusza Korczaka

– na podstawie tekstu ocenia postawę Janusza Korczaka w czasie wojny

– wyjaśnia sens słów ostatniej zwrotki utworu i uzasadnia swoją interpretację

– tłumaczy, czemu służy zastosowany styl wypowiedzi

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat: Czy warto poświęcać się dla dobra innych ludzi?


1


I.1.2

I.1.6


I.2.1

II.1.2


II.3.1

II.3.2


II.4.1

II.4.2


II.4.3

III.1.550.

Skróty i skrótowcePodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Mowa na skróty

s. 47–51

skrótowce, skróty, zasady pisowni skrótów i skrótowców

– wymienia zasady pisowni

i odmiany skrótów oraz skrótowców

– łączy nazwy z odpowiednimi skrótowcami

– dzieli skrótowce na odmienne

i nieodmienne

– przyporządkowuje odpowiednim nazwom poszczególne skrótowce

– uzupełnia zdania brakującymi skrótowcami w poprawnej formie

– zapisuje słowa, które występują

w zdaniu w skróconej formie

– sprawdza w słowniku poprawność zapisu skrótów– tworzy skrótowce od poszczególnych nazw

– notuje pod tekstem skróty podkreślonych wyrazów i wyrażeń1

I.1.2

I.2.3


III.2.10


51, 52, 53, 54, 55

A. Kamiński

Kamienie na szaniec”
56.

Tragizm pokolenia KolumbówPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Czasy wojny i okupacji

s. 86–87


– Krzysztof Kamil Baczyński, „Dwie miłości”

– Raffaello Santi, „Święty Michał pokonuje szatana”postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pokolenie Kolumbów, podmiot liryczny, monolog liryczny

– określa, kim jest osoba mówiąca

w wierszu i do kogo się zwraca

– wskazuje dwa rodzaje miłości,

o których jest mowa w utworze

– wyjaśnia sens dwóch ostatnich wersów wiersza

– wymienia określenia, jakimi podmiot liryczny opisuje ojczyznę

– tłumaczy, przed jakimi problemami stanęli młodzi ludzie w czasie II wojny światowej

– wskazuje podobieństwa między obrazem Raffaella Santiego

a wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


– krótko charakteryzuje postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

– ustala, czy utwór można uznać za monolog liryczny i popiera swoje zdanie argumentami

– formułuje wnioski na podstawie wskazanych podobieństw między obrazem Raffaella Santiego a wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


1

I.1.2

II.1.2


II.2.2

II.2.11


II.3.1

II.3.2


II.4.1

II.4.2


III.1.1


57.

Malarska wizja czasów wojny i okupacjiPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 88–89


– Zdzisław Beksiński (bez tytułu)

– Max Ernst, „Dzień i noc”postacie Zdzisława Beksińskiego i Maksa Ernsta, kompozycja, tonacja kolorystyczna

– odszukuje w różnych źródłach wiadomości na temat życia

i twórczości Zdzisława Beksińskiego oraz Maksa Ernsta

– określa temat każdego z obrazów

– wymienia elementy, z których składa się kompozycja poszczególnych dzieł

– charakteryzuje tonację kolorystyczną zamieszczonych obrazów

– ustala, czy którąś z prac można nazwać realistyczną i uzasadnia swoje zdanie

– podaje propozycje tytułu dla obrazu Zdzisława Beksińskiego

– redaguje opis jednego

z przedstawionych dzieł


– przedstawia w ciekawej formie najważniejsze informacje o życiu

i twórczości Zdzisława Beksińskiego oraz Maksa Ernsta

– wyjaśnia, w jaki sposób tonacja kolorystyczna wpływa na nastrój prac

– wskazuje podobieństwa między obydwoma płótnami

– opisuje jedno z przedstawionych dzieł, dbając o poprawność językową, ortograficzną

i interpunkcyjną1

I.2.1

II.2.11


II.3.1

III.1.1


III.1.4


58.

Jak unikać błędów słowotwórczych?Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Błędy słowotwórcze

s. 52–55

rodzaje błędów słowotwórczych

– uzupełnia hasła reklamowe odpowiednimi formami utworzonych słów

– zaznacza właściwe formanty

– na podstawie słownika języka polskiego wyjaśnia znaczenie podanych formantów


– odszukuje w internecie informacje na temat zawodów uznawanych obecnie za najpopularniejsze

i zaznacza w zgromadzonych wyrazach formanty

– zapisuje po trzy rzeczowniki pospolite, które mogą tworzyć wyrazy złożone z poszczególnymi przedrostkami


1

I.1.2

I.2.1


I.2.3

I.3.9


III.1.8


59.

Jak ukoić ból?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 90


– Tadeusz Różewicz, „Jak dobrze”

– Arnold Böcklin, „Wojna”

– Salvador Dalí, „Oblicze wojny”


postać Tadeusza Różewicza, podmiot liryczny, frazeologizmy

– wymienia tytuły zbiorów poetyckich Tadeusza Różewicza

– wyjaśnia znaczenie frazeologizmów z wyrazem serce

– określa, kim jest podmiot liryczny

i jakie wyraża uczucia

– tłumaczy, dlaczego w tekście powtarza się wyrażenie jak dobrze

– proponuje sposoby ukojenia bólu związanego z dramatycznymi doświadczeniami– omawia krótko postać Tadeusza Różewicza

– tłumaczy, dlaczego czasowniki mogę, jestem zapisano wielką literą

– wyjaśnia, jakie skojarzenia ze słowami las, drzewo i serce mogą mieć ludzie, którzy przeżyli wojnę

– porównuje obraz Arnolda Böcklina „Wojna” z dziełem Salvadora Dalego „Oblicze wojny”

– dokonuje analizy i interpretacji porównywanych obrazów


1

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.2


II.2.4

II.2.11


II.3.1

II.3.2


III.1.1

III.2.4


60..

Zachować godność ludzką w nieludzkich warunkachPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 91–93


– Karolina Lanckorońska,

„W niemieckim więzieniu”

– grafika Mieczysława Kościelniaka z cyklu „Dzień więźnia”


postać Karoliny Lanckorońskiej, rodzaj narracji

– tworzy mapę miejsc, w których znajdowały się obozy koncentracyjne

– określa rodzaj narracji prowadzonej w tekście

– opowiada, jak autorka radziła sobie z więzienną rzeczywistością

– wskazuje fragmenty ukazujące, czym dla bohaterki była godność ludzka

– gromadzi argumenty do dyskusji na podany temat


– krótko omawia postać Karoliny Lanckorońskiej

– ocenia wpływ narracji na odbiór opisywanych wydarzeń

– charakteryzuje styl wypowiedzi autorki

– wyjaśnia, jak rozumie wyrażenie godność ludzka

– ustala, czy bohaterkę tekstu można nazwać altruistką i uzasadnia swoją opinię

– aktywnie uczestniczy w dyskusji na podany temat2

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.3


II.3.2

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.5


61.

Treść i zakres znaczeniowy wyrazuPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Jak rozłożyć znaczenie na czynniki pierwsze

s. 56–61

treść i zakres znaczeniowy wyrazu, wyrazy ogólne i szczegółowe, wyrazy konkretne i abstrakcyjne

– wskazuje pary wyrazów, których zakres całkowicie się pokrywa

– odnajduje w tekście rzeczowniki

o podobnej treści

– opisuje podane fotografie wyrazami o coraz węższym zakresie i o coraz bogatszej treści

– wyszukuje w tekście wyrazy konkretne i abstrakcyjne


– uzupełnia frazeologizmy wyrazami, które mieszczą się

w zakresie podanych słów, lecz

mają od nich bogatszą treść

– układa zdania dotyczące fotografii zgodnie z podanymi wskazówkami1

I.1.2

I.2.3


III.2.4


62. i 63.

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 94–97


– Edward Toczek, „Zesłanie”

Aleksander Sochaczewski, „Pożegnanie Europy”czas i miejsce akcji, narrator, rozprawka, apogeum

– opowiada o sytuacji przedstawionej na obrazie „Pożegnanie Europy” Aleksandra Sochaczewskiego

– określa czas i miejsce akcji utworu

– przedstawia warunki, w jakich odbywał się transport więźniów

– nazywa uczucia towarzyszące narratorowi podczas pierwszych dni pobytu w Rosji

– odszukuje fragment wyjaśniający przyczynę aresztowania rodziny Toczków

– opisuje miejsce, do którego trafiły polskie rodziny po wywiezieniu

z kraju

– uzupełnia tabelę informacjami na temat zachowania radzieckichstrażników i polskich więźniów

– redaguje rozprawkę, w której uzasadnia słuszność słów Ernesta Hemingwaya: Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać– nazywa emocje widoczne na twarzach postaci ukazanych na obrazie Aleksandra Sochaczewskiego

– wyjaśnia na podstawie dostępnych źródeł, z jakimi faktami historycznymi mają związek wydarzenia ukazane przez narratora

– komentuje fragment wyjaśniający przyczynę aresztowania rodziny Toczków

– formułuje wnioski dotyczące tego,

jakie cechy ludzkiej natury ujawniają się w trudnych sytuacjach

– redaguje rozprawkę, w której uzasadnia słuszność słów Ernesta Hemingwaya: Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


2

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.11


II.3.1

II.3.2


III.1.1

III.1.464 i 65.

Ludność cywilna Warszawy bohaterem zbiorowym „Pamiętnika z powstania warszawskiego”Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 98–99


– Miron Białoszewski, „Warszawiacy w powstaniu”


pamiętnik, wyrazy dźwiękonaśladowcze

– nazywa emocje, które wywołał

w nim przeczytany fragment

– wyjaśnia, w jaki sposób Miron Białoszewski opowiada o swoich

przeżyciach wojennych

– wskazuje w utworze fragmenty dotyczące tego, jak mieszkańcy

Warszawy radzą sobie w wojennej rzeczywistości

– wyszukuje w tekście wyrazy dźwiękonaśladowcze

– określa rodzaj zdań, których jest

w utworze najwięcej

– ustala, jakie słownictwo dominuje w przeczytanym fragmencie– omawia wpływ tragicznych przeżyć na więzi międzyludzkie

– określa funkcję zastosowanych

w utworze wyrazów dźwiękonaśladowczych

– wyjaśnia, jakie znaczenie dla wymowy tekstu ma długość i rodzaj wypowiedzeń

– uzasadnia, że utwór Mirona Białoszewskiego jest pamiętnikiem


1

I.1.2

I.3.1


I.3.6

II.1.1


II.1.2

II.2.4


II.2.7

II.4.2


III.1.1

66. i 67.

Bogactwo polszczyznyPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Słowa z różnych stron

s. 62–68

słownictwo ogólnonarodowe

i słownictwo

o ograniczonym zasięgu terytorialnym oraz środowiskowym

(wyrazy gwarowe, terminy naukowe, profesjonalizmy), archaizmy– dopisuje do podanych słów ich gwarowe odpowiedniki

– odnajduje w diagramie wyrazy

z gwary podhalańskiej i wyjaśnia ich znaczenie na podstawie słownika

– rozpoznaje gwarę środowiskową

– wyjaśnia, co oznaczają podane słowa w polszczyźnie ogólnej,

a co – w gwarze środowiskowej

– określa nadawców poszczególnych wypowiedzi na podstawie użytego przez nich słownictwa

– podaje współczesne odpowiedniki archaizmów

– redaguje żartobliwe opowiadanie, wykorzystując co najmniej sześć spośród podanych archaizmów


– wyszukuje w internecie wiadomości na temat najbliższej terytorialnie gwary ludowej

i zapisuje dziesięć słów charakterystycznych dla tej gwary

– układa krótki dialog przy użyciu podanego słownictwa gwarowego

– sporządza schemat ukazujący relacje rodzinne, korzystając ze zgromadzonych archaizmów

– redaguje żartobliwe opowiadanie, wykorzystując co najmniej osiem spośród podanych archaizmów


2

I.1.2

I.2.1


I.2.3

I.3.3


I.3.4

III.1.168.

Tragiczne losy bohaterów opowiadania Idy FinkPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bolesne wspomnienia wciąż powracają

s. 100–101
Film „Życie jest piękne” Roberto Benigniego


– Ida Fink, „Skrawek czasu”

– Andrzej Wróblewski, „Rozstrzelanie II”Holokaust, rodzaj narracji

– wymienia tytuły utworów Idy Fink

– streszcza utwór co najmniej

w siedmiu zdaniach

– określa rodzaj narracji prowadzonej w tekście

– charakteryzuje bohaterkę przeczytanej historii

– omawia, co spowodowało wewnętrzną przemianę bohaterki

– przedstawia swoją opinię na temat tego, czy w trudnych chwilach lepiej przebywać w samotności,

czy z bliskimi osobami– krótko omawia postać Idy Fink

– wyjaśnia funkcję zastosowanej narracji

– uzasadnia trafność umieszczenia obrazu Andrzeja Wróblewskiego „Rozstrzelanie II” przy tekście Idy Fink

– opowiada, w jaki sposób został przedstawiony Holokaust w filmie „Życie jest piękne”

– rozważa, czy przeżycia wojenne mogą być tematem komedii


1

I.1.1

I.1.2


II.1.2

II.2.3


II.2.11

II.3.2


II.4.2

III.1.1


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna