Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3BPobieranie 0.95 Mb.
Strona4/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

69.

Zwyczajni – niezwyczajniPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bohaterowie dnia codziennego

s. 104–105


– Gustaw Holoubek, „Bohaterowie codzienności”

charakterystyka postaci

– podaje cechy charakteru, które powinien mieć bohater

– tworzy listę osób, które zasługują na miano bohatera

– określa tematykę utworu

– nadaje własny tytuł przeczytanemu fragmentowi

– wymienia postacie występujące

w tekście

– wyjaśnia, za co autor cenił

i podziwiał Zosię

– opisuje atmosferę panującą

w domu górali

– wymienia wartości, według których było wychowane młode pokolenie opisane w utworze

– redaguje charakterystykę Zosi

z tekstu Gustawa Holoubka lub innej osoby, którą uważa za bohatera dnia codziennego


– tworzy listę osób, które zasługują na miano bohatera i uzasadnia swój wybór

– krótko charakteryzuje postacie występujące w tekście

– omawia, do czego nawiązuje zakończenie analizowanego fragmentu

– tłumaczy, jak rozumie sens podanego stwierdzenia

– redaguje charakterystykę Zosi

z tekstu Gustawa Holoubka lub innej osoby, którą uważa za bohatera dnia codziennego, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych1

I.1.2

II.1.2


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.2


III.1.4

III.2.11
70. i 71.

O sposobach wzbogacania słownictwaPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Nowości z kraju i ze świata

s. 69–75

sposoby wzbogacania słownictwa (zapożyczenia, neologizmy),

wyrazy rodzime

i zapożyczone,

rodzaje neologizmów (słowotwórcze, frazeologiczne, znaczeniowe)– odnajduje w tekście zapożyczenia

i podaje ich znaczenie

– uzupełnia zdania odnoszące się do ilustracji brakującymi zapożyczeniami

– na podstawie słownika wyrazów obcych zapisuje polskie odpowiedniki zapożyczeń

– zastępuje modne zapożyczenia ich rodzimymi odpowiednikami

– wypisuje neologizmy i wyjaśnia ich znaczenie

– tłumaczy, dlaczego wskazane wyrazy są neologizmami znaczeniowymi

– redaguje fragment pamiętnika

z zastosowaniem pięciu wymyślonych neologizmów


– wyjaśnia, w jaki sposób uzyskano efekt humorystyczny w tekście

– podaje podstawy słowotwórcze wymienionych neologizmów

– tworzy neologizmy frazeologiczne z podanych wyrazów

– redaguje fragment pamiętnika, wykorzystując co najmniej pięć wymyślonych neologizmów2

I.1.2

I.2.3


I.3.3

III.1.172.

Czy każda chwila sprzyja bohaterstwu?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bohaterowie dnia codziennego

s. 108–109


– Krystyna Siesicka, „On nie będzie przeszkadzał...”

postać Krystyny Siesickiej, elementy świata przedstawionego, plan wydarzeń, równoważniki zdań, charakterystyka

– wymienia tytuły utworów Krystyny Siesickiej

– układa chronologiczny plan wydarzeń przeczytanego tekstu

w postaci równoważników zdań

– uzupełnia krzyżówkę i odczytuje hasło

– ustala, kim są bohaterowie utworu

i co ich łączy

– wskazuje narratora opowiadanej historii

– redaguje charakterystykę Łukasza– krótko omawia postać Krystyny Siesickiej

– ocenia zachowanie chłopca

– redaguje charakterystykę Łukasza, dbając o poprawność językową ortograficzną i interpunkcyjną

– wyjaśnia przytoczone słowa Władysława Broniewskiego

i określa, w jaki sposób wiążą się one z postacią Łukasza

– opowiada przeczytaną historię

z punktu widzenia różnych bohaterów


1

I.1.2

I.3.5


II.1.2

II.2.1


II.2.3

II.4.2


II.4.3

III.1.1


III.1.4


73. i 74.

Bogate słownictwo ułatwia życiePodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Słowo słowu nierówne

s. 76–81

synonimy, antonimy, świadomy dobór synonimów

i antonimów dla wyrażenia zamierzonych treści, homonimy, wyrazy wieloznaczne

i rozpoznawanie ich znaczeń


– przy użyciu słownika wyrazów bliskoznacznych redaguje tekst tak, aby uniknąć powtórzeń

– tworzy antonimy za pomocą podanych przedrostków

– uzupełnia wypowiedzi synonimami wyrazów modnych

– opisuje sytuację ukazaną na fotografii, stosując antonimy co najmniej pięciu wymienionych słów

– wyjaśnia, dlaczego podane wyrazy są homonimami

– omawia znaczenie wskazanych wyrazów wieloznacznych– podaje synonimy wskazanych frazeologizmów

– układa zdania z wybranym przymiotnikiem tak, aby użyć go

w dwóch różnych znaczeniach

– dopisuje do każdego zestawu słów jeden wyraz wieloznaczny, będący ich synonimem2

I.1.2

I.2.3


I.3.2

III.1.1


III.2.3

III.2.475.

Historia pewnego schroniskaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Bohaterowie dnia codziennego

s. 110–111


– Małgorzata Moczulska, „Do serca przytul psa”

wywiad

– odszukuje w różnych źródłach informacje o organizacjach pomagających bezdomnym zwierzętom

– tłumaczy, dlaczego Robert Bienias postanowił założyć schronisko

dla zwierząt

– wymienia cechy charakteru, które pomogły bohaterowi w realizacji

zamierzonego celu

– przedstawia historię powstania schroniska w Uciechowie

– wyjaśnia, na czym polega wyjątkowość Ośrodka Pomocy

dla Zwierząt Porzuconych

– wyraża swoje zdanie na temat

projektu wirtualnej adopcji psów

– gromadzi informacje o najbliższym schronisku dla zwierząt


– opisuje wybraną organizację pomagającą bezdomnym zwierzętom

– prezentuje odpowiednie argumenty popierające projekt wirtualnej adopcji psów lub kontrargumenty

przeprowadza wywiad

z pracownikiem schroniska dla zwierząt1

I.1.2

I.1.10


I.2.1

II.1.2


II.4.3

III.1.176.

Czy należymy do pokolenia pilota?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Radio czy telewizja?

s. 112–113


– „Co wybrać?”

– „Dziennikarze o mediach”radio, telewizja, pokolenie pilota

– wymienia codzienne sytuacje,

w których towarzyszy nam radio

i telewizja

– dokonuje samooceny, sprawdzając, czy należy do pokolenia pilota

– omawia tematykę poruszaną przez dziennikarzy w podanych fragmentach artykułów


– wyjaśnia sens słów: Sztuka radiowa buduje niezależność odbiorcy i jego wewnętrzną wolność

– uzasadnia, dlaczego określone stwierdzenie odnosi się do radia,

a nie do telewizji


1

I.1.2

II.2.11


II.4.3

III.1.177.

Emocje ukryte w słowach...Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Wyrazy z charakterem

s. 82–87

wyrazy neutralne oraz nacechowane (ekspresywnie

i stylistycznie), eufemizmy– dzieli wyrazy na nacechowane dodatnio, ujemnie oraz neutralne

– wskazuje przyrostki, za pomocą których można utworzyć wyrazy nacechowane ekspresywnie

– stosuje eufemizmy we wskazanych sytuacjach


– na podstawie słownika zastępuje nacechowane frazeologizmy ich neutralnymi odpowiednikami

– zaznacza zdania, w których zdrobnienia wyrażają ironię

– przeredagowuje tekst tak, aby zawierał jedynie neutralne zwroty

i wyrażenia1

I.1.2

I.1.6


I.1.7

I.2.3


I.3.3

I.3.9


III.1.1

III.2.478..

O roli radia w czasie II wojny światowejPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Radio czy telewizja?

s. 114–116


– Lynne Olson, Stanley Cloud, „Chłopcy Murrowa. Na frontach wojny i dziennikarstwa”

zawód dziennikarza, elokwentny

– określa funkcję radia w trakcie II wojny światowej

– opowiada o wpływie reportażu „Londyn po zmroku” na Amerykanów

– omawia, jakie zmiany w sposobie przekazywania informacji w radiu

i telewizji zapoczątkował Edward R. Murrow oraz zatrudnieni przez niego dziennikarze

– podaje etapy rozwoju sieci CBS

od II wojny światowej do lat 90.

– wyjaśnia znaczenie wyrażenia najwyższe standardy dziennikarskie

– przedstawia zasady, którymi powinni się kierować rzetelni dziennikarze– wskazuje podobieństwa i różnice między pracą dziennikarzy lokalnych a zadaniami korespondentów wojennych

– wymienia zagrożenia, jakie dla radia niosło wynalezienie telewizji

– wyjaśnia, dlaczego Edward R. Murrow tak źle wypowiadał się na temat nowego medium

– omawia, na czym polega zasada równania w dół

– formułuje własną ocenę telewizji


2

I.1.2

I.1.10


II.1.2

II.2.1


II.2.11

II.3.2


III.1.1

III.2.479.

Słuchowisko radiowe kontra teatr telewizjiPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Radio czy telewizja?

s. 117–118


– „Specyfika radia i telewizji”

słuchowisko radiowe, teatr telewizji

– przyporządkowuje słownictwo do słuchowiska radiowego i teatru telewizji

– omawia, jaką rolę odgrywa dialog w słuchowisku radiowym,

a jaką – w programie telewizyjnym

– podaje różnice między tradycyjnym teatrem a teatrem telewizji

– wymienia środki wyrazu charakterystyczne dla audycji radiowej


– wymienia środki wyrazu, które są wykorzystywane zarówno

w słuchowisku radiowym,

jak i w teatrze telewizji

– wyjaśnia, jak rozumie przytoczone słowa Adama Hanuszkiewicza

– proponuje, kto mógłby być autentycznym bohaterem słuchowiska

– określa za pomocą metafor, symboli i ilustracji istotę radia oraz specyfikę teatru telewizji1

I.1.2

II.1.2


II.2.11

III.1.180.

Jak powstaje scenariusz?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Radio czy telewizja?

s. 119–121


– Jerzy Górzański, „Pies dla angielskiej królowej”

słuchowisko radiowe, scenariusz, scenopis, komizm

– streszcza przeczytany tekst

w dziesięciu zdaniach

– przedstawia uczestników wydarzeń i określa ich postawę wobec zaistniałej sytuacji

– opisuje scenę, która wydaje mu się nonsensowna

– wyjaśnia, w jaki sposób autor scenariusza osiągnął efekt komiczny

– wypisuje z tekstu przykłady komizmu słownego i sytuacyjnego

–przeredagowuje według podanego wzoru wybrany fragment słuchowiska radiowego na scenopis przedstawienia w teatrze telewizji


– wskazuje różnice między realizacją akustyczną a ilustracją

muzyczną


– przygotowuje słuchowisko radiowe na podstawie scenariusza Jerzego Górzańskiego

2

I.1.2

II.1.1


II.2.1

II.2.11


II.3.3

III.1.1
81.

Jak unikać błędów słownikowych?Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Błędy słownikowe

s. 88–90

błędy słownikowe

– zapoznaje się z hasłami ze słownika poprawnej polszczyzny

i z komentarzami informującymi

o błędach

– korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny

– łączy wyrazy z ich wyjaśnieniami

– układa zdania z podanymi wyrazami tak, aby ukazać właściwe znaczenie słów– podaje trzy pary wyrazów, których znaczenie jest często mylone ze względu na podobną wymowę lub budowę słów

– korzysta ze słownika wyrazów

kłopotliwych


1

I.1.2

I.2.3


III.2.3

82.

Jak rozwiązać problem z telemętlikiem?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Blok: Radio czy telewizja?

s. 124–125


– Henryk Jerzy Chmielewski, „Oferta telewizyjna”

komiks, rodzaje programów telewizyjnych

– określa problem, przed którym stanął Tytus

– wyjaśnia, w jaki sposób powinien postępować człowiek rozumny,

korzystający z telewizji

– opowiada, jak młodzież odnosi się do oferty telewizji

– podaje rodzaje programów telewizyjnych wyliczone przez Tytusa

– omawia inne popularne gatunki telewizyjne

– tłumaczy, co należy robić,

aby uniknąć telemętliku

– bierze udział w dyskusji na temat roli telewizji wśród współczesnych środków masowego przekazu


– wymienia popularne gatunki telewizyjne i krótko charakteryzuje jeden z nich

– wyjaśnia, co rozumie pod pojęciem telemętlik, użytym przez Romka i A’Tomka

– rozważa, czy duży wybór kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych jest dobrodziejstwem cywilizacji, przedstawiając pozytywne

i negatywne strony tego zjawiska

– aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat roli telewizji wśród współczesnych środków masowego przekazu

– sporządza ranking stacji telewizyjnych i radiowych1

I.1.2

II.1.2


II.2.11

II.4.3


III.1.1

III.1.5


III.1.8

III.2.1183.

Pamiątki przeszłości – wojna i okupacjaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

s. 126–128– „Śladami epoki”

najważniejsze odkrycia i wydarzenia z czasów II wojny światowej

– wymienia najważniejsze odkrycia

i wydarzenia z czasów II wojny światowej

– na podstawie zgromadzonych materiałów sporządza krótką notatkę na temat Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

– wyjaśnia, jaką zagadkę kryją Góry Sowie– omawia najważniejsze odkrycia

i wydarzenia z czasów II wojny światowej

– ocenia przydatność nowoczesnych technologii

– przygotowuje prezentację multimedialną na temat Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-

-Birkenau


1

I.1.2

I.2.1


III.1.1


84.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – ćwiczeniaPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 2

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 129–130

lagry, łagry, Holokaust, pokolenie Kolumbów, media – radio i telewizja, opowiadanie, rozprawka

– wyjaśnia, jak wyglądała sytuacja chorych podczas nalotu na szpital

– podaje nazwę używaną do określenia czasów II wojny światowej

– wskazuje tematy sztuki tworzonej

w łagrach

– wymienia imiona trzech głównych bohaterów „Kamieni na szaniec”

– układa dwa zdania ze słowem bohater, w których będą wykorzystane dwa różne znaczenia tego wyrazu

– formułuje dwa argumenty uzasadniające fenomen żywotności radia

– przyporządkowuje słownictwo do odpowiednich nazw mediów

– redaguje wypracowanie na jeden

z wymienionych tematów– określa różnicę między lagrami

i łagrami

– tłumaczy, na czym polegał tragizm pokolenia Kolumbów

– wskazuje gatunek radiowy,

do którego można odnieść określenia: teatr wyobraźni,

gra dźwięków, muzyczność

– pisze wypracowanie na jeden

z wymienionych tematów, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną1

I.1.2

II.1.2


II.2.11

II.4.1.


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.4


III.2.4


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna