Rozkład materiału z języka polskiego do programu „Słowa na czasie” /autorzy: Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski/ realizowany we wszystkich klasach trzecich: 3A, 3B


Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum – „Słowa na czasie”Pobieranie 0.95 Mb.
Strona5/8
Data07.05.2016
Rozmiar0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy III gimnazjum – „Słowa na czasie”

cz. 2Numer i temat lekcji

Środki dydaktyczne

Teksty i materiał ilustracyjny

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin

Odniesienia

do podstawy programowej

85.

Oblicze współczesnego świataPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – świat

s. 132–135


– „Od kiedy do kiedy?”

– „Człowiek współczesny”

– „W poszukiwaniu mądrości”

– „Nowa sztuka”

– Andy Warhol, „Puszka zupy Campbell’s”


terroryzm,

konsumpcjonizm,

„globalna wioska”, filozofia dialogu, postmodernizm, instalacje, pop-art, wideo-art


– wymienia zjawiska charakterystyczne dla współczesności

– określa daty graniczne epoki

wyjaśnia, czym jest postmodernizm

– prezentuje w formie mapy myśli

główne kierunki współczesnej sztuki

– wykonuje kolaż przedstawiający człowieka XXI w.– omawia zjawiska charakterystyczne dla współczesności

– podaje wydarzenia łączące się

z datami granicznymi epoki

– przygotowuje ilustrowaną kronikę najważniejszych wydarzeń

od zakończenia II wojny światowej do dziś


1

I.1.2

I.2.1


II.2.11

III.1.1


III.2.11


86. i 87.

Przyjaźń Santiago

i chłopca

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – świat

s. 136–138


– Ernest Hemingway, „Przyjaźń”

– Apoloniusz Kędzierski, „Rybak”postać Ernesta Hemingwaya, elementy świata przedstawionego

– wymienia tytuły utworów Ernesta Hemingwaya

– opisuje wygląd starego rybaka

– przedstawia warunki, w jakich mieszkał Santiago

– nazywa uczucia chłopca

do rybaka

– wyjaśnia, na czym polegała przyjaźń Santiago i chłopca

– wskazuje fragmenty, w których narrator ukazuje emocje bohaterów

– rozważa, czy prawdziwi przyjaciele mogą mieć przed sobą tajemnice

– omawia różnice w sposobie ukazania rybaka oraz jego zawodu w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya i na obrazie „Rybak” Apoloniusza Kędzierskiego


– krótko charakteryzuje postać Ernesta Hemingwaya

– rozważa, czy prawdziwi przyjaciele mogą mieć przed sobą tajemnice i uzasadnia swoją opinię na podstawie własnych doświadczeń

– omawia różnice w sposobie ukazania rybaka oraz jego zawodu

w opowiadaniu Ernesta Hemingwaya i na obrazie „Rybak” Apoloniusza Kędzierskiego,

a następnie formułuje wnioski


2

I.1.2

II.1.2


II.2.11

II.3.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1


88. i 89.

Zasady interpunkcji nie mają przed nami tajemnicPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

W fabryce słów

Temat: Pod znakiem interpunkcji

s. 91–97

przypomnienie zasad stosowania przecinka, użycie średnika, myślnika i dwukropka

– uzupełnia tekst brakującymi przecinkami i zapisuje zasady użycia znaków interpunkcyjnych

– wskazuje w zdaniu średnik

– ustala, które przecinki powinno się zastąpić średnikami

– tworzy wypowiedzenia wielokrotnie złożone i stosuje średniki

– wstawia do tekstu brakujące dwukropki

– wprowadza myślniki do dialogu

– oddziela myślnikami wtrącenia, uogólnienie i niespodziewane

zakończenie tekstu, a średnikiem – dopowiedzenie– określa funkcje, jakie pełni średnik w wypowiedzeniu

– układa zdania odnoszące się do zamieszczonych fotografii, stosując wskazane znaki interpunkcyjne

w podanej kolejności

– dopisuje brakujące części wypowiedzi i wyjaśnia funkcję myślników w poszczególnych zdaniach

– redaguje opowiadanie z dialogiem przy użyciu określonej liczby znaków interpunkcyjnych


2

I.1.2

III.1.1


III.2.6


90.

Świat białych

i czarnych ludzi


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – świat

s. 139–141
Słownik języka polskiego


– Doris Lessing, „Kopalnia złota”

postać Doris Lessing, rasizm, nacjonalizm, ksenofobia, tolerancja

– podaje tytuły utworów Doris Lessing

– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie terminów: rasizm, nacjonalizm, ksenofobia

– omawia elementy świata przedstawionego w powieści

– odszukuje w utworze fragmenty charakteryzujące pana Macintosha

– wymienia przyczyny samotności Tomka Clarke’a

– wskazuje różnice między światem białych i czarnych ukazanym w przeczytanym fragmencie

– przeprowadza sondę na temat: Czym dla Ciebie jest tolerancja?

i przedstawia wyniki ankiety

– bierze udział w dyskusji dotyczącej tolerancji


– krótko charakteryzuje postać Doris Lessing

– ocenia postawę i zachowanie pana Macintosha

– określa, w jaki sposób pisarka wypowiada się o rasizmie

– wyjaśnia, do czego zostało porównane w tekście ludzkie życie, przytaczając odpowiednie argumenty

– przeprowadza sondę na temat: Czym dla Ciebie jest tolerancja? oraz opracowuje w formie wykresu

wyniki ankiety

– aktywnie uczestniczy w dyskusji dotyczącej tolerancji


1

I.1.2

I.1.7


I.2.3

II.1.2


II.2.4

II.4.1


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.591..

Chanukowe dziełoPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – świat

s. 142–144


– Isaac Bashevis Singer,

„Wieczór chanukowy w moim rodzinnym domu”postać Isaaca Bashevisa Singera, jidysz, kultura żydowska, święto Chanuki, plan wydarzeń, opowiadanie

– wymienia tytuły utworów Isaaca Bashevisa Singera

– rozwiązuje krzyżówkę dotyczącą treści opowiadania

– określa, kim jest narrator utworu

– opowiada, w jaki sposób rabin wychowywał swoje dzieci

– redaguje plan wydarzeń w formie zdań pojedynczych, dotyczący historii opowiedzianej przez ojca

– odszukuje w utworze fragmenty ukazujące zasady religii żydowskiej

– pisze opowiadanie na temat: Cuda zdarzają się codziennie..., przedstawiając argumenty na poparcie lub obalenie tezy


– krótko omawia postać Isaaca Bashevisa Singera

– wyjaśnia, dlaczego wyrazy matka oraz ojciec pisane są w opowieści wielką literą

– tłumaczy, dlaczego obchodzi się święto Chanuki

– pisze opowiadanie na temat:Cuda zdarzają się codziennie..., przedstawiając argumenty na poparcie lub obalenie tezy, a także dbając o poprawność kompozycyjną i językową

2

I.1.2

II.1.2


II.2.1

II.2.3


II.4.2

II.4.3


III.1.1

III.1.2


III.1.4


92.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności– ćwiczenia testPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 2:

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 99–102

wyrazy potoczne, archaizmy, zapożyczenia, wyrazy o ograniczonym zasięgu, rodzina wyrazów, rdzeń, złożenia, zrosty, zestawienia, podstawa słowotwórcza, formant, synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, treść

i zakres wyrazu, wyrazy ogólne

i szczegółowe, wyrazy abstrakcyjne

i konkretne, dialog, zaproszenie, eufemizmy, peryfrazy, zdrobnienia, zgrubienia, skróty, skrótowce– wskazuje wyraz o ograniczonym zasięgu

– przedstawia na wykresie rodzinę wyrazu i zaznacza w wyrazach rdzeń

– wypisuje z tekstu i przypisów trzy złożenia i dwa zestawienia

– podaje podstawy słowotwórcze wyrazów

– wynotowuje z przeczytanego fragmentu dwie nazwy wykonawców czynności i zaznacza w nich formanty

– uzupełnia tabelę odpowiednimi synonimami i antonimami podanych wyrazów

– zapisuje wyrazy ukazujące różne znaczenia tego samego słowa

– dzieli wyrazy na ogólne

i szczegółowe, abstrakcyjne

i konkretne

– redaguje ośmiozdaniowy dialog, używając wskazanych słów oraz odpowiednich znaków interpunkcyjnych

– pisze zaproszenie, stosując 3–4 skróty podanych wyrazów

– zastępuje wskazane sformułowania eufemizmami

– dopisuje peryfrazy do wymienionych słów

– używa w wypowiedzi zdrobnień

i zgrubień– redaguje dłuższy dialog, używając wskazanych słów oraz odpowiednich znaków interpunkcyjnych

– pisze zaproszenie, stosując 5–6 skrótów podanych wyrazów1

I.1.2

I.3.1


I.3.2

I.3.3


I.3.9

III.1.1


III.1.2

III.2.393..

Z wizytą

w nierealnym świecie


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – świat

s. 147–149


– Kurt Vonnegut, „Życie nie rozpieszcza”

postać Kurta Vonneguta, elementy realistyczne

i fantastyczne, notatka encyklopedyczna, opowiadanie, czarny humor, plasować się– wymienia tytuły utworów Kurta Vonneguta

– charakteryzuje głównego bohatera przeczytanej historii

– określa, które elementy fabuły odnoszą się do świata realnego

– odszukuje w tekście wątki fantastyczne

– pisze notatkę encyklopedyczną

o Tralfamadorczykach

– dzieli elementy świata przedstawionego na tragiczne

i komiczne

– wyjaśnia, na czym polega czarny humor

– wskazuje fragmenty utworu, które się powtarzają

– nazywa typ narracji w tekście

– redaguje opowiadanie

o przygodach bohatera, który przybył na ziemię z przyszłości


– krótko omawia postać Kurta Vonneguta

– opowiada, w jakim celu autor wprowadził wątki fantastyczne do powieści o tematyce wojennej

– tłumaczy funkcję powtórzeń

w utworze

– wypowiada się na temat elementów zaskakujących

w sposobie kreowania świata

– omawia funkcję zastosowanej narracji

– redaguje opowiadanie

o przygodach bohatera, który przybył na ziemię z przyszłości, dbając o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną


2

I.1.2

II.2.3


II.2.4

II.2.8


II.3.1

III.1.1


III.1.4


94, 95, 96

Melchoir Wańkowicz „Ziele na kraterze”97.

Polska literatura

i sztuka po II wojnie światowej


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 150–153


– „W poszukiwaniu mądrości”

– „Od kiedy do kiedy?”

– „Chronologia polskiej literatury współczesnej”

– „Sztuka”

– Jerzy Nowosielski, „Rzeźnia”

– Magdalena Abakanowicz, „Plecy”

– Zdzisław Beksiński, „AA80”

– Edward Dwurnik, „Przystanek autobusowy”cenzura, Leszek Kołakowski, ksiądz Józef Tischner, socrealizm, Pokolenie ’56, Nowa Fala,

pop-art


– opowiada o warunkach, w jakich tworzyli polscy pisarze po zakończeniu II wojny światowej

– wymienia najważniejsze etapy rozwoju dwudziestowiecznej literatury polskiej

– podaje zagadnienia, które znajdowały się w kręgu rozważań Leszka Kołakowskiego i księdza Józefa Tischnera

– odszukuje w dostępnych źródłach

przykłady polskiej architektury postmodernistycznej i wskazuje, które budowle podobają mu się najbardziej


– tworzy portfolio na temat polskiej architektury postmodernistycznej

– omawia wybrane dzieło sztuki współczesnego artysty
1

I.1.2

I.2.1


II.2.11

II.3.1


II.4.1

III.1.1


III.2.11

98. i 99.

Porządek

w formach wypowiedzi


Podręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

O przyrządzaniu tekstów

Temat: Jak przywołać tekst do porządku

s. 104–111


kompozycja trójdzielna wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), plan twórczy wypowiedzi

– wskazuje formy wypowiedzi, które składają się ze wstępu,

z rozwinięcia i zakończenia

– określa, jakie informacje powinny znaleźć się

w poszczególnych częściach charakterystyki bohatera literackiego

– podkreśla sformułowania typowe dla wstępów w dłuższych formach

wypowiedzi

– układa we właściwej kolejności fragmenty anegdoty

– dopisuje rozwinięcie do zaproponowanego wstępu

i zakończenia

– uzupełnia plan twórczy opowiadania według własnego pomysłu– wyjaśnia, jaką funkcję pełni wstęp w odniesieniu do całości tekstu

– redaguje swoją propozycję zakończenia, nawiązującego do wstępu i podsumowującego tekst

– na podstawie planu pisze opowiadanie


2

I.1.2

III.1.1


III.1.2

III.1.3100.

Poeta jako strażnik pamięci narodowejPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 154


– Czesław Miłosz, „Który skrzywdziłeś”

podmiot liryczny, adresat utworu, sytuacja liryczna, eufemizm

– odszukuje w wierszu fragmenty, w których ujawnia się podmiot liryczny

– określa, kim jest osoba mówiąca

– wymienia zarzuty, jakie podmiot liryczny stawia adresatowi utworu

– wskazuje w wierszu część opisową i część refleksyjną

odnajduje w utworze eufemizm

– omawia przesłanie wiersza

– tłumaczy, jakie zadanie stoi przed poetą, zgodnie z wymową utworu

– redaguje notatkę na temat pomnika Poległych Stoczniowców 1970– wyjaśnia, przed czym ostrzega adresata osoba mówiąca

– charakteryzuje tematykę części opisowej i części refleksyjnej

– podaje sformułowanie, które

zostało zastąpione eufemizmem

– rozważa, czy przesłanie utworu ma charakter uniwersalny i uzasadnia swoje zdanie

– przygotowuje referat na temat pomnika Poległych Stoczniowców 19701

I.1.2

I.1.6


I.2.1

II.1.2


II.2.2

II.2.5


II.3.1

II.3.2


II.4.2

III.1.1101.

Testament poetyckiPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 155–156


– Konstanty Ildefons Gałczyński, „Pieśni”

postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, podmiot liryczny, adresat utworu, pieśń, rymy, rytm

– wymienia tytuły tomów poetyckich Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

– omawia problematykę fragmentów pieśni i nadaje im tytuły

– wskazuje, kto jest podmiotem lirycznym w „Pieśni III”

i adresatem „Pieśni X”

– wypisuje z „Pieśni III” słownictwo dotyczące miłości

uzasadnia, że cykl „Pieśni” jest poetyckim testamentem twórcy

– redaguje kilkuzdaniową wypowiedź o roli nadziei na przyszłość w życiu każdego człowieka

– podaje, do jakiego gatunku literackiego należą omawiane utwory

– przygotowuje wybrany tekst na konkurs recytatorski „Pieśni” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego


– krótko charakteryzuje postać Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

– ocenia sposób opisania uczucia przez poetę w „Pieśni III”

– wyjaśnia funkcje pytań

zastosowanych w „Pieśni III”

– prezentuje własną interpretację głosową wiersza w trakcie konkursu recytatorskiego, dbając

o odpowiednią dykcję, tempo oraz modulację głosu1

I.1.2

II.1.2


II.2.2

II.2.4


II.3.1

II.3.3


II.4.2

III.1.1102.

Kompozycja tekstówPodręcznik do

kształcenia językowego z ćwiczeniami

Rozdział 3:

O przyrządzaniu tekstów

Temat: Co się kryje pod tytułem

s. 112–119


kompozycyjnie wyodrębnione części tekstu (tytuł, podtytuł, śródtytuł, motto, dedykacja)

– redaguje krótki artykuł zgodny

z podanym tytułem, podtytułem

i ze śródtytułami

– dopisuje swoje propozycje tytułu oraz śródtytułów do zamieszczonego artykułu

– wybiera frazeologizm, który najlepiej komentuje treść danej wypowiedzi

– zaznacza motto oraz omawia jego znaczenie dla tekstu

– układa treść dedykacji

– wskazuje dedykacje i określa,

w jakim celu powstała każda z nich

– układa plan twórczy pracy na jeden z podanych tematów– na podstawie słownika wyrazów obcych wyjaśnia znaczenie tytułu czasopisma „Cogito”

– proponuje tematykę tekstów, których mottem mogłyby być podane cytaty

– pisze plan twórczy pracy na jeden z wymienionych tematów, uwzględniając tytuł i podtytuł tekstu, a także śródtytuły, dedykację i motto


1

I.1.2

I.2.3


III.1.1

III.1.3


III.1.7

III.2.4


103.

Która Nike jest nam bliższa?Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 157–158
„Słownik mitów

i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego– Zbigniew Herbert, „Nike która się waha”

– „Nike z Samotraki”

– „Nike z Delos”


postać Zbigniewa Herberta, symbolika mitologiczna

– wymienia tytuły zbiorów poetyckich Zbigniewa Herberta

– na podstawie słownika redaguje notatkę na temat bogini Nike

– określa temat wiersza

– podaje, czym różni się Nike

z utworu Zbigniewa Herberta od mitologicznego wyobrażenia tej bogini

– opisuje w kilku zdaniach sytuację młodego żołnierza

– wyjaśnia, dlaczego bogini nie ostrzega młodzieńca

– wskazuje w wierszu odwołania do mitologii greckiej– krótko charakteryzuje postać Zbigniewa Herberta

– przewiduje, jaki los czeka młodego żołnierza

– wyjaśnia, czemu służy przeciwstawienie otwarta pierś zamknięte oczy w ostatniej zwrotce

– tłumaczy, w jaki sposób poeta wykorzystuje symbole mitologiczne

– omawia, jak brak rymów i znaków interpunkcyjnych oraz nierówna długość wersów i zwrotek wpływają na odbiór utworu

– uzasadnia, która z rzeźb lepiej oddaje wahanie, a która – pewność1

I.1.2

I.2.1


II.1.2

II.2.4


II.2.11

II.3.1


III.1.1


104. i 105

W świecie groteskiPodręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 159–161
Słownik języka polskiego


– Sławomir Mrożek, „Wesele

w Atomicach”postać Sławomira Mrożka, groteska, dialektyzacja

– wymienia tytuły utworów Sławomira Mrożka

– opowiada, jak powinno wyglądać tradycyjne polskie wesele

– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów

– zapisuje w punktach przebieg uroczystości w Atomicach

– wylicza, co znajdowało się

w kufrze panny młodej

– odnajduje w tekście sprzeczne określenia poszczególnych elementów obrazu wsi

– tłumaczy, czym jest groteska

i dialektyzacja

– wypisuje z utworu pięć słów użytych w celu wprowadzenia dialektyzacji– krótko charakteryzuje postać Sławomira Mrożka

– porównuje zawartość kufra panny młodej z utworu z tradycyjnym posagiem

– omawia, co autor osiągnął, wykorzystując w tekście groteskę

i dialektyzację

– wypisuje z utworu co najmniej sześć słów użytych w celu wprowadzenia dialektyzacji

– wykonuje ilustrację do tekstu Sławomira Mrożka „Wesele

w Atomicach”


2

I.1.2

I.2.3


I.3.3

II.2.1


III.1.1


: files
files -> Instrukcja obsługi do kamery internetowej A4tech evolution Smart View Cam Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji odinstaluj wszelkie wcześniej zainstalowane kamery internetowe
files -> Aneks nr 2 do Uchwały nr xxiii/178 /2004 z dnia 1 października 2004r. Rady gminy kłAJ
files -> Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej do programu „Słowa na start!”
files -> Apel o dostosowanie zieleni przydrożnej do wymogów bezpieczeństwa współczesnego ruchu drogowego
files -> Sale lekcyjne Biurko
files -> Katedra energoelektroniki I napęDÓw elektrycznych propozycje tematów dyplomowych studia I stopnia –28. 02. 2015
files -> Scenariusz i reżyseria: Konrad Niewolski
files -> Wydział Elektryczny Kierunek studiów
files -> Ankieta danych osobowych do umowy zlecenia


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna