Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 3Pobieranie 337.6 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar337.6 Kb.
  1   2   3   4   5


Dorota Ostaszewska

(Propozycje tematów lekcji: Alicja Cholewa-Zawadzka)Rozkład materiału
z tematami lekcji


(opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

ACCESS 3

(nowe wydanie)Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)Wstęp
W nauczaniu języków obcych funkcjonuje od dawna pewien interesujący paradoks: spójny system, jakim jest język, ulega rozbiciu na ogromną liczbę części składowych, które uczeń ma stopniowo poznać, opanować i w końcu złożyć w całość – efektywne
i elastyczne narzędzie komunikacji, jakim jest język… W warunkach klasy szkolnej nie
da się oczywiście uniknąć takiej sytuacji, a w przypadku uczniów nastoletnich byłoby
to nawet niewskazane, jako że potrzebują oni nauczania w firmie ustrukturyzowanej. Warto jednak czasem uświadomić sobie, że codzienne używanie języka niezmiernie rzadko wiąże się z wymienianiem nazw owoców lub przypominaniem sobie wszelkich możliwych struktur, jakie można wykorzystać do poproszenia kogoś o otwarcie okna. Zatem choć systematyczne objaśnianie i ćwiczenie konstrukcji gramatycznych wydaje się niezbędne, równie niezbędne wydają się próby uczynienia szkolnej nauki języka nieco bardziej naturalną. Podręcznik Access 3 oferuje okazję do podejmowania takich prób.

Uczniowie, dla których przeznaczona jest trzecia część serii Access, posiadają już pewne doświadczenie językowe – podręcznik odpowiada poziomowi B1 w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego – można zatem angażować ich w dyskusje, prowokować do wyrażania opinii i zachęcać do prezentowania różnych informacji


na forum klasy. Najpierw jednak należy zapewnić im nie tylko słownictwo potrzebne
do skonstruowania wypowiedzi na dany temat, ale niejednokrotnie także przynajmniej ogólny zarys jej treści. Coraz częściej dobrze znanemu problemowi bariery językowej towarzyszy inna przeszkoda – uczniowie nie wiedzą, co mówić. Przyczyny tego zjawiska mogą tkwić
w szerzącej się wśród młodzieży niechęci do czytania. W podręczniku Access 3 pojawia się gotowe rozwiązanie powyższego problemu: niemal każda lekcja opiera się na tekście, zazwyczaj stosunkowo krótkim, którego zadaniem jest skłonić uczniów do myślenia. Analiza tekstu, oparta na typowych zadaniach sprawdzających rozumienie i na ćwiczeniach słownikowych, dostarcza młodym ludziom niezbędnego materiału językowego. Ostatnim elementem pracy nad tekstem jest często pytanie wymagające sformułowania w formie ustnej lub pisemnej krótkiej wypowiedzi ujawniającej opinie lub odczucia uczniów. Rzadko natomiast występują w Access 3 zadania związane z konkretną grupą wyrazów należących
do jednej kategorii znaczeniowej. Uczniowie poznają nie pojedyncze słowa, ale całe zwroty
– gotowe cegiełki, które mają możliwość natychmiast wykorzystać. Zapewnienie nauce leksyki tak rozbudowanego realnego kontekstu sprawia, że komunikacja wysuwa się na plan pierwszy, język staje się narzędziem przekazu, czymś osobistym, a nie zbiorem struktur
i słów, które kiedyś, po latach wytężonej pracy, mogą stworzyć spójny, efektywny
i elastyczny system porozumiewania się. Warto tu jednak wspomnieć o zadaniu, jakie
to podejście narzuca nauczycielowi – to właśnie nauczyciel musi przekonać uczniów,
że to, co mówią i piszą, nie jest jedynie ćwiczeniem językowym, że treść ich wypowiedzi
ma większą wagę, niż jej gramatyczna poprawność. Prawdziwa komunikacja nie może stanowić okazji do „wychwytywania” błędów i nie powinna być poddawana krytyce.

Oprócz stwarzania uczniom okazji do dyskusji, podręcznik Access 3 przygotowuje ich do budowania dłuższych, ustrukturyzowanych prezentacji. Choć egzamin gimnazjalny nie stawia przed młodzieżą tego rodzaju wyzwania, planowanie pełnej wypowiedzi i wygłaszanie jej przed publicznością to umiejętności, których wczesne opanowanie może wyeliminować dużą część stresu przed egzaminem maturalnym. W podręczniku Access 3 zadania wymagające tworzenia prezentacji można skategoryzować według stopnia trudności. Pierwsza grupa obejmuje ćwiczenia, w których prezentacja oparta jest bezpośrednio


na przeczytanym przez uczniów tekście, a jej wygłoszenie wymaga niejednokrotnie wcielenia się w jakąś rolę: ratownika na basenie, oficera kanadyjskiej policji konnej czy strażnika Tower of London. Nieco większym wyzwaniem będą dla uczniów zadania związane z pracą w grupach – te zazwyczaj wiążą się z przygotowaniem prezentacji na temat różnych aspektów polskiej kultury i realiów. Współpraca z rówieśnikami oraz możliwość odwoływania się
do osobistych doświadczeń mogą dawać uczniom poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewniać motywację do ukończenia zadania. Prezentacje, które należy zaliczyć do trzeciej grupy, konstruowane są przez uczniów samodzielnie, na podstawie informacji wyszukanych w internecie. Podręcznik wskazuje wprawdzie konkretne źródła, niemniej samo korzystanie
z anglojęzycznych stron internetowych, selekcja zawartych tam treści i budowanie spójnej, logicznej wypowiedzi stanowią znakomite ćwiczenie. Ponadto odpowiednie działania nauczyciela – na przykład przyznawanie dodatkowych punktów za informacje spoza wskazanego źródła lub podawanie innych możliwych sposobów zdobycia wiadomości
na dany temat – mogą motywować uczniów do tworzenia coraz bardziej interesujących prezentacji, jednocześnie pozwalając im stopniowo bogacić wiedzę o świecie, ludziach
i ciekawych zjawiskach.

Na uwagę zasługuje także dobór zagadnień poruszanych w podręczniku Access 3.


Choć nie brak tu tematów odpowiadających typowym zainteresowaniom nastolatków – muzyka, film, sport ekstremalny czy gry komputerowe – wiele z przedstawionych w książce treści dotyka poważnych spraw i problemów współczesnego świata. Taka kombinacja
ma dużo zalet: pozwala na zachęcenie uczniów do pracy nad ich umiejętnościami językowymi, ale także umożliwia im przemyślenie i przedyskutowanie z innymi kwestii, które – wbrew wszelkim pozorom – zaprzątają ich umysł, budzą niepokój, rodzą pytania domagające się odpowiedzi. Jednocześnie dobrze zaplanowane i rozważne działania nauczyciela mogą wspierać kształtowanie się właściwych, odpowiedzialnych i opartych
na tolerancji postaw.
Rozkład materiału do podręcznika Access 3 obejmuje treści słownikowe
i gramatyczne poszczególnych lekcji oraz zdania służące rozwijaniu poszczególnych umiejętności językowych. Przewidywany czas realizacji podany w rozkładzie oparto
na następujących założeniach:

 • realizacja materiału zawartego w rozdziale wstępnym zajmie pięć godzin dydaktycznych;

 • w każdym z modułów na dwie pierwsze lekcje (a i b) przewidziano po dwie godziny dydaktyczne, a na cztery pozostałe (c, d, e i f) – po jednej godzinie dydaktycznej;

 • podsumowanie każdego z modułów stanowić będą dwie godziny dydaktyczne przeznaczone na powtórzenie materiału, wykonanie ćwiczeń o charakterze egzaminacyjnym i ewentualny sprawdzian;

 • nauczyciel dysponuje trzema godzinami lekcyjnymi w tygodniu.

Należy zauważyć, że realizacja podręcznika w ciągu jednego roku szkolnego wymagać będzie umiejętnego gospodarowania czasem oraz podejmowania dobrze przemyślanych decyzji dotyczących wyboru zadań do wykonania na lekcji i tych przeznaczonych do samodzielnej pracy w domu.
ROZKŁAD MATERIAŁU – Access 3


LEK-

CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

a

wrzesień

 • codzienne czynności:
  have lunch, leave for school/ work, do homework itd.

 • pytania w czasie teraźniejszym prostym (present simple)

 • krótki artykuł o codziennym życiu nastoletniego sportowca: przewidywanie treści tekstu, pytania otwarte

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: codzienne czynności;

 • udzielanie informacji o sobie: porównywanie swojego codziennego życia
  z codziennym życiem młodego sportowcaTEMATY LEKCJI: 1. Day in, day out – przypomnienie wiadomości: czynności codzienne, pytania. Tworzenie i odgrywanie dialogów.

2. A day in the life of OJ Mayo – praca z tekstem. Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.b

wrzesień

 • przysłówki częstotliwości;

 • czynności wykonywane
  w czasie wolnym:
  make models, go clubbing, chat on the phone itd.

 • czas teraźniejszy prosty (present simple);

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu
  i dopełnienia, zaimki dzierżawcze, przymiotniki dzierżawcze;

 • użycie przysłówków częstotliwości;

 • czasowniki posiłkowe: do, have, czasownik modalny can;

 • tworzenie pytań szczegółowych • uzyskiwanie i udzielanie informacji: ulubione zajęcia w czasie wolnymWymowa: końcówki -s, -es
w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego: , ,TEMATY LEKCJI: 1. How often...? – czas Present Simple: twierdzenia, przeczenia i pytania, użycie; zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze – ćwiczenia gramatyczne.

2. Free-time activities – przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple, czasowniki can/ have/ do, zaimki pytające. Ćwiczenia leksykalno-


gramatyczne i ćwiczenia w mówieniu.LEKCJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

c

wrzesień

 • wypowiedź nastolatka na temat jego rodziny: uzupełnianie luk, zadawanie pytań
  na temat treści tekstu
  i odpowiadanie na nie

 • list do przyjaciela: przedstawienie siebie, swojej rodziny
  i swojego trybu życia: pytania typu prawda/ fałsz • list do przyjaciela: przedstawienie siebie, swojej rodziny i swojego trybu życia

TEMAT LEKCJI: 1. Pen friends – ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu. Pisanie listu.

Moduł 1

Słownictwo: słowa i zwroty związane z opisem życia na wsi i w mieście: heavy traffic, beautiful countryside, fresh air itd.

Mówienie: wyrażanie opinii – preferencje dotyczące miejsca zamieszkania

1a

wrzesień

 • słowa i zwroty służące do opisu życia na wsi
  i w mieście: facilities,
  feel isolated,
  hustle and bustle
  itd.

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous);

 • porównanie czasów teraźniejszych: ciągłego (present continuous)
  i prostego (present simple)

 • fragmenty pamiętników dziewcząt, które na tydzień zamieniły się miejscami zamieszkania w ramach programu typu reality show: pytania otwarte

 • opisywanie fotografii (miasto
  i wieś) z uwzględnieniem wrażeń zmysłowych i emocji;

 • wyrażanie opinii: za co uczniowie lubią swoje miasto i swoją szkołę, dlaczego lubią wypady na wieś

 • e-mail do przyjaciela: opis życia codziennego
  i planów na wieczór (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. City life – country life – ćwiczenia w czytaniu, słuchaniu i leksykalne.

2. Czas Present Continuous. Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous – pisanie e-maila.1b

wrzesień

 • profesje i zawody: bank clerk, teacher, receptionist itd;

 • przymiotniki opisujące charakter i osobowość: friendly, smart, sociable itd. (wraz z antonimami)

 • słowotwórstwo: przymiotniki odrzeczownikowe;

 • zaimki względne, zdania przydawkowe

 • artykuł krótko opisujący sylwetki trzech fotografów: uzupełnianie tekstu podanymi słowami

 • wywiad z fotografami opisanymi w artykule: sprawdzanie poprawności uzupełnienia artykułu

 • wyrażanie opinii, uzasadnianie: wysokie zarobki a satysfakcja
  z pracy;

 • wyrażanie opinii: cechy charakteru potrzebne przedstawicielom różnych zawodów;

 • przeprowadzanie wywiadu
  z fotografem (na podstawie artykułu)TEMAT LEKCJI: 1. Risky jobs – słownictwo związane z pracą, ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Making money or personal satisfaction? – ćwiczenia w mówieniu.

2. Praca – przymiotniki (przyrostki -ous, -y, -ful), zdania względne (who, which, where, whose), ćwiczenia leksykalne. Wywiady - ćwiczenia w mówieniu.


LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 1

1c

wrzsień • spójniki:
  and, but, or

 • artykuł, w którym walijski nastolatek opisuje siebie, swój dom, rodzinę i przyjaciół: przewidywanie treści tekstu, zadawanie pytań na temat treści tekstu
  i odpowiadanie na nie • artykuł o sobie, swoim domu, rodzinie
  i przyjaciołach (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 1. Modern living – piszemy krótki artykuł. Spójnik and, wyrażenia z czasownikiem feel.

1d

Culture Corner

wrzesień

 • krótki tekst informacyjny o strażnikach Tower
  of London: przewidywanie treści tekstu, pytania typu prawda/ fałsz/ brak informacji

 • prezentacja: praca strażnika Tower of London (odgrywanie roli strażnika)

 • informacje na temat Tower of London: uzupełnianie lukTEMAT LEKCJI: 1. The Yeoman Warders, the Tower of London – ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Atrakcje turystyczne w Polsce.

1e

Funkcje językowe

wrzesień

 • środki transportu: boat, train, taxi itd. • dwie rozmowy – kupowanie biletu w londyńskim metrze: wyszukiwanie w dialogu zwrotów
  o podanych znaczeniach

 • kupowanie biletu w londyńskim metrze, pytanie o właściwą linię metra (Portfolio)

Wymowa: dźwięki: ,TEMAT LEKCJI: 1. Single, please – kupowanie biletu. Tworzenie i odgrywanie dialogów. Ćwiczenia wymowy.

1f

Geography

październik

 • strona internetowa – życie w Mexico City:
  czytanie – przewidywanie treści tekstu (przygotowywanie pytań, szukanie w tekście odpowiedzi), dopasowywanie nagłówków
  do poszczególnych akapitów tekstu;
  słuchanie – sprawdzanie poprawności dopasowania

 • opisywanie miejsca na podstawie zdjęć i słyszanych dźwięków;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat życia w New DelhiTEMAT LEKCJI: 1. Mexico City – praca z tekstem. Prezentowanie informacji na temat New Delhi.
MODUŁ 1

październik

TEMAT LEKCJI: 1. Powtórzenie materiału z Modułu 1./ Sprawdzian.

Przygotowanie do egzaminu
październik


Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: określanie kontekstu wypowiedzi i znajdowanie w tekście określonych informacji (wybór wielokrotny);

Rozumienie tekstów pisanych: rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu (dobieranie: uzupełnianie luk w tekście podanymi zdaniami – poziom rozszerzony); znajdowanie w tekście określonych informacji i określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (wybór wielokrotny: uzupełnianie dialogów przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania)

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.

TEMAT LEKCJI: 1. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam Skills i Extra Exam Practice.


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna